×

Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin

Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin

· 266 · 20719

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#75 ne: 24-09-2005, 17:06:11

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte Pyetur Komisioni i Perhershem Per Fetaua Ne Arabine Saudite.
[/b][/color]Pyetja: Nr: (56)


Cilat janë kushtet për Itikaf, dhe a është agjërimi njëra nga ato ?
A është e lejueshme për personin në Itikaf të vizitojë një person të sëmurë, t'i përgjigjet ftesës së tij, të përmbush disa nevoja familjare, apo të shkojë në punë ?


Pergjigje:


Itikafi është parashkruar të bëhet në xhami në të cilën falet namazi me xhemat. Nëse personi në itikaf është nga ata për të cilët namazi i xhumas është i detyrueshëm dhe gjatësia e itikafit të tij përfshin edhe një të Premte, atëherë më mirë është të qëndrohet në xhami në të cilën falet namazi me xhemat.

Agjërimi s'është pjesë e domosdoshme për të. Suneti është që ai të mos vizitojë të sëmurin gjatë Itikafit të tij dhe që mos t'i përgjigjet ftesës, e as të mos përmbushë nevojat e familjes së tij.
Ai s'duhet të përcjellë funeralin dhe s'duhet të shkojë në punë jashtë xhamisë. Kjo për shkak të asaj ç`farë është vërtetuar nga Aishja (radiall-llahu anha) se ajo ka thënë:
Suneti për atë që është në Itikaf është që ai të mos vizitojë të sëmurin, as të mos përcjellë ndonjë funeral, as të mos prekë gruan (bashkëshorten e tij), as të mos bëjë marrëdhënie seksuale me të, e as të mos largohet për të përmbushur ndonjë nevojë, përveç asaj që është e domosdoshme.

Dhe me All-llahun s.u.t. qëndron suksesi, dhe All-llahu s.u.t. dërgoftë bekime dhe përshëndetje mbi Profetin tonë Muhammed (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), mbi familjen dhe shoqëruesit e tij.


................... ................... ................... ................... ................... ................... .............
Verejte:
Ne Fetuat qe jipen nga Komisioni i Perhershem, ne disa prej tyre gjenden emrat e disa Dijetareve, edhe kjo tregon qe vetem ato te cilet i eshte permendur emri jane dakort me kete Fetua, kurse ne Fetuat qe shkruhet Komisioni i Perhershem, do te thote qe te gjithe Dijetaret qe jane ne kete Komision jane te te njejtit mendim.
................... ................... ................... ................... ................... ................... .............Marrur Nga:
Fetaua Lexhnetil Da`imeh Lil Buhuthil I`lmije Uel Ifta. Nr: 6718.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#76 ne: 24-09-2005, 17:14:19

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]
Pyetja: Nr: (57)


A është e lejueshme për atë që është në Itikaf të largohet nga Haremi (dmth Mesxhidul Haram në Meke apo Mesxhidun Nebeuijje në Medine) për të ngrënë dhe pirë ?
Dhe, a është e lejueshme për të, të ngrihet në pjesen e siperme të xhamisë për të dëgjuar ligjeratat ?


Pergjigje:


Po, është e lejueshme për atë që është në Itikaf në Mesxhidul Haram (në Meke) apo tjetër pos kësaj, të largohet nga xhamia që të shkojë për të ngrënë dhe pirë nëse ai s'ka mundësi t'i sjellë këto gjëra në xhami.
Kjo ngaqë kjo është diçka e domosdoshme, mu ashtu siç ka nevojë t'i përgjigjet thirrjes së natyrës dhe, njëlloj, atij do t'i duhej të largohet për të bërë gusl nëse ai është në gjendje xhunubllëku (siç është rasti me atë që sheh një ëndërr).

Përsa i përket ngritjes në pjesen e siperme të xhamisë, atëherë edhe kjo nuk ndikon në itikafin e tij, ngaqë largimi nga xhamia nga ndonjë prej dyerve dalëse duke synuar me këtë kthimin në xhami duke vazhduar deri në kulm është vetëm çështje e disa hapave. Pra, s'prish punë nëse bëhet kjo.


Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabd Daueh, vëllimi 1, faqe 205-206.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#77 ne: 24-09-2005, 17:24:24

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (58)


Kur duhet ta përfundojë Itikafin personi në Itikaf ?
A bëhet kjo pas perëndimit të diellit në natën para Bajramit apo pas sabahut në ditën e Bajramit ?


Pergjigje:


Personi që është në Itikaf e përfundon itikafin kur të përfundojë Ramazani dhe ai përfundon me të perënduar të diellit në natën para Bajramit.

Ai hyn në Itikaf në perëndimin e diellit para natës së 20-të të Ramazanit.
Kjo është kështu meqë dhjetë netët e fundit të Ramazanit fillojnë nga perëndimi i diellit para natës së 20-të të Ramazanit dhe përfundojnë me perëndimn e diellit në natën para Bajramit.


Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabd Daueh, vëllimi 1, faqe 551.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#78 ne: 24-09-2005, 17:35:19

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (59)


Disa njerëz e kërkojnë Natën e Kadrin në mënyrë që bëhen aktivë duke falur namazet e tyre dhe forma të tjera të adhurimit ndërsa nuk veprojnë kësisoj në netët tjera të Ramazanit. Pra, është kjo në përputhje me atë që është e saktë ?


Pergjigje:


Jo, S'është në përputhje me atë që është e saktë, se vërtet Nata e Kadrit ndryshon.
Kështu ajo mund të jetë në natën e njëzet e shtatë, dhe mund të jetë në natë tjetër siç është treguar në shumë hadithe.

Është vërtetuar se Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Në atë vit, Nata e Kadrit ka qenë shpallur në natën e njëzet e njët.  

Andaj, s'është me vend që personi të veçojë qëndrimin e tij (në namaz) në një natë të caktuar apo të veçojë një natë për të cilën ai mendon se është Nata e Kadrit.
Por, të përpiqesh në dhjetë netët e fundit është nga udhëzimi i Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), meqë kur mbërrinin dhjetë netët e fundit, ai shtrëngonte rripin e tij dhe zgjonte familjen e tij dhe i kalonte ato duke qenë i zgjuar.
Pra, ajo që është me vend për besimtarin e matur, është që ai të përpiqet në të gjitha nga dhjetë netët e fundit, në mënyrë që mos t'i kalojë shpërblimi atij.


Marrur Nga:
Fik`hul Ibadat, faqe 207.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#79 ne: 24-09-2005, 17:41:09
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (60)


Cilat janë shenjat e Natës së Kadrit ?[/b]


Pergjigje:


Ndër shenjat e Natës së Kadrit është se ajo është një natë e qetë dhe zemra e Besimtarëve është e admiruar dhe në paqe me të, ai bëhet aktiv në bërjen e veprave të mira, dhe dielli në mëngjesin vijues ngrihet qartë pa ndonjë rreze.


Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabd Daueh, vëllimi 1, faqe 563.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  
« Editimi i fundit: 18-10-2005, 03:25:30 nga Isra »

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#80 ne: 24-09-2005, 18:15:52

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Shejkh Ali El-Halebi (hafidhahull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (61)


C`fare eshte Sadakatul Fiter ?Pergjigje:Sadakatul Fitri.
[/b][/color]Sadakatul Fiter, eshte quajtur me kete emer sepse ajo behet obligim pasi qe Muslimani ta mbaroje agjerimin, dhe vazhdon ky obligim derisa te shkoje ne Musala (vendi ku falet bajrami, vend falje) dhe zekati i Fitrit eshte bere obligim qe All-llahu s.u.t. ta pastroje agjeruesin dhe qe te jete ndihme per te varferit.

Thote Abdull-llah ibn Abasi, (radijall-llahu anhuma):
E ka bere obligim Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), zekatin e Fitrit, qe te jete pastrim per agjeruesin nga fjalet e kota dhe te ndyra, dhe te jete ushqim per te varferit.
Kush e jep ate para namazit (te bajramit), ai eshte zekat i pranuar, kurse kush e jep pas namazit, ajo eshte lemoshe e rendomte.

Tra: Ebu Daudi dhe Ibn Maxhah, Sahih:Koha e Sadakatul Fiterit.
[/b][/color]Koha kur duhet dhene Sadakatul Fiter eshte koha para se te falet namazi i bajramit, pra diten qe s'eshte dite agjerimi por eshte dite bajrami, dhe per kete kemi argument qe Ibn Umeri (radijall-llahu anhuma), ka thene:
Ka urdheruar Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), qe zekati i Fitrit te jepet para se te dalin njerezit per te falur namazin.
Buhariu dhe Muslimi.

Dhe lejohet qe t'i jepet atij qe e mbledh Sadakatul Fitrin nje dite ose dy dite para se te mbaroje Ramazani, qe t'ua shperndaje te varferve.
Argument per kete eshte qe Nafiu ka treguar se Ibn Umeri (radijall-llahu anhuma), kur ua jepte Sadakatul Fitrin atyre qe e mblidhnin ate, e jepte nje dite ose dy dite perpara, dhe keshtu ua jepnin edhe te tjeret atyre.
Buhariu.

E nese vonohet dhenia e saj deri pas namazit, ajo konsiderohet lemoshe si te gjithe te tjerat, siç u kujtua me lart ne Hadith.Mbi ke eshte detyre Sadakatul Fiter.
[/b][/color]Sadakatul Fiter eshte detyre per ç`do musliman, qofte i vogel apo i madh, apo rob (abd), dhe eshte detyre mbi ata qe shpenzojne per ta, dhe qe zoterojne ushqimin e vetes se tyre dhe ç'kane nen pergjegjesi.

Argument per kete eshte qe Abdull-llah Ibn Umer ka thene:
Ka urdheruar Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), qe te jepet Sadakatul Fitr per te voglin dhe te madhin, per ate qe eshte i lire dhe per ate qe eshte rob, prej atyre qe ju pergjigjeni per ta.
Tra: Darakutni dhe Bejhakiu, Hasen.

Nga ky hadith kuptohet qe eshte detyre mbi ate qe shpenzon, te japi per ate qe e ka nen pergjegjesine e tij, sepse ai eshte pergjegjes per te dhe ne kete sadaka futet edhe robi qe mund ta kete ai, pra eshte detyre mbi zoterine.

Gjithashtu transmetohet nga Ebu Hurejra (radijall-llahu anhu), te kete thene se i Derguari i All-llahut s.u.t. ka thene:
Nuk ka sadaka ndaj robit vetem se Sadakatul Fiter.
Muslimi.

Pra, nuk ka sadaka/detyrim zoteriu i nje robi ndaj robit te vet vetem se Sadakatul Fiter.Masa e Sadakatul Fiter.
[/b][/color]Masa e obliguar ndaj ç`do njeriu ne Sadakatul Fiter eshte:

1) Nje gjysme Saun (njesi matese; me te maten dritherat, dhe eshte kater mbushje duarsh (pellembe) se bashku, ose 2400 gram afersisht) nese jep grure.

Argumenti per kete eshte qe Esma, vajza e Ebu Bekrit (radijall-llahu anhuma), e jepte Sadakan e Fitrit ne kohen e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), per familjen e saj si dhe per ate qe ishte i lire gjithashtu, e edhe per roberit, dy mbushje duarsh se bashku me grure ose nje Saun te plote me hurma prej Saun-it qe perdornin ata.
Tra. Imam Tahauiu, Sahih.

2) Nje Saun te plote nese jep hurma ose theker, ose ç`fare mund ta zevendesoje ate si orizi apo misri.

Argument per kete eshte hadithi i Abdull-llah Ibn Umerit ku thuhet:
E beri deyre Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), Zekatul-Fitrin me nga nje Saun me hurma ose Saun me theker, ndaj robit dhe atij qe eshte i lire, si dhe ndaj mashkullit, femres, te voglit dhe te madhit prej muslimaneve dhe ka urdheruar te jepet para se te dalin njerezit per ne namaz.
Buhari dhe Muslim.A lejohet te japesh para ne vend te ushqimit ?
[/b][/color]Thote Imam Neueuiu (rahimehull-llah) ne librin e tij El Minhaxh, se nuk e kane lejuar shumica e fukahave (dijetaret e fik`hut) qe te jepen para ne vend te ushqimit, kurse kete e ka lejuar Imam Ebu Hanifja, (rahimehull-llah), dhe ne pame me siper transmetimet nga Sahabet, (radijall-llahu anhum), qe tregojne me perpikmeri se sa jepnin kur jepnin grure, dhe sa jepnin kur jepnin hurma apo theker, dhe nuk pame ndonje transmetim qe te kishte dhene ndonjeri prej tyre para ne vend te ushqimit, megjithate qe u kujtua me siper se ç`fare mendimesh rrifen, porse gjithmone ngel rruga e Profetit, (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), dhe e Sahabeve (radijall-llahu anhum), si rruga me e mire dhe me e sigurt dhe ajo qe e kemi per detyre per ta ndjekur.
All-llahu s.u.t. e din me se miri.Kujt i jepet Sadakatul Fitri.
[/b][/color]Nuk jepet Sadakatul Fitri vetem se per te varferit, te cilet nuk kane se me ç'te ushqehen.
Dhe jo siç shkruhet neper shume libra, se Sadakatul Fitri u jepet atyre qe e meritojne zekatin.
Dhe argumenti per kete eshte hadithi i Ibn Abasit (radiall-llahu anhuma), qe e kujtuam me lart:
..…dhe ushqim per te varferit…..
Tra. Ebu Daudi dhe Ibn Maxheh, Sahih.

Dhe ky eshte gjithashtu mendimi i Shejhul Islam Ibn Tejmijes (rahimehull-llah).


Marrur Nga:
www.sahab.com
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#81 ne: 24-09-2005, 18:22:50

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Abdul Aziz Ibn Abdullah Bin Baz (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (62)


ç`farë është vendimi përsa i përket atij që nuk ka dhënë Zekatul Fitrin deri gjatë hutbes së Bajramit pas namazit të Bajramit, dhe kjo ngaqë ai ka harruar ?


Pergjigje:


Dhënia e Zekatul Fitrit para namazit të Bajramit është e detyrueshme dhe kushdo që harron, atij s'i takon asgjë të bëjë përveç dhënies së tij pas kësaj.

Kjo ngaqë kjo është një detyrë, kështu që atij i takon që ta kryej atë posa të kujtohet, dhe s'është e lejueshme për askë që qëllimisht ta vonojë atë deri pas namazit të Bajramit sipas opinionit më të saktë nga të dy opinionet.
Kjo ngaqë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) urdhëroi muslimanët ta japin atë para namazit të Bajramit.


Marrur Nga:
Fetaua Ibnul Baz, vëllimi 3, faqe 101.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#82 ne: 24-09-2005, 18:29:49

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (63)


ç`farë është vendimi mbi mohimin e Zekatul Fitrit dhe si duhet të ballafaqohemi me mohuesin ?


Pergjigje:


Mohimi i tij s'është i lejueshëm (haram), Ngaqë kjo është dalje nga ajo ç`ka ka ligjësuar Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), siç ka ardhur në hadithin e Umerit (radiallahu anhu):
Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka ligjësuar Zekatul Fitrin…..

Dhe është e njohur që lënia e asaj që është e detyrueshme s'është e lejueshme, dhe në të bërit këtë ka mëkat dhe mosbindje.


Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 213.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#83 ne: 24-09-2005, 18:37:48

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (64)


Cilat janë fjalët e tekbirit (madhërimit) dhe tahmidit (falenderimit). ?


Pergjigje:


Personi thotë:
All-llahu Ekber, All-llahu Ekber, La Ilahe Il-lAll-llah, Uall-llahu Ekber, All-llahu Ekber Ue Lilahil-hamd.
ose thotë:
All-llahu Ekber, All-llahu Ekber, All-llahu Ekber, La Ilahe Ila-lAll-llah, All-llahu Ekber, All-llahu Ekber Ue Lilahil-hamd.


Marrur Nga:
Fik`hul Ibadat, faqe 216.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 296
 • Gjinia: Mashkull
Hasani
#84 ne: 27-09-2005, 16:05:48
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.Pyetja:(65)
A i lejohet gruas time, e cila është duke i dhënë gji fëmiut dhjetë muajsh, të mos e agjërojë muajin e Ramazanit?
Përgjigje:  
Falënderimi i takon All-llahut (Subhanehu ve Teala)


Sa i përket nënave gjidhënëse, sidhe grave shtatëzënë, ekzistojnë dy mundësi:

-1- Nëse gruas nuk i ndikon agjërimi, dhe agjërimi nuk i paraqet vështirësi asaj dhe ajo nuk sheh ndonjë rrezik për fëmiun, atëherë ajo është e obliguar të agjërojë, dhe nuk i lejohet asaj që të mos agjërojë.

-2- Nëse gruaja sheh rrezik për veten e saj dhe për fëmiun, si pasojë e agjërimit, dhe agjërimi i vjenë vështirë, atëherë asaj i lejohet të mos agjërojë, mirëpo ajo duhet t'i kompenzojë ditët e pa-agjëruara.

Në këtë situatë, është më mirë, të mos agjërojë, dhe është mekruh për të agjërimi. Disa dijetarë kanë deklaruar se, nëse ajo frikohet për fëmun e saj, është obligim për të, të mos agjërojë dhe është haram për të agjërimi.

El-Mirdavi ka thënë në el-Insaaf (7/382):

" Është mekruh për të, të agjërojë në këtë rast..."

Ibn 'Akil  ka thënë:

" Nëse një grua shtatëzënë apo nëna gjidhënëse, frikohet pë shatëzaninë apo fëmiun e saj, atëherë nuk i lejohet asaj agjërimi në këtë rast, ndërsa nëse ajo nuk frikohet për fëmiun e saj, atëherë nuk i lejohet asaj të mos agjërojë."

Sheikh Ibn 'Uthejmin (All-llahu e mëshiroftë) është pyetur në Fetava el-Sijam (f. 161):

" Nëse një grua shtatëzënë apo një nënë gjidhënëse nuk agjëron, pa asnjë arsye, dhe ajo është e fortë dhe e shëndoshë dhe nuk ndikon agjërimi në shëndetin e saj, çfarë është hukmi rreth kësaj?"

Ai u përgjigj:

" Nuk është e lejuar për një grua shatëzënë apo një nënë gjidhënëse që të mos agjërojë gjatë ditës në muajin e Ramadanit, përveçse nëse kanë arsye. Nëse nuk agjërojnë duke pasur arsyetim, atëherë duhet të kompenzojnë ditët e pa-agjëruara, sepse në lidhje me të sëmurin, All-llahu (Subhanehu ve Teala) thotë:

"...ndërsa kush është i sëmurë ose në udhëtim, le të agjërojë aqë ditë nga ditët e mëvonshme"   El Bekareh, 185

Gratë shatëzënë dhe nënat gjidhënëse hyjnë në kategorinë e njejtë sikurse të sëmurët. Nëse arsyetimi i tyre është frika për fëmiun, atëherë sipas mendimit të disa dijetarëve, ato përveç të kompenzimit të ditëve të pa-agjëruara, poashtu duhet ushqyer një të varfër për çdo ditë të humbur, duke u dhënë grurë, oriz, hurme apo artikuj tjerë ushqimorë. Disa dijetarë kanë thënë se, ato vetëm duhet të kompenzojnë ditët e humbura, sepse nuk ka argument nga Kur'ani dhe Sunneti për ushqimin e të varfërit në këtë rast, dhe se rregulli themelorë është se, nuk ka obligim përderisa nuk ekzistojnë argumente për të. Ky është mendim i Ebu Hanifes (Radijallahu Anhu) dhe është mendim i fortë.

Sheikh Ibn 'Uthejmin (Radijallahu Anhu) është pyetur në Fetava el-Sijam (f. 162) rreth hukmit të gruas, e cila frikohet për veten e saj dhe për fëmiun, andaj nuk agjëron, dhe është përgjegjur:

" Përgjigja jonë është se, për gruan shatëzënë duhet aplikuar njërën nga dy rregullat.

E para është, nëse është e shëndoshë dhe e fortë, nuk i duket i vështirë agjërimi dhe nuk ka ndikim në fetusin e saj. Në këtë rast, gruaja është e obliguar të agjërojë, sepse ajo nuk ka arsyetim të mos agjërojë.

E dyta është, rasti kur gruaja shtatëzënë nuk është në gjendje të agjërojë, qoftë për shkak se shatëzania është në fazën e përparuar apo ajo është fizikisht e dobët, ose për ndonjë shkak tjetër. Në këtë rast ajo nuk duhet të agjërojë, posaçërisht nëse me këtë rast rrezikohet fetusi, me ç'rast asaj mund t'i bëhet obligative që të mos agjërojë. Nëse ajo nuk agjëron, sikurse edhe të tjerët që nuk agjërojnë duke pasur arsye të vlefshme, ajo duhet t'i kompenzojë ditët e humbura, atëherë kur ky arsyetim më nuk vlenë. Pas lindjes, ajo duhet të kompenzojë ditët e humbura, pasi të jetë e pastruar nga nifasi (gjakëderdhja e paslindjes). Mirëpo, ndonjëherë arsyetimi i shtatëzanisë mund të largohet dhe menjëherë të pasojë ndonjë arsyetim tjetër, respektivisht, dhënia gji. Nëna gjidhënëse mund të ketë nevojë pë ushqim dhe pije, sidomos gjatë ditëve të gjata verore kur është shumë nxehtë.  Andaj, ajo mund të mos agjërojë, ashtu që të jetë në gjendje të ushqejë fëmiun me qumështin e saj. Në këtë rast,ne poashtu, i themi asaj: Mos agjëro, dhe kur të largohet koha e arsyetimit, atëherë duhet të kompenzosh ditët e humbura."

Sheikh Ibn Baaz ka thënë në Mexhmu'el-Fetava (15/224):

"Sa i përket gruas shtatëzane dhe nënës gjidhënëse, vërtetohet në hadithin e Enes ibn Malik el-Ka'bi, që transmetohet nga Ahmedi dhe autorët e Suneneve, me isned (zigjirë transmetuesish) sahih, se i Dërguari i All-llahut (Salallahu Alejhi ve Selem) u dha atyre leje të mos agjërojnë, dhe e konsideroi rastin e tyre sikurse rastin e udhëtarëve. Dijetarët kanë deklaruar se atyre u lejohet që të mos agjërojnë vetëm nëse agjërimi u vjenë vështirë, siç është rasti i të sëmuarit, apo nëse ato frikohen për fëmijët e tyre. Dhe All-llahu e di më së miri."

Thuhet në Fetava el-Lexhnah el-Da'imah (10/226):

" Gruaja shtatëzane është e obliguar të agjërojë gjatë shtatëzanisë së saj, përveçëse nëse ajo frikohet se agjërimi mund ta rrezikojë fetusin e saj, me ç'rast nuk i lejohet të agjërojë, atëherë ajo duhet t'i kompenzojë ditët e pa-agjëruara pasi të ketë lindur dhe të jetë pastruar nga nifasi."

All-llahu s.v.t. e di më së miri

Lutja jone e fundit eshte :
Falenderimi dhe i tere Suksesi i takon vetem Allahut xh.h  

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 296
 • Gjinia: Mashkull
Hasani
#85 ne: 11-10-2005, 09:01:06
 
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.  


Eshte pyetur Dijetari Abdul Aziz Ibn Abdullah Bin Baz (rahimehull-llah).

Pyetje:(66) Nëse agjëruesi gjatë ditës së Ramazanit duke qënë fjetur bëhet xhunubë, a prishet agjërimi i tij, si dhe a obligohet që të pastrohet sa më shpejt?


   Përgjigje: Kjo formë e xhunubllakut nuk e prishë agjërimin ngase kjo është jashtë vullnetit të agjëruesit. Ai duhet të pastrohet ashtu sikur pastrohet prej xhunubllakut nëse e vëren daljen e spermës.

            Nëse kjo i ndodhë pas namazit të sabahut dhe nuk pastrohet deri në kohën e drekës, nuk ka bërë ndonjë shkelje fetare.E njejta gjë është edhe nëse kryen mardhënie me gruan e tij gjatë natës e nuk pastrohet deri pas agimit. Është transmetuar se Pejgamberin sal-lallahu alejhi ve sel-lem e zinte mëngjesi duke qënë xhunubë nga mardhëniet intime, pastaj pastrohej dhe agjëronte. E njejta gjë vlen edhe për gruan me menstruacione dhe lehona. Nëse atyre u kalon ajo gjëndje gjatë natës dhe nuk pastrohen deri pas agimit, agjërimi i tyre është në rregullë. Mirëpo, nuk u lejohet atyre dyjave e as xhunubit që ta shtyjnë pastrimin deri pas lindjes së diellit. Janë të obliguar që të pastrohen sa më shpejtë para lindjes së diellit në mënyrë që ta falin namazin në kohën e tij.

            Burri duhet të pastrohet prej xhunubllakut para namazit të sabahut, që të mund ta falë namazin me xhematë. Allahu është dhurues i suksesit.

Marre nga Mexhmuatul Fetava, shejh Bin Baz rahimehullah

Lutja jone e fundit eshte :
Falenderimi dhe i tere Suksesi i takon vetem Allahut xh.h  

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 296
 • Gjinia: Mashkull
Hasani
#86 ne: 11-10-2005, 09:05:43

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.  


Eshte pyetur Dijetari Abdul Aziz Ibn Abdullah Bin Baz (rahimehull-llah).


Pyetje:(67) Dalja e gjakut nga mishi i dhëmbeve a e prishë agjërimin?

  Përgjigje: Gjaku i cili del nga dhëmbet nuk ndikon aspak në agjërim, mirëpo duhet patur kujdes sa të mundet të mos e përbijë atë. E njejta gjë është edhe nëse i del gjakë nga hundët. Për këtë ai nuk ka nevojë të bëjë kompenzim.Marre nga Mexhmuatul Fetava, shejh Bin Baz rahimehullah

Lutja jone e fundit eshte :
Falenderimi dhe i tere Suksesi i takon vetem Allahut xh.h .

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 296
 • Gjinia: Mashkull
Hasani
#87 ne: 11-10-2005, 09:11:20
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.  


Eshte pyetur Dijetari  Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).


Pyetje: A prishet agjërimi me shijimin e ushqimit?

Përgjigje: Agjërimi nuk prishet me shijimin e ushqimit nëse nuk përbihet. Mirëpo, këtë sduhet ta bëj, vetëm në rast nevoje, në këtë rast nëse kalon diç prej ushqimit në barkun tënd pa qëllim, agjërimi yt nuk prishet.Marre nga Fetava Erkanul islam,  shejkh Ibn Uthejmin  (Allahu e mëshiroftë)

Lutja jone e fundit eshte :
Falenderimi dhe i tere Suksesi i takon vetem Allahut xh.h .  

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.  

 • Postime: 296
 • Gjinia: Mashkull
Hasani
#88 ne: 11-10-2005, 09:15:16
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.  


Eshte pyetur Dijetari  Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).


Pyetje:(69) Dalja e gjakut nga mishi i dhëmbeve a e prishë agjërimin?

Përgjigje: Gjaku i cili del nga dhëmbet nuk ndikon aspak në agjërim, mirëpo duhet patur kujdes sa të mundet të mos e përbijë atë. E njejta gjë është edhe nëse i del gjakë nga hundët. Për këtë ai nuk ka nevojë të bëjë kompenzim.


Marre nga Fetava Erkanul islam,  shejkh Ibn Uthejmin  (Allahu e mëshiroftë)

Lutja jone e fundit eshte :
Falenderimi dhe i tere Suksesi i takon vetem Allahut xh.h .

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.  

 • Postime: 296
 • Gjinia: Mashkull
Hasani
#89 ne: 11-10-2005, 09:20:49
 ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.  Eshte pyetur Dijetari Abdul Aziz Ibn Abdullah Bin Baz (rahimehull-llah).


  Pyetje: çfarë është hukmi nëse nga agjëruesi del gjakë, si p.sh: gjaku nga hunda e të ngjashme, si dhe a lejohet dhurimi i gjakut apo marrja e tij për analiza?

  Përgjigje: Dalja e gjakut nga agjëruesi si: gjaku nga hundët, istihada dhe të ngjashme nuk e prishë agjërimin. Gjaku i cili e prishë agjërimin është gjaku i menstruacioneve, i lehonisë dhe hixhameja.

  Sa i përket gjakut për analiza, nëse një gjë e tillë është e nevojshme nuk ka ndalesë dhe agjërimi nuk prishet. Ndërsa dhurimi i gjakut më së miri është të shtyhet deri pas iftarit, ngase zakonishtë dhurimi i gjakut bëhet në sasi të madhe kështuqë i përngjanë hixhames. Allahu dhuron suksesin.

  Marre nga  Mexhmuatul Fetava, shejkh Bin Baz rahimehullah.

Lutja jone e fundit eshte :
Falenderimi dhe i tere Suksesi i takon vetem Allahut xh.h .

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.  

 • Postime: 473
 • Gjinia: Mashkull
Lundrentari
#90 ne: 13-10-2005, 19:48:21
Etherist Vella. Selam Alekum

Me kan pelqyer shume shkrimet tua, dhe une i gjej ato mjaft edukuese per fene islame. Ne te vertet feja e dashur islame ka nevoje per dijeture sikur ti, Hasani, Besimi, Kujdes, e mjaft  besimtar e besimtare te devotshem sikur ju.

Ishalla te gjithe ju shperbleheni me xhenetet me te larta. Amin.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#91 ne: 14-10-2005, 01:13:57

Alejkum Selam Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu Ue Magfiretuhu.

Vella Xhaviti.

All-llahu s.u.t. ta shperblefte vella ty, dhe te gjithe ata te cilet perpiqen per te miren e Islamit, dhe ata te cilet mundohen qe ta Praktikojne Islamin ashtu sikurse e kane Praktikuar te paret e Ketij Ummeti.

Dhe All-llahu s.u.t. ta Pranofte Duan.

Selamu Alejkum.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#92 ne: 15-10-2005, 16:50:40

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (71)


Nëse menstruacionet ndërpriten menjëherë pas agimit, d.m.th. pas hyrjes së kohës së namazit të Sabahut, a duhet ta agjëroj atë ditë ?
Nëse e agjëroj, a është i saktë agjërimi im, apo duhet të agjëroj një herë tjetër ?


Pergjigje:


Dijetarët kanë rënë dakort që në këtë rast, gruaja duhet të agjërojë një ditë tjetër për të zëvendësuar agjërimin e asaj dite, ndërsa përsa i përket agjërimit të pjesës së mbetur të ditës, ata kanë shfaqur dy mendime të ndryshme:

1) Sipas mendimit të parë, gruaja duhet të agjërojë pjesën e mbetur të ditës dhe në të njëjtën kohë duhet ta kompesojë një herë tjetër agjërimin e asaj dite.

2) Sipas mendimit të dytë, ajo nuk duhet ta agjërojë pjesën e mbetur të asaj dite, sepse agjërimi i saj nuk është i saktë, për vetë faktin se në kohën e fillimit të agjërimit, ajo nuk e ka pasur për detyrë agjërimin e asaj dite.

Meqenëse agjërimi i saj nuk është i pranuar, atëherë vazhdimi i tij gjatë pjesës së mbetur të ditës është i pakuptimtë, sepse në fillimin e kohës ajo e kishte të ndaluar atë dhe në të njëjtën kohë dihet fare mirë se përkufizimi i agjërimit në aspektin fetar, është:

Lënia (për hir të All-llahut s.u.t.) e ushqimeve, pijeve dhe marrëdhënieve seksuale nga agimi i ditës, deri në perëndimin e diellit.

Siç shihet, mendimi i dytë është më i saktë se i pari.Marrur Nga:
Fik`hul Ibadat, faqe 216.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
 
Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#93 ne: 15-10-2005, 16:54:58

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (72)


A është i saktë agjërimi i gruas, së cilës i rrjedhin sasi të vogla pikash gjaku, gjatë gjithë muajit të Ramazanit ?


Pergjigje:


Agjërimi i saj është mëse i saktë, pasi këto pika gjaku nuk janë prej gjakut të menstruacioneve, por dalin prej enëve të gjakut.

Sipas disa transmetimeve të sakta, kur Ali ibn Ebi Talib (radiall-llahu anhu) u pyet për këtë, tha se rrjedhja e gjakut në këtë mënyrë, është e ngjashme me rrjedhjen e gjakut nga hundët, domethënë ky gjak nuk është prej menstruacioneve.


Marrur Nga:
Fik`hul Ibadat, faqe 232.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.  

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#94 ne: 15-10-2005, 17:02:48

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (73)


Nëse menstruacionet apo lehonia ndërpriten para agimit, domethënë para se të hyjë koha e namazit të Sabahut, porse gruaja ka mundësi të lahet vetëm pas lindjes së Diellit, a është i saktë agjërimi i saj ?


Pergjigje:


Agjërimi i saj në të dyja rastet është i saktë, sepse rasti i saj është i ngjashëm me rastin e Xhunubllikut, të cilin mund ta zërë ezani i Sabahut pa u larë akoma.

All-llahu s.u.t. thotë:
Tani mund të kryeni marrëdhënie seksuale me gratë tuaja (gjatë netëve të Ramazanit) dhe kërkoni atë që ka caktuar All-llahu për ju, dhe Hani e pini deri sa të dallohet peri i bardhë (drita e agimit) nga ai i ziu (errësira e natës) në agim. Bekare:187.  

Pra, përderisa marrëdhëniet seksuale janë të lejuara deri në agim, sigurisht që larja nuk mund të bëhet vetëm pas agimit, domethënë pasi të hyjë koha e namazit të sabahut.

Po ashtu, Aishja (radiall-llahu anhuma) thotë:
Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) gdhihej xhunub dhe argjëronte.

Pra, Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) lahej pas hyrjes së kohës së namazit të sabahut.Marrur Nga:
Fik`hul Ibadat, faqe 239.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.  

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#95 ne: 15-10-2005, 17:06:59

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (74)


Nëse gruaja ndjen ardhjen e menstruacioneve, apo dhimbjet e zakonshme pak para perëndimit të Diellit, ndërkohë që rrjedhja e gjakut fillon pas perëndimit të tij, a është i saktë agjërimi i saj?


Pergjigje:


Nëse rrjedhja e gjakut fillon pas perëndimit të diellit, atëherë agjërimi i saj është i saktë, pavarësisht nëse shenjat e ardhjes së menstruacioneve apo dhembjet e zakonshme të tyre fillojnë para perëndimit.


Marrur Nga:
Fik`hul Ibadat, faqe 237.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#96 ne: 15-10-2005, 17:11:00

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (75)


Nëse gruaja vëren se është duke i rrjedhur pak gjak, por nuk është e sigurt a është gjak menstruacionesh apo jo, a është i saktë agjërimi i saj ?


Pergjigje:


Agjërimi i saj është i saktë, sepse ajo konsiderohet e pastër derisa të sigurohet plotësisht se gjaku i dalë është i menstruacioneve.


Marrur Nga:
Fik`hul Ibadat, faqe 222.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.  

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#97 ne: 15-10-2005, 17:14:30

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (76)


A i lejohet gruas me menstruacione apo lehonë që të hajë e të pijë gjatë muajit të Ramazanit ?


Pergjigje:


Asaj i lejohet të hajë e të pijë lirisht, por në të njëjtën kohë duhet të ruhet që të mos e shohin fëmijët e vegjël, sepse ata nuk e kuptojnë këtë gjë dhe mund të mendojnë se ajo po e prish agjërimin pa asnjë shkak.


Marrur Nga:
Fik`hul Ibadat, faqe 211.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#98 ne: 15-10-2005, 17:18:55

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).Pyetja: Nr: (77)


A duhet të agjërojë gruaja, nëse në ditët e fundit të menstruacioneve dhe para pastrimit, nuk është shfaqur akoma shenja e pastrimit, sekrecioni i bardhë ?


Pergjigje:


Ky sekrecion nuk shfaqet te të gjitha gratë, ndaj ato gra që nuk e kanë zakon të shohin sekrecionin e bardhë, duhet të agjërojnë.

Ndërsa ato gra, te të cilat dalja e sekrecionit të bardhë është prej zakonit të tyre, nuk duhet të agjërojnë derisa ta shohin atë.


Marrur Nga:
Fik`hul Ibadat, faqe 211.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#99 ne: 15-10-2005, 17:25:17

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (78)


C`farë duhet të bëjnë ato gra, të cilat i zë Ramazani pa plotësuar akoma agjërimin e ditëve të lëna nga Ramazani i kaluar ?


Pergjigje:


Këto gra duhet të pendohen sinqerisht për këtë vepër dhe të kërkojnë falje nga All-llahu s.u.t., sepse vonimi pa arsye i zëvendësimit të ditëve të lëna, deri në ardhjen e Ramazanit tjetër, është kategorikisht i ndaluar.

Aishja (radiall-llahu anha) thotë:
Në disa raste nuk kam pasur mundësi që t'i agjëroja ditët e lëna nga Ramazani, përveçse në Shaban.
Tra: Bukhariu Muslimi.

Sidoqoftë, ato duhet t'i zëvendësojnë ditët e lëna nga Ramazani i pare, pas mbarimit të Ramazanit të dytë.Marrur Nga:
Fik`hul Ibadat, faqe 202.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.  
 
 
 

 

Disa pyetje per faktorin nderkombetar

Nisur nga M A XRubrika Aktualiteti

Postimi i fundit 25-05-2020, 21:46:29
nga M A X
Pyetje-Pergjigje per Ekonomine

Nisur nga InfoZRubrika Pyetper

Postimi i fundit 23-04-2020, 20:14:09
nga M A X
Pyetje-Pergjigje ne Fizike

Nisur nga InfoZRubrika Pyetper

Postimi i fundit 23-04-2020, 20:42:08
nga M A X
Pyetje-Pergjigje ne Biologji

Nisur nga InfoZRubrika Pyetper

Postimi i fundit 23-04-2020, 20:43:44
nga M A X
Pyetje-Pergjigje per te Drejten Civile

Nisur nga InfoZRubrika Pyetper

Postimi i fundit 23-04-2020, 20:52:45
nga M A X