Zerion

Zeri yt => Teologjia => Forumi Islam => Teme e nisur nga: Etheristi ne 04-06-2005, 12:39:40

Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 04-06-2005, 12:39:40
Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

Vëllezër dhe Motra te dashur po e hap këtë teme te re, që te dimë se ç'farë kanë thënë dijetaret e arabisë saudite dhe shejh Albanin në lidhje me disa pyetje që i janë bërë Atyre (All-llahu s.u.t. i mëshiroftë).

Dhe do të mundohem sa te me lejojne mundësitë, që ti perkthej ato Pyetje Përgjigje që i janë bërë Atyre (All-llahu s.u.t. i mëshiroftë).

Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 04-06-2005, 13:21:39

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.[/b]

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.
[/i]

Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).[/b]
C'është thirrja selefije (e të parëve tanë të mirë)?[/b][/i]

Pergjigje


Vetëm Allahut i përkasin falenderimet. Atij i shprehim mirënjohje e falenderime të pafund dhe vetëm prej Tij kërkojmë ndihmë e mbështetje. Atij i drejtohemi për mbrojtje, Atij i lutemi plot përulësi për falje të gabimeve tona. Të devotshmin që Allahu e udhëzon në të vërtetën askush e asgjë nuk mund ta lëvizë nga udha; Mizorin që Allahu e lë të humbur e në errësirë askush e asgjë nuk mund ta udhëheqë në shtegun e së drejtës. Dëshmoj se, veç Allahut, nuk ka hyjni që të meritojë të adhurohet dhe dëshmoj, gjithashtu, se Muhammedi është rob dhe i Dërguar i Tij.

Nuk ka dyshim se fjalët më të mira janë fjalët e Allahut e udhëzuesi më i mirë në të Vërtetën është udhëzimi i Muhamedit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam), gabimet më të mëdha janë shpikjet në Fe; ç`do shpikje e tillë përbën bidat, ç`do bidat është humbje e ç`do humbje te çon në zjarr.


…Unë nuk jam asgjë më tepër sesa një nxënës i dijes dhe ç`do nxënës i dijes duhet të ketë parasysh fjalën e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam): Ku thote:[/b]

"Komunikoni prej meje qoftë edhe një fjalë! Tregoni edhe prej (të dhënave të) bijve të Izraelit dhe s'ka problem; por kushdo që gënjen për mua me vetëdije le të përgatisë ndenjësen e tij në zjarr"[/b][/i]

Duke u mbështetur në këto fjalë dhe duke iu përgjigjur këtij teksti profetik e plot teksteve të tjera të shumta, transmetuar në Librin e Allahut s.u.t. dhe në hadithet e të Dërguarit të Allahut s.u.t. marrim mundimin t'u komunikojmë njerëzve atë që ndoshta nuk e dinë dhe kjo jo se kemi arritur që të tjerët të kenë mendim të mirë për ne.

C`ështja nuk është kështu. Kur dëgjoj fjalë të tilla, më kujtohet një shembull i vjetër mjaft i njohur mes letrarëve:

"Me të vërtetë bugathja (nje lloj zogu) në tokën tonë bëhet shqiponjë "

Ndoshta ndonjëri nuk e di se qëllimi i kësaj fjale është që të shprehë se bugathja është një zog i vogël që s'ka vlerë, por që shndërrohet në shqiponjë tek njerëzit për shkak të injorancës së tyre ndaj forcës së shqiponjës dhe madhështisë së saj.

Ky shembull është më se i vërtetë për shumë njerëz, të cilët thërrasin me të drejtën e të vërtetën apo pa të drejtë e gabim në Islam. Porse Allahu s.u.t. e di se toka është zbrazur nga dijetarët, e gjithë toka islame përveç individëve të pakët, për të cilët ia vlen të thuash se filani është dijetar; siç ka ardhur në hadithin sahih të cilin e ka përmbledhur Imam Bukhari në sahihun e tij, hadith që transmetohet nga Amr ibn El As r.a., i cili thotë: Tha i Dërguari i Allahut s.u.t:

"Vërtetë Allahu s.u.t. nuk e largon dijen duke e larguar atë nga gjokset e dijetarve, por e merr dijen duke marrë dijetarët (me vdekjen e tyre) derisa të mos mbeten më të tillë e atëherë njerzit do të marrin koka injorante e do t'i pyesin e ata do të përgjigjen (japin fetua) pa dije, do të humbasin vetveten dhe të tjerët ."[/b]

Pra kur do Allahu s.u.t. që të marrë dijen, nuk e shkul atë nga gjokset e dijetarve derisa të bëhet dijetari sikur nuk ka mësuar asnjëhërë.

Jo! Nuk është kjo prej ligjit të Allahut s.u.t. për hirë të kënaqësisë së Allahut s.u.t.

Allahu s.u.t. është gjykues i drejtë; nuk e merr dijen nga kraharorët e dijetarve të vërtetë, porse ligji i Allahut s.u.t. ka rrjedhur në krijesat e Tij që ta marrë dijen me marrjen dijetarve (me vdekjen tyre) ashtu siç bëri me më të mirin e dijetarve, të profetëve dhe të dërguarve, Muhamedin (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) .

Derisa të mos mbeten më dijetarë e njerëzit të lartësojnë koka injorante, të cilët do të pyeten dhe do të japin fetva pa dije dhe do të humbin vetveten e të tjerët.

Kjo nuk do të thotë se Allahu s.u.t. do ta zbrazë tokën nga dijetarët aq sa të mos ketë më asnjë dijetar që të jetë bartës i argumenteve të Allahut s.u.t. ndaj njerëzve, por kuptimi i kësaj është se sa më shumë kalon koha, aq më tepër pakësohet dija (dija e fesë) derisa të mos mbetet në faqe të tokës askush të thotë:

"Allah, Allah". [/b]

Këtë hadith e dëgjoni shpesh dhe është një hadith sahih: Ku thote Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam)

"Nuk do të bëhet Kjameti për derisa në faqe të tokës ka (ende njerëz) që thonë: "Allah, Allah""

Shumë prej atyre që i përmend hadithi i mëparshëm se Allahu s.u.t e merr dijen duke marrë dijetarët derisa të mos mbetet dijetar dhe njerëzit të marrin koka injorante, prej këtyre kokave janë edhe ata që e komentojnë Kuranin dhe Sunnetin me komente të kundërta me ato të dijetarve te Selefit (te pareve tane te mire)

Nuk them vetëm të dijetarve të hershëm, por edhe ata të më vonshmit gjithashtu.

Sepse ata argumentojnë me këtë hadith : "Allahu , Allahu"
për të treguar se lejohet, madje është e pëlqyer përmendja e Allahut s.u.t (dhikri) me vetëm një fjalë: lah, Allah".[/b]

Por që të mos gënjejë veten ndonjëri, kushdo qoftë ai, kur dëgjon të tillë hadith me këtë interpretim.

Mu duk e arsyeshme që, qoftë edhe shkarazi, t'u përmend se ky interpretim është i pasaktë së pari:

Sepse sqarimi i tij është bërë në një rivajet tjetër nga i Dërguari i Allahut s.u.t.

Dhe së dyti:

Sepse nëse ky komment do të ishte i saktë, atëherë do të kishin vepruar kështu në praktikën e tyre të jetës të parët tanë të mirë (selufuna salih), Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!

E pra, përderisa ata nuk e kanë bërë, atëhërë tregon mosaprovimin e tyre ndaj këtij komenti e rrjedhimisht pasaktësinë e tij.
E si do të reagonin kur kësaj i bashkohet edhe transmetimi tjetër, në të cilin, siç thuhet, është edhe pika kryesore:
Imam Ahmedi e transmeton këtë hadith në musnedin e tij me zinxhir transmetimi të saktë me fjalët:

Nuk do të bëhet Kjameti duke pasur në tokë (nga ata) që thonë :"la ilahe il Allah"[/b][/i]

Atëherë ky është synimi nëpërmjet fjalës së përsëritur Allah, Allah, në transmetimin e parë.

Ajo që është për t'u vënë në dukje është se bota sot, për fat të keq, është zbrazur nga dijetarët që mbushin këtë tokë të gjerë me dijen e tyre dhe që e përhapnin atë në rradhët e ymetit të tyre.
Gjendja sot ka ardhur në një pikë të tillë që, siç thuhet në një shembull:

" Dhe kur numëroheshin ishin të pakët, e sot janë bërë më të pakët se të paktët."

Ne shpresojmë prej Allahut s.u.t. që të na bëjë neve prej kërkuesve të dijes, të cilët me të vërtetë anojnë nga dijetarët dhe ecin ndershmërisht në rrugën e tyre.
Kjo është ajo që shpresojmë prej Allahut s.u.t. që të na bëjë prej atyre nxënësve që ndjekin atë rrugë për të cilën Profeti ka thene:

"Kush ndjek një rrugë për të marrë në të dije, ndjek me të Allahu një rrugë për (ta futur ) në Xhenet."[/b]

Kjo më hap mua një derë për të folur për këtë dije, e cila përmendet në Kuran mjaft shpesh, siç është p.sh. fjala e të Lartësuarit:

"A janë të njellojtë ata që dinë dhe ata që nuk dinë?" {Zumer : 9 }

dhe përsëri fjala e Tij s.u.t:

"Allahu i lartëson ata që besuan prej jush dhe ata që kanë dije në grada (të larta)" (Kur'ani 58:11)[/b][/i]

C`është, pra, kjo dije, pasuesit dhe zotëruesit e së cilës Allahu s.u.t i lavderon?
Përgjigja është ashtu siç thotë Imam Ibn Kajjim El Xheuzijje, nxënësi i Shejkhul Islam Ibn Tejmijjes (rahimehull-llah):

"Dija është ç`farë thotë Allahu, thotë i dërguari i Tij, thonë sahabet…"

Dija, pra, siç e kuptojmë prej këtyre fjalëve dhe vargjeve, rradhën e së cilës e dëgjojmë në fjalët e poetëve sepse poezitë e dijetarëve janë ndryshe nga ato të poetëve e pra ky dijetar, që ka aftësi edhe poetike, gjithashtu thotë:

Dija është ajo që thotë Allahu në rradhën e parë.

Thotë i dërguari i Allahut në rradhën e dytë.

Thonë sahabet në rradhën e tretë.

Kjo fjalë e Ibn Kajimit (rahimehull-llah) na kujton një të vërtetë të rëndësishme që për kaq kohë është mospërfillur e neglizhuar nga shumica e davistave (thirrësve) që veprojnë sot në emër të ftesës në Islam.

Cila është kjo e vërtetë ?[/b][/i][/u]

Dihet mjaft mirë ndër të gjithë këta thirrës se Islami, është libri i Allahut s.u.t. dhe Sunneti i të Dërguarit të Allahut s.u.t. dhe që kjo është mëse e vërtetë nuk ka pikë dyshimi.

Porse kjo nuk mjafton!

Kjo pamjaftueshmëri lidhet me atë që na tregon Ibn Kajimi (rahimehull-llah) në vargjet e tij të mëparshme, kur përmendi pas Kuranit dhe Sunnetit edhe Sahabet.
Sot rrallë dëgjojmë që ndonjë të përmendë bashkë me Kuranin dhe Sunnetin edhe Sahabet.
Dhe ata, siç e dimë që të gjithë, janë kreu i Selefëve (të parve), për të cilët kanë ardhur hadithe muteuatir nga Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam). Siç është fjala e tij:

"Njerëzit më të mirë janë brezi im (shekulli më i mirë ).[/

Në Sunnetin e vërtetë, në dy Sahihet (Sahihët e Bukhariut dhe Muslimit) dhe në libra të tjerë referues të hadithit dhe Sunnetit janë përmendur fjalët:

Njerëzit më të mirë janë: brezi im, e më pas ata që vijnë pasë tyre e më pas ata që vijnë pas tyre.[/b]

Këta Sahabe që janë ne krye të tre brezave, për të cilët është dëshmuar për mirësi, Imam Ibn Kajjim El-Xheuzije ia ka bashkangjitur, kështu, Kuranit dhe Sunnetit.
A ishte kjo bashkangjitje që ai bëri një opinion apo një ixhtihad, apo deduksion që mund te jetë paraqitur gabim (sepse ç`do kalë i kuq e ka një huq, për të mos thënë huqe)?

Përgjigja është jo. [/u]

Kjo nuk është prej deduksioneve, as ixhtihadeve dhe nuk ka mundësi që të jetë e gabuar, por është e mbështetur në Librin e Allahut s.u.t. dhe hadithin e të Dërguarit të Allahut s.u.t.

Përsa i përket Kur'anit, është fjala e Zotit tonë në Kuranin e madhnueshëm, ku thote:

"Kush i kundërvihet të Dërguarit pasiqë i është bërë e qartë e vërteta DHE NDJEK RRUGE TJETER NGA AJO E BESIMTAREVE, ne e lemë në atë që ka zgjedhur dhe e fusim në Xhehenem. Përfundim i keq është ai."(Nisa 115)[/b][/i]

Nuk mjaftohet Zoti ynë në ajet dhe nëse do ta bënte do të kishte të drejtë duke thënë:

" Kush i kundërvihet të dërguarit pasi i është bërë e qartë e vërteta, ne e lemë në atë që ka zgjedhur…[/b]

Porse tha për një arsye të madhe që ne tani po nisim ta shpjegojmë dhe qartësojmë, Ai tha:

DHE NDJEK RRUGE TJETER NGA AJO E BESIMTAREVE,  

"Kush i kundërvihet të Dërguarit pasiqë i është bërë e qartë e vërteta DHE NDJEK RRUGE TJETER NGA AJO E BESIMTAREVE ne e lemë në atë që ka zgjedhur dhe e fusim në Xhehenem. Përfundim i keq është ai. (Nisa:115)

Ky ajet ju lutem që të jetë i ngulitur në mendjet dhe zemrat tuaja e të mos harrohet për asnjë çast prej jush, sepse në të ndodhet e vërteta, e drejta ashtu siç po e shqiptoni. E kështu do të shpëtoni së devijuari majtas e djathtas dhe nuk do të jeni qoftë edhe në një pjesë apo çështje të vetme nga ndonjëri prej grupeve jo të shpëtuar, për të mos thënë prej grupeve të humbura.

Profeti thotë në hadithin e mirënjohur, dhe po mjaftohem të përmend prej tij atë që na mjafton këtu dhe që dëshmon, ku thote:

"…e do të përçahet ummeti im në shtatëdhjetë e tre grupe; të gjithë në zjarr, përveç njërit. I thanë, cili është ai (grup), o i Dërguari i Allahut? Tha: Ai është xhemati."

Pra xhemati është rruga e besimtarëve.

Hadithi, nëse nuk është shpallje e drejtëpërdrejtë e Allahut s.u.t në zemrën e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) atëherë është nxjerrë nga ajeti i mëparshëm:

"… DHE NDJEK RRUGE TJETER NGA AJO E BESIMTAREVE, …"  

Nëse gjendja është e tillë për atë që kundërshton të Dërguarin (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) dhe ndjek rrugë tjetër nga ajo e besimtarëve, ai kërcënohet me zjarr dhe anasjelltas:
Kush ndjek rugën e besimtarëve, atij i është premtuar Xheneti pa asnjë dyshim.
E pra i Dërguari (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam), në përgjigje të pyetjes se kush është grupi i shpëtuar, tha:

"xhemati"[/b]

Ndërsa xhemati nuk është tjetër veçse grupi i muslimanëve.
Na vjen edhe një transmetim tjetër që e përforcon këtë kuptim, madje shton edhe qartësinë e shpjegimit.

Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) përsëri në përgjigje të pyetjes se cili është grupi i shpëtuar, thotë:

"...është Ai që ndodhet në (rrugën) time dhe të sahabeve të mi."

E pra atëherë :

"...dhe sahabeve të mi."
është rruga e besimtarëve.
Kur Ibn Kajim (rahimehull-llah) tha në atë që përmendëm më parë:

"... dhe thonë sahabet ..." e ata janë shokët e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam), atë nuk e nxorri nga tjetër gjë, veçse nga ajeti i sipërpërmendur dhe nga ky hadith.
Po kështu edhe nga hadithi i mirënjohur i Irbad ibn Sarije r.a., nga i cili po mjaftohem tani vetëm me atë që përbën pjesën dëshmuese, sipas të cilës thotë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam):

" Ju e keni detyrim Sunnetin tim dhe Sunnetin e kalifëve të drejtë e udhëzues që vijnë pas meje"[/b]

Atëherë, pra, edhe këtu kemi të njëjtën gjë si në hadithin para tij dhe ajetin e mëparshëm.

Nuk thotë Profeti :

"Ju e keni detyrim Sunnetin tim..."  dhe kaq, por ai i shtoi Sunnetit të tij Sunnetin e kalifëve të drejtë. këtej mund të konkludojmë se kjo është e rëndësishme veçanërisht në këtë kohë, në të cilën po përplasen opinionet, mendimet dhe medh'hebet e po shtohen partitë e xhematet saqë shumë prej të rinjve muslimanë jetojnë të pavendosur e nuk dinë në cilin xhemat të anëtarsohen.
Këtu vjen përgjigja në ajetin dhe dy hadithet e përmendura:

" ndiqni rrugën e besimtarëve"

Rrugën e besimtarëve në kohën e sotme?

Përgjigja është jo.

Eshtë fjala për rrugën e besimtarëve të kohës së parë, kohës së Sahabeve, të parëvë tanë të mirë (selefus-salih).
Ata meritojnë të jenë prijësit tanë, të cilët duhet t'i ndjekim dhe askënd tjetër në faqe të tokës përveç tyre.

E pra da'ua (thirrja) jonë ngrihet mbi tri shtylla:

" Mbi Kuranin, Sunnetin dhe pasimin e të parëve të mirë (selefus-salih)."

Kushdo që pretendon Kuranin dhe Sunnetin, por nuk ndjek të parët e mirë (selefus-salih) dhe thotë me gjuhën e veprave e ndoshta shprehet edhe me gojën e tij:
Ata janë njerëz sikurse edhe ne jemi njerëz , s'ka dyshim se do të jetë në rrugë të shtrembër e në humbje.

Pse?

Sepse ai nuk i mori para sysh këto argumente që ju përmendëm më sipër.

A ka ndjekur rrugën e besimtarëve?

Jo. - A ka ndjekur Sahabet e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) ?

Jo.- Kë ka ndjekur atëherë?

Ka ndjekur mendjen e vet, për të mos thënë tekat e veta.

Mos vallë mendja e tij është e pagabueshme?

Pa dyshim që jo.

Atëherë ai vetëm ka humbur qartas!

Unë kam bindjen se shkaku i mospajtimeve të shumta të trashëguara mes fraksioneve të vjetra dhe mospajtimeve të lindura në ditët e sotme është çështja selefua-salih.

Shumë pretendojnë se ndjekin Kur'anin dhe Sunnetin.
Shpesh po dëgjojmë të rinj të pavendosur që të thonë:

Mor vëlla, këta thonë Kurani e Sunneti; edhe ata të tjerët thonë Kurani dhe Sunneti. Cili është gjykimi ndarës?

U themi:

"Eshtë Kurani, Sunneti dhe Menhexhi (metodologjia) i të parëve tanë të mirë (selefus-salih)."
Kushdo që mbështetet mbi Kuranin dhe Sunnetin pa u mbështetur tek selefus-salih nuk është mbështetur aspak tek Kurani e Sunneti, por është mbështetur tek mendja, për të mos thënë tek tekat e veta personale.
Prej zakonit tim është që të jap disa shembuj për të bërë sa më të qartë këtë çështje, madje këtë bazë të rëndësishme e që është dhe në rrugën (menhexh) e të parëve tanë të mirë.

Na transmetohet nga Faruku, Omer ibn-el Hattab r.a., i cili thotë:

"Nëse ju polemizojnë juve ndjekësit e tekave e të bidadit me Kuran, atëherë përgjigjuni atyre me Sunnet. Sepse Kurani përmaban mundësinë e këndvështrimeve të ndryshme."

Pse e tha Omeri këtë fjalë?

Po ju them, për këtë arsye thotë Allahu s.u.t. në Kuran, duke iu drejtuar Profetit të tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam):

"Dhe ta zbritëm ty Kuranin që t'ua shpjegosh njerëzve atë që u është zbritur atyre." (Nahl 44)

A mundet një musliman arab, i cili është, siç thuhet, Sibeuejhi i kohës së tij për shkak të njohjes së gjuhës arabe, të letërsisë dhe formës së saj, ta kuptojë Kuranin pa pasur nevojë për udhëzimet e Profetit tonë (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam)?

Përgjigja është jo.

Në të kundërt fjala e Allahut :

"...që t'ua shpjegosh njerëzve atë që u është zbritur atyre..."

do të kish qenë vetëm një tallje.
.
Hasha! (e papranueshme!)
Në fjalët e Allahut nuk mund të ketë tallje!
Atëherë kushdo që mundohet të kuptojë Kuranin pa udhërrëfimin e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) veçse ka rrëshqitur në një humbje të largët.

A ka mundësi ky njeri që të kuptojë Kuranin dhe Sunnetin pa pasur nevojë për udhëzimin e Sahabeve?

Përgjigja është përsëri jo.

Kjo sepse janë ata që na i përcollën së pari fjalët e Kuranit, të cilin e zbriti Allahu s.u.t. në zemrën e Muhammedit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) dhe së dyti na përcollën neve shpjegimin e tij, i cili u përmend në ajetin e mëparshëm, si dhe mënyrën se si ai e praktikoi Kur'anin.
Këtu më duhet pa tjetër të qëndroj pak. Shpresoj që ky qëndrim të jetë i shkurtër.

S`qarimi i Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) është tri llojesh:

"Nëpërmjet fjalëve të tij, veprimeve të tij dhe aprovimit të tij."[/b]

Fjalët e tij! Kush janë ata që na i transmetojnë?

Sahabet e tij.

Veprimet e tij kush na i transmeton?

Sahabet e tij.

Aprovimin e tij kush na e transmeton?

Për këtë arsye ne nuk mund të shkëputemi nga kuptimi i Kuranit dhe i Sunnetit duke u mbështetur vetëm në aftësitë tona gjuhësore.

Kjo nuk do të thotë se për gjuhën s'kemi nevojë.
Jo. Ne jemi plotësisht të bindur se joarabët, të cilët nuk e zotërojnë gjuhën arabe kanë rënë në gabime të shumta , dhe veçanërisht kur kanë rënë në gabim në lidhje me këtë bazë, duke mos u kthyer (në të kuptuarit e tyre ) tek Selefët (të parët e mirë ) për të kuptuar Kuranin dhe Sunnetin.
Me këtë nuk nënkuptojë mosmbështetjen tek gjuha, kjo ështe e pamundur, sepse nëse duam të kuptojmë fjalët e Sahabeve, patjetër duhet të kuptojmë gjuhën Arabe ashtu siç është e domosdoshme gjuha për njohjen e Kuranit dhe Sunnetit.
Porse ne po themi se sqarimi i Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam), i përmendur në ajetin e mësipërm, ndahet në tre lloje:

"fjalë, veprim dhe aprovim."  

Po japim disa shembuj, për ta bërë sa më të qartë këtë lloj ndarjeje, që është një çështje reale plotësisht e padyshimtë.
Kemi fjalën e Allahut xh.sh.:

"Vjedhësit dhe vjedhëses prituani duartë..." (Maide : 38)[/color

Shikoni tani se si nuk mund të mbështetemi vetëm tek gjuha në të komentuarit e Kuranit.
Vjedhësi, në pikëpamje gjuhësore, është kushdo që vjedh një mall nga një vend i ruajtur, ç`farëdo qoftë ky mall; edhe pa ndonjë vlerë të veçantë, vezë, për shembull, apo ndonjë qindarkë.

Ky, nga ana gjuhësore, quhet vjedhës.

Thotë i Lartësuari:

"...Vjedhësit dhe vjedhëses prituani duartë..."

A i pritet dora ç`do njeriu që vjedh?

Përgjigja është:

["Jo." Përse?
Sepse sqaruesi, i cili mori përsipër këtë shpjegim, është i Dërguari i Allahut (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) e ai na e ka bërë të qartë neve se kush janë ata hajdutë, të cilëve u pritet dora ku thote:

"Nuk ka prerje (dore) përveçse për çerek dinari e sipër .

Kushdo që vjedh diçka me një vlerë më të ulët sesa çereku i dinarit, edhe nëse, nga ana gjuhësore quhet :"vjedhës" nga ana e Sheriatit nuk llogaritet si vjedhës.
Atëherë që këtu arrijmë në një përfundim shkencor, me të cilin shumë nga studentët e dijes janë të panjohur.

Pra, ne kemi gjuhën arabe të trashëguar dhe gjuhën e Sheriatit (terminologjinë legjislative), e cila e ka prejardhjen nga Allahu s.u.t.
Dhe arabët që flisnin gjuhën, në të cilën zbriti Kurani, ishin të panjohur me këtë lloj terminologjie.
Kur thuhet :"vjedhës" nga ana gjuhësore, përfshihet ç`do vjedhës, por kur përmendet vjedhësi nga ana ligjore, nuk përfshihet ç`do vjedhës, por vetëm ai që vjedh çerek dinari e sipër.

Atëherë këtu kemi një shembull praktik se si ne s'mund të jemi të pavarur në të kuptuarit e Kuranit e Sunnetit vetëm duke u mbështetur në njohjen nga ana jonë të gjuhës arabe.
Kjo është një mangësi që vihet re tek shumë shkrues të sotëm.
Kur përdorin vetëm aftësinë e tyre njohëse të gjuhës arabe në interpretimin e ajeteve kuranore dhe haditheve profetike, i interpretojnë ato duke na servirur tefsire bid'ad, të panjohura më parë nga muslimanët.

Për këtë arsye duhet të kuptojmë se da'ua e vërtetë e Islamit mbështet në tri shtylla:

" Kurani, Sunneti dhe rruga e ndjekur na të parët tanë të mirë (selefus salih)."

"...Vjedhësit dhe vjedhëses…",

[/u] atëherë nuk komentohet ky ajet sipas rregullsive të gjuhës së folur, por sipas gjuhës së Sheriatit, e cila thotë:

"Nuk ka prerje (dore) përveçse për çerek dinari e sipër.

Allahu s.u.t, në vazhdim të ajetit të sipërpërmendur, thotë:

"…prituani duartë!"Cila është dora sipas gjuhës?

Sipas gjuhës, dora shtrihet nga shpatulla deri tëk majat e gishtërinjve.
Në ç'masë pritet?
Këtë gjë e sqaroi i Dërguari i Allahut (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) në veprimtrinë e tij.
Ne nuk kemi ndonjë hadith që të na bëjë të ditur vendin e prerjes drejtpërdrejt përmes fjalëve, por kemi një shpjegim të mbështetur në vetë praktikën e Profetit .

Si e njohim ne këtë zbatim praktik?
Prej të parëve tanë të mirë, Sahabeve të Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam).

Ky, pra, është lloji i dytë:

" shpjegimi me anë të praktikës."  

Ndërsa lloji i tretë është aprovimi i Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) për diçka që as nuk ndalohet e as nuk qortohet prej tij.
Ky lloj aprovimi nuk është as fjalë e as vepër e tij, por është një veprim, të cilin e kryen dikush tjetër, kurse reagimi i Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) për këtë konsiston në të vëzhguarit dhe të aprovuarit e tij.

Kur shihte diçka dhe heshtte, pra aprovonte.

Kjo shndërrohej në diçka të aprovuar dhe të lejuar, ndërsa kur shihte diçka dhe tërhiqte vërejtje ndaj saj, edhe nëse ajo bëhej nga ndonjë prej Sahabeve, por vërtetohet se ai e ka ndaluar, atëherë kjo gjë e ndaluar prej tij ndryshon plotësisht nga ajo që ai e aprovonte.

Po ju jap një shembull.

Transmetohet nga Abdullah ibn Omeri r.a.:

"Pinim në këmbë e hanim në ecje e sipër në kohën e të Dërguarit të Allahut s.u.t.

Na tregon Abdullahu në këtë hadith për të pirët duke qenë në këmbë dhe për të ngrënit duke ecur, si dhe na bën të ditur se kjo ndodhte në kohën e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam).

Cili, pra, është vendimi i Sheriatit për këto dy gjëra?

Nëse zbatojmë fjalët tona të mëparshme, le të mundohemi të nxjerrim normën e Sheriatit për këtë gjë, natyrisht duke pasur parasysh patjetër diçka:

"njohja e fjalëve të Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) , praktikës dhe aprovimit të tij."

Nëse i kthehemi Sunnetit Sahih në lidhje me ç`ështjen e parë, me të cilën janë sprovuar shumë, për të mos thënë shumica e muslimanëve, duke kundërshtuar fjalët e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) e që është të pirët në këmbë.

Kanë pirë në këmbë, kanë mbajtur flori, kanë veshur mëndafsh.
Këto janë disa të vërteta, të cilat nuk mund të mohohen.
Por a i aprovoi ato Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam)?

Përgjigja është:
Aprovoi disa dhe ndaloi disa të tjera.
Ajo që ai e ndaloi u kategorizua tek të ndaluarat dhe ajo që ai e aprovoi u klasifikua tek të lejuarat.
E ndaloi të pirët në këmbë në hadithe të shumtë, në të cilët nuk dua të thellohem për të mos dalë nga tema dhe për arsye se kjo është një çështje që kërkon një trajtim të veçantë, por më mjafton t'ju përmend juve një hadith sahih, të cilin e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Enes ibn Malik r.a., që ka thënë:

"Ka ndaluar i Dërguari i Allahut (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) të pirët në këmbë."

Në disa transmetime të tjera i Dërguari i Allahut (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) e ka qortuar të pirët në këmbë.
Atëherë kjo gjë, që siç mësojmë nga hadithi i Ibn Omerit r.a., bëhej në kohën e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) u ndalua prej tij dhe u shndërrua, kështu, në një çështje të abroguar përmes këtij ndalimi.
Kurse përsa i përket pjesës së dytë të hadithit, që lidhet me të ngrënët në ecje, nuk na ka ardhur ndonjë ndalim nga ana e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam).
Kështu pra, nga ky aprovim përfituam një hukm (normë ligjore) të Sheriatit.
Po mjaftohem me kaq për domosdoshmërinë e mbështetjes në të kuptuarit e Kur'anit e Sunnetit me atë, në të cilën qëndronin të parët tanë të mirë (selefus salih).
Pra, në të kuptuarit e Kuranit e Sunnetit duhet evituar të mbështeturit vetëm në njohuritë personale ekzistuese, për të mos thënë në injorancën personale.
Por, tani që u bë e qartë rëndësia e kësaj çështjeje, të komentuarit e të kuptuarit e Kuranit duhet realizuar vetëm në përputhje me Menhexhin (metodologjinë) e të parëve tanë të mirë (selefus salih).
Muslimanët që në kohët e hershme janë përçarë në rryma e grupime të ndryshme, siç mund të keni dëgjuar për:

Mu'tezilët, murxhiat, khauarixhat, zejditë pa përmendur shiitët e rafidhat etj...

Nuk ka asnjë prej këtyre grupeve, sado të humbur që të jenë, që të mos bashkohen me pjesën tjetër të muslimanëve në fjalën se:

"Ne mbështetemi në Kuran e Sunnet."

Asnjë prej tyre nuk thotë se nuk mbështetet në këto dy burime.
Sepse nëse do ta thoshte këtë dikush prej tyre, do të dilte prej Islamit tërësisht.
Atëherë përse gjithë kjo përçarje përderisa të gjithë u bazokan tek Kurani e Sunneti?

Nuk mund të konceptohet kjo mbështetje pa shtyllën e tretë:

" Të parët tanë të mirë (selefus salih)."

Duke vënë në dukje këtu edhe diçka tjetër, atë se Sunneti ndryshon shumë nga Kurani Kerimi për faktin se Kurani është i ruajtur e i mbledhur ndërmjet dy kapakëve të mus'hafit (fletëve ku është shkruar), siç e dinë të gjithë.
Ndërsa Sunneti së pari duhet thënë se është i shpërndarë nëpër qindra libra, për të mos thënë nëpër mijra, një pjesë e madhe e të cilëve vazhdojnë të jenë në një botë të panjohur, në botën e dorëshkrimeve (të pabotuara).

Së dyti edhe librat e njohur sot përmbajnë si hadithe sahih, ashtu edhe daif.
Ata, të cilët bazohen tek Sunneti, qofshin nga ata që i përkasin Ehli Sunneh Uel Xhemmah dhe në atë të cilën ishin të parët e mirë (selefus-salih) apo qofshin nga grupet e tjera, shumë prej tyre nuk i dallojnë dot Sunnetin Sahih nga ai daif dhe bien në kundërshtim në Kuranin dhe Sunnetin për shkak të mbështetjes në hadithe të dobëta apo meudu (të shpifura).
Ajo ç'ka dua të them është se se disa prej grupeve, të cilat i përmendëm pak më parë, mohojnë disa të vërteta nga Kurani dhe nga Sunneti Profetik.

Këtë gjë e kanë bërë më parë por edhe sot e kësaj dite .
Kurani i madhënueshëm i tregon dhe i përgëzon besimtarët me një mirësi mjaft të madhe, të cilën do ta arrijnë ditën kur do të takojnë Allahun s.u.t. në Xhennetin e mrekullueshëm, ku Ai s.u.t. do tu shfaqet atyre.

Besimtarët do ta shohin Atë, siç thotë një dijetarë Selefij :

"Do ta shohin besimtarët (Allahun) pa mënyrë se si?
Dhe pa përngjasim dhe pa shëmbëllim (me askë).

Për këtë ekzistojnë fakte në Kur'an dhe me dhjetra fakte në hadithet e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam).
Si e mohuan këtë mirësi disa prej fraksioneve të djeshme dhe të sotme?
Përsa i përket të djeshmëve, ata ishin Mutezilitët.
Sot, me sa di unë, nuk ka në faqe të dheut asnjë grup që të shprehet:

" Ne jemi mutezilitë, ne jemi në rrugën e mutezilitëve."

Por unë kam parë një njeri të çmendur, i cili deklaronte se ishte mutezilit dhe mohonte disa të vërteta të Fesë, sepse ai i ishte mbeshtetur kaplloqes së vet.
Mutezilitët e mohuan këtë nimet dhe thanë me mendjet e tyre të dobëta se është e pamundur të shihet Allahu s.u.t.

C`farë bënë atëherë? A e mohuan Kuranin?

Allahu thotë në Kurani-Kerim:"

"Atë ditë do të ketë fytyra të ndriçuara që tek Zoti i tyre shikojnë." (Kijameh :22.23)

A e mohuan këtë ajet?

Jo, nëse do ta mohonin, do të bënin kufr e do të dilnin nga Islami, mirëpo deri më sot Ehli Sunneti i vërtetë i ka gjykuar mutezilitët si të humbur e të devijuar, por nuk i sheh ata jashtë Islamit, sepse ata nuk e mohuan këtë ajet, por mohuan kuptimin e tij të vërtetë, kuptim, të cilit i ka ardhur shpjegimi në Sunnet, siç do ta sqarojmë më poshtë.

Allahu xh.sh. na bën të ditur për besimtarët që do të jenë në Xhenet se :

"Atë ditë do të ketë fytyra të ndriçuara që tek Zoti i tyre shikojnë."

Ata e interpretuan dhe shtrembëruan atë.
Besuan tek fjalët e tij dhe e mohuan kuptimin e tij.
Fjalët, siç thonë dijetarët, janë shprehje kuptimore.
Nëse i besojmë fjalët e mohojmë kuptimin e tyre, atëherë ç'vlerë ka?

E përse, pra, këta njerëz e mohuan këtë lloj të pari?

Sepse mendjet e tyre u treguan shumë të ngushta që të përfytyrojnë e imagjinojnë se ky njeri i krijuar e i pafuqishëm do të jetë i aftë të shohë Allahun s.u.t. pa pengesë, ashtu siç e patën kërkuar çifutët nga Musai a.s.
Allahu tregoi paaftësinë e tyre nëpërmjet historisë së mirenjohur, kur thotë:

"Shiko tek mali! Nëse do të qëndrojë në vendin e tij, atëherë do të më shohësh." (Araf:43)

Mendjet e tyre nuk mund ta pranonin këtë gjë, prandaj u detyruan që të luanin me tekstin kur'anor dhe ta interpretonin atë.
Pse?
Sepse besimi i tyre tek gajbi (e fshehta) ishte i dobët e besimi tek mendjet e tyre ishte shumë më i fortë se besimi i të fshehtës, për të cilën jemi urdhëruar në hyrje të sures Bekare:

"Elif, Lam, Mim. Ky është Libri, në të cilin nuk ka dyshim; udhëzues për të devotshmit: kush janë ata?ata, të cilët besojnë tek e fshehta (gajbi)"

Allahu s.u.t. është më i fshehti i ç`do të fshehte dhe ç`farëdo që Ai të na thotë rreth vetvetes, nuk na mbetet tjetër veçse ta pranojmë e besojmë, për arsye se aftësistë tona perceptuese janë shumë të ngushta e të mangëta.
E ndërsa mutezilitët nuk e pranun këtë të vërtetë e, si pasojë, kundërshtuan mjaft të vërteta fetare, prej tyre edhe fjalën e Allahut s.u.t. ku thote:

"Atë ditë do të ketë fytyra të ndriçuara që tek Zoti i tyre shikojnë."

Po kështu edhe ajeti tjetër, i cili mund të keqinterpretohet më lehtë sesa ajeti i mëparshëm nga këta lloj njerëzish është fjala e Allahut s.u.t. ku thote:

"Atyre që bëjnë vepra të mira u takon e mira e edhe më tëpër" ( Junus 26)

Atyre që bëjnë vepra të mira u takon e mira d.m.th. xheneti, e dhe më tepër d.m.th. të shikuarit e Allahut s.u.t. në botën tjetër.
Në këtë mënyrë ka ardhur hadithi në Sahih Muslim me Sened Sahih (zinxhir transmetimi të saktë) nga Sad ibn Ebi Uekas, i cili thotë,tha i Dërguari i Allahut (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam):

Atyre qe bëjnë vepra të mira u takon e mira"

tha Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam)pra Xheneti,edhe më tepër, pra të parit e Allahut

Ndërsa mutezilitët e mohuan këtë e po kështu edhe shiitët, që kanë akide (besim) të njëjtë me atë të mutezilitive.

Ata mohuan shikimin e Allahut s.u.t. që jepet mjaft qartë në ajetin e parë dhe të dytë. Për më tepër, nga Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) janë transmetuar shumë hadithe të sakta (muteuatir).

Interpretimi i tyre (i gabuar) i Kuranit i shpuri ata në mohimin e haditheve Sahih të Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) dhe kështu dolën nga të qenit prej grupit të shpëtuar.

"Në atë, në të cilën jam unë dhe sahabët e mi."

Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) ishte i besimit se besimtarët do ta shohin Zotin e tyre, siç thotë në hadithin e transmetuar në Sahih Bukhari dhe Muslim nga një grup sahabesh të Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam), siç janë Ebi Sejjid El-Khudrij, Enes ibn Malik etj.. Tha i Dërguari i All-llahut s.u.t:

"Ju me të vërtetë do ta shihni Zotin tuaj në Ditën e Kjametit ashtu siç e shihni hënën natën kur ajo është e plotë. Nuk do të shtyheni"

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 07-07-2005, 17:12:04

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).  

Pyetja (2)

Në rast se nuk ka argument nga Kur'ani dhe Sunneti për një çështje të caktuar, por ka ixhtihad të Sahabëve (radiall-llahu anhum) për këtë çështje, a lejohet që të merret për bazë???

Kur ne s'kemi argument nga Kur'ani apo Sunneti, atëherë ne ndjekim Sahabët, por çështja qëndron se për një send të caktuar mund të ketë argument nga Kur'ani dhe Sunneti por ne nuk e dimë atë.


Pergjigje:


Po ashtu duhet të dimë se edhe Sahabët kanë gabuar.

"Transmetohet se një grup Sahabësh kane qenë në Xhihad dhe njëri prej tyre kishte marrë shumë plagë dhe gjatë natës ishte berë xhunub.

Kur u zgjua i pyeti të tjerët se a i lejohet që të mos lahet, pasi kishte frikë se mos uji ia keqësonte plagët.

Ata i thanë :

JO! Duhet të lahesh.

Pasi u la ai vdiq për shkak se uji i kishte depërtuar në plagë.

Kur ia treguan këtë ngjarje Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ,ai u nxeh dhe u tha:

"E vratë që ju vraftë Allahu!

Pse nuk pyetët kur nuk dinit. Vërtetë ilaçi i injorancës është pyetja."


 
Eshtë edhe diçka tjeter !

Dijetarët e vërtetë për një hadith i bëjnë analizë të hollë dhe në fund thojnë që ky hadith është sahih apo daif.

Dhe nëse është sahih thonë se ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) :

"kështu e kështu".

Kurse për thëniet e Sahabëve nuk bëhet një studim kaq i hollë si për hadithin.

Për këtë shkak shpesh herë njeriu mund të humbë, sepse një thënie e Sahabit që pretendohet se e ka thënë Sahabi, por në të vërtetë nuk e ka thënë bie në kundërshtim me fjalën e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

Po ashtu nëse njëri prej Muslimanëve kundërshton fjalën e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) nga injoranca atëherë ai është gjynahqar, por nëse e kundërshton me dije atëherë ai është kafir, por ai nuk ka këtë dënim nëse kundërshton fjalën e Sahabëve.

Pra si përfundim duhet të dimë se fjalët e Sahabëve janë shumë herë më shumë se hadithet e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe për të ndjekur ixhtihadin e tyre duhet të saktësojmë se a me të vërtetë këtë fjalë e ka thënë filan Sahabi apo jo, por e para fare duhet të pyesim :

" A ka hadith apo jo? "

DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 13-07-2005, 16:49:32

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b] [/color]

Pyetja (3)


Si mundet te vendoset Sheriati Islam?
 
Disa thonë duke e mësuar popullin për Fenë Islame, kurse të tjerët thonë: "Sheriati Islam mund të vendoset vetem me revolucion (theuret).???Pergjigje:


Në Islam s'ka revolucion porse ka Xhihad.

Fjala revolucion nuk është nga Sheriati Islam. Në Islam ka vetëm Xhihad.

- Me kë bëhet xhihad?

- Me kafirat!

- Kush bën xhihad me kafirat?

- Muslimani!

- Kush është musliman?

- Ai që thotë :

" LA ILAHE IL-LALLAH MUHAMMEDEN RESULULL-LLAH" dhe punon c`fare e ka urdhëruar All-llahu s.u.t. dhe Profeti i Tij!, (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), dhe largohet nga c`do gje qe e ka ndaluar All-llahu s.u.t dhe Profeti i Tij, (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

Pse e them këtë ?

Këtë e them për të treguar se :

Ai që do të bëjë xhihad me kafirat duhet me qenë musliman tamam, por ai që nuk e din se ç'farë është Islami, ose e di, por nuk vepron sipas Tij, ky s'mund të bëjë xhihad me kafirat për shkak se ky musliman bën punë që i bën edhe kafiri:

Han kamatë, pin alkool, nuk fal namaz etj.!

Prandaj ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).
"Kur të punoni punë që i ka ndaluar ALL-LLAHU dhe kur të garoni për të fituar pasuri pa pyetur për rrugët a janë hallall apo harram, e kur të braktisni xhihadin me kafirat atëherë ALL-LLAHU do t'ju ulë kokat (do t'ju hedhë mbi ju nënçmim ) dhe do t'ia ngrejë kokën kafirit, derisa ju të pendoheni dhe të ktheheni tek Feja juaj. Atëherë ALL-LLAHU do t'ju japë fuqi mbi armikun tuaj"

Kështu pra All-llahu s.u.t. nuk e forcon muslimanin dhe nuk e bën zotërues mbi kafirat, deri sa të punoj ashtu sic thotë Islami. Kur ky të bëj ashtu siç urdhëron All-llahu s.u.t, atëherë All-llahu s.u.t. do t'i ndihmoj ashtu siç ndihmoi 300 Sahabë të paarmatosur mirë kundra 1000 mushrikëve të armatosur deri në dhëmbë në luftën e Bedrit, apo në luftëra të tjera që kanë zhvilluar muslimanët .

Kështu që tani duhet të fillojmë thirrjen jo për revolucion, por t'u mësojmë të tjerëve atë që urdhëron All-llahu dhe i Dërguari i Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

Thotë All-llahu s.u.t:
 
"Punoni se ALL-LLAHU ka për ta parë punën tuaj edhe i dërguari i Tij, pastaj do të ktheheni tek NJOHESI i së fshehtës dhe së dukshmes dhe do t'ju njoftojë për atë që keni punuar"


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: gysi ne 14-07-2005, 05:57:57
Nje gje nuk e kuptoj me ekzaktesi une! Kush te tha ty qe Albani eshte dijetari i shekullit? Cfare parametrash perdor t'i per t'i vleresuar dijetaret se kush eshte me i madhe dhe kush me pak i madh?
Me kupto nuk dua te ul fare figuren e shejhut, por dua te shpreh se reklamimet e dijetareve ne kete menyre nuk kane dobi, dhe per me teper sjellin vec diskutime dhe perplasje mes muslimaneve, sic ndodh rendom. Jo dijetari im, jo dijetari jot.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: rafo ne 14-07-2005, 08:20:45
Nje gje nuk e kuptoj me ekzaktesi une! Kush te tha ty qe Albani eshte dijetari i shekullit? Cfare parametrash perdor t'i per t'i vleresuar dijetaret se kush eshte me i madhe dhe kush me pak i madh?
Me kupto nuk dua te ul fare figuren e shejhut, por dua te shpreh se reklamimet e dijetareve ne kete menyre nuk kane dobi, dhe per me teper sjellin vec diskutime dhe perplasje mes muslimaneve, sic ndodh rendom. Jo dijetari im, jo dijetari jot.

Selam alejkum o ti gysi
Albani eshte dijetar i shekullit ,po ashtu njiherit eshte edhe muadith ,sic ka qene Muslimi dhe Buhariu r.a. Eshte zgjedhur nga keshili i dijetarve.Nuk eshte shpallur vetvetiu,por as edhe ne nuk e kemi zgjedhur.Albani eshte ai qe i ka kulluar edhe njeher si duhet hadithet duke e mar zinxhirin me te sakt te transmetuesve.
Inshalla All-llahu e meshiroft,se ka be me te vertet nje pune shum te madhe.
Nuk don te thot kjo tani se ne duhet te bazohemi vetem tek Albani,sic bejne te tjeret ,duke ju permbajt vetem nje dijetari dhe duke ja pranuar edhe ate te gabueren si te sakt.
Inshalla All-llahu na udhezon..
Selam alejkum
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 15-07-2005, 01:00:06

Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu

Vella i dashur (gysi)

Vella i dashur Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) thote ne nje hadhith:
Ne fund te c`do shekulli All-llahu s.u.t. e dergon nje njeri, i cili ia ringjadh njerezeve fene e tyre.

Dhe kur jane Pyetur Dijetaret Bashkohore, (ata te cilet kane vdekur, edhe ata qe jane akoma gjalle, All-llahu s.u.t. i meshirofte edhe i ruajt) te gjithe nje zeri kane thene se ai eshte Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din Albani (rahimehull-llah).

Keshtu qe vella Fjala e tyre te gjithe eshte argument, edhe kjo na shtyn edhe te themi qe ai eshte dijetari i ketij shekulli, All-llahu s.u.t. e meshirofte.

Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 15-07-2005, 01:09:57

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]


Pyetja: Nr: (4)

C`farë dini për autorin e librit : "Jeta e Sahabëve"?
A ka pasë ndjekur ai Menhexhin e Selefeve (Te Pareve Tane Te Mire)???

Pergjigje:

Jo ai nuk ka pas ndejkur menhexhin e Selefus Salih dhe autori i këtij libri nuk është dijetar, që të dijë se cili Transmetim është Sahih dhe cili nuk është Sahih.

Por ai ka mbledhur këndej e andej dhe ç`farë i ka dalë para syve e ka shkruajtur.

Për këtë shkak në librin e tij ka gjëra që nuk janë të vërteta.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM.
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 20-07-2005, 17:42:59

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]


Pyetja: Nr: (5)


Shpesh për një çështje të caktuar ka kundërshtime mes dijetarëve, njëri thotë kështu tjetri thotë ndryshe nga i pari, C'duhet të bëjmë ne???


Pergjigje:


Për të kuptuar tamam një çështje të Islamit, i kemi dy rrugë,

E para: Eshtë që të lexojmë libra, dhe kjo është një rrugë shumë e mirë dhe e ka për detyrë ai që do të marrë dije të eci kësaj rruge.

Por ai që don me ecë kësaj rruge e ka përsëri për detyrë të mësojë gjuhën Arabe.

E dyta: Eshtë që për ç`do çështje që ka mospërputhje mes dijetarëve, muslimani (i thjeshte) duhet të pyesë se cili prej tyre ka argument prej Kur'anit dhe Sunnetit.

Por ka raste që disa dijetarë vijnë me argumente nga Sunneti për një çështje të caktuar dhe përsëri ekziston mendimi jo i njëjte për këtë çështje.

Pra dy ose më shumë dijetarë kanë si argument Hadithe të sakta, që mund të mos përputhen me njëri tjetrin. Atëherë një musliman mund të pasojë një dijetar për një çështje pa i dhënë rëndësi dilemës apo dyshimit që mund të lind për shkak të mendimit të një dijetari tjetër.

Nëse kjo dilemë forcohet shumë dhe arrin në atë gradë sa ai nuk është në gjëndje që të zgjedhë mes dy mendimeve të dijetarëve, atëherë duhet të pyesë përsëri deri sa të bindet përsëri.

Nëse edhe pas kësaj nuk bindet plotësisht, atëherë ai duhet të veprojë ashtu sic thotë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

" Pyet zemrën tënde edhe nëse të japin përgjigje të tjerët"DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM.
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 27-07-2005, 18:08:07

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]


Pyetja: Nr: (6)


Si është puna e Medh`hebeve???


Pergjigje:


Duhet ta dijë ç`do Musliman se Medh`hebet nuk janë prej Fesë, por këta janë formuar me vonë.

Themeluesit e këtyre Medh`hebeve jane, Ebu Hanife, Imam Malik, Imam Shafi`i dhe Imam Ahmed Ibn Hambeli (Rahimehumull-llah), këta nuk e thirrnin popullin duke u thënë:

" Na pasoni neve në ç`do gjë",

Por e thërrisnin duke u thënë:

"Ne kështu kemi marrë vesh nga Kur'ani dhe Sunneti. Nëse ne kemi marrë vesh mirë atëherë ecni me ne , nëse një dijetar tjetër ka marrë vesh me mire mirë, atëherë na lini ne dhe pasoni atë dijetar."

Muslimani e ka detyre të dijë ç`farë ka thënë All-llahu s.u.t. dhe ç`farë ka thënë Profeti i Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe s'duhet të kapet pas një Imami dhe të lejë dijetarët e tjerë, por ai duhet të thotë:

"Me cilin Imam (dijetar) është hakku (e vërteta), unë eci me atë, por nuk eci me të në ç`do fjalë pasi ndonjë fjalë mund të jetë e drejtë, kurse ndonjë tjetër jo."

Kur Muslimani ta marrë vesh se këto fjalë të këtij Imami janë të drejta, atëherë ai thotë:

" Unë eci me këtë Imam ".

Kur një Imam tjetër ka thënë disa fjalë të drejta atëherë Muslimani ecën edhe pas këtij dijetari.

Duhet të dimë se Islami s'ka patur vetëm 1 dijetar apo 4 dijetarë, por me mijëra dijetarë.

Muslimani për një çështje që nuk e di ka për detyrë që të pyesi atë që din.

Thotë All-llahu s.u.t:
"Pyesni poseduesit e dhikrit (dijes ) nëse jeni që nuk dini."

Dhikri ka për qëllim dijen nga Kur'ani, por jo ç`do kush mundet me qenë dijetar i Kur'anit përveç nëse është edhe dijetar i Hadithit të Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

Pse?

Sepse Kur'ani s'mund të kuptohet, përveçse me Sunnetin e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

Thotë All-llahu a.u.t:
"Ne e zbritëm këtë dhikër (Kur'an) me qëllim që t'ua shpjegosh njerëzve atë që u është zbritur atyre."  

Dhe Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem). na e shpjegon me Sunnetin e tij .

Thotë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).
"Po ju lë dy gjëra nëse do t'i ndiqni këto nuk do të humbni, e ato janë libri i All-llahut s.u.t. dhe Sunneti im."

Sunneti i Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem). është 3 pjesë:

1) Fjala e Tij, (hadithi)

2) Puna e Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

3) Heshtja për një vepër që dikush po e kryente në prani të tij. d.m.th. nuk e ka kundërshtuar atë vepër , por ka lejuar të veprohet ajo.


Duhet të dimë një çështje tjetër për Hadithin e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

Hadithi i Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), është tre shkallë :

a) Sahih ( i vertete)

b) Hasen (i mire)

c) Daif ( i dobet)Jo te gjitha hadithet që shkruhen nëpër libra i ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), shumë prej tyre janë të shpikura.

Hadithit i duhet bërë një studim i hollësishëm për të gjetur gradën e tij, a është Sahih, Hasen, apo Daif.

Vetëm pasi të marrim vesh se a është Hasen apo Sahih mund të themi:

" Ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) kështu e kështu ".

Por kur hadithi është Daif (i dobet) nuk lejohet të themi se ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) kështu e kështu .

Në një hadith sahih thotë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem)
" Kush gënjen mbi mua le të përgatisi një karrike për në zjarr "

Dhe në një hadith tjetër thotë i Dërguari (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
" Ai që tregon një hadith prej meje e nuk e di a është Sahih (i vërtetë prej Profetit ) ai është gënjeshtar i dytë "

Gënjeshtar i parë është ai që shpif një hadith, kurse i dyti është ai që përhap ndër njerezit një hadith daif (të dobët ).

Prandaj thonë Dijetarët:

"C`do musliman që di një hadith, por nuk i di gradën e këtij hadithi nuk lejohet për këtë musliman të thotë, "Se ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) kështu e kështu ."

Kur ndonjë prej jush merr mësim nga ndonjë Profesor, apo Hoxhë dhe Hoxha ju thotë ndonjë hadith pa treguar për gradën e tij atëherë ju i thoni atij,

" Ne kemi ndegjuar prej jush se jo ç`do hadith është i saktë, me që kështu qëndron çështja ne kemi deshire me marrë vesh, që ky hadith që po thuani, a është i saktë apo jo???.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
 
Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 03-08-2005, 04:19:14

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]


Pyetja: Nr: (7)

Sot muslimanët janë ndarë në shumë xhemate (grupe). Dikush thotë se në këtë ndarje ka hajr! Sa e vërtetë është kjo fjalë???


Pergjigje:

Kjo fjalë eshte në kundërshtim me fjalën e All-llahut s.u.t. në Kur'an dhe hadithet e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

Thotë All-llahu s.u.t:
"Mos u bëni si ata idhujtarët që u ndanë në grupe ku secili grup i gëzohet idesë së vet "

S'mund të thotë një musliman një gjë të tillë që ndarja e muslimanëve në grupe qënka më e mirë se bashkimi i tyre !!!

Në komentim të ajetit :

" Mos u bëni si ata idhujtarët ...........…"

Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
"Janë ndarë jehuditë në 71 grupe , të krishterët në 72 , kurse ummeti im do të ndahet në 73 grupe , 72 janë në zjarr dhe 1 në xhennet.  "

E kanë pyetur Profetin (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) për grupin që do të jetë në xhennet se cilat janë shenjat e këtij grupi dhe ai është përgjigjur :
" Ata janë që ecin në rrugën që kam ecur unë dhe Sahabët (shoket) e mi "

Prandaj e kemi detyrë që të mësojmë rrugën se si ka ecur Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe shokët e tij me qëllim që edhe ne të ecim në atë rrugë.

Thotë All-llahu s.u.t:
" Dhe se kjo është rruga Ime e drejtë prandaj pasojeni atë dhe mos pasoni rrugë të tjera , që t'ju shmangin nga rruga e Tij."

Kur e komentoi këtë ajet Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), vizatoi një vizë të gjatë dhe të drejtë, pastaj anash kësaj vije vizatoi disa vija të tjera të shkurtra dhe me gishtin e tij filloi të ecte sipas vijës së drejtë dhe të gjatë duke lexuar ajetin :

" Dhe se kjo është rruga Ime e drejtë prandaj pasojeni atë dhe mos pasoni rrugë të tjera , që t'ju shmangin nga rruga e Tij."

Pastaj tha Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
" Kjo është rruga e Zotit dhe ju udhëzoi të ecni sipas saj (për vijën e drejtë dhe të gjatë ) , kurse këto janë rrugët e shejtanit (për vijat e shkurtra) në secilën prej tyre ka nga një shejtan që i thërret ata që janë në rrugë të drejtë duke u thënë:
" Ku po shkoni, kjo është rrugë e gjatë shumë, keni për t'u munduar dhe keni për t'u lodhur shumë .Hajdeni këtej , tek këto rrugët e shkurtra"


Tha Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Mos u besoni se këta që ju thërrasin në këtë mënyrë janë shejtana. Ecni sikur e keni marrë rrugën e drejtë, sepse ajo rrugë ju çon në Xhennetin e All-llahut .s.u.t."


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 04-08-2005, 02:49:54

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).

Pyetja: Nr: (8)

A është e mundur që këta 73 grupe të cilët i ka përmendur Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) në hadith të punojnë bashkë, apo të bashkohen të gjithë në Një???.

Pergjigje:

Këta grupe n.q.s. e kanë lënë rrugën e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) nuk mund të bashkohen, sepse Hakku (e verteta) me Batilin (me të kotën ) nuk mund të bashkohen asnjëherë.

Rrugët e tyre kundërshtojnë njëra tjetrën, kështu që ata nuk mund të ecin bashkë. P.Sh.

" Ikhuanul Muslimin " (Vëllezërit musliman) na thonë:

" Nuk është e lejuar me e thirrë popullin dhe me ecë sikur që thoni ju.
(Neve dikush na quan uehabista, dikush selefinj, por ne jemi muslimanë dhe ndjekim rrugën e të parëve tanë prej Sahabëve, Tabinëve Imamëve të drejtë ku prijësi i tyre është Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).
Ajo që thoni ju ashtu është, por s'mund të ecet në këtë rrugë që po thoni ju, sepse kjo gjë është gjë e rëndë dhe rrugë shumë e gjatë ."

Për këtë shkak këta (Ikhuanul Muslimin) duan një rrugë të shkurtër. Kurse rruga e shkurtër është ajo të cilën e komentoi Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe tha se ajo nuk është rrugë e All-llahut .s.u.t, por e shejtanit.

Prandaj nuk mundet me u bashku ai që punon sikur ka thënë All-llahu s.u.t. dhe i Dërguari i Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) me atë që do të ecë sikur që thojnë "Ikhuanum Muslimin" .

Dauen që bëjnë "Ikhuanum Muslimin" e kanë të tillë që thonë:
" Të mbledhim popullin."

Ata nuk pyesin se ky është Hanefi, Shafi`i, Maliki, Sufij, Selefij, por thonë se krejt ne jemi muslimanë.

Ka pasë raste që edhe Shi'at kanë qenë me "Ikhuamun Muslimin.

Pretendojnë se shkak i bashkimit të tyre është fjala:
" La Ilahe Il All-llah "

E vërtetë është se të gjithë thonë:
" La Ilahe Il All-llah "

Por secili e bën koment këtë fjalë në kundërshtim me komentin e grupit tjetër.

Për këtë shkak nuk është e lejuar me ecë bashkë sikur ai që është në rrugë të drejtë dhe ai që ecën në rrugë të shtrembër.

Shkurt me thënë:

Nuk mundet që, ai që është në rrugë të drejtë të ecë në rrugë të gabuara, ashtu sikur s'mund që ai që është në rrugë të gabuara të ecë në rrugë të drejtë.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
 
Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 11-08-2005, 10:23:18

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (9)

Të gjithë këto grupe (që në hadith janë përmendur 73) thonë se ne ndjekim Kur'anin dhe Sunnetin, dhe i thërrasim të tjerët në Kur'an dhe ne Sunnet.
Në të vërtetë kush është ai (grup) qe ndjek Kur'anin dhe Sunnetin, dhe që është nga grupi i shpëtuar???

Pergjigje:

Këta janë fjalë boshe. Ne e dimë shumë mirë se s'ka ndonjë grup që të thotë se:
"Ne jemi grupi i humbur, por të gjithë thonë ne e ndjekim Kur'anin dhe Sunnetin."

Siç thamë edhe më lart këta janë fjalë boshe, pasi veprat e tyre nuk janë sipas Kur'anit dhe Sunnetit.

Për ta marrë vesh se cili grup është me të vërtetë ndjekes i Kur'anit dhe Sunnetit, Ai grup ka dy shenja:

E para: Gjithmonë thotë: "Ka thënë All-llahu (subhanehu ue teala), dhe ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem)."

Shenja e dytë e këtij grupi është se thotë:

"Kjo është Sunnet dhe kjo është Bidat (dicka e shpikur, per te cilen nuk a argument)!"

Ai që i ka këto 2 cilësi ai është duke ecur në rrugë të drejtë.

Por ata që thonë:

"Ne duam ligjin Islam dhe i veshin rrobat ashtu siç i veshin kafirat, rruajnë mjekrat, gratë e tyre dalin pa hixhab, këta s'fasin fjalë të drejta, por flasin fjalë me mashtru popullin duke u thënë:

"Hajdeni tek ne, se ne jemi në Kur'an dhe Sunnet."


Thotë All-llahu (subhanehu ue teala):
"O ju të cilët keni besuar, pse po e thoni atë që nuk e veproni, është shumë e urrejtur tek All-llahu të thoni atë që nuk veproni."

Pra thënia e këtyre grupeve se gjoja janë në Kur'an dhe në Sunnet, nuk është e vërtetë.

Këta grupe nuk dinë të falin namazin ashtu si e ka falur Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe të mos flasim për çështjet e tjera.

Kështu ai që nuk e lexon hadithin e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) nuk mundet me e ditë se si ka punuar Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), si është falë, si ka agjëruar, si i ka edukuar gratë e tij, fëmijet e tij, etj. Prandaj pa ditur Sunnetin e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) nuk mund të ecet në rrugën e tij.

Për këtë shkak "Ikhuanul Muslimin", "Xhemati Tablig" etj. nuk munden me thënë se Hoxha (dijetari ) jonë është Filani, pasi ata nuk kanë Hoxhë.

Të gjithë këta kanë dëshirë që të punojnë për hir të All-llahut (subhanehu ue teala), por nuk dinë të punojnë ashtu siç ka thënë dhe urdheruar All-llahu (subhanehu ue teala), sepse ata s'kanë dijetar, që t'i mësojë se si të punojnë ashtu siç ka punuar Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem). Dhe kjo është një çështje e madhe.

Pyetni po deshët "Ikhuanum Muslimin": "Kush është Hoxha juaj prej të cilit ju i merrni fetvat???

Ata nuk kanë hoxhë, Ata kanë 70 vjet pa hoxhë që kur ka qenë i pari i tyre Hasan El-Bennah (ALLAHU e mëshiroftë).
Pra edhe një herë e përsërisim se fjala e tyre se janë në Kur'an dhe Sunnet është fjalë boshe.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: kreksi ne 11-08-2005, 11:50:17
Une po ti kisha njohurit e juaja do e kisha perpiluar një site timin te posaqem vetem pere Islamin, por nuk marrvesh shume ne keto pune, mjerishtë....
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Bekimi ne 11-08-2005, 15:06:34
Mjerisht, Zoti nuk i jep njohuri te medha cdokujt.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 12-08-2005, 12:29:39

Selamu Alejkum.

Vella (Kreksi)

Vella ne lidhje me Sitin qe me thua, ne rradhe te pare nuk kam njehori ne lidhje me kete, dhe ne rradhe te dyte, kohen vella e kam shume te kufizuar, keshtu qe Obligimet qe i kam per Familjen dhe per femijet, per mesimin e tyre, dhe per mesimin tim, nuk me lejne shume kohe qe te merem me disa gjera, qe jane pertej Mundesive te mija.

Dhe se Fundi e Lusim All-llahun s.u.t qe te na e mundesojne te na japi, aq dije sa do te kishim nevoje qe ta kenaqim Ate s.u.t.

Selamu Alejkum.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 13-08-2005, 01:14:42

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]


Pyetja: Nr: (10)

Ka disa që thonë prej "Ikhuanum Muslimin" se Jusuf Kardaui është hoxha jonë???

Pergjigje:

I pyesni ata që thonë se Jusuf Kardaui është dijetar dhe hoxhë i tyre se a është ai dijetar në hadith???

(Pasi jo ç`do kush mundet me qenë dijetar i Kur'anit përveç nëse është edhe dijetar i Hadithit të Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem)!

Pse?

Sepse Kur'ani s'mund të kuptohet vetëm, se me ane te Sunnetin te Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) .

Thotë All-llahu (subhanehu ue teala):
"Ne e zbritëm këtë dhikër (Kur'an) me qëllim që tua shpjegosh njerëzve atë që u është zbritur atyre"

Dhe Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) na e shpjegon këtë me Sunnetin e Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

Thotë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
"Po ju lë dy gjëra nëse do ti ndiqni këto nuk do të gaboheni. Ato janë, Libri i All-llahut (subhanehu ue teala) dhe Sunneti im"

Jusuf Kardaui është Fakih Ez-heri! Nuk është Fakih (që t'u ngjajë të parëve tanë të mirë).

Sikur të ishte dijetar, ai nuk lypte prej "Mektebetul Islamijjetu" (Shtepi Botuese) që t'i tregonin se cilat hadithe ishin të sakta e cilat jo, hadithe të cilat ai i përdorë në librin e tij "Hallalli dhe Harrami".

Jusuf Kardaui shpesh herë përdorë fjalë që bien në kundërshtim me sheriatin Islam.

P.sh. thotë:
"Me këndu muzikë s'ka problem etj."

Ai në këtë çështje (për muzikën) merr si argument një hadith që është i dobët.

Unë e njoh Jusuf Kardauin, jemi takuar bashkë në Katar dhe kemi folë e biseduar, po ashtu kam lexuar edhe librat e tij dhe shkurt me thënë ai është Fakih Ez-heri (Kujtoj se Ez-heri i mëson studentët medh`heb Hanefi apo Shafi`i etj. Dhe jo me argumente nga Kur'ani dhe Sunneti), nuk është dijetar Selefi (nuk e ndjek rrugen e te pareve tane te mire), dhe nuk hecen sipas Menhexhit të të parëve tanë të mirë.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
 
Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Bekimi ne 13-08-2005, 15:36:54
Selamu Alejkum.

Vella (Kreksi)

Vella ne lidhje me Sitin qe me thua, ne rradhe te pare nuk kam njehori ne lidhje me kete, dhe ne rradhe te dyte, kohen vella e kam shume te kufizuar, keshtu qe Obligimet qe i kam per Familjen dhe per femijet, per mesimin e tyre, dhe per mesimin tim, nuk me lejne shume kohe qe te merem me disa gjera, qe jane pertej Mundesive te mija.

Dhe se Fundi e Lusim All-llahun s.u.t qe te na e mundesojne te na japi, aq dije sa do te kishim nevoje qe ta kenaqim Ate s.u.t.

Selamu Alejkum.

Vella Etheristi.

Nuk e di se sa e ke kuptuar shkrimin e ketij personi, por po te them qe ai ka shkruajtur me cinizem.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 14-08-2005, 05:52:00

Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

Vella (Stripped)

Ne lidhje me Shkrimin e (kreksi) une kam kuptuar per mire, porse nese ai ka pase qellim ndonje gje tjeter, All-llahu s.u.t. i dhente ate qe ka pasur per qellim.

All-llahu s.u.t. ta shperblefte vella ne kete Bote edhe ne Botet tjeter.

Selamu Alejkum.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 15-08-2005, 11:58:54

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani
[/i][/b] (rahimehull-llah).[/color]Pyetja: Nr: (11)

Cila është metoda (menhexhi) i "Ikhuanul Muslimun"???,
Dhe a është e saktë metoda e tyre???


Pergjigje:


"Ikhuanul Muslimin" nuk kanë ndonjë të saktë përveç fjalës që thërrasin popullin me u bashku në Islam. Por ata nuk i tregojnë popullit se ç`farë është Islami.

Ata nuk i tregojnë popullit se a është Islami sikur që ka thënë Ebu Hanifja?
A është Islami sikur që ka thënë Maliku, Shafi'iu apo Hambeli?

Ata thërrasin në Islam, por nuk tregojnë se ç`farë është Islami, gjithë secili prej tyre ecën me atë që ka mësuar. ( Pa e sqaruar mirë se atë që e ka mësuar e ka të saktë apo jo).

Thuhet një shembull në Siri:

" Njëri prej Muslimanëve, i cili nuk kishte dije për Islamin, u takua në rrugë me një jehud (cifut). Muslimani injorant, por me dashuri në zemër për Islamin, e kap jehudin për fyti dhe i nxjerr thikën duke i thënë:

" Ose prano Islamin ose të thera tani!"

Cifuti nga frika filloi të dridhet dhe pranoi të bëhet Musliman, dhe pyeti:

"C'farë duhet të bëjë që të bëhem Mmusliman?"

"Uall-llahi këtë as unë nuk e di,"- u përgjigj Muslimani"


Ne e dimë se sot ka prej tyre që quhen Muslimanë, por që i luten varrit të Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi sel-lam), u luten varreve të Sahabëve, të Eulijave etj.
Kjo gjë nuk lejohet në Islam dhe është harram i madh.
Megjithëse është harram shumë i madh "Ikhuanum Muslimin" apo edhe "Xhemat Tablig" qëndrojnë indiferentë ndaj këtij fakti dhe nuk thërrasin që të braktisen këto gjëra dhe kështu që e lejnë popullin në humbje.

Prandaj ne themi:

"Mos i ndiqni këto xhemate."

"Ikhuanul Muslimin" kanë qejf dhe punojnë vetëm që të futen nëpër Parlamente, pastaj duan pushtetin Islam, bëjnë parti politike dhe ka pasur raste që edhe mund të kenë fituar në votime, por s'kanë mundur që ta mbajnë pushtetin. Kanë dështuar!

Pse?

Sepse populli nuk ishte bërë Muslimanë.
Ai musliman që nuk e ka mësuar fenë e tij, apo e ka mësuar, por nuk vepron me të, kur të vendoset pushteti Islam ai do të bëhet kundërshtar i Islamit.

Pse?

Sepse ai nuk është mësuar me Islamin. Ai person para se të vihej pushteti Islam e zëmë se shiste raki apo hante kamatë etj.
Tani kur erdhi pushteti Islam e ndalon këtë gjë, sepse është harram. Ky person tani thotë:

"Unë s'mund ta heq rakinë nga dyqani, sepse unë kam vite që ushqehem me këtë gjë!"

Prandaj në fillim duhet të thërrasim në Islam dhe pasi shumica e popullit të jenë Muslimanë tamam, atëherë me lejen e All-llahut s.u.t. do të vendoset pushteti Islam.
Kurse "Ikhuanul Muslimin" bëjnë të kundërtën.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
 
Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 16-08-2005, 07:05:08

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (12)


Kush janë "Xhemati Tablig"?
Kam dëgjuar se Ebu Bekër El Xhezairi (rahimehull-llah) i ka lavdëruar ata!


Pergjigje:


Mundet që Ebu Bekër El Xhezairi (rahimehull-llah) t'i ketë lavdëruar, por nga njëra anë, dhe jo për ç`do gjë që bëjnë ata.

"Xhemati Tablig" janë më mirë se "Ikhuanum Muslimin", sepse ata punojnë me atë dije që kanë nga Islami.
Rradhë prej tyre mund të gjesh pa mjekër, rradhë prej tyre vishen me rroba të kafirave, pothuajse të gjithë ata falen në xhami.
Dhe kjo anë është për t'u lavdëruar, kurse anët e tjera të tyre nuk mund të lavdërohen.

Ka prej tyre që janë Hanefi, Shafi`i apo Maliki e Hambeli.

Ata nuk janë mbledhë rreth Kur'anit dhe Sunnetit, sikur të parët tanë të mirë, prej Sahabëve, Tabi'ineve dhe atyre që pasuan hapat e tyre (Selefitë).

Po ashtu edhe akidja e tyre nuk është sikur akidja e Selefive.

P.sh. Ata nuk thonë:
"Allahu qëndron mbi Arsh"

Por thonë:
" All-llahu s.u.t. e di me së miri!" (pra nuk pohojnë qëndrimin e All-llahut s.u.t. mbi Arsh).

Po ashtu nuk i besojnë hadithet e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ku thotë :
"All-llahu s.u.t. ç`do natë në 1/3 e saj zbret në qiellin e dunjasë.…"

S'mundet të thotë Ebu Bekër El Xhezairi (rahimehullah) se Tabligët e kanë akiden ashtu siç e ka akiden ai vetë.

Pra edhe ata nuk janë të udhës tonë. (Udha në të cilën ecën të parët tanë të mirë).


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 23-08-2005, 10:48:34

Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

All-llahu s.u.t. jua shperblefte me te mira ne kete bote, dhe ne boten tjeter.

Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 23-08-2005, 10:58:40

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (13)


Kush janë gurabat (të huajt) që janë përmendur në Hadithin e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe si mund të bëhemi prej tyre???


Pergjigje:


Përmendim në fillim Hadithin e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ku thotë:
"Erdhi Islami i huaj dhe ka për t'u kthyer i huaj. Qoftë Tuba për Gurabat ( të huajt)"

Tuba siç transmetohet në një Hadith nga Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) është një pemë në Xhennet shumë e madhe, sa që një kalorës mund të vrapojë me kalin e vet, me një shpejtësi shumë të madhe, 1000 vjet nën të dhe përsëri nuk ia del që të dali jashtë diametrit të saj.

E kjo pemë është dhuratë që All-llahu s.u.t. ka për t`ua dhënë gurabave.

Po kush janë gurabatë (të huajt)?

E kanë pyetur Profetin (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):

-Kush janë ata o i dërguari i All-llahut?


Tha Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Ata janë një pakicë e njerëzve e që janë të mirë dhe ndodhen midis shumicës së njerëzve, dhe janë tretur në këtë shumicë (d.m.th. nga që janë shumë pak, nuk dallohen në shumicën që e përbëjnë njerëzit e tjerë).

Kjo pakicë ecën siç urdhëron All-llahu s.u.t, kurse të tjerët që përbëjnë shumicën nuk ecin siç urdhëron All-llahu s.u.t, prandaj kjo pakicë që ecën siç urdhëron All-llahu s.u.t. konsiderohet si e huaj.

Kurse në një hadith tjetër ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
"Janë ata (përsëri pakicë) që ngjallin Sunnetin (e praktikojnë atë) pasi njerëzit e tjerë e "zhdukën" atë (e zëvendësuan me bidatin)"

Nga hadithi kemi një përfitm të madh.

Ne thamë nga hadithi i parë se ata njerëz që janë të mirë janë një pakicë e vogël brenda një shumice të madhe.
Por në këtë pakicë të vogël e të mirë paska një pakicë akoma më të vogël dhe që janë akoma më të mirë.
Kjo e fundit u tregon rrugën atyre që janë të mirë dhe pakicë, të cilët janë tretur në shumicën e njerëzve të tjerë.

Tani unë dua t'ju them juve se ne që jemi prej nxënësve të dijes duhet të jemi nga pakica shumë e vogël brenda pakicës së vogël.
Pra të jemi më të mirët sesa ata që janë të mirë.

Po kur do të bëhemi ne kështu?

Ne do të jemi më të mirët brenda të mirëve, kur do të veprojmë ashtu siç thotë All-llahu s.u.t. dhe i Dërguari i Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe jo vetëm kaq, por kur ne do t'ua tregojmë, atyre që janë në rrugë të drejtë me ne, (por kanë ecur keq për shkak se nuk e dinë Sunnetin e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), rrugën në të cilën na ka urdhëruar All-llahu s.u.t. dhe i Dërguari i Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

Vetëm në këtë mënyrë ne mund të jemi më të mirët në mesin e më të mirëve, pakice brenda pakicës, të huaj brenda të huajve.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 23-08-2005, 11:21:32

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]


Pyetja: Nr: (14)


Si duhet të falet Namazi???


Pergjigje:


Njeriu që don të falë namaz drejtohet kah Kibla që është Kabja pa marrë parasysh vendin, ku gjendet duke bërë nijet të falurit e namazit që vijon.

(Vendi i nijetit është zemra e nuk duhet shqiptuar me gojë ngase këtë vepër nuk e ka bërë Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) e as Sahabët e Tij për këtë shkak një vepër që nuk e kanë bërë ata as ne nuk duhet ta bëjmë ngase kjo vepër konsiderohet bidat).

Muhamedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) kur ngrihej për namaz drejtohej kah Kibla qoftë në namaz të farzit ose të nafiles ky Hadith është Muteuatir d.m.th. e kanë transmetuar nga ç`do gjeneratë një grup njerëzish ashtu që numri i madh i tyre mohon mundësinë e gënjeshtrës.

Gjithashtu, ka urdhëruar duke thënë:
"Kur të ngrihesh për në namaz merr mirë abdes pastaj drejtohu ka Kibla dhe merr tekbir (d.m.th. thuaj All-llahu Ekber)" (Trasmeton Buhariu dhe Muslimi).


T
ë falurit drejt Sutres:
[/i][/b] [/color]


Të marrësh Sutre (pengese) para vetes gjatë namazit është Uaxhib (obligim i domosdoshëm).
Sutre është një send që vendoset para vetes në madhësi sa një bërryl.

Mund të jetë dru, gur, njeri, d.m.th. shpina e tij, ose diçka tjetër në këtë madhësi.

Duhet të jetë në largesi aq sa të vëj kokën në sexhde para sutres.

Kjo ka të bëj me atë që falet në vete, mirepo sa i takon njeriut që falet pas Imamit, ky person nuk duhet të marrë sutre, pasi sutreja e Imamit është sutre për të gjithë.

Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) thotë:
"Falu drejt sutres dhe mos lë askënd të kaloj para teje. Nëse refuzon (dhe don të kaloj), atëherë luftoje, nga se më të është shejtani."(Transmeton Ibni Huzejme me sened të fortë).

Gjithashtu thotë:
"Kur të falet ndokush drejt sutres, le ti afrohet sutres, që mos t'ia ndërpresë shejtani namazin." (Tra. Ebu Daudi, Bezari, Hakimi, dhe thotë: Hadithi është i vërtetë dhe këtë e kanë pëlqyer Dhehebiu dhe Neueuiu).

Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) qëndronte afër sutres, Ashtu që ndërmjet tij dhe murit (d.m.th., sutres ) kishte tre bërryla. (Tra .Buhariu dhe Ahmedi).

Kurse ndërmjet vendit të sexhdes dhe murit, sa të kaloj një dele. (Tra. Buhariu dhe Muslimi).

Marrja e tekbirit fillestar bëhet duke ngritur duart deri në supe ose deri në vesh duke thënë:

"All-llahu Ekber (All-llahu është me i madhi)" dhe duke shikuar vendin se ku do të bëj sexhde.

Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka filluar namazin me thënien All-llahu Ekber. (Muslimi dhe Ibn Maxhe).

Gjithashtu ka thënë:
"Nuk i plotësohet namazi ndokujt për deri nuk merr abdes ashtu si duhet, pastaj të thotë: "Allahu Ekber " (Taberani me sened sahih).

Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
"Celësi i namazit është pastërtia (abdesi), tekbiri ndalon veprat që nuk janë të namazit, kurse Selami lejon të bërit ato vepra" (Ebu Daudi, Tirmidhiu, Hakimi, i cili thotë: hadithi është sahih dhe këtë e pëlqen edhe Dhehebiu).

Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë tekbirin duke ngritur duart, para se ti ngrinte duart dhe disa herë pasi që ka ngritur duart. (Buhariu, Ebu Daudi, dhe Nesaiu).

Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) disa herë i ngrinte duart deri në supe, dhe disa herë deri në veshë. (Buhariu, Ebu Daudi, dhe Nesaiu).


Vënia e duarve në gjoks.
[/i][/b][/color]


Pas marrjes së tekbirit vendos duart në gjoks.
Vendos dorën e majtë mbi dorën e djatht , d.m.th. mbi shputën, dhe nyjen e dorës së majtë.


Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) thotë:
"Ne pejgamberët jemi urdhëruar që ta shpejtojmë iftarin dhe ta vonojmë syfirin dhe të vendosim të djathtën mbi të majtën në namaz" (Ibn Hibbani dhe Dijau me sened sahih).

Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) kaloi pranë një njeriu, i cili falej dhe e pa se kishte vendosur dorën e majtë mbi dorën e djathtë, ia zgjidhi dhe dorën e djathtë ia vendosi mbi dorën e majtë. (Ahmedi dhe Ebu Daudi me sened sahih).  

Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) vendoste dorën e djathtë mbi shpinën e shputës së majtë.  (Ebu Daudi, Nesaiu, Ibn Huzejme, me sened të vërtetë. Gjithashtu Ibn Hibani e ka vërtetuar).

"Disa herë me dorën e djathtë kapte dorën e majtë". (Nesaiu dhe Darekutni me sened sahih).

[color=Red]"Dhe i vendoste në gjoks" (Ebu Daudi, Ibnu Huzejme etj, Sahih).[/color]

Këtu kemi disa hadithe për domosdoshmërinë e leximit të Fatihasë.
[/i][/b][/color]

Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) thotë:
"S'ka namaz për atë që nuk lexon në namaz Fatihatul-Kitab (suren Fatiha)" (Buhariu dhe Muslimi)

"Nuk vlerësohet namazi i personit që në namaz nuk lexon Fatihatul-Kitab" (Darekutni e vërteton këtë hadith)

"Kush falë namaz e nuk e lexon në të Fatihatul-Kitab, ai namaz është i mangët, ai namaz është i mangët, ai namaz është i mangët, jo i plotë. (Muslimi)DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 25-08-2005, 16:52:38

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (15)


Nëse futesh ne oborrin e xhamisë a duhet te falesh dy rekate namaz?


Pergjigje:


Nëse oborri është me mure rrethues dhe për tu futur në të duhet të hapësh derën atëherë duhet të falësh dy rekate namaz.

Por nëse nuk ka mure rrethues, atëherë s'ka problem pse ulesh në oborr dhe nuk fal dy rekatet e "tehijjetul mesxhid" (dy rekatet e hyrjes në xhami).


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 25-08-2005, 17:05:03

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (16)


A jane bidat tespitë? Dikush thotë se ato janë gjëra të vogla, ne kemi shume gjëra të mëdha për të bërë dhe nuk ia vlen të merresh me vogëlsira???


Pergjigje:


Këto gjëra që dikush i quan të vogla, duhet të dimë se ka gjëra edhe më të vogla edhe më të mëdha.

Muslimani që don me ecë në rrugë të drejtë, ashtu siç urdhëron All-llahu s.u.t. dhe i Dërguari i Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) nuk pyet a është punë e vogël apo e madhe, por pyet:

"A është mirë apo është keq ?"

(D.M.Th. Nëse është punë që ka sevape atëherë ai e vepron dhe nëse është punë që ka gjynahe ai largohet, qofshin këto punë, që kanë sevape apo gjynahe, të mëdha apo të vogla)

Unë them që të bësh dhikër me tespi nuk është e lejuar.

Dikush këtë e quan të vogël.

(Duke parë gjendjen e mjeruar të muslimanëve ai thotë:
"Nuk ia vlen të merresh me tespitë kur ne na vrasin e po na plaçkisin!)

Dikush tjetër e quan të madhe duke u bazuar tek ngjarja me Abdullah ibn Mesudin i cili pa disa njerëz dhe u tha:

C`farë po bëni?
Ata u përgjigjën:
Po përmendim ALL-LLAHUN s.u.t. duke numëruar me këta gurë të vegjël.
 
(Thoshin 100 herë "Allahu Ekber",100 herë" Subhanallah "etj. Kjo është e ngjashme me ata që përdorin tespitë)

Abdullah ibën Mesudi u tha:

" Numëroni gjynahet tuaja më mirë.
Mjerë për ju, rrobat e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) akoma s'janë vjetëruar, gota që ka përdorur akoma s'është thyer, shokët e tij janë akoma gjallë e ju bëni gjëra të tilla ?


A mos po ndiqni një rrugë më të mirë se rruga e Muhammedit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), apo doni të hapni dyert e humbjes?!"

Unë them se ç`do send me të cilin njerëzit e adhurojnë All-llahun s.u.t me të, duke qenë se Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), nuk e ka adhuruar All-llahun s.u.t. me të, atëherë ky send quhet bidat.

Ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
"C`do bidat është humbje dhe ç`do humbje të çon në zjarr"

Bidatet janë të vogla ose të mëdha, por të gjitha janë humbje dhe humbja të çon në zjarr.

Ai send që bëhet shkak për ta futur vepruesin e tij në zjarr s'mund të konsiderohet gjë e vogël.

C`do njeri që e ka marrë vesh se tespitë apo ndonjë send tjetër është bidat, (Përveç atij që nuk din se ky send është bidat, këtij All-llahu s.u.t. nuk i kërkon llogari, pasi All-llahu s.u.t. e di shumë mirë se ky kur e ka bërë këtë bidat, nuk e ka bërë duke e ditur se është bidat) nuk lejohet që të thotë:

"Eshtë e vogël"

Sepse hyn tek fjala e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
"C`do bidat është humbje dhe ç`do humbje të çon në zjarr"


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 27-08-2005, 12:58:57

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (17)


Ka disa xhami që në oborr të tyre kanë varre. A lejohet të falesh në to???


Pergjigje:


Nëse oborri i xhamisë është i rrethuar me mure atëherë nuk lejohet të falesh në to.

Nëse s'ka mure atëherë lejohet te falesh në to.

Por nëse s'ka xhami tjetër atëherë lejohet të falet në ato xhami që kanë varre në oborr edhe pse mund të jenë me mure.
Sepse falja me xhemat është Uaxhib.

Por duhet ta dijë personi se nuk është mirë të falesh në ato xhami ku ka varre.

DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 27-08-2005, 13:04:28

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (18)


Kur futet një person në xhami dhe është koha që dielli është:
1) duke lindur:
2) në zenit (kulm):
3) duke perënduar:
C`farë duhet të bëjë ky person a të falë dy rekate për xhaminë???


Pergjigje:


Dy rekate për xhaminë dhe krejt nafilet që kanë shkak,

(P.Sh. Dy rekatet pas abdesit etj.)
është e lejuar që t'i falësh në se cilën kohë, qoftë kur dielli është duke lindur, është në zenit, apo duke perënduar.

Por nuk lejohet të falësh namaz nafile pa shkak në këto kohë.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 27-08-2005, 13:10:08

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (19)


Kur është duke u thirrur Ezani a lejohet të falen dy rekate për xhaminë???


Pergjigje:


Këtu kemi dy raste:

a) Kur Ezani është tamam sipas sheriatit, pa bidate, atëherë është e pëlqyeshme të përsërisësh fjalët e muezinit, pastaj të falësh dy rekate.

b)
Kur Ezani është bidat, (kur një herë e ngren zërin, njëherë e ul, e zgjat fjalën etj.) atëherë është më mirë të falësh dy rekate, sesa të përsëritësh fjalët e muezinit.

Por është bërë një zakon ditën e xhuma, që vjen personi në xhami në çastin kur fillon të thirret Ezani (i dytë), ky rrin në këmbë dhe nuk falet nga shkaku se dëshiron që të përsërit fjalët e muezinit.
Kur mbaron Ezani, atëherë ky fillon të fali dy rekate për xhaminë, ndërkaq imami ka filluar hytben.

Kjo gjë s'është në rregull, sepse të përsëritësh fjalët e muezinit nuk është Uaxhib, por Mustehab (e pëlqyeshme), kurse me ndëgju hytben është Uaxhib.

Por nëse imami e mban hytben dhe ti atëherë futesh në xhami, ti duhet të falësh dy rekate për xhaminë, pastaj të ulesh dhe të dëgjosh hytben.

Kjo duke u bazuar tek fjala e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ku Thote:
"Muslimani kur të hyjë në xhami ditën e xhumasë dhe hatibi është duke mbajtur hytben, nuk lejohet të ulet para se të fali dy rekate për xhaminë"


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
 
Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 27-08-2005, 13:14:19

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (20)


Ne e dimë se kur përmendet emri i Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) duhet që të dërgojmë salavate, por a e kemi ne detyrë që të dërgojmë salavatë kur nuk përmendet emri Muhammed, por thuhet Pejgamberi, i dërguari i All-llahut (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) etj.???


Pergjigje:


Secila fjalë që përdoret dhe me të kuptojmë se po flitet për Profetin tonë (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), ne e kemi detyrë që dërgojmë salavatë.
Pra edhe pse nuk përdoret emri Muhammed, por përdoren emrat, pejgamber, profet etj. ne kur i dëgjojmë këto emra duhet të dërgojmë salavatë mbi Te (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 27-08-2005, 13:30:39

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (21)


Ditën e xhuma, kur hatibi është duke mbajtur hutben dhe gjatë hutbes përmend Profetin (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), a duhet që ne të dërgojmë salavate???
E bëj këtë pyetje sepse në këtë rast ndodhemi midis 2 haditheve urdhëruese:
I pari që thotë se kur përmendet emri i Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), duhet të dërgojmë salavate.
Dhe i dyti që thotë se kur hatibi është duke mbajtur hutben duhet të heshtim.


Pergjigje:


Kur hatibi është duke mbajtur hutben dhe gjatë saj përmend Profetin (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), atëherë ne nuk duhet të dërgojmë salavatë, por heshtim dhe dëgjojmë hutben.

Pse ?

1- Ne e dimë se kur hatibi përmend emrin e All-llahut s.u.t. gjatë hutbes, ne nuk shtojmë mbrapa "subhanehu ue teala", "azze ue xhel " apo xheleshshanuhu" etj. sepse nuk e kemi borxh një gjë të tillë, por borxh e kemi me dëgjuar hutben.

Derisa ne nuk përmendim këto shprehje kur përmendet emri i All-llahut s.u.t, atëherë as kur përmendet emri i Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) nuk e kemi borxh që të dërgojmë salavate.

Sepse Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) jonë s'mundet me qenë kurrë më i madhëruar se All-llahu s.u.t.!

2- Thotë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) në një hadith:
"N.q.s. ditën e xhuma kur hatibi është duke mbajtur hutben, shoku që ke pranë është duke biseduar me një tjetër dhe ti i thua: hesht! të ikën shpërblimi i xhumas!"

Tani qëndrojmë pak këtu!

Ne jashtë kohës së hutbes e kemi Uaxhib që të urdhërojmë në të mirë dhe të ndalojmë nga e keqja, pra kur ne u themi heshtni, atyre që janë duke biseduar në kohën e hutbes, ne jemi duke bërë një veprim që quhet ndalim nga e keqja.
Por megjithëse urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja është Uaxhib, Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) na ka ndaluar nga ky veprim gjatë mbajtjes së hutbes.

Pse ?

Sepse me dëgju hutben qenka një Uaxhib më i madh.

Kështu është edhe rasti për dërgimin salavate mbi Profetin (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), kur përmendet emri i tij gjatë hutbes.

Po ashtu kanë thënë dijetarët që kur përmendet emri i Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) në një mexhlis (jashtë kohës së hutbes) më shumë se një herë, ne e kemi detyrë që të dërgojmë salavatë vetëm një herë, kurse herët e tjera është mustehab (gjë e pëlqyeshme) të dërgojmë salavatë.

Kurse urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja është detyrë të bëhet sa herë përsëritet një send që ka nevojë të urdhërohet në të mirë, apo të ndalohet nga e keqja.

Pra urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja, qenka një Uaxhib më i madh se sa dërgimi salavate mbi Profetin (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) kur përmendet emri i tij.

Dhe kur neve nuk na lejohet që të urdhërojmë në të mirë dhe të ndalojmë nga e keqja gjatë kohës që hatibi mban hutben, aq më tepër nuk na lejohet që ne të dërgojmë salavate mbi Profetin (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) kur hatibi përmend emrin e tij gjatë hutbes.

Po ashtu nuk lejohet që t'i kthesh selamin (me fjalë) atij që të jep selam gjatë kohës së hutbes.

DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 06-09-2005, 15:23:14

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/b][/i][/color]Pyetja: Nr: (22)


Lëkura e derrit nëse Thahet a është hallall ???


Pergjigje:


Për këtë çështje nuk ka ndonjë argument të qartë nga Kur'ani dhe sunneti, që lëkura e derrit pasi thahet është e papastër (s'lejohet të përdoret).

Por përkundrazi ështe një ndodhi që ka ndodhur në kohën e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel--lem) dhe lë të kuptosh se lëkura e derrit pasi thahet është e lejuar të përdoret.

Një ditë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel--lem) pa disa njerëz që hidhnin poshtë një kafshë të ngordhur.
U tha atyre Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel--lem):Pse nuk e shfrytëzuat lëkuren e kësaj kafshe ?

Ata thanë:

Po kjo është kafshë e ngordhur (dhe ngordhësira në Kur'an është harram ashtu si dhe mishi i derrit).

Tha Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel--lem):

C`do lëkurë që thahet (ne diell) pastrohet

Dhe ky hadith duhet të merret në përgjithësi për të gjitha lëkurat dhe jo vetëm për lëkurat e atyre kafshëve që është hallall mishi i tyre.

Pasi neve s'na ka ardhur ndonjë argument që e bën të ndaluar këtë gjë.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 06-09-2005, 15:29:31

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/b][/color]Pyetja: Nr: (23)


Tani kane dalë edhe birra pa alkohool, A lejohet që muslimani të pijë birrë të tillë ???


Pergjigje:


Këtu kemi 2 çështje:

1) Duhet të sigurohet mirë muslimani se birra ka apo s'ka alkohool dhe nëse s'ka atëherë mund ta pijë.

2) S'është mirë që të quhet "birrë" kjo pije.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
 
Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 06-09-2005, 15:37:46

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (24)


Rrobat që ka veshur Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe Sahabët a janë Uaxhib që t'i veshim edhe ne, apo s'ka problem të vishemi sikur kafirat ???


Pergjigje:


Nga rrobat që ka veshur Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) disa prej tyre e ka të lejuar muslimani t'i veshë apo mos t'i vesh, por disa të tjera duhet muslimani që t'i bëjë ashtu siç i ka bërë profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

Po cilat rroba janë të lejuara me i veshë apo mos me i veshë dhe cilat duhet patjetër me i veshë???

Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka veshur një këmishë të bardhë.

Tani kur muslimani ka mundësi, është më mirë që të veshë një këmishë të bardhë sesa të zezë.

Dhe kjo sepse Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Rroba më e mirë është ajo e bardha.

Por nëse muslimani vesh kemishë tjeter pos asaj që është e bardhë, përsëri s'ka problem.
Kjo është për llojin e parë të rrobave të cilat muslimani e ka të lejuar t'i veshi ose jo.

Kurse nga ana tjetër Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) s'ka veshur pantollona dhe kjo për dy arsye:

1) Janë të ngushta dhe si rrjedhim bëjnë të dukshëm auretin e atij që i vesh, dhe i duken atij personi që i vesh pantollonat forma e prapanicave dhe kjo s'lejohet.

2) Sepse këta janë rroba të kafirave dhe ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Kush i ngjan një populli ai është prej tyre.

Prandaj edhe për muslimanët nuk janë të lejuara këta lloj rrobash.

Kjo është për llojin e dytë të rrobave që muslimani duhet patjetër t'i veprojë ashtu siç i ka vepruar Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 07-09-2005, 13:27:18

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (25)


Tek ne kush vesh rroba sikurse i ka veshur Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe Sahabët (ose sikurse vishen ata që quhen "Xhemat Tablig", të tallin njerëzit dhe nëse u flet për Islamin s'të dëgjojnë ???.Pergjigje:Nuk qëndron çështja se Muslimani duhet të vishet patjetër siç është veshur Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).
Por muslimani duhet të veshë rroba që të mos ia bëjnë të dukshëm auretin (vendet e turpshme).
Dhe te mos jene rrobat imitime te kafirave.

Unë dikur kur kam qenë i ri kam veshur pantollona, por ato ishin të gjëra dhe duke qenë të gjëra ata nuk tregonin auretin.

Duhet të dimë se kur All-llahu s.u.t. bën një send harram ai hap rrugë për një send tjetër që është hallall.

Kështu s'po ju detyron kush që ju të vishni këmisha të gjata apo gjëra të ngjashme si këto.
Ju vishni pantollona, por kur të shkoni t'i porosisni tek rrobaqepësi, apo kur t'i blini ato duhet të jenë të gjëra dhe sipër kyçit të këmbes.

Sepse ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
C`do gje qe bie poshte nyjes se këmbës prej teshave e ka vendin në zjarr.

Kur pantollonat të jenë kështu atëherë Muslimani s'ka veshur pantollona të kafirave dhe këta lloj pantollonash nuk tregojnë auretin.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 07-09-2005, 13:34:15

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/b][/i][/color]


Pyetja: Nr: (26)


Tek ne nëse do të hapësh ndonjë dyqan për të shitur, apo për të bërë edhe sende të tjera që kanë lidhje me shtetin duhet që t'u japësh rrushfet zyrtarëve që të të japin leje për aktivitetin që dëshiron të bësh.
A lejohet kjo gjë për muslimanin???Pergjigje:Ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
E ka mallkuar All-llahu s.u.t. dhënësin dhe marrësin e rrushfetit.

Por ç`farë është rrushfeti ?

Rrushfet janë ato para, apo sende të tjera që jepen për të bërë të drejtën (hakkun) të kotë (batil) ose të kotën të vërtetë.

Kjo është harram.

Kurse nëse ti dëshiron të bësh një send që është i drejtë, por ty s'ta hapin rrugën, pa dhënë para apo sende të tjera, atëherë këto sende që jep ti, për të bërë një send që është i drejtë nuk është rrushfet për ty, por për atë që e merr.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 07-09-2005, 13:50:17

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (27)


A lejohet që një njeri i shëndoshë t'i japi një pjesë të trupit të tij (veshkë apo diçka tjetër) një të sëmuri që ka nevojë për këtë pjesë ?Pergjigje:


Kjo gjë nuk është e lejuar përveç në disa raste.
Nuk është e lejuar që njeriu ta prishë një pjesë të trupit të vet për t'ia dhënë atë një tjetri.

Pse ?

Ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Nuk lejohet t'i bësh padrejtësi (dëm) vetes dhe nuk lejohet t'i bësh dëm tjetrit.

Kur njeriu heq një pjesë të trupit të tij dhe don me ia dhënë tjetrit ky i bën dëm vetes.
P.sh. Mund të ndodhë që një njeri i jep një veshkë tjetrit dhe më vonë të sëmuret vetë dhe kjo mund të bëhet shkak që ky të vdesë.

Një hadith thotë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Njeriu njëherë duhet të kujdeset për veten pastaj për të tjerët.

Por rasti kur kjo gjë lejohet është kur personi që jep një pjesë të trupit të tij është kafir.

Nëse kafiri është gjallë dhe jep një pjesë të trupit kjo lejohet .
Por nëse ai është i vdekur nuk lejohet që të hiqet pjesë nga trupi i tij, përveç nëse ai para se të vdiste ka lënë diç të shkruar që thotë:

Unë pasi të vdesë ia jap këtë organ filanit.

Kurse për muslimanin edhe pasi të vdesë nuk lejohet një gjë e tillë.

Pse ?

Ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
T'ia thyesh dhëmbin një besimtari që ka vdekur është një lloj sikur t'ia kishe thyer kur ai ishte gjalle.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 07-09-2005, 13:55:46

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]


Pyetja: Nr: (28)A është i detyrueshëm mësimi i gjuhës arabe për nxënësit apo nxënëset e dijes.?


Pergjigje:


Mësimi i arabishtes është detyrë (Uaxhib).

Pasi një musliman nuk mund te kuptojë atë ç`farë ka thënë All-llahu s.u.t. në Kur'an dhe Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) në hadith pa mësuar arabishten.

Dijetarët thonë:
Gjëja pa të cilën nuk mund të plotësohet uaxhibi, është vetë uaxhib.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 07-09-2005, 14:11:53

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]


Pyetja: Nr: (29)


A a lejohet të mësojmë psikologji (filozofi)???Pergjigje:


Nuk është mirë që të merremi me mësimin e psikologjisë.

Pse ?

Sepse shumë çështje të psikologjisë janë në kundërshtim me Sheriatin Islam.

Ai që do me mësu psikologji duhet të jetë hoxhë i madh, që kur të lexojë një çështje në psikologji ta dallojë nëse është në kundërshtim me Sheriatin apo jo.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 07-09-2005, 14:16:47

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (30)


Po nga degët e tjera që kanë lidhje me këtë botë, a lejohet që të mësojmë ?
Si p.sh.: Inxhineri, Mjekësi etj. ?Pergjigje:Mësimi nga këta degë është farz kifaje për Muslimanët.

Disa Muslimanë e kanë Detyre që të jenë doktora, inxhiniera etj.

Pra me mësu psikologji (ilmul nefs) nuk lejohet, kurse mësimi nga degët e tjera është farz kifaje për disa Muslimanë.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 10-09-2005, 13:50:42

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (31)


Si vendoset [fillimi] i muajit Ramazan?


Pergjigje:


Fillimi i muajit te Ramazanit vendoset ose me pamjen e Hënës së re, ose me kalimin e 30 ditëve të muajit Shaban.
 
Kjo bazohet në thënien e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
"Dhe nëse e shihni atë [hënën e re të Ramazanit] atëherë agjëroni, dhe nëse e shihni atë [Hënën e re në Sheual] atëherë ndërprejeni agjërimin. Dhe, nëse retë bllokojnë pamjen tuaj, atëherë plotësoni tridhjetë ditë të Shabanit.


Marrur Nga: Fik`hul Ibadat. Faqe: 172.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.


Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 10-09-2005, 14:15:37

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.Eshte Pyetur Komisioni i Perhershem Per Fetaua Ne Arabine Saudite.
[/i][/b][/color]


Pyetja: Nr: (32)


A është e lejueshme për Muslimanin që të mbështetet në kalkulimet Astronomike me qëllim që të vendosë fillimin dhe mbarimin e agjërimit apo patjetër duhet të shihet Hëna e re?


Pergjigje:


Sheriati Islam është nje ligjvënie e mëshirshme dhe është e përgjithshme.

Vendimet e tij janë të përshtatshme për tërë njerëzit dhe xhinët në pozitat e tyre të ndryshme, qofshin ata dijetarë apo analfabetë, qytetarë apo katundarë, dhe për këtë arsye All-llahu s.u.t. e ka lehtësuar për ta mënyrën për të vendosur orarin për format e ndryshme të adhurimit.

Ai ka bërë shenja që tregojnë fillimin dhe mbarimn e tyre, dhe tërë njerëzit mund të marrin pjesë në vendosjen e kësaj.

Ai bëri, për shembull, perëndimin e diellit si shenjë për fillimin e namazit të akshamit dhe mbarimin e kohës së ikindisë.
Ai bëri perëndimin e horizontit të kuq si fillim të namazit të jacisë.
Ai bëri pamjen e Hënës së re pasi ajo kishte qenë e fshehur nga fundi i muajit të kaluar dhe Ai nuk na ka ngarkuar me vendosjen e fillimit të muajit hënor me anë të metodave që vetëm pak njerëz i dinë, siç janë njohuritë mbi yjet dhe shkenca e astronomisë.

Në këtë mënyrë e ka bërë teksti nga Libri [Kur'ani] dhe Suneti pamjen e Hënës së re dhe diktimin e saj si shenjë për muslimanët për të filluar agjërimin e muajit të Ramazanit, siç ishte pamja e hënës së re të Sheualit si shenjë për ta ndërprerë agjërimin. Situata është poashtu e njëjtë kur vendoset Kurban Bajrami dhe dita e Arafatit.

All-llahu s.u.t. ka thënë:
Ai midis jush që jeton muajin e Ramazanit duhet ta agjërojë atë. Bekare, 189.

Dhe Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Kur ta shihni atë (Hënën e re) atëherë agjëroni dhe kur ta shihni atë (prapë) ndërprejeni agjërimin. Nëse pamja juaj dobësohet (për shkak të reve apo mjegullës) plotësoni periudhën tridhjetë ditëshe.

Kështu Ai (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) na urdhëroi që agjërimi të fillojë me vërtetimin e pamjes së Hënës së re të Ramazanit dhe mbarimin e muajit të agjërimit me vërtetimin e Hënës së re të Sheualit.
Ai (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) nuk e lidhi ndonjë nga këto me kalkulimin astronomik e as me lëvizjen e yjeve.

Bazuar në këtë, njerëzit vepronin në kohën e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe në kohën e Halifeve të drejtë, katër imamëve dhe tre gjeneratave të para për të cilat Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dëshmoi me mirësi dhe dobi.

Kështu që kthimi tek shkenca e astronomisë për të vërtetuar muajt hënorë në fillimin dhe mbarimin e formave të adhurimit pa pamjen e vërtetë, është nga bidatet (risitë në fe) që s'kanë kurrfarë të mirë në to dhe e cila s'ka bazë në Sheriat.

Dhe Mbretëria e Arabisë Saudite po mbahet fort për atë në ç`ka kanë qenë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe paraardhësit e devotshëm, (selefus-salih) duke vërtetuar fillimin dhe mbarimin e muajit të Ramazanit, Bajrameve dhe kohës së haxhit dhe të ngjashmet me këto me pamjen e Hënës.

Dhe e tërë e mira është në ndjekjen e paraardhësve (selefus-salih) në çështjet e fesë dhe tërë e keqja është në bidatet që qenë prezantuar në fe.

All-llahu s.u.t.  na mbroftë ne dhe të gjtihë Muslimanët nga të gjitha sprovat, qofshin të hapura apo të fshehta.

Dhe me All-llahu s.u.t. qëndron suksesi, dhe All-llahu s.u.t. dërgoftë bekime dhe përshëndetje mbi Profetin tonë Muhammed (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), mbi familjen dhe shoqëruesit e tij.


................... ................... ................... ................... ................... ................... ...............
Verejte: Ne Fetuat qe jipen nga Komisioni i Perhershem, ne disa prej tyre gjenden emrat e disa Dijetareve, edhe kjo tregon qe vetem ato te cilet i eshte permendur emri jane dakort me kete Fetua, kurse ne Fetuat qe shkruhet Komisioni i Perhershem, do te thote qe te gjithe Dijetaret qe jane ne kete Komision jane te te njejtit mendim.
................... ................... ................... ................... ................... ................... ...............


Marrur Nga: Fetaua Lexhnetil Da`imeh Lil Buhuthil I`lmije Uel Ifta. Nr: 368

Komiteti i Përhershëm për Kërkime Islamike dhe Fetua, i përbërë nga:
Kryetar: Shejkh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz (rahimehull-llah).
Zëvendëskryetar: Shejkh Abdur-Rezak Afifi (rahimehull-llah).
Anëtar: Shejkh Abdullah ibn Gudejan (hafidhahull-llah).
Anëtar: Shejkh Abdullah ibn Ku'ud (hafidhahull-llah).DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 11-09-2005, 14:28:42
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte Pyetur Komisioni i Perhershem Per Fetaua Ne Arabine Saudite.
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (33)


Kur bëhet detyrë agjërimi për fëminë, dhe cili është kufiri i viteve ?


Pergjigje:


Fëmia urdhërohet të falë Namaz kur ai mbërrin moshën shtatë vjeç, dhe rrihet për ta falur atë (namazin) në moshën dhjetë vjeç, dhe bëhet detyrë për të kur ai hyn në pubertet.
 
Dhe puberteti vendoset nga:
1) Sekretimi i spermës për shkak të nxitjes (seksuale).
2) Paraqitja e qimeve në organet gjenitale.
3) Pasja e ëndërrave 'të lagështa', nëse sperma sekretohet.
4) Mosha pesëmbëdhjetë vjeç.

Poashtu edhe në rastin e femrës, veç faktit që asaj i vijnë edhe menstruacionet.
 
Burimi për të sipërpërmedurën është ç`farë kanë transmetuar Imam Ahmed (rahimehull-llah) dhe Ebu Daud (rahimehull-llah) nga Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Urdhëroni fëmijët tuaj të falen në moshën shtatë vjeç dhe rrihni ata për t'u falur në moshën dhjetë vjeç, dhe ndani ata nga njëri-tjetri në krevat.
 
Poashtu, Transmentohet nga A'isha (radiall-llahu anhuma) se Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Pena (detyrimi) është ngritur nga tre (individë):
Ai që fle derisa të çohet, fëmia i ri derisa të mbërrijë pubertetin, dhe i sëmuri mentalisht derisa të kuptojë.
 

Dhe me All-llahun s.u.t. qëndron suksesi, dhe All-llahu s.u.t. dërgoftë bekime dhe përshëndetje mbi Profetin tonë Muhammed (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), mbi familjen dhe shoqëruesit e tij.


................... ................... ................... ................... ................... ................... .............
Verejte: Ne Fetuat qe jipen nga Komisioni i Perhershem, ne disa prej tyre gjenden emrat e disa Dijetareve, edhe kjo tregon qe vetem ato te cilet i eshte permendur emri jane dakort me kete Fetua, kurse ne Fetuat qe shkruhet Komisioni i Perhershem, do te thote qe te gjithe Dijetaret qe jane ne kete Komision jane te te njejtit mendim.
................... ................... ................... ................... ................... ................... .............


Marrur Nga: Fetaua Lexhnetil Da`imeh Lil Buhuthil I`lmije Uel Ifta. Nr: 1787


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 13-09-2005, 07:23:01

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari Salih El-Feuzan (hafidhahull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (34)


Kush është vendimi përsa i përket kompensimit të agjërimit ?


Pergjigje:


Kushdo që ndërpret agjërimin e tij apo s'ka mundësi të agjërojë gjatë Ramazanit për shkak të ndonjë shkaku që e lejon Sheriati, atëherë prej tij kërkohet ta kompenzojë atë ditë.
Siç është, agjërimi i të cilit anulohet për shkak të bërjes së marrëdhënieve seksuale apo tjetër pos kësaj.
 
Në rast të këtillë, prej tij kërkohet të kompenzojë agjërimin për këtë ditë, siç ka thënë All-llahu s.u.t:
........…numri i njëjtë (duhet të kompenzohet) për ditët tjera. Bekare, 184.
 
Është e rekomandueshme që ai ta shpejtojë kompensimin e asaj që ka humbur gjatë Ramazanit për ta liruar veten nga përgjegjësia. Njëlloj, është e rekomandueshme që ai ta kompenzojë atë që ka humbur me anë të agjërimit rresht, ngaqë veprimi i këtillë është sikur të kesh agjëruar (gjatë Ramazanit).
 
Mirëpo, nëse ai nuk e kompenzon menjëherë atë ç`farë ka humbur, është e lejueshme për të ta vonojë atë. Kjo ngaqë jetëgjatësia e disponueshme (për të kompenzuar agjërimin e humbur) është e hapur (deri para Ramazanit të radhës).
 
Përsa u përket të gjitha këtyre detyrimeve, përbrenda të cilave jetëgjatësia për atë që është e detyrueshme për një person është e hapur, atëherë është e lejueshme të vonohet bërja e saj për sa kohë që ekziston qëllimi i fortë për ta bërë atë.

Po ashtu është e lejueshme të kompenzohen ditët me ndërpreje. Sidoqoftë, nëse s'ka kohë të mjaftueshme gjatë muajit Shab'an i cili i paraprin Ramazanit të radhës, kompensimi i ditëve rresht bëhet i detyrueshëm, duke pas parasysh se s'është e lejueshme të vonohet deri në Ramazanin e radhës pa ndonjë shkak të arsyetushëm nga Sheriati.

Është transmetuar nga e Aishaj (radiall-llahu anhuma), se ajo ka thënë:
Unë kisha ditë për të kompensuar nga Ramazani dhe ndodhte të mos isha në gjendje t'i kompenzoja deri në Sha'ban". Mbi vërtetësinë e këtij transmetimi kanë rënë dakord el-Buhari dhe Muslim.  

Pra, ky hadith tregon që periudha kohore përbrenda së cilës është e lejueshme të kompensohen ditët e humbura të Ramazanit, është e hapur (deri para Ramazanit të radhës).
Nëse ai do ta vononte kompensimin e agjërimit deri në Ramazanin e radhës, atëherë prej tij kërkohet të agjërojë Ramazanin në vazhdim dhe pastaj ta kompensojë agjërimin e humbur nga viti i kaluar.

Kjo veç të ushqyerit të një personi të varfër me gjysëm sa`a të ushqimit me ushqim të vendit (ku jeton) për ç`do ditë. Dhe, nëse shkaku për vonimin e kompensimit të tij deri para Ramazanit të radhës është i pranueshëm nga Sheriati, atëherë ai thjesht vetëm duhet t'i kompensojë ditët e humbura nga Ramazani i kaluar.

Nëse ai vdesë përpara Ramazanit të radhës ndërsa ende ka pasur për të kompensuar agjërim nga Ramazani i kaluar, atëherë asgjë s'kërkohet nga ai meqë ai vdiq përbrenda periudhës së lejueshme kohore.

Njëlloj, nëse ai vdesë pas Ramazanit të radhës dhe shkaku për vonim është i arsyetum nga Sheriati, siç është sëmundja dhe udhëtimi, atëherë asgjë s'kërkohet nga ai (nga prona (pasuria) që ai lë pas).
 
Mirëpo, nëse shkaku për vonimin ka qenë jo i pranueshëm nga Sheriati, atëherë është e detyrueshme të gjobitet nga prona (pasuria) që ai ka lënë pas, e cila mjafton për t'u ushqyer një person i varfër për ç`do agjërim që ka mbetur për t'u kompensuar.
Veç kësaj, nëse ai vdesë ndërsa ka pasur për të kompensuar agjërim, siç është agjërimi haraç apo një agjërim i detyrueshëm për shkak të ndonjë lëshimi në kryerjen e haxhit, atëherë nga ai kërkohet të ushqejë një person të varfër për ç`do agjërim që ka mbetur për t'u kompensuar.

Kjo bëhet nga pasuria (prona) që ai ka lënë pas, duke pasur parasysh që s'kërkohet nga askush të kompensojë në vend të tij.

Shkaku për këtë është se ky lloj agjërimi nuk lejon dikë tjetër të agjërojë në vend të tij ndërsa ai është gjallë, dhe njëlloj është rasti kur ai të vdesë. Dhe ky është mendimi i dijetarëve.
 
Dhe, kushdo që vdesë ndërsa ai ka për të kompensuar për shkak të ndonjë zotimi që ai ka bërë, atëherë është e rekomandueshme për atë që është përgjegjës për çështjet e tij pas vdekjes së tij që të agjërojë në vend të tij, siç vërtetohet në Sahihun e Bukharit dhe Muslimt.

Një grua erdhi te Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe tha:
Nëna ime ka vdekur ndërsa ka pasur të kompensojë për shkak të një zotimi që ajo kishte bërë. A të agjërojë në vend të saj?" Ai tha: Po.

Përsa i përket atij që është përgjegjës për çështjet e tij pas vdekjes së tij, atëherë kjo nënkupton trashëgimtarin.


Marrur nga: Mulekh-khesul Fik`hi, vëllimi 1, faqe 271-272.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 20-09-2005, 07:32:47

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Salih El-Feuzan (hafidhahull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (35)


çfarë kërkohet nga ai që s'është i aftë të agjërojë për shkak të moshës së shtyrë apo sëmundjes së zgjatur.


Pergjigje:


All-llahu s.u.t. e ka bërë të detyrueshëm agjërimin e muajit Ramazan për të gjithë muslimanët që kanë mundësi, dhe për ata që kanë shkak të vlefshëm islamikisht dhe kanë mundësi ta bëjnë këtë më vonë, atëherë ata duhet ta kompensojnë agjërimet e humbura.
Ekziston edhe një tjetër kategori për t'u marrë në konsiderim dhe ata janë të cilët s'janë të aftë të agjërojnë gjatë Ramazanit dhe jashtë tij, për shkak të moshës së vjetër apo sëmundjes së vazhdueshme. Në këtë rast, All-llahu s.u.t. i ka lehtësuar këto çështje për ta duke kërkuar nga ata që thjesht vetëm të ushqejnë një person të varfër me një gjysëm sa`a nga ushqimi i përditshëm në vendin ku jeton për ç`do ditë (të Ramazanit), duke qenë kjo zëvendësim për agjërimin.

All-llahu s.u.t. thotë:
All-llahu nuk e rëndon një person përtej mundësive të tij. Bekare, 286.
 
Ai thotë:
Dhe përsa u përket atyre që mund të agjërojnë me vështirësi (d.m.th njeriun plak, etj) ata kanë (zgjidhje ose të agjërojnë ose) për ta ushqyer një nevojtar (ç`do ditë). Bekare, 184.

Në lidhje me këtë, Ibn Abbas (radiallahu anhu) shpjegon:
Kjo është për të vjetrit që s'mund të agjërojnë.
Buhari.
 
Përsa i përket atij që vuan nga sëmundja e vazhdueshme, vendimi për të është si për të vjetrin, në atë se nga ai poashtu kërkohet që ta ushqejë një person të varfër për ç`do ditë të Ramazanit.

Përsa i përket atij që s'është i aftë të agjërojë për shkak të ndryshimit të rrethanave, siç është:
Udhëtari
Ai që është i sëmurë dhe pritet të bëjë më mirë.
Gruaja shtatëzënë apo gjidhënësja e cila ka frikë për vetveten apo fëminë e saj.
Gruaja me menstruacione apo ajo që ka gjakderdhje të paslindjes dhe kushdo që bie në ndonjërën nga kategoritë e mësipërme, nga ai/ajo kërkohet që kompensojë agjërimin që humb për shkak të rrethanave të pranueshme islamikisht, siç thotë All-llahu s.u.t:
…dhe kushdo që sëmuret apo është duke udhëtuar, numër të njëjtë (ditësh që ai nuk ka agjëruar duhet të kompensohen) nga ditët tjera. Bekare, 185.
 
Pra, ai që është i sëmurë seriozisht në mënyrë që agjërimi do ta dëmtonte atë dhe udhëtari që e ka të lejueshëm shkurtimin e namazeve të detyrueshme, atëherë është nga Suneti që ata të përmbahen nga agjërimi në të tilla rrethana, siç thotë All-llahu s.u.t:
…numër të njëjtë (ditësh që ai nuk ka agjëruar duhet të kompensohen) nga ditët tjera. Bekare, 185.

Poashtu, All-llahu s.u.t. thotë:
All-llahu ka për qëllim t'ua lehtësojë juve, dhe Ai nuk do që t'i vështirësojë gjërat për ju. Bekare, 185.

Dhe dihej që Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) parapëlqente më të lehtën nga dy zgjidhjet e lejueshme.

Është përmendur në Sahihun e Bukhariut dhe të Muslimt, se Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem)ka thënë:
S'është devotshmëri që të agjërohet gjatë udhëtimit.

Mirëpo, nëse udhëtari dhe ai që ka qenë mjaft i sëmurë agjërojnë megjithë vështirësitë gjatë agjërimit, atëherë ai agjërim do të jetë korrekt ndonëse kjo nuk pëlqehet.
 
Përsa i përket gruas me menstruacione dhe asaj që ka gjakderdhje të paslindjes, atëherë s'është e lejueshme për to të agjërojnë në gjendje të tillë (derisa të plotësojnë afatin përkatës dhe të marrin gusl të pastrimit).
 
Në lidhje me gruan shtatzënë dhe gjidhënësen, atëherë është e detyrueshme për to të kompensojnë agjërimet dhe ditët që kanë humbur pasi të kalojë Ramazani.
Veç kësaj, ajo që s'ka agjëruar për shkak të frikës për fëminë e saj, atëherë është e detyrueshme për të që ta ushqejë një person të varfër për ç`do ditë të humbur.
Është e detyrueshme për muslimanët ta bëjnë qëllimin për agjërimin e detyrueshëm gjatë natës para ditës së agjërimit, siç është agjërimi i Ramazanit, apo agjërimi për një zotim apo betim, duke pohuar shkakun për të cilin ai po agjëron, dmth Ramazanin, gjobën, apo për shkak të ndonjë zotimi.
 
Kjo bazohet në hadithin e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) i cili ka thënë:
Vërtet, veprat janë sipas qëllimit dhe secilit do t'i takojë ajo për ç`farë ka pasur qëllimin…

Dhe nga  Aishja, transmentohet se Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Kushdo që nuk bën qëllimin (nijetin) para se të mbërrijë Sabahu, agjërimi i tij s'është korrekt.

Pra, është e detyrueshme të bëhet qëllimi për një agjërim të detyrueshëm gjatë natës përpara ditës së agjërimit. Kushdo që bën qëllimin gjatë ditës, i tilli është sikur ai që zgjohet vonë pas Sabahut dhe pa ngrënë asgjë, atëherë agjërimi i tij s'pranohet nëse ai ka bërë qëllimin pas zgjimit në këtë gjendje.
 
Mirëpo, është e lejueshme për agjërimet vullnetare në atë që qëllimi është i pranueshëm nëse ai bëhet gjatë ditës, meqë Aishja transmeton se Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) e vizitoi atë në shtëpinë e saj një ditë prej ditësh dhe tha:
A ke ndonjë gjë për të ngrënë?
[color=Red[b]]...ajo u përgjigj: Jo.[/b][/color]
Kështu ai tha:
Atëherë, unë po agjëroj.
Muslim.

Vini re, Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) nuk po agjëronte në atë kohë, meqë ai kishte kërkuar ushqim.
Pra në këtë ka dëshmi për lejimin e vonimit të bërjes së qëllimit për të agjëruar me kusht që agjërimi të jetë vullnetar.
 
Shënim:
Kushti për pranimin e qëllimit për të agjëruar një agjërim vullnetar gjatë ditës, është që ju të mos keni ngrënë apo pirë asgjë prej sabahut e as të keni bërë ndonjë gjë që e zhvlerëson agjërimin.
Nëse ai bën ndonjë nga këto, atëherë agjërimi për atë ditë s'është i pranueshëm. Në këtë drejtim, s'ka dallim opinionesh mes dijetarëve.Marrur nga: Mulekh-khesul Fik`hi, vëllimi 1, faqe 273-275.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 20-09-2005, 16:49:50

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte Pyetur Komisioni i Perhershem Per Fetaua Ne Arabine Saudite.
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (36)


A bëhet mosbesimtar (kafir) ai që nuk agjëron, edhe nëse s'është i sëmurë apo ndonjë gjë tjetër, përkundër faktit se ai fal namazet e detyrueshme ?


Pergjigje:


Ai që nuk agjëron për shkak se refuzon detyrimin e tij është mosbesimtar (kafir) sipas konsensusit.
Përsa i përket atij që nuk agjëron për shkak të përtacisë dhe neglizhencës, atëherë ai nuk bëhet mosbesimtar (kafir), mirëpo ai është në një rrezik të madh për shkak të lënies së një shtylle nga shtyllat e Islamit mbi detyrimn e së cilës është rënë dakord.
 
Dhe me All-llahu s.u.t. qëndron suksesi, dhe All-llahu s.u.t. dërgoftë bekime dhe përshëndetje mbi Profetin tonë Muhammed (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), mbi familjen dhe shoqëruesit e tij.


................... ................... ................... ................... ................... ................... .............
Verejte:
Ne Fetuat qe jipen nga Komisioni i Perhershem, ne disa prej tyre gjenden emrat e disa Dijetareve, edhe kjo tregon qe vetem ato te cilet i eshte permendur emri jane dakort me kete Fetua, kurse ne Fetuat qe shkruhet Komisioni i Perhershem, do te thote qe te gjithe Dijetaret qe jane ne kete Komision jane te te njejtit mendim.
................... ................... ................... ................... ................... ................... .............Marrur Nga:
Fetaua Lexhnetil Da`imeh Lil Buhuthil I`lmije Uel Ifta. Nr: 6060.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 20-09-2005, 17:31:33

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]


Pyetja: Nr: (37)


Ne vërejmë disa Muslimanë që po lënë pas dore Namazet e tyre gjatë muajve të vitit, dhe kur vjen Ramazani, ata nguten për t'u falur, agjëruar dhe për të lexuar Kur'an, si qëndron puna me agjërimin e tyre dhe ç`farë i këshilloni ju ata ?


Pergjigje:


Agjërimi i tyre është korrekt, meqë s'është i shoqëruar me diçka që e prish atë. Mirëpo, këshilla ime për ta, është që ata ta kenë frikë All-llahun s.u.t. dhe ta adhurojnë Atë sipas asaj që është ligjësuar për ta në të gjitha kohët, me të gjitha mundësitë që kanë.
Personi nuk e di se kur do ta mbërrijë vdekja papritmas, dhe është e mundshme që ata të presin për muajin e Ramazanit të arrijë dhe nuk e jetojnë atë.
All-llahu s.u.t. nuk ka caktuar për robërit e Tij ndonjë kufi përveç vdekjes, siç thotë Ai:
Adhuroje Zotin tënd deri sa të të vijë çasti që është i sigurt. Hixhr: 99.

D.m.th deri sa të afrohet vdekja, e cila është më se e sigurt.


Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitab Ed-da'ueh, vëllimi 1, faqe 187.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 20-09-2005, 17:38:36ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte Pyetur Komisioni i Perhershem Per Fetaua Ne Arabine Saudite.
[/i][/color][/b]Pyetja: Nr: (38)


A kondiserohet Provimi, si arsyetim i vlefshëm për të mos agjëruar gjatë Ramazanit ?
Shkaku për këtë janë disa fetua që po qarkullojnë midis nesh, të cilat lejojnë mosagjërimin gjatë Ramazanit për këdo që ka frikë se do t'i hiqet mendja dhe s'do të mund të koncentrohet.
Dhe, a është e lejueshme të dëgjohen prindërit (nëse ata të thonë të mos agjërosh ndërsa jam në provim) për atë se i kanë dëgjuar këto fetua që lejojnë mosagjërimin (gjatë Ramazanit nëse kemi provim) ?
Ne presim nga ju një përgjigje të shpejtë për problemet që këto fetua kanë shkaktuar, dhe All-llahu s.u.t. jua shpërbleft të gjithëve me të mira.


Pergjigje:


Provimet shkollore dhe ajo që është e ngjashme me këtë nuk konsiderohen si shkak i pranueshëm për lejimin e mosagjërimit gjatë Ramazanit.

Dhe s'është e lejueshme të dëgjohen prindërit ndërsa kundërshtohet Krijuesi (duke bërë një akt të tillë).
Madje, bindja është vetëm në atë që është e mirë, siç përmendet në hadithin e vërtetë të Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).
 
Dhe me All-llahun s.u.t. qëndron suksesi, dhe All-llahu s.u.t. dërgoftë bekime dhe përshëndetje mbi Profetin tonë Muhammed (salall-llahu alejhi ue ala alhi ue sel-lem) mbi familjen dhe shoqëruesit e tij.

................... ................... ................... ................... ................... ................... .............
Verejte:
Ne Fetuat qe jipen nga Komisioni i Perhershem, ne disa prej tyre gjenden emrat e disa Dijetareve, edhe kjo tregon qe vetem ato te cilet i eshte permendur emri jane dakort me kete Fetua, kurse ne Fetuat qe shkruhet Komisioni i Perhershem, do te thote qe te gjithe Dijetaret qe jane ne kete Komision jane te te njejtit mendim.

................... ................... ................... ................... ................... ................... .............


Marrur Nga:
Fetaua Lexhnetil Da`imeh Lil Buhuthil I`lmije Uel Ifta. Nr: 9601.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 20-09-2005, 17:39:50

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte Pyetur Komisioni i Perhershem Per Fetaua Ne Arabine Saudite.
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (39)


Në fshatin tonë është një njeri që punon në një dyqan buke.
Ai është njeri që falet dhe agjëron Ramazanin, dhe i tërë falënderimi i takon All-llahut s.u.t.
Mirëpo, ai më pyeti nëse është e lejueshme për të që të mos agjërojë gjatë Ramazanit, duke pasur parasysh që ai punon në afërsi të zjarrit të madh ndërsa pjek bukë tërë ditën dhe ndërsa agjëron.
Për shkak të kësaj, ai ndjehet skajshmërisht i etur dhe i rraskapitur në punë. Kështu që pres nga ju të më favorizoni me një përgjigje të qartë lidhur me këtë, dhe All-llahu s.u.t. jua shpërbleft të gjithëve, insha`allah.


Pergjigje:


S'është e lejueshme për këtë njeri që të mos agjërojë (gjatë Ramazanit), madje është e detyrueshme për të të agjërojë.
Fakti që ai pjek gjatë ditës në Ramazan s'është shkak (i pranueshëm) për të mos agjëruar.
Pra, atij i takon që të punojë sipas mundësive që ai ka.

Dhe me All-llahun s.u.t. qëndron suksesi, dhe All-llahu s.u.t. dërgoftë bekime dhe përshëndetje mbi Profetin tonë Muhammed (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), mbi familjen dhe shoqëruesit e tij.


................... ................... ................... ................... ................... ................... .............
Verejte:
Ne Fetuat qe jipen nga Komisioni i Perhershem, ne disa prej tyre gjenden emrat e disa Dijetareve, edhe kjo tregon qe vetem ato te cilet i eshte permendur emri jane dakort me kete Fetua, kurse ne Fetuat qe shkruhet Komisioni i Perhershem, do te thote qe te gjithe Dijetaret qe jane ne kete Komision jane te te njejtit mendim.

................... ................... ................... ................... ................... ................... .............


Marrur Nga:
Fetaua Lexhnetil Da`imeh Lil Buhuthil I`lmije Uel Ifta. Nr: 13489.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 20-09-2005, 17:40:41

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte Pyetur Komisioni i Perhershem Per Fetaua Ne Arabine Saudite.
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (40)


Babai im është afërsisht 70 vjeç, dhe ka tre vjet, që ai është i dëmtuar me një sëmundje që shpresoj nga All-llahu s.u.t. se është mëshirë për të dhe shlyerje mëkatesh.
Kjo (sëmundje) ka bërë që ai të jetë i paaftë të agjërojë, në atë masë saqë nëse ai agjëron, dëgjimi, shikimi dhe vetja e tij prishen.
Pra, ai s'është i aftë ta agjërojë Ramazanin. Na informoni se ç`farë duhet bërë ?


Pergjigje:


Nëse gjendja e babait tënd është siç thatë, atëherë agjërimi i Ramazanit s'është i detyrueshëm për të, por është e detyrueshme për të që ta ushqejë të varfërin për ç`do ditë të Ramazanit me gjysëm sa`a elb apo grurë, hurme, oriz, apo me atë që e ushqen familjen e tij.

Kjo bazohet në thënien e All-llahut s.u.t:
Kini frikë All-llahun aq sa keni mundësi. Tegabun: 16.

Dhe thënia e Tij s.u.t:
All-llahu nuk e rëndon asnjë njeri pertej mundësive të tij. Bekare: 286.

Dhe me All-llahun s.u.t. qëndron suksesi, dhe All-llahu s.u.t. dërgoftë bekime dhe përshëndetje mbi Profetin tonë Muhammed (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), mbi familjen dhe shoqëruesit e tij.


................... ................... ................... ................... ................... ................... .............
Verejte:
Ne Fetuat qe jipen nga Komisioni i Perhershem, ne disa prej tyre gjenden emrat e disa Dijetareve, edhe kjo tregon qe vetem ato te cilet i eshte permendur emri jane dakort me kete Fetua, kurse ne Fetuat qe shkruhet Komisioni i Perhershem, do te thote qe te gjithe Dijetaret qe jane ne kete Komision jane te te njejtit mendim.

................... ................... ................... ................... ................... ................... .............


Marrur Nga:
Fetaua Lexhnetil Da`imeh Lil Buhuthil I`lmije Uel Ifta. Nr: 2689.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 21-09-2005, 07:09:43

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte Pyetur Komisioni i Perhershem Per Fetaua Ne Arabine Saudite.[/i
][/b][/color]Pyetja: Nr: (41)Nëse gruaja fut gishtin e saj brenda në vaginë ndërsa pastrohet (pas urinimit), apo nëse ajo vendos pomadë apo tabletë (brenda në vaginën e saj) për trajtim mjekësor, apo nëse doktoresha e vendos dorën e saj apo ndonjë instrument mjekësor (brenda në vaginën e saj), a e bën të detyrueshme guslin ndonjëra nga këto ?
Dhe, nëse kjo ndodh gjatë muajit të Ramazanit, a e ndërpren kjo agjërimin e saj dhe a kërkohet nga ajo që ta kompenzojë agjërimin ?


Pergjigje:


Nëse ndodh ndonjëra nga këto që përmendët, atëherë s'është i detyrueshëm gusli i xhunubllëkut (gjendja e papastërtisë së madhe) dhe as që ndërprehet agjërimi si rezultat I kësaj.
 
Dhe me All-llahun s.u.t. qëndron suksesi, dhe All-llahu s.u.t. dërgoftë bekime dhe përshëndetje mbi Profetin tonë Muhammed (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), mbi familjen dhe shoqëruesit e tij.


................... ................... ................... ................... ................... ................... .............
Verejte:
Ne Fetuat qe jipen nga Komisioni i Perhershem, ne disa prej tyre gjenden emrat e disa Dijetareve, edhe kjo tregon qe vetem ato te cilet i eshte permendur emri jane dakort me kete Fetua, kurse ne Fetuat qe shkruhet Komisioni i Perhershem, do te thote qe te gjithe Dijetaret qe jane ne kete Komision jane te te njejtit mendim.

................... ................... ................... ................... ................... ................... .............


Marrur Nga:
Fetaua Lexhnetil Da`imeh Lil Buhuthil I`lmije Uel Ifta. Nr: 9881.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 21-09-2005, 07:14:34

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (42)


A e ndërpren agjërimin injeksioni anastezik në trup ?
Dhe  gjaku i cili rrjedh pas nxjerrjes së dhëmbit ?


Pergjigje:


Asnjëra nga këto dyja nuk e ndërpren agjërimin, mirëpo, duhet të kihet kujdes të mos gëlltitet gjaku që rrjedh pas nxjerrjes së dhëmbit.


Marrur Nga:
Fetaua Ibni Uthejmin, vëllimi 1, faqe 511-512.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 21-09-2005, 07:35:09

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Salih El-Feuzan (hafidhahull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (43)


Cilat janë gjërat që e ndërpresin agjërimin. ?


Pergjigje:


Është e detyrueshme për Muslimanët të dinë tërë atë që zhvlerëson agjërimin për t'u ruajtur nga ato.

Ato përfshijnë:
 
1) Mërrëdhënia seksuale:
Kurdo që agjëruesi bën marrëdhënie seksuale, agjërimi i tij zhvlerësohet. Si pasojë, nga ai kërkohet të kompensojë agjërimin për atë ditë në të cilën ai ka pasur marrëdhënie seksuale veç gjobitjes (kefaret) së lirimit të një robi.
Nëse ai s'ka mundësi të gjejë një rob apo mjete financiare të barabarta me këtë, atëherë nga ai kërkohet të agjërojë dy muaj rresht.
Nëse ai s'është i aftë të agjërojë dy muaj rresht për shkak të një shkaku të pranuar nga ana e Sheriatit, ai duhet të ushqejë 60 të varfër me nga gjysëm sa`a secilin me ushqim që është i zakontë në vendin ku jeton.

2) Sekretimi i spermës:
Si rezultat i puthjes, prekjes me epsh, masturbimit apo shikimit të vazhdueshëm në atë që nxit epshin.
Në këtë rast, agjërimi zhvlerësohet dhe nga ai kërkohet ta kompensojë atë ditë pa paguar gjobën, meqë pagimi i gjobës është i veçantë për bërjen e marrëdhënieve seksuale.
 
3) Ngrënia dhe pirja qëllimisht:
Për shkak të asaj ç`farë thotë All-llahu s.u.t:
…hani dhe pini derisa të bëhet i dallueshëm peri i bardhë (drita) nga peri i zi (errësira e natës), Atëherë, plotësojeni agjërimin tuaj deri në muzg. Bekare: 187.
 
Përsa i përket atij që han dhe pin nga harresa, atëherë kjo nuk ndikon në agjërimin e tij, siç përmendet në hadithin vijues:
 
Kushdo që nga harresa han dhe pin, ai duhet ta plotësojë agjërimin e tij, se vërtet ishte All-llahu s.u.t. që i ofroi atij ushqim dhe pije.

Dhe nga ajo që ndërpren agjërimin është uji dhe substancat tjera që kalojnë nëpër fytin e tij nëpërmjet hundës së tij.
Kjo njihet si Es-se'uf. Kjo vlen edhe për marrjen e injeksioneve ushqyese drejtpërdrejt në venë dhe marrjen e transfuzionit të gjakut gjatë agjërimit.
Të gjitha këto e zhvlerësojnë agjërimin, ngaqë përbëjnë ushqim për trupin.
 
Përsa i përket injeksionit joushqyes, është më mirë për personin që agjëron t'i shmanget kësaj për të mbrojtur agjërimin e tij.

Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Lëre atë që është e dyshimtë për atë që s'është e dyshimtë.
Dhe kështu vonoje atë deri pas ndërprerjes së agjërimit pas kohës së akshamit.
 
4) Përsa i përket nxjerrjes së gjakut:
Nëpërmjet hedhjes së kupave, apo hapjes së venës, apo dhënies së gjakut për shkaqe mjekësore, atëherë e tërë kjo e zhvlerëson agjërimin.
Përsa i përket dhënies së sasisë së pakët të mostrave të gjakut për shkaqe testuese, atëherë kjo nuk ndikon në agjërimin. Njëlloj, kjo vlen edhe për rrjedhën e paqëllimtë të gjakut që rezulton nga gjakderdhja e hundës, lëndimit apo nxjerrjes së dhëmbit. Të gjitha këto nuk ndikojnë në agjërimin.

5) Vjellja e qëllimtë:
Po ashtu zhvlerëson agjërimin. Mirëpo, agjërimi nuk ndikohet nëse ai kaplohet dhe detyrohet të vjellë pa pasur këtë për qëllim.

Kjo bazohet në thënien e Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem)
Kushdo që kaplohet (dhe detyrohet) të vjellë, nga ai s'kërkohet të kompensojë (për atë ditë) dhe kushdo që vjell qëllimisht, ai duhet ta kompensojë (agjërimin për atë ditë).

Agjëruesi nuk duhet ta teprojë në bërjen e gargarës dhe futjen e ujit në hundë (gjatë abdesit), ngaqë ka mundësi që uji ta kalojë fytin e tij dhe në këtë mënyrë të hyjë në barkun e tij.

Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Futeni ujin thellë në hundë përveç kur jeni agjërueshëm.
 
Përdorimi i misuakut (shkop dhëmbësh) nuk ndikon në agjërimin, madje kjo është e rekomandueshme, qoftë gjatë agjërimit apo ndryshe, gjatë ditës.
Agjërimi i tij nuk ndikohet nëse në bark hyn pluhuri apo madje edhe një mizë.
Është e detyrueshme për agjëruesin të përmbahet nga gënjeshtra, përgojimi dhe sharja, edhe nëse dikush e shan atë.

Në këtë rast, ai duhe të thotë:
Vërtet, unë po agjëroj.  

Padyshim disa njerëz e kanë lehtë të përmbahen nga ushqimi dhe pija, por u vjenë shumë vështirë ta lënë atë që u është bërë zakon atyre nga e folura dhe veprat e këqija.

Për këtë shkak disa nga paraardhësit e devotshëm (Selefus-Salih) kanë thënë:
Lloji më i lehtë i agjërimit është përmbajtja nga ushqimi dhe pija.
 
Pra, i takon Muslimanit që ta ketë frikë All-llahun s.u.t. dhe të jetë i vetëdijshëm për Të dhe madhështinë e Tij, dhe faktin që Ai sheh tërë atë ç`farë ne bëjmë, në mënyrën që absolutisht asgjë nuk mbetet e fshehur nga Ai.
a`Në bërjen e kësaj, ai duhet ta mbrojë agjërimin e tij nga të gjitha ato që e zhvlerësojnë atë apo zbresin nga shpërblimi i tij, që agjërimi i tij të mbetet korrekt dhe, inshall-llah, të pranohet nga All-llahu s.u.t.
 
Është me vend që agjëruesi të preokupohet me përkujtimin e All-llahut s.u.t, duke lexuar Kur'an dhe duke shtuar namazet nafile (vullnetare).
 
Ndodhte që kur paraardhësit e devotshëm (Selefus-Salih) agjëronin, ata uleshin brenda në xhami dhe thoshin:
Do ta mbrojmë agjërimin tonë dhe s'do të përgojojmë askë.
 
Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Kushdo që nuk braktisë të folurën dhe veprën e keqe, All-llahu s.u.t. nuk ka nevojë që Ai ta lë ushqimin dhe pijen e tij (d.m.th. agjërimin).

Kjo ngaqë përpjekja për t'iu afruar All-llahut s/u/t/ s'plotësohet thjeshtë vetëm me lënien e dëshirave tona personale (të ngrënies dhe pirjes, etj).
Por, kjo bëhet duke lënë atë që ka ndaluar All-llahu s.u.t. për të gjitha kohët, siç është gënjeshtra, shtypja dhe të ngjashme me këto.

Në një transmetim, Ebu Hurejra (radiall-llahu anhu) ka thënë:
Agjërimi pranohet si adhurim për sa kohë që asnjë Musliman nuk përgojohet apo dëmtohet.
 
Dhe është transmetuar nga Enes Ibn Malik (radiall-llahu anhuma), i cili ka thënë:
Ai që ka përgojuar njerëzit gjatë agjërimit, në të vërtetë nuk ka agjëruar.


Marrur nga:
Mulekh-khesul Fik`hi, vëllimi 1, faqe 268-270.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 21-09-2005, 07:40:08

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte Pyetur Komisioni i Perhershem Per Fetaua Ne Arabine Saudite.
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (44)


A është e lejueshme të përdoren pikat për sy gjatë ditëve të Ramazanit ?


Pergjigje:


Po, është e lejueshme dhe kjo nuk anulon agjërimin sipas opinionit të saktë nga dy opinionet.
 
Dhe me All-llahun s.u.t. qëndron suksesi, dhe All-llahu s.u.t. dërgoftë bekime dhe përshëndetje mbi Profetin tonë Muhammed (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), mbi familjen dhe shoqëruesit e tij.


................... ................... ................... ................... ................... ................... .............
Verejte:
Ne Fetuat qe jipen nga Komisioni i Perhershem, ne disa prej tyre gjenden emrat e disa Dijetareve, edhe kjo tregon qe vetem ato te cilet i eshte permendur emri jane dakort me kete Fetua, kurse ne Fetuat qe shkruhet Komisioni i Perhershem, do te thote qe te gjithe Dijetaret qe jane ne kete Komision jane te te njejtit mendim.

................... ................... ................... ................... ................... ................... .............


Marrur Nga:
Fetaua Lexhnetil Da`imeh Lil Buhuthil I`lmije Uel Ifta. Nr: 7351.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 21-09-2005, 07:50:02

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (45)


A është e lejueshme për atë që agjëron të puthë gruan e tij dhe të luajë me të në krevat gjatë ditëve të Ramazanit ?


Pergjigje:


Po, është e lejueshme për atë që agjëron të puthë gruan e tij dhe të luajë me të gjatë ditëve të Ramazanit.
Mirëpo, nëse ai sekreton farë (spermë), atëherë agjërimi i tij anulohet. Nëse kjo ndodh gjatë ditëve të Ramazanit, është e detyrueshme që ai të përmbahet (nga të gjitha ato gjëra që anulojnë agjërimin) për pjesën e mbetur të ditës dhe është e detyrueshme që ai ta kompenzojë agjërimin për atë ditë.
Nëse kjo ndodh në ditët tjera veç Ramazanit, atëherë agjërimi i tij anulohet por s'është e detyrueshme që ai të përmbahet. Mirëpo, nëse agjërimi i tij është ç`farë ka qenë e detyrueshme për të, atëherë është e detyrueshme që ai ta kompenzojë atë ditë.
Nëse agjërimi ka qenë vullnetar (nafileh), atëherë nuk kërkohet që ai ta kompenzojë atë.


Marrur Nga:
Fetaua Ibni Uthejmin, vëllimi 2, faqe 454, Fetaua nr.383.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 21-09-2005, 07:57:23

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Imam Shejkh Muhammed Ibn Ibrahim Alu Shejkh (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (46)


Një njeri i vjen gruas së tij gjatë ditës së Ramazanit pa pasur kontakt lëkure me të, pastaj ai ejakulon spermën, Duam ta dimë ç`farë është vendimi për të ?


Pergjigje:


Ju informojmë se agjërimi juaj është anuluar dhe është e detyrueshme ta kompenzosh atë dhe nuk ka shlyerje për të bërë meqë kjo është e veçantë vetëm për marrëdhëniet seksuale.


Marrur Nga:
Fetaua Ue Resail Li Semahatush Shejkh Muhammed Ibn Ibrahim Alush Shejkh, vëllimi 4, faqe 190-191.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.  
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 21-09-2005, 08:04:10

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Salih El-Feuzan (hafidhahull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (47)


Nëse ai që po agjëron përjeton ëndërra (të lagështa) gjatë ditëve të Ramazanit, a e anulon kjo agjërimin e tij apo jo, dhe a duhet ai të bëjë gusl ?


Pergjigje:


Nëse personi që po agjëron përjeton ëndërr (të lagësht) gjatë ditëve të Ramazanit, atëherë agjërimi i tij është i shëndoshë dhe nuk ndikohet nga ëndërra (e lagësht), ngaqë ai nuk e ka bërë këtë qëllimisht.
Mirëpo, është e detyrueshme për të të bëjë gusl për ta falur namazin. Të bëhet gusli menjëherë është më mirë, por kjo s'është e detyrueshme.
 
Dhe All-llahu s.u.t. e di më së miri.


Marrur nga:
El Munteka Min Fetauash Shejkh Salih Ibn Feuzan, vëllimi 3, faqe 162.
 


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 21-09-2005, 08:13:33

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (48)


A i lejohet gruas me menstruacione dhe gjakëderdhje të paslindjes të hajë dhe pijë gjatë ditës në Ramazan ?


Pergjigje:


Po, ajo mund të hajë dhe pijë gjatë ditës në Ramazan, mirëpo është më mirë nësë kjo bëhet pa e parë të tjerët, veçanërisht nëse ata kanë fëmijë në shtëpi, se atëherë kjo do të shkaktonte probleme për ta (për të shpjeguar gjendje e atyre grave).


Marrur nga:
Fetaua Muhimmeh Li-Nisail Umeh, faqe 66.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
 
Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Muslimanja ne 21-09-2005, 08:37:53
Selam!
Ke metode te bezdisshme ne perdorimin e ngjyrave dhe te fonteve.


Sahere qe kam dashur te lexoj ndonje gje, nuk kam arritur dot se stili i shkrimeve me ka shkaktuar dhembje koke. E merre me mend cfare do t'i shkaktoje ndonjerit qe nuk ka vullnet fare te mesoj dicka per fe...!
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Zambak ne 22-09-2005, 06:33:39
Etheristi na ka nje vullnet per tu pasur zili, por sjell ca gjera qe nuk i hyne ne pune askujt.
Jepi etheris Vellai pushka top tu befte, se fundja spo te ve njeri veshin ne keto traplleqe qe sjell.
Mjere ai qe nuk merr vesh nga feja dua te them une.
Selom edhe per Wehabistet e tjere.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Bekimi ne 22-09-2005, 06:39:22
Zambak, te keshilloj te kesh nje cik kujdes, dhe mos shkruaj fjale qe skane te bejne me moralin Islamik. Mos harro se ketu je te tema qe ka te beje me fene tone, keshtu qe fjalori duhet te jete i paster dhe i denje.

Dhe, shpresoj se paragjykimet ti lesh menjane, ose ne fund te fundit, ti mbash per vehte pa i shfaqur.

Selom per te gjithe muslimanet.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 22-09-2005, 06:50:12
Etheristi na ka nje vullnet per tu pasur zili, por sjell ca gjera qe nuk i hyne ne pune askujt.
Jepi etheris Vellai pushka top tu befte, se fundja spo te ve njeri veshin ne keto traplleqe qe sjell.
Mjere ai qe nuk merr vesh nga feja dua te them une.
Selom edhe per Wehabistet e tjere.


Selamu Alejkum.

Zambak dhe ty all-llahu s.u.t. ta shtofte vullnetin, sespe pa te nuk mund te arrije njeriu asnje gje.
Ndoshta vella nuk te hyjne ne pune ty, porse te tjereve i Hune ne Pune, apo ti i perfaqeson te gjithe ketu ne Forum.
Ato (Traplleqe) qe ti pretendon, jane prej Fese, dhe kjo tregon qe ti je njeri prej atyre te Mjereve qe nuk mer vesh nga Kjo fe.

Sa per Vehabistat, jane edhe ato Musliman vella dhe nuk Jane Kafira.

All-llahu s.u.t. te falte dhe te ruajt.

Selamu Alejkum.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 22-09-2005, 06:54:51
Selam!
Ke metode te bezdisshme ne perdorimin e ngjyrave dhe te fonteve.


Sahere qe kam dashur te lexoj ndonje gje, nuk kam arritur dot se stili i shkrimeve me ka shkaktuar dhembje koke. E merre me mend cfare do t'i shkaktoje ndonjerit qe nuk ka vullnet fare te mesoj dicka per fe...!

Alejkum Selam Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

Kosovarja
All-llahu s.u.t. ta shperblefte per keshillen, porse probmeli qendron se me i derguar mesazhet, Bardh e Zi, me duken kote fare, keshtu qe ti c`fare na keshillon ne lidhje me ngjyrat ?

Selamu Alejkum.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Zambak ne 22-09-2005, 07:05:49
me fal qe po merrem serish me ty ethero, por mendoj se keto shkrime e kane vendin tek koshi i posteve kaq.

Nuk po lodhem me te te te rris vlerat kot se nuk ja vlen...

Sa per wehabistat nuk i beri kush qafire por jane i cike te goditur...
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Zambak ne 22-09-2005, 07:08:37
Zambak, te keshilloj te kesh nje cik kujdes, dhe mos shkruaj fjale qe skane te bejne me moralin Islamik. Mos harro se ketu je te tema qe ka te beje me fene tone, keshtu qe fjalori duhet te jete i paster dhe i denje.

Dhe, shpresoj se paragjykimet ti lesh menjane, ose ne fund te fundit, ti mbash per vehte pa i shfaqur.

Selom per te gjithe muslimanet.

Allahu te shperblefte per keshillen por po ta kuptosh pjesa derrmuese e kesaj teme eshte e ngritur ne paragjykime, ku autori i saj, ja ben gjej libra e perkthe, pa e marre vesh as vete ca po ben.
lexoje i cik mire.
Selom alejkum.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 22-09-2005, 07:36:00

Selamu Alejkum.

Nuk ka problem Zambak, qe po meresh me mua.

Porse Khajer Insha`all-llahu Tea`ala.

All-llahu s.u.t. e shperblen njeriun sepas Nijetit, nese Nijeti im eshte i Paster, dhe ato qe sjedh une nuk jane te Dobishme, prap All-llahu s.u.t. do te me shperblej per Mundin, porse Vaj Hallit per ato te cilet e kan nijetin me shkaktu Fitne ne mesin e Muslimaneve, dhe i Fusin Hundet sa andej e sa kendej, pa Kuptuar ndonje gje nga Ajo qe thojne dhe Pretendojn.

Dhe nese ti nuk perfiton prej tyre, mos hy me i Lexu, sespe ka te tjere qe po perfitojne.

Kurse sa per Replikat mundesh me perdor Privatin.

Khajer Insha`all-llah.

Selamu Alejkum.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Zambak ne 22-09-2005, 08:59:09
Nijeti i pastert nuk e arsyeton gabimin ethero... je edhe teolog gjoja :P

Sa per mua nijetin e le ne dore te Allahut.
Une nuki merrem me gjera pas shpine ti plas ne sy te tera.
Selom se mu be vone.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Bekimi ne 22-09-2005, 11:45:40
Zambak, ketu mendoj se Etheristi ka te drejte.

Nese nijeti eshte "i paster", pra per hir te fitimit te kenaqesise se Allahut, atehere ai shperblehet.

Dhe, nese vepra nuk eshte si duhet, ajo nuk pranohet, por "nijeti", pra "qellimi" nese eshte i paster, atehere Zoti e pranon.


Lexo pak ne lidhje me leshimet apo gabimet e Imam Neveiut qe beri ne lidhje me Atributet e Allahut Subhanehu Ue Teala. Dhe shif se cfare mendimi dhe cfare urtesie perdori Imam Ibn Tejmije ne lidhje me kete gje.

Gjithsesi, nuk je i detyruar te marresh postimet e Etheristit si te verteta nese deshiron, pasi njeriu eshte i lire ne zgjedhjet e tij.


Kthjellohu pak, te lutem.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 23-09-2005, 02:53:35

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Salih El-Feuzan (hafidhahull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (49)


A është e lejueshme për atë që agjëron të përdorë furçë dhëmbësh gjatë ditës ?


Pergjigje:


Është e lejueshme për atë që agjëron të përdorë furçë dhëmbësh, duke qenë i kujdesshëm që asgjë nga solucioni të mos gëlltitet.
Është e rekomandueshme që ai të pastrojë gojën e tij me misuak dhe tjetër veç kësaj nga ajo që nuk mbërrin fytin, mu ashtu siç nuk duhet tepruar ndërsa bën gargarë me ujin në gojë gjatë abdesit.


Marrur nga:
El Munteka Min Fetauash Shejkh Salih Ibn Feuzan, vëllimi 3, faqe 158.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 23-09-2005, 04:14:01

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Abdul Aziz Ibn Abdullah Bin Baz (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (50)


ç`farë është vendimi për atë që vjell gjatë agjërimit, a duhet ai ta kompenzojë agjërimin e tij apo jo ?


Pergjigje:


Vendimi për të është se ai s'duhet ta kompenzojë atë. Përsa i përket atij që vjell qëllimisht, atëherë ai duhet ta kompenzojë agjërimin e tij, siç ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Ai që vjell s'duhet ta kompenzojë agjërimin e tij, dhe ai që qëllimisht vjell duhet ta kompenzojë atë.
Tra: Imam Ahmed, Ebu Daudi, Tirmidhiu, Nesaiu dhe Ibn Maxheh.


Marrur Nga:
Fetaua Ibnul Baz, vëllimi 2, faqe 481, Fetaua nr.424.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 23-09-2005, 04:26:05

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Salih El-Feuzan (hafidhahull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (51)


Unë vendosa parfum para namazit të Drekës në Ramazan dhe kur hyra në xhami, imami më qortoi dhe më tha që agjërimi im më është anuluar dhe po ashtu edhe agjërimi i gjithë atyre që nuhatën aromën, ngaqë është tepër i fortë. Sa është e qëndrueshme kjo ?


Pergjigje:


Nuk prish punë nëse vendoset parfumi ndërsa agjërohet dhe kjo nuk ndikon në namazin, përveç nëse parfumi është nga baza e temjanit dhe personi qëllimisht e nuhat atë. Kjo ngaqë tymi nga temjani hyn në hundë dhe aktivizon trurin dhe në këtë mënyrë ndikon në agjërimin.
Përsa i përket parfumeve, nuk prish punë për atë që është duke agjëruar t'i përdorë ato. S'është e lejueshme për këtë imam të japë fetua pa njohuri të nevojshme.


Marrur nga:
Fetaua Libni Feuzan, vëllimi 1, Fetuaja nr.151.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 24-09-2005, 16:09:59

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (52)


A konsiderohet kundërshtim i Sunetit falja e njëzet rekateve për terauije ?


Pergjigje:


Nëse ne falim njëzet rekate për terauije, atëherë kjo konsiderohet si kundërshtim ndaj Sunetit. Kjo ngaqë ne e dimë se Suneti s'është kështu. Përsa i përket atij që thotë se terauije është njëzet rekate, atëherë ne i themi atij se keni kundërshtuar Sunetin.


Marrur nga:
Fetaua Li Shejkhil Albani, vëllimi 3, faqe, 278.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 24-09-2005, 16:37:24

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (53)


Disa imamë në xhami në Ramazan, e zgjasin Namazin e tyre dhe disa e shkurtojnë atë.
Pra cila është më e sakta ?


Pergjigje:


Ajo që është më e sakta, është që ajo të mos zgjatet e as të mos jetë e shkurtër.
Zgjatja e cila është e vështitë për njerëzit është e ndaluar.

Kur lajmi i mbërriti të dërguarit të All-llahut (salall-llahu aljhi ue ala alihi ue sel-lem) se Muadh Ibn Xhebel (radiall-llahu anhu) zgjaste namazin e tij kur ai falej me xhemat, Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) u hidhërua aq shumë, saqë kurrë s'kishte qenë hidhëruar në këshillim ngjashëm me këtë herë.

Dhe ai i tha Muadhit (radiall-llahu anhu):
A mos je njeri magjepsës, o Muadh ?
 
Pra, ajo që është e përshtatshme është të shkurtohet (Namazi) në atë që është transmemtuar nga Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), apo të shtohet ngase padyshim që zgjatja është e vështirë për njerëzit meqë ajo i rraskapitë ata, posaçërisht të dobëtit midis tyre.
Midis njerëzve janë ata rreth tij që s'duan të largohen deri para imamit, kështu që bëhet vështirë për ta që të mbeten prapa imamit.

Këshilla ime për vëllezërit e mi imamë është (të balancojnë) të jenë mes asaj që është e gjatë dhe asaj që është e shkurtër. Mu siç është e përshtatshme që nganjëherë të lihen ato lutjet në mënyrë që të mos mendohet nga masa e përgjithshme se lutja është detyrë.Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 198-199.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.


Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 24-09-2005, 16:47:15

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Shejkhul Islam Ahmed Ibn Tejmijje (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (54)


Përsa u përket dhjetë ditëve (të para) të Dhul-Hixhxhes dhe dhjetë netëve (dhe ditëve të fundit) të Ramazanit, cilat nga këto kanë epërsi më të madhe ?


Pergjigje:


Dhjetë ditët (e para) të Dhul-Hixhxhes kanë epërsi më të lartë sesa dhjetë ditët (e fundit) të Ramazanit dhe dhjetë netët e fundit të Ramazanit kanë epërsi më të madhe sesa dhjetë netët (e para) të Dhul-Hixhxhes.

Përsa u përket dhjetë netëve (të fundit) të Ramazanit, atëherë atjo janë netë aktiviteti (adhurimi), të cilat Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) i kalonte zgjuar (duke adhuruar).

Dhe, midis tyre është Lejletul-Kadr, e cila është më e mirë se një mijë muaj. Kështu që kushdo që përgjigjet me tjetër shpjegim veç këtij, s'është e mundshme që ai të ketë sjellur dëshminë e duhur.Marrur Nga:
Mexhmuatul Fetaua, vëllimi 25, faqe 287.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 24-09-2005, 16:57:47

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (55)


Dëshirojmë të dimë ç`farë mendohet me Itikaf ?


Pergjigje:


Itikafi është që personi të mbyllet në xhami si shenjë bindjeje ndaj All-llahut s.u.t, në mënyrë që ta ndajë veten nga njerëzit dhe të lirohet (nga punët e përditshme) për t'u përpjekur në adhurim të All-llahut s.u.t.

Kjo mund të zëj vend në cilëndo xhami, qoftë ajo në të cilën njerëzit mblidhen për namaz të xhumas apo jo.
Mirëpo, është më mirë (të bëhet Itikaf) në xhaminë ku njerëzit mblidhen për namaz të xhumas, në mënyrë që ai i cili po bën Itikaf mos të detyrohet ta lë xhaminë për të shkuar në një tjetër xhami për namazin e xhumasë.


Marrur Nga:
Fik`hul Ibadat, faqe 208.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
 
Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 24-09-2005, 17:06:11

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte Pyetur Komisioni i Perhershem Per Fetaua Ne Arabine Saudite.
[/b][/color]Pyetja: Nr: (56)


Cilat janë kushtet për Itikaf, dhe a është agjërimi njëra nga ato ?
A është e lejueshme për personin në Itikaf të vizitojë një person të sëmurë, t'i përgjigjet ftesës së tij, të përmbush disa nevoja familjare, apo të shkojë në punë ?


Pergjigje:


Itikafi është parashkruar të bëhet në xhami në të cilën falet namazi me xhemat. Nëse personi në itikaf është nga ata për të cilët namazi i xhumas është i detyrueshëm dhe gjatësia e itikafit të tij përfshin edhe një të Premte, atëherë më mirë është të qëndrohet në xhami në të cilën falet namazi me xhemat.

Agjërimi s'është pjesë e domosdoshme për të. Suneti është që ai të mos vizitojë të sëmurin gjatë Itikafit të tij dhe që mos t'i përgjigjet ftesës, e as të mos përmbushë nevojat e familjes së tij.
Ai s'duhet të përcjellë funeralin dhe s'duhet të shkojë në punë jashtë xhamisë. Kjo për shkak të asaj ç`farë është vërtetuar nga Aishja (radiall-llahu anha) se ajo ka thënë:
Suneti për atë që është në Itikaf është që ai të mos vizitojë të sëmurin, as të mos përcjellë ndonjë funeral, as të mos prekë gruan (bashkëshorten e tij), as të mos bëjë marrëdhënie seksuale me të, e as të mos largohet për të përmbushur ndonjë nevojë, përveç asaj që është e domosdoshme.

Dhe me All-llahun s.u.t. qëndron suksesi, dhe All-llahu s.u.t. dërgoftë bekime dhe përshëndetje mbi Profetin tonë Muhammed (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), mbi familjen dhe shoqëruesit e tij.


................... ................... ................... ................... ................... ................... .............
Verejte:
Ne Fetuat qe jipen nga Komisioni i Perhershem, ne disa prej tyre gjenden emrat e disa Dijetareve, edhe kjo tregon qe vetem ato te cilet i eshte permendur emri jane dakort me kete Fetua, kurse ne Fetuat qe shkruhet Komisioni i Perhershem, do te thote qe te gjithe Dijetaret qe jane ne kete Komision jane te te njejtit mendim.
................... ................... ................... ................... ................... ................... .............Marrur Nga:
Fetaua Lexhnetil Da`imeh Lil Buhuthil I`lmije Uel Ifta. Nr: 6718.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 24-09-2005, 17:14:19

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]
Pyetja: Nr: (57)


A është e lejueshme për atë që është në Itikaf të largohet nga Haremi (dmth Mesxhidul Haram në Meke apo Mesxhidun Nebeuijje në Medine) për të ngrënë dhe pirë ?
Dhe, a është e lejueshme për të, të ngrihet në pjesen e siperme të xhamisë për të dëgjuar ligjeratat ?


Pergjigje:


Po, është e lejueshme për atë që është në Itikaf në Mesxhidul Haram (në Meke) apo tjetër pos kësaj, të largohet nga xhamia që të shkojë për të ngrënë dhe pirë nëse ai s'ka mundësi t'i sjellë këto gjëra në xhami.
Kjo ngaqë kjo është diçka e domosdoshme, mu ashtu siç ka nevojë t'i përgjigjet thirrjes së natyrës dhe, njëlloj, atij do t'i duhej të largohet për të bërë gusl nëse ai është në gjendje xhunubllëku (siç është rasti me atë që sheh një ëndërr).

Përsa i përket ngritjes në pjesen e siperme të xhamisë, atëherë edhe kjo nuk ndikon në itikafin e tij, ngaqë largimi nga xhamia nga ndonjë prej dyerve dalëse duke synuar me këtë kthimin në xhami duke vazhduar deri në kulm është vetëm çështje e disa hapave. Pra, s'prish punë nëse bëhet kjo.


Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabd Daueh, vëllimi 1, faqe 205-206.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 24-09-2005, 17:24:24

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (58)


Kur duhet ta përfundojë Itikafin personi në Itikaf ?
A bëhet kjo pas perëndimit të diellit në natën para Bajramit apo pas sabahut në ditën e Bajramit ?


Pergjigje:


Personi që është në Itikaf e përfundon itikafin kur të përfundojë Ramazani dhe ai përfundon me të perënduar të diellit në natën para Bajramit.

Ai hyn në Itikaf në perëndimin e diellit para natës së 20-të të Ramazanit.
Kjo është kështu meqë dhjetë netët e fundit të Ramazanit fillojnë nga perëndimi i diellit para natës së 20-të të Ramazanit dhe përfundojnë me perëndimn e diellit në natën para Bajramit.


Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabd Daueh, vëllimi 1, faqe 551.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 24-09-2005, 17:35:19

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (59)


Disa njerëz e kërkojnë Natën e Kadrin në mënyrë që bëhen aktivë duke falur namazet e tyre dhe forma të tjera të adhurimit ndërsa nuk veprojnë kësisoj në netët tjera të Ramazanit. Pra, është kjo në përputhje me atë që është e saktë ?


Pergjigje:


Jo, S'është në përputhje me atë që është e saktë, se vërtet Nata e Kadrit ndryshon.
Kështu ajo mund të jetë në natën e njëzet e shtatë, dhe mund të jetë në natë tjetër siç është treguar në shumë hadithe.

Është vërtetuar se Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Në atë vit, Nata e Kadrit ka qenë shpallur në natën e njëzet e njët.  

Andaj, s'është me vend që personi të veçojë qëndrimin e tij (në namaz) në një natë të caktuar apo të veçojë një natë për të cilën ai mendon se është Nata e Kadrit.
Por, të përpiqesh në dhjetë netët e fundit është nga udhëzimi i Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), meqë kur mbërrinin dhjetë netët e fundit, ai shtrëngonte rripin e tij dhe zgjonte familjen e tij dhe i kalonte ato duke qenë i zgjuar.
Pra, ajo që është me vend për besimtarin e matur, është që ai të përpiqet në të gjitha nga dhjetë netët e fundit, në mënyrë që mos t'i kalojë shpërblimi atij.


Marrur Nga:
Fik`hul Ibadat, faqe 207.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 24-09-2005, 17:41:09
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (60)


Cilat janë shenjat e Natës së Kadrit ?[/b]


Pergjigje:


Ndër shenjat e Natës së Kadrit është se ajo është një natë e qetë dhe zemra e Besimtarëve është e admiruar dhe në paqe me të, ai bëhet aktiv në bërjen e veprave të mira, dhe dielli në mëngjesin vijues ngrihet qartë pa ndonjë rreze.


Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabd Daueh, vëllimi 1, faqe 563.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 24-09-2005, 18:15:52

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Shejkh Ali El-Halebi (hafidhahull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (61)


C`fare eshte Sadakatul Fiter ?Pergjigje:Sadakatul Fitri.
[/b][/color]Sadakatul Fiter, eshte quajtur me kete emer sepse ajo behet obligim pasi qe Muslimani ta mbaroje agjerimin, dhe vazhdon ky obligim derisa te shkoje ne Musala (vendi ku falet bajrami, vend falje) dhe zekati i Fitrit eshte bere obligim qe All-llahu s.u.t. ta pastroje agjeruesin dhe qe te jete ndihme per te varferit.

Thote Abdull-llah ibn Abasi, (radijall-llahu anhuma):
E ka bere obligim Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), zekatin e Fitrit, qe te jete pastrim per agjeruesin nga fjalet e kota dhe te ndyra, dhe te jete ushqim per te varferit.
Kush e jep ate para namazit (te bajramit), ai eshte zekat i pranuar, kurse kush e jep pas namazit, ajo eshte lemoshe e rendomte.

Tra: Ebu Daudi dhe Ibn Maxhah, Sahih:Koha e Sadakatul Fiterit.
[/b][/color]Koha kur duhet dhene Sadakatul Fiter eshte koha para se te falet namazi i bajramit, pra diten qe s'eshte dite agjerimi por eshte dite bajrami, dhe per kete kemi argument qe Ibn Umeri (radijall-llahu anhuma), ka thene:
Ka urdheruar Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), qe zekati i Fitrit te jepet para se te dalin njerezit per te falur namazin.
Buhariu dhe Muslimi.

Dhe lejohet qe t'i jepet atij qe e mbledh Sadakatul Fitrin nje dite ose dy dite para se te mbaroje Ramazani, qe t'ua shperndaje te varferve.
Argument per kete eshte qe Nafiu ka treguar se Ibn Umeri (radijall-llahu anhuma), kur ua jepte Sadakatul Fitrin atyre qe e mblidhnin ate, e jepte nje dite ose dy dite perpara, dhe keshtu ua jepnin edhe te tjeret atyre.
Buhariu.

E nese vonohet dhenia e saj deri pas namazit, ajo konsiderohet lemoshe si te gjithe te tjerat, siç u kujtua me lart ne Hadith.Mbi ke eshte detyre Sadakatul Fiter.
[/b][/color]Sadakatul Fiter eshte detyre per ç`do musliman, qofte i vogel apo i madh, apo rob (abd), dhe eshte detyre mbi ata qe shpenzojne per ta, dhe qe zoterojne ushqimin e vetes se tyre dhe ç'kane nen pergjegjesi.

Argument per kete eshte qe Abdull-llah Ibn Umer ka thene:
Ka urdheruar Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), qe te jepet Sadakatul Fitr per te voglin dhe te madhin, per ate qe eshte i lire dhe per ate qe eshte rob, prej atyre qe ju pergjigjeni per ta.
Tra: Darakutni dhe Bejhakiu, Hasen.

Nga ky hadith kuptohet qe eshte detyre mbi ate qe shpenzon, te japi per ate qe e ka nen pergjegjesine e tij, sepse ai eshte pergjegjes per te dhe ne kete sadaka futet edhe robi qe mund ta kete ai, pra eshte detyre mbi zoterine.

Gjithashtu transmetohet nga Ebu Hurejra (radijall-llahu anhu), te kete thene se i Derguari i All-llahut s.u.t. ka thene:
Nuk ka sadaka ndaj robit vetem se Sadakatul Fiter.
Muslimi.

Pra, nuk ka sadaka/detyrim zoteriu i nje robi ndaj robit te vet vetem se Sadakatul Fiter.Masa e Sadakatul Fiter.
[/b][/color]Masa e obliguar ndaj ç`do njeriu ne Sadakatul Fiter eshte:

1) Nje gjysme Saun (njesi matese; me te maten dritherat, dhe eshte kater mbushje duarsh (pellembe) se bashku, ose 2400 gram afersisht) nese jep grure.

Argumenti per kete eshte qe Esma, vajza e Ebu Bekrit (radijall-llahu anhuma), e jepte Sadakan e Fitrit ne kohen e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), per familjen e saj si dhe per ate qe ishte i lire gjithashtu, e edhe per roberit, dy mbushje duarsh se bashku me grure ose nje Saun te plote me hurma prej Saun-it qe perdornin ata.
Tra. Imam Tahauiu, Sahih.

2) Nje Saun te plote nese jep hurma ose theker, ose ç`fare mund ta zevendesoje ate si orizi apo misri.

Argument per kete eshte hadithi i Abdull-llah Ibn Umerit ku thuhet:
E beri deyre Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), Zekatul-Fitrin me nga nje Saun me hurma ose Saun me theker, ndaj robit dhe atij qe eshte i lire, si dhe ndaj mashkullit, femres, te voglit dhe te madhit prej muslimaneve dhe ka urdheruar te jepet para se te dalin njerezit per ne namaz.
Buhari dhe Muslim.A lejohet te japesh para ne vend te ushqimit ?
[/b][/color]Thote Imam Neueuiu (rahimehull-llah) ne librin e tij El Minhaxh, se nuk e kane lejuar shumica e fukahave (dijetaret e fik`hut) qe te jepen para ne vend te ushqimit, kurse kete e ka lejuar Imam Ebu Hanifja, (rahimehull-llah), dhe ne pame me siper transmetimet nga Sahabet, (radijall-llahu anhum), qe tregojne me perpikmeri se sa jepnin kur jepnin grure, dhe sa jepnin kur jepnin hurma apo theker, dhe nuk pame ndonje transmetim qe te kishte dhene ndonjeri prej tyre para ne vend te ushqimit, megjithate qe u kujtua me siper se ç`fare mendimesh rrifen, porse gjithmone ngel rruga e Profetit, (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), dhe e Sahabeve (radijall-llahu anhum), si rruga me e mire dhe me e sigurt dhe ajo qe e kemi per detyre per ta ndjekur.
All-llahu s.u.t. e din me se miri.Kujt i jepet Sadakatul Fitri.
[/b][/color]Nuk jepet Sadakatul Fitri vetem se per te varferit, te cilet nuk kane se me ç'te ushqehen.
Dhe jo siç shkruhet neper shume libra, se Sadakatul Fitri u jepet atyre qe e meritojne zekatin.
Dhe argumenti per kete eshte hadithi i Ibn Abasit (radiall-llahu anhuma), qe e kujtuam me lart:
..…dhe ushqim per te varferit…..
Tra. Ebu Daudi dhe Ibn Maxheh, Sahih.

Dhe ky eshte gjithashtu mendimi i Shejhul Islam Ibn Tejmijes (rahimehull-llah).


Marrur Nga:
www.sahab.com
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 24-09-2005, 18:22:50

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Abdul Aziz Ibn Abdullah Bin Baz (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (62)


ç`farë është vendimi përsa i përket atij që nuk ka dhënë Zekatul Fitrin deri gjatë hutbes së Bajramit pas namazit të Bajramit, dhe kjo ngaqë ai ka harruar ?


Pergjigje:


Dhënia e Zekatul Fitrit para namazit të Bajramit është e detyrueshme dhe kushdo që harron, atij s'i takon asgjë të bëjë përveç dhënies së tij pas kësaj.

Kjo ngaqë kjo është një detyrë, kështu që atij i takon që ta kryej atë posa të kujtohet, dhe s'është e lejueshme për askë që qëllimisht ta vonojë atë deri pas namazit të Bajramit sipas opinionit më të saktë nga të dy opinionet.
Kjo ngaqë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) urdhëroi muslimanët ta japin atë para namazit të Bajramit.


Marrur Nga:
Fetaua Ibnul Baz, vëllimi 3, faqe 101.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 24-09-2005, 18:29:49

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (63)


ç`farë është vendimi mbi mohimin e Zekatul Fitrit dhe si duhet të ballafaqohemi me mohuesin ?


Pergjigje:


Mohimi i tij s'është i lejueshëm (haram), Ngaqë kjo është dalje nga ajo ç`ka ka ligjësuar Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), siç ka ardhur në hadithin e Umerit (radiallahu anhu):
Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka ligjësuar Zekatul Fitrin…..

Dhe është e njohur që lënia e asaj që është e detyrueshme s'është e lejueshme, dhe në të bërit këtë ka mëkat dhe mosbindje.


Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 213.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 24-09-2005, 18:37:48

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (64)


Cilat janë fjalët e tekbirit (madhërimit) dhe tahmidit (falenderimit). ?


Pergjigje:


Personi thotë:
All-llahu Ekber, All-llahu Ekber, La Ilahe Il-lAll-llah, Uall-llahu Ekber, All-llahu Ekber Ue Lilahil-hamd.
ose thotë:
All-llahu Ekber, All-llahu Ekber, All-llahu Ekber, La Ilahe Ila-lAll-llah, All-llahu Ekber, All-llahu Ekber Ue Lilahil-hamd.


Marrur Nga:
Fik`hul Ibadat, faqe 216.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Hasani ne 27-09-2005, 16:05:48
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.Pyetja:(65)
A i lejohet gruas time, e cila është duke i dhënë gji fëmiut dhjetë muajsh, të mos e agjërojë muajin e Ramazanit?
Përgjigje:  
Falënderimi i takon All-llahut (Subhanehu ve Teala)


Sa i përket nënave gjidhënëse, sidhe grave shtatëzënë, ekzistojnë dy mundësi:

-1- Nëse gruas nuk i ndikon agjërimi, dhe agjërimi nuk i paraqet vështirësi asaj dhe ajo nuk sheh ndonjë rrezik për fëmiun, atëherë ajo është e obliguar të agjërojë, dhe nuk i lejohet asaj që të mos agjërojë.

-2- Nëse gruaja sheh rrezik për veten e saj dhe për fëmiun, si pasojë e agjërimit, dhe agjërimi i vjenë vështirë, atëherë asaj i lejohet të mos agjërojë, mirëpo ajo duhet t'i kompenzojë ditët e pa-agjëruara.

Në këtë situatë, është më mirë, të mos agjërojë, dhe është mekruh për të agjërimi. Disa dijetarë kanë deklaruar se, nëse ajo frikohet për fëmun e saj, është obligim për të, të mos agjërojë dhe është haram për të agjërimi.

El-Mirdavi ka thënë në el-Insaaf (7/382):

" Është mekruh për të, të agjërojë në këtë rast..."

Ibn 'Akil  ka thënë:

" Nëse një grua shtatëzënë apo nëna gjidhënëse, frikohet pë shatëzaninë apo fëmiun e saj, atëherë nuk i lejohet asaj agjërimi në këtë rast, ndërsa nëse ajo nuk frikohet për fëmiun e saj, atëherë nuk i lejohet asaj të mos agjërojë."

Sheikh Ibn 'Uthejmin (All-llahu e mëshiroftë) është pyetur në Fetava el-Sijam (f. 161):

" Nëse një grua shtatëzënë apo një nënë gjidhënëse nuk agjëron, pa asnjë arsye, dhe ajo është e fortë dhe e shëndoshë dhe nuk ndikon agjërimi në shëndetin e saj, çfarë është hukmi rreth kësaj?"

Ai u përgjigj:

" Nuk është e lejuar për një grua shatëzënë apo një nënë gjidhënëse që të mos agjërojë gjatë ditës në muajin e Ramadanit, përveçse nëse kanë arsye. Nëse nuk agjërojnë duke pasur arsyetim, atëherë duhet të kompenzojnë ditët e pa-agjëruara, sepse në lidhje me të sëmurin, All-llahu (Subhanehu ve Teala) thotë:

"...ndërsa kush është i sëmurë ose në udhëtim, le të agjërojë aqë ditë nga ditët e mëvonshme"   El Bekareh, 185

Gratë shatëzënë dhe nënat gjidhënëse hyjnë në kategorinë e njejtë sikurse të sëmurët. Nëse arsyetimi i tyre është frika për fëmiun, atëherë sipas mendimit të disa dijetarëve, ato përveç të kompenzimit të ditëve të pa-agjëruara, poashtu duhet ushqyer një të varfër për çdo ditë të humbur, duke u dhënë grurë, oriz, hurme apo artikuj tjerë ushqimorë. Disa dijetarë kanë thënë se, ato vetëm duhet të kompenzojnë ditët e humbura, sepse nuk ka argument nga Kur'ani dhe Sunneti për ushqimin e të varfërit në këtë rast, dhe se rregulli themelorë është se, nuk ka obligim përderisa nuk ekzistojnë argumente për të. Ky është mendim i Ebu Hanifes (Radijallahu Anhu) dhe është mendim i fortë.

Sheikh Ibn 'Uthejmin (Radijallahu Anhu) është pyetur në Fetava el-Sijam (f. 162) rreth hukmit të gruas, e cila frikohet për veten e saj dhe për fëmiun, andaj nuk agjëron, dhe është përgjegjur:

" Përgjigja jonë është se, për gruan shatëzënë duhet aplikuar njërën nga dy rregullat.

E para është, nëse është e shëndoshë dhe e fortë, nuk i duket i vështirë agjërimi dhe nuk ka ndikim në fetusin e saj. Në këtë rast, gruaja është e obliguar të agjërojë, sepse ajo nuk ka arsyetim të mos agjërojë.

E dyta është, rasti kur gruaja shtatëzënë nuk është në gjendje të agjërojë, qoftë për shkak se shatëzania është në fazën e përparuar apo ajo është fizikisht e dobët, ose për ndonjë shkak tjetër. Në këtë rast ajo nuk duhet të agjërojë, posaçërisht nëse me këtë rast rrezikohet fetusi, me ç'rast asaj mund t'i bëhet obligative që të mos agjërojë. Nëse ajo nuk agjëron, sikurse edhe të tjerët që nuk agjërojnë duke pasur arsye të vlefshme, ajo duhet t'i kompenzojë ditët e humbura, atëherë kur ky arsyetim më nuk vlenë. Pas lindjes, ajo duhet të kompenzojë ditët e humbura, pasi të jetë e pastruar nga nifasi (gjakëderdhja e paslindjes). Mirëpo, ndonjëherë arsyetimi i shtatëzanisë mund të largohet dhe menjëherë të pasojë ndonjë arsyetim tjetër, respektivisht, dhënia gji. Nëna gjidhënëse mund të ketë nevojë pë ushqim dhe pije, sidomos gjatë ditëve të gjata verore kur është shumë nxehtë.  Andaj, ajo mund të mos agjërojë, ashtu që të jetë në gjendje të ushqejë fëmiun me qumështin e saj. Në këtë rast,ne poashtu, i themi asaj: Mos agjëro, dhe kur të largohet koha e arsyetimit, atëherë duhet të kompenzosh ditët e humbura."

Sheikh Ibn Baaz ka thënë në Mexhmu'el-Fetava (15/224):

"Sa i përket gruas shtatëzane dhe nënës gjidhënëse, vërtetohet në hadithin e Enes ibn Malik el-Ka'bi, që transmetohet nga Ahmedi dhe autorët e Suneneve, me isned (zigjirë transmetuesish) sahih, se i Dërguari i All-llahut (Salallahu Alejhi ve Selem) u dha atyre leje të mos agjërojnë, dhe e konsideroi rastin e tyre sikurse rastin e udhëtarëve. Dijetarët kanë deklaruar se atyre u lejohet që të mos agjërojnë vetëm nëse agjërimi u vjenë vështirë, siç është rasti i të sëmuarit, apo nëse ato frikohen për fëmijët e tyre. Dhe All-llahu e di më së miri."

Thuhet në Fetava el-Lexhnah el-Da'imah (10/226):

" Gruaja shtatëzane është e obliguar të agjërojë gjatë shtatëzanisë së saj, përveçëse nëse ajo frikohet se agjërimi mund ta rrezikojë fetusin e saj, me ç'rast nuk i lejohet të agjërojë, atëherë ajo duhet t'i kompenzojë ditët e pa-agjëruara pasi të ketë lindur dhe të jetë pastruar nga nifasi."

All-llahu s.v.t. e di më së miri

Lutja jone e fundit eshte :
Falenderimi dhe i tere Suksesi i takon vetem Allahut xh.h  

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Hasani ne 11-10-2005, 09:01:06
 
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.  


Eshte pyetur Dijetari Abdul Aziz Ibn Abdullah Bin Baz (rahimehull-llah).

Pyetje:(66) Nëse agjëruesi gjatë ditës së Ramazanit duke qënë fjetur bëhet xhunubë, a prishet agjërimi i tij, si dhe a obligohet që të pastrohet sa më shpejt?


   Përgjigje: Kjo formë e xhunubllakut nuk e prishë agjërimin ngase kjo është jashtë vullnetit të agjëruesit. Ai duhet të pastrohet ashtu sikur pastrohet prej xhunubllakut nëse e vëren daljen e spermës.

            Nëse kjo i ndodhë pas namazit të sabahut dhe nuk pastrohet deri në kohën e drekës, nuk ka bërë ndonjë shkelje fetare.E njejta gjë është edhe nëse kryen mardhënie me gruan e tij gjatë natës e nuk pastrohet deri pas agimit. Është transmetuar se Pejgamberin sal-lallahu alejhi ve sel-lem e zinte mëngjesi duke qënë xhunubë nga mardhëniet intime, pastaj pastrohej dhe agjëronte. E njejta gjë vlen edhe për gruan me menstruacione dhe lehona. Nëse atyre u kalon ajo gjëndje gjatë natës dhe nuk pastrohen deri pas agimit, agjërimi i tyre është në rregullë. Mirëpo, nuk u lejohet atyre dyjave e as xhunubit që ta shtyjnë pastrimin deri pas lindjes së diellit. Janë të obliguar që të pastrohen sa më shpejtë para lindjes së diellit në mënyrë që ta falin namazin në kohën e tij.

            Burri duhet të pastrohet prej xhunubllakut para namazit të sabahut, që të mund ta falë namazin me xhematë. Allahu është dhurues i suksesit.

Marre nga Mexhmuatul Fetava, shejh Bin Baz rahimehullah

Lutja jone e fundit eshte :
Falenderimi dhe i tere Suksesi i takon vetem Allahut xh.h  

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Hasani ne 11-10-2005, 09:05:43

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.  


Eshte pyetur Dijetari Abdul Aziz Ibn Abdullah Bin Baz (rahimehull-llah).


Pyetje:(67) Dalja e gjakut nga mishi i dhëmbeve a e prishë agjërimin?

  Përgjigje: Gjaku i cili del nga dhëmbet nuk ndikon aspak në agjërim, mirëpo duhet patur kujdes sa të mundet të mos e përbijë atë. E njejta gjë është edhe nëse i del gjakë nga hundët. Për këtë ai nuk ka nevojë të bëjë kompenzim.Marre nga Mexhmuatul Fetava, shejh Bin Baz rahimehullah

Lutja jone e fundit eshte :
Falenderimi dhe i tere Suksesi i takon vetem Allahut xh.h .

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Hasani ne 11-10-2005, 09:11:20
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.  


Eshte pyetur Dijetari  Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).


Pyetje: A prishet agjërimi me shijimin e ushqimit?

Përgjigje: Agjërimi nuk prishet me shijimin e ushqimit nëse nuk përbihet. Mirëpo, këtë sduhet ta bëj, vetëm në rast nevoje, në këtë rast nëse kalon diç prej ushqimit në barkun tënd pa qëllim, agjërimi yt nuk prishet.Marre nga Fetava Erkanul islam,  shejkh Ibn Uthejmin  (Allahu e mëshiroftë)

Lutja jone e fundit eshte :
Falenderimi dhe i tere Suksesi i takon vetem Allahut xh.h .  

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.  
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Hasani ne 11-10-2005, 09:15:16
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.  


Eshte pyetur Dijetari  Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).


Pyetje:(69) Dalja e gjakut nga mishi i dhëmbeve a e prishë agjërimin?

Përgjigje: Gjaku i cili del nga dhëmbet nuk ndikon aspak në agjërim, mirëpo duhet patur kujdes sa të mundet të mos e përbijë atë. E njejta gjë është edhe nëse i del gjakë nga hundët. Për këtë ai nuk ka nevojë të bëjë kompenzim.


Marre nga Fetava Erkanul islam,  shejkh Ibn Uthejmin  (Allahu e mëshiroftë)

Lutja jone e fundit eshte :
Falenderimi dhe i tere Suksesi i takon vetem Allahut xh.h .

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.  
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Hasani ne 11-10-2005, 09:20:49
 ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.  Eshte pyetur Dijetari Abdul Aziz Ibn Abdullah Bin Baz (rahimehull-llah).


  Pyetje: çfarë është hukmi nëse nga agjëruesi del gjakë, si p.sh: gjaku nga hunda e të ngjashme, si dhe a lejohet dhurimi i gjakut apo marrja e tij për analiza?

  Përgjigje: Dalja e gjakut nga agjëruesi si: gjaku nga hundët, istihada dhe të ngjashme nuk e prishë agjërimin. Gjaku i cili e prishë agjërimin është gjaku i menstruacioneve, i lehonisë dhe hixhameja.

  Sa i përket gjakut për analiza, nëse një gjë e tillë është e nevojshme nuk ka ndalesë dhe agjërimi nuk prishet. Ndërsa dhurimi i gjakut më së miri është të shtyhet deri pas iftarit, ngase zakonishtë dhurimi i gjakut bëhet në sasi të madhe kështuqë i përngjanë hixhames. Allahu dhuron suksesin.

  Marre nga  Mexhmuatul Fetava, shejkh Bin Baz rahimehullah.

Lutja jone e fundit eshte :
Falenderimi dhe i tere Suksesi i takon vetem Allahut xh.h .

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.  
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunneti
Postuar nga: Lundrentari ne 13-10-2005, 19:48:21
Etherist Vella. Selam Alekum

Me kan pelqyer shume shkrimet tua, dhe une i gjej ato mjaft edukuese per fene islame. Ne te vertet feja e dashur islame ka nevoje per dijeture sikur ti, Hasani, Besimi, Kujdes, e mjaft  besimtar e besimtare te devotshem sikur ju.

Ishalla te gjithe ju shperbleheni me xhenetet me te larta. Amin.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 14-10-2005, 01:13:57

Alejkum Selam Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu Ue Magfiretuhu.

Vella Xhaviti.

All-llahu s.u.t. ta shperblefte vella ty, dhe te gjithe ata te cilet perpiqen per te miren e Islamit, dhe ata te cilet mundohen qe ta Praktikojne Islamin ashtu sikurse e kane Praktikuar te paret e Ketij Ummeti.

Dhe All-llahu s.u.t. ta Pranofte Duan.

Selamu Alejkum.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 15-10-2005, 16:50:40

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (71)


Nëse menstruacionet ndërpriten menjëherë pas agimit, d.m.th. pas hyrjes së kohës së namazit të Sabahut, a duhet ta agjëroj atë ditë ?
Nëse e agjëroj, a është i saktë agjërimi im, apo duhet të agjëroj një herë tjetër ?


Pergjigje:


Dijetarët kanë rënë dakort që në këtë rast, gruaja duhet të agjërojë një ditë tjetër për të zëvendësuar agjërimin e asaj dite, ndërsa përsa i përket agjërimit të pjesës së mbetur të ditës, ata kanë shfaqur dy mendime të ndryshme:

1) Sipas mendimit të parë, gruaja duhet të agjërojë pjesën e mbetur të ditës dhe në të njëjtën kohë duhet ta kompesojë një herë tjetër agjërimin e asaj dite.

2) Sipas mendimit të dytë, ajo nuk duhet ta agjërojë pjesën e mbetur të asaj dite, sepse agjërimi i saj nuk është i saktë, për vetë faktin se në kohën e fillimit të agjërimit, ajo nuk e ka pasur për detyrë agjërimin e asaj dite.

Meqenëse agjërimi i saj nuk është i pranuar, atëherë vazhdimi i tij gjatë pjesës së mbetur të ditës është i pakuptimtë, sepse në fillimin e kohës ajo e kishte të ndaluar atë dhe në të njëjtën kohë dihet fare mirë se përkufizimi i agjërimit në aspektin fetar, është:

Lënia (për hir të All-llahut s.u.t.) e ushqimeve, pijeve dhe marrëdhënieve seksuale nga agimi i ditës, deri në perëndimin e diellit.

Siç shihet, mendimi i dytë është më i saktë se i pari.Marrur Nga:
Fik`hul Ibadat, faqe 216.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
 
Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 15-10-2005, 16:54:58

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (72)


A është i saktë agjërimi i gruas, së cilës i rrjedhin sasi të vogla pikash gjaku, gjatë gjithë muajit të Ramazanit ?


Pergjigje:


Agjërimi i saj është mëse i saktë, pasi këto pika gjaku nuk janë prej gjakut të menstruacioneve, por dalin prej enëve të gjakut.

Sipas disa transmetimeve të sakta, kur Ali ibn Ebi Talib (radiall-llahu anhu) u pyet për këtë, tha se rrjedhja e gjakut në këtë mënyrë, është e ngjashme me rrjedhjen e gjakut nga hundët, domethënë ky gjak nuk është prej menstruacioneve.


Marrur Nga:
Fik`hul Ibadat, faqe 232.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.  
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 15-10-2005, 17:02:48

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (73)


Nëse menstruacionet apo lehonia ndërpriten para agimit, domethënë para se të hyjë koha e namazit të Sabahut, porse gruaja ka mundësi të lahet vetëm pas lindjes së Diellit, a është i saktë agjërimi i saj ?


Pergjigje:


Agjërimi i saj në të dyja rastet është i saktë, sepse rasti i saj është i ngjashëm me rastin e Xhunubllikut, të cilin mund ta zërë ezani i Sabahut pa u larë akoma.

All-llahu s.u.t. thotë:
Tani mund të kryeni marrëdhënie seksuale me gratë tuaja (gjatë netëve të Ramazanit) dhe kërkoni atë që ka caktuar All-llahu për ju, dhe Hani e pini deri sa të dallohet peri i bardhë (drita e agimit) nga ai i ziu (errësira e natës) në agim. Bekare:187.  

Pra, përderisa marrëdhëniet seksuale janë të lejuara deri në agim, sigurisht që larja nuk mund të bëhet vetëm pas agimit, domethënë pasi të hyjë koha e namazit të sabahut.

Po ashtu, Aishja (radiall-llahu anhuma) thotë:
Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) gdhihej xhunub dhe argjëronte.

Pra, Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) lahej pas hyrjes së kohës së namazit të sabahut.Marrur Nga:
Fik`hul Ibadat, faqe 239.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.  
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 15-10-2005, 17:06:59

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (74)


Nëse gruaja ndjen ardhjen e menstruacioneve, apo dhimbjet e zakonshme pak para perëndimit të Diellit, ndërkohë që rrjedhja e gjakut fillon pas perëndimit të tij, a është i saktë agjërimi i saj?


Pergjigje:


Nëse rrjedhja e gjakut fillon pas perëndimit të diellit, atëherë agjërimi i saj është i saktë, pavarësisht nëse shenjat e ardhjes së menstruacioneve apo dhembjet e zakonshme të tyre fillojnë para perëndimit.


Marrur Nga:
Fik`hul Ibadat, faqe 237.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 15-10-2005, 17:11:00

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (75)


Nëse gruaja vëren se është duke i rrjedhur pak gjak, por nuk është e sigurt a është gjak menstruacionesh apo jo, a është i saktë agjërimi i saj ?


Pergjigje:


Agjërimi i saj është i saktë, sepse ajo konsiderohet e pastër derisa të sigurohet plotësisht se gjaku i dalë është i menstruacioneve.


Marrur Nga:
Fik`hul Ibadat, faqe 222.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.  

Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 15-10-2005, 17:14:30

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (76)


A i lejohet gruas me menstruacione apo lehonë që të hajë e të pijë gjatë muajit të Ramazanit ?


Pergjigje:


Asaj i lejohet të hajë e të pijë lirisht, por në të njëjtën kohë duhet të ruhet që të mos e shohin fëmijët e vegjël, sepse ata nuk e kuptojnë këtë gjë dhe mund të mendojnë se ajo po e prish agjërimin pa asnjë shkak.


Marrur Nga:
Fik`hul Ibadat, faqe 211.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 15-10-2005, 17:18:55

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).Pyetja: Nr: (77)


A duhet të agjërojë gruaja, nëse në ditët e fundit të menstruacioneve dhe para pastrimit, nuk është shfaqur akoma shenja e pastrimit, sekrecioni i bardhë ?


Pergjigje:


Ky sekrecion nuk shfaqet te të gjitha gratë, ndaj ato gra që nuk e kanë zakon të shohin sekrecionin e bardhë, duhet të agjërojnë.

Ndërsa ato gra, te të cilat dalja e sekrecionit të bardhë është prej zakonit të tyre, nuk duhet të agjërojnë derisa ta shohin atë.


Marrur Nga:
Fik`hul Ibadat, faqe 211.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 15-10-2005, 17:25:17

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (78)


C`farë duhet të bëjnë ato gra, të cilat i zë Ramazani pa plotësuar akoma agjërimin e ditëve të lëna nga Ramazani i kaluar ?


Pergjigje:


Këto gra duhet të pendohen sinqerisht për këtë vepër dhe të kërkojnë falje nga All-llahu s.u.t., sepse vonimi pa arsye i zëvendësimit të ditëve të lëna, deri në ardhjen e Ramazanit tjetër, është kategorikisht i ndaluar.

Aishja (radiall-llahu anha) thotë:
Në disa raste nuk kam pasur mundësi që t'i agjëroja ditët e lëna nga Ramazani, përveçse në Shaban.
Tra: Bukhariu Muslimi.

Sidoqoftë, ato duhet t'i zëvendësojnë ditët e lëna nga Ramazani i pare, pas mbarimit të Ramazanit të dytë.Marrur Nga:
Fik`hul Ibadat, faqe 202.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.  
 
 
 

Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 16-10-2005, 15:41:51
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (79)


Cili është gjykimi për agjërimin e udhëtarit,  nëse ai nuk i sjell vështirësi agjëruesit në këtë kohë, kur janë të pranishme mjetet moderne ?


Pergjigje:


Udhëtari ka të drejtë ta prishë argjerimin apo të agjërojë, duke u bazuar në fjalën e All-llahut s.u.t:
E ata që janë të sëmurë apo në udhëtim, ta plotësojnë në ditët e mëvonshme.

Kur shokët e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ishin në udhëtim, kishte nga ata që agjëronin dhe nga ata që nuk agjëronin.
Asnjëri nuk turpërohej prej tjetrit.

Një rregull për udhëtarin është që ai të zgjedhë ose prishjen, ose agjërimin, por, nëse agjërimi nuk i sjell vështirësi,  është më mirë që të agjërojë, e kjo për tre përfitime:

1) Ndjekja e Traditës së Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

2) Lehtësimi i agjërimit për njeriun, pasi kur agjëron me të tjerët kjo është më e lehtë për të.

3) Shpejtimi për kryerjen e obligimit.

Nëse ka vështirësi, ai nuk duhet të agjërojë, sepse kjo nuk është prej mirësisë.

Si përfundim, themi se udhëtimi në kohën e sotme është i lehtë, dhe në shumicën e rasteve ai nuk i sjell vështirësi udhëtarit agjërues, e meqenëse nuk sjell vështirësi, është më mirë të agjërojëMarrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 200.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH. 

Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 16-10-2005, 15:53:40

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (80)


A prishet agjërimi i dikujt nëse ditën e Ramazanit flet fjalë të ndaluara ?


Pergjigje:


All-llahu s.u.t. thotë:
O ju që keni besuar, ju është urdhëruar agjërimi, ashtu siç u është urdhëruar edhe atyre para jush, me qëllim që të bëheni të devotshëm. Bekare: 183.
 
Kuptohet se urtësia në bërjen detyrim të agjërimit është arritja e devotshmërisë dhe adhurimi i All-llahut s.u.t.

Devotshmëri do të thotë lënie e harameve dhe kryerja e detyrimeve.

Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
All-llahu s.u.t. nuk ka nevojë për dikë që lë ushqimin e pijen e tij dhe nuk len fjalët dhe punët e këqija.
Tra: Bukhariu.

Nxjerrim nga kjo, se agjëruesi duhet të largohet nga fjalët e këqija, duke mos i marrë nëpër gojë të tjerët, të mos gënjejë, të mos bëjë tregti haram, të mos merret me thashetheme, t'u largohet haramëve e nëse gjatë Ramazanit merret me ibadet dhe i le haramet, do të mbetet i tillë edhe pas Ramazanit Insha`all-llahu teala.

Por, fatkeqësisht sot ka shumë agjërues që nuk dinë të bëjnë dallim mes ditëve që agjërojnë dhe ditëve që nuk agjërojnë, por vazhdojnë si zakonisht.
Këto fjalë nuk e prishin agjërimin, por pakësojnë shpërblimin e tij, e mbase atij mund t,i ikin të gjitha sevapet e agjërimit.Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 210.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.  
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 16-10-2005, 15:57:54

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (81)


C'është dëshmia e rreme, dhe a e prish agjërimin ?


Pergjigje:


Dëshmi e rreme është, të thuash me vetëdije të kundërtën e asaj që që është në realitet, dhe ajo nuk e prish agjërimin, por pakëson shpërblimin.    Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 210.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 17-10-2005, 13:41:35

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (82)


A i lejohet njeriut që të zgjedhë ditët që do të agjërojë nga muajit Sheual, apo këto ditë kanë një kohë të përcaktuar ?
Nëse muslimani i agjëron këto ditë, a do të thotë kjo se ai e ka detyrë t'i agjëroje këto ditë ç`do vit ?


Pergjigje:


Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Kush agjëron ramazanin dhe pastaj e pason më gjashtë ditë të Sheualit, është sikur të ketë agjëruar gjatë gjithë vitit.

Këto ditë nuk janë të kufizuara, por i zgjedh nga i tërë muaji, nëse do, në fillim të muajit, në mes a në fund të tij.
Nëse do, i ndan ditët.

Por nëse i agjëron ditët një pas një, kjo është më e mirë duke e quajtur si garim për në veprat e mira. Nëse disa vite agjëron, e në disa të tjerë jo, nuk ka problem, sepse kjo është me dëshirë e jo detyrim.Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 219DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 17-10-2005, 13:49:12

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (83)


Cila është edukata e agjërimit ?


Pergjigje:


Devotshmëria ndaj All-llahut s.u.t. duke kryer urdhrat e Tij dhe duke u larguar nga haramet.

All-llahu s.u.t. thotë:
O ju që keni besuar, ju është urdhëruar agjërimi, ashtu siç u është urdhëruar edhe atyre para jush, me qëllim që të bëheni të devotshëm. Bekare: 183.

Prej edukatës se agjërimit është edhe shtimi i sadakasë, mirësisë dhe bamirësive të ndryshme, sidomos në ramazan.

Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ishte më bujari i njerëzve e akoma më bujarë ishte në ramazan.
Po ashtu të largohet nga haramet, gënjeshtra, sharja, ofendimi, mashtrimi nga shikimi në haram si dhe nga gjërat e tjera të ndaluara.

Gjithashtu është e pëlqyeshme ngrënia e syfyrit (suhur), sepse Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Hani syfyr se në të vertetë ka bereqet.
Tra: Bukhariu Muslimi.

Po ashtu prej edukatës është edhe çelja me hurma e nëse nuk ke hurma, me ujë. Të shpejtojë iftarin, kur të sigurohet se dielli ka përenduar, sepse Profeti (salall-llahu aleji ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Do të jenë njerëzit në mirësi derisa të shpejtojnë ngrënjen e iftarit.
Tra: Bukhariu Muslimi.


Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 246.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 17-10-2005, 13:56:08

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (84)


C'mendim keni për agjërimin e gjashtë ditëve të muajit Sheual, për ata që kanë ditë borxh ?


Pergjigje:


Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Kush agjëron Ramazanin dhe e pason atë më gjashtë ditë nga muaji sheuali, është sikur të ketë agjëruar tërë kohën.
Tra: Muslimi.

Shtrohet pyetja, nëse njeriu ka ditë borxh, gjashtë ditët e muajit Sheual, a ti agjërojë para se të plotësojë ditët borxh apo pas ?

Një shembull:
Një burrë ka agjëruar njëzetë e katër ditë në ramazan dhe i kanë mbetur për të agjëruar edhe gjashtë ditë. Nëse agjëron më parë gjashtë ditët e sheualit, nuk thuhet se ai ka agjëruar ramazanin (ditët borxh) dhe pastaj e pasoi me gjashtë ditë të sheualit, sepse, për këtë person, nuk thuhet, ka agjëruar ramazanin (ditët borxh) në këtë agjërim.

Bazuar në këtë themi se nuk ka shpërblim për atë që agjëron gjashtë ditët e Sheualit, nëse nuk i ka plotësuar ditët e ramazanit. Që të ketë shpërblim duhet të ketë plotësuar Ramazanin.Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 245.
[/b]


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 17-10-2005, 14:06:45

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (85)


Si ta shlyejë dikush borxhin e një dite të Ramazanit nëse po hyn Ramazani tjetër ?


Pergjigje:


All-llahu s.u.t. thotë:
Kush prej jush e arrin këtë muaj, të agjërojë. E ata që janë të sëmurë apo në udhëtim ta plotësojnë nga ditët e mëvonshme.

Ky person që për arsye të pranueshme ka ngrënë në Ramazan, duhet ta shlyejë këtë ditë për ta çuar në vend urdhërin e All-llahut s.u.t.

E ka detyrë që ta plotësoje në vitin e vet e jo ta vonojë deri pas Ramazanit tjetër.

Aishja thotë:
Kisha për të agjëruar ditë prej Ramazanit e nuk kam patur mundësi t'i shlyejë vetëm se në muajin Shaban.
Tra: Bukhari.
 
Ky është argument, që borxhi duhet të shlyhet para Ramazanit.
E nëse e vonon deri pas Ramazanit të dytë, atëherë duhet t'i kërkojë falje All-llahut s.u.t. e të pendohet tek Ai për atë që ka bërë.
Këto ditë t'i shlyeje, sepse shlyerja nuk rrëzohet nga detyrimi për shkak të vonesës.Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 246.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 18-10-2005, 13:36:14

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (86)


Cili është gjykimi për hedhjen e disa pikave në sy, në vesh apo hundë, nëse personi është agjërueshëm ?


Pergjigje:


Nëse këto pika i zbresin atij deri në stomak, i prishet Agjërimi.

Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Thelloje gargarën tënde vetëm nëse je agjërues.

Nëse i arrin atij deri në stomak, nuk i lejohet që të hedhë pika, në të kundërt i lejohet. Kjo, përsa u përket hedhjes së pikave në hundë. Ndërsa lejohet hedhja e pikave në vesh dhe në sy. Këto dy organe shqisash nuk kanë lidhje me organet e brendshme ku hyn ushqimi.Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 249.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 18-10-2005, 13:42:10

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (87)


Cili është gjykimi për freskimin e Agjëruesit ?


Pergjigje:


Kjo është e lejuar.

Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) hidhte ujë mbi kokën e tij nga i nxehti apo nga etja duke qenë agjërues.
Tra: Ebu Daudi.
 
Ndërsa Ibn Omeri (radiall-llahu anhuma) e lagte rrobën e tij që të largonte vapën e madhe apo etjen.

Lagështia nuk ndikon në agjërim pasi ky ujë nuk arrin në stomak.


Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 250.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 18-10-2005, 13:48:37

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (88)


Cili është gjykimi për bërjen e analizave gjatë agjërimit, a prishet agjërimi?


Pergjigje:


Agjërimi nuk prishet për shkak të analizave. Mjekut  mund t'i duhet që t'i marrë gjak të sëmurit agjërues për t'i bërë analizat. Në këtë rast atij nuk i prishet agjërimi, sepse sasia e paktë e gjakut nuk ndikon te njeriu, sikur ndikon në rast hixhameje.

E vërteta është se agjërimi nuk prishet veçse po të ketë një argument prej sheriatit. Në sheriat nuk ka ndonjë argument, që dalja e paktë e gjakut e prish agjërimin. Por nëse del shumë gjak (nëse i jep gjak një tjetri që ka nevojë), agjërimi prishet.

Bazuar në këtë, themi se nëse agjërimi është Uaxhib, askujt nuk i lejohet që të japë gjak, vetëm nëse i sëmuri nuk mund të presë derisa të perëndojë dielli dhe mjekët pohojnë se një gjë e tillë i sjell atij shumë dobi. Në këtë rast nuk ka gjë, ai e prish Argjërimin, han dhe pin që të rimarrë veten, dhe agjërimin e plotëson një ditë tjetër.


Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 250.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.


Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 20-10-2005, 14:09:23

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]
Pyetja: Nr: (89)


Te folurit fjale te keqija gjate muajit te Ramazanit a e prish Agjerimin ?


Pergjigje:


Neqoftese do të lexonim fjalën e All-llahut s.u.t. në suren Bekare që thotë:
O ju te cilet keni besuar ju është ber obligim për ju obligim agjerimi ashtu sic ka qene obligim edhe për ato qe kane qene para jush ne menyre qe te beheni te devotshem.

Do të mësonim se urtësia e pergjigjes së agjërimit të Ramazanit është devotshmeria dhe adhurimi i All-llahut s.u.t,  e devotshmeri do të thotë të braktisësh haramet, e tek braktisja e haramit futet edhe punimin i të mirë dhe lënia e së keqes.

Ka Thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Kush nuk i lë fjalët e kota, të punuarit me to dhe injorancen, Allahu nuk ka nevojë  që ai ta braktise ushqimin dhe pijen e tij.
Tra: Bukhariu.

Kjo gjë ia përforcon agjëruësit largimin prej gjynaheve qofshin fjële apo punë.

Nuk i pergojon njerëzit, nuk i genjen dhe nuk i ngaterron ato në mes veti dhe as nuk shet haram dhe i largohet të gjitha harameve.

E kur njeriu e bën këtë gjë për një muaj të plotë vetja e tij do të rrijë në rrugë të drejtë edhe pjesen e mbetur te vitit (insha`all-llahu teala.

Është për të ardhur keq se një pjesë e madhe e agjëruesve nuk e bëjnë dallimin midis ditës kur janë agjërueshëm dhe ditës që nuk janë agjërueshem, porse vazhdojnë të zakonshmen e tyre me fjalë të ndaluara, me genjeshtra, me mashtrime etj.

Keto vepra nuk e prishin agjerimin porse e pakësojne shpërblimin dhe mund të arrijë deri aty sa ta prishin agjërimin, Uall-llahu A`lem (All-llahu s.u.t. e di më së miri).Marrur Nga:
Fetauas Sijam.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
 
Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 20-10-2005, 14:54:45

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]
Pyetja: Nr: (90)


A prishet agjërimi nëse fut ujë në hundë apo bën gargarë ?


Pergjigje:


Agjërimi nuk prishet nëse një gjë të tillë e bën pa dashje.

All-llahu s.u.t. thotë:
.........…s'është mëkat për ju në ato gjëra që gaboni, por për ato gjëra që i menduan zemrat tuaja. Ahzab: 5.  Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 250.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.  
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 20-10-2005, 15:03:52

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]
Pyetja: Nr: (91)


Cili është gjykimi për agjërimin, nëse han apo pin në harresë ?
ç`farë duhet të bëjë ai që sheh dikë që ha apo pi duke qenë agjërues ?


Pergjigje:


Nëse han apo pin në harresë, agjërimi është i saktë. E nëse kujtohet se është agjërues, duhet ta lërë pijen apo ushqimin dhe ta nxjerrë nga goja, nëse i ka mbetur ende diçka.

Argument për këtë është fjala e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Kush agjëron dhe han e pin në harresë, le ta plotësojë agjërimin e tij, se atë e ushqeu dhe i dha të pijë All-llahu s.u.t.
Tra: Bukhariu.

Po ashtu, gabuesi nuk ndëshkohet nëse harron.

All-llahu s.u.t. thotë:
Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë apo gabojmë.

Përsa i përket atij që sheh dikë që ha apo pi, ndërkohë që është agjërues, duhet që t'ia përkujtojë, pasi kjo lidhet me ndryshimin e së keqes.

Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Kush prej jush sheh një të keqe, le ta ndryshojë atë me dorën e tij, e nëse nuk mundet, me gojën e tij, e nëse nuk mundet, me zemrën e tij.
Tra: Muslimi.

S'ka dyshim, se ngrënia apo pirja e agjëruesit, ndërkohë që agjëron, është e keqe, por falet nëse harron. Ai që e sheh atë, nuk ka asnjë arsye që të mos e ndalojë të keqen.Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 256.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 20-10-2005, 15:08:08

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]
Pyetja: Nr: (92)


A është e nevojshme të bëjmë nijet ç`do ditë të Ramazanit apo mjafton një nijet për tërë muajin ?


Pergjigje:


Është i mjaftueshëm një nijet për tërë muajin, në fillim të tij, kështu që edhe po nuk bëre nijet një natë për të nesërmen, ai është bërë në fillim të muajit.

Por nëse e ndërpret agjërimin për shkak të sëmundjes apo të udhëtimit, është detyrë ripërsëritja e nijetit (me zemër), për shkak se nijeti u ndërpre nga sëmundja apo udhëtimi.


Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 256.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 20-10-2005, 15:13:26

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (93)


E prish e vjellura agjërimin ?


Pergjigje:


Nëse vjell me dashje, agjërimi prishet, nëse nuk vjell me dashje, agjërimi nuk prishet.

Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Kush vjell pa dashje, nuk e ka detyrë ta plotësojë agjërimin, e kush vjell me dashje, duhet ta plotësojë.

Nëse njeriu e ndjen që po i vjen për të vjellë, i themi që ai as të mos e nxisë e as të mos e ndalojë. Nëse e ndalon vjelljen, ka mundësi që të dëmtohet, e nëse vjell pa nxitje, agjërimi nuk prishet.Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 256.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 20-10-2005, 15:16:55

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (94)


ç`farë mendoni për nuhatjen e erës së mirë nga ana e agjëruesit ?


Pergjigje:


Nëse merr vetëm erë, nuk ka gjë, nëse merr erë që të futet deri në brendësi të trupit, i prishet agjërimi.


Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 256.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.  
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 20-10-2005, 15:21:11

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (95)


Cili është gjykimi për parfumosjen, nëse je me agjërim ?


Pergjigje:


S'ka gjë nëse i përdor parfumet apo u merr erë. Por nëse janë erëra që digjen, e tymi hyn brenda (në mushkëri), nuk i lejohet që t'i thithë.Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 256.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 20-10-2005, 15:25:23

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).Pyetja: Nr: (96)


A prishet agjërimi nëse e shijon (Nëna) ushqimin ?


Pergjigje:


Nëse nuk e gëlltit, agjërimi nuk prishet, por një gjë të tillë duhet ta bëjë vetëm në rast nevoje.
Në këtë rast, edhe nëse depërton diçka në brendësi, por pa qëllim, agjërimi nuk prishet.Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 256.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 20-10-2005, 15:31:37

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (97)


A lejohet çelja për atë që i jep gji foshnjës ?
Kur duhet t'i shlyejë ditët e kaluara ?
A mund t'i shlyejë ato duke ushqyer të varfërit?


Pergjigje:


Le të çelë nëse ka frikë se mos i ikën qumështi, dhe këto ditë le t'i shlyejë kur të ikë kjo arsye, qoftë në dimër kur është dita e shkurtër dhe koha e ftohtë, apo qoftë vitin e mëpasëm.

Asaj nuk i lejohet shlyerja e ditëve të agjërimit duke ushqyer të varfërit, nëse ajo e ka akoma atë arsye për të cilën nuk po agjëron.


Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 257.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 23-10-2005, 16:03:20
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (98)


Disa nga Muslimanet e kane marre naten e 27-te te Ramazanit si Naten e Kadrit, a ka ndonje baz per ket specifikim dhe a ka ndonje delil (argument) per kete ?


Pergjigje:


Po, ka delil (argument) per kete specifikim, dhe kjo eshte nata e 27-te e Ramazanit qe eshte permendur ne hadithi, ne Sahih Muslim qe transmetohet nga Ubej Ibn Ka'b (radiall-llahu anhu).

Megjithate, shumica e Dijetareve, jane te mendimit se Lejletul Kadr (Nata e Kadrit) eshte ne 10 ditet e fundit te Ramazanit, dhe specifikisht ne 7 ditet e fundit te ketyre 10 diteve.

Keshtu, eshte  e mundur qe mund te jete ne te 27-en nate, te 25-en, 26-en, apo edhe ne te 24-en nate (e keshtu me rradhe).

Sepse per kete, eshte e dobishme per c`donjerin te perpjeke (veten e tij ne adhurim) gjate gjithe neteve, qe ai nuk e mohon epersine e tyre dhe shperblimin (e fituar) ne to.

All-llahu .s.u.t. thote:
Ne e zbritem ate (Kur'anin) ne nje Nete te Bekuar (Naten e Kadrit), vertet qe Ne gjithnje po e keshillojme (njerezimin qe ndeshkimi Yne do ti kape te gjithe mohuesit e Njesise Tone te Zotesise dhe te Njesise Sone te te adhuruarit).

All-llahu s.u.t. thote:
Vertete qe Ne e kemi zbritur ate (Kur'anin) Naten e Kadrit.
Dhe c`fare do te te beje ty, te dish se c'eshte Nata e Kadrit.
Nata e Kadrit eshte me e vlefshme sesa nje mije muaj (adhurimi i All-llahut ne kete nate eshte me i vlefshem se adhurimi i bere Atij ne nje mije muaj).
Gjate saj (nate) zbresin Melaiket dhe Er-ruh (Xhibrili), me lejen e All-llahut dhe me te gjithe Vendimet.
Paqe, (Gjithe ate Nate) eshte Paqe (dhe miresi nga All-llahu per robet adhurues te Tij) deri me shfaqjen e Agimit.

Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 204-205.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Hasani ne 14-11-2005, 13:37:18

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  


Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.  


Eshte Pyetur Komisioni i Perhershem Per Fetaua Ne Arabine Saudite.Pyetja: Nr: (99)  


A eshte i detyrueshem agjerimi i gjashte diteve te muajit Shau-ual (nuaji qe vjen mbas Ramazanit) menjehere pas muajit te Ramazanit dhe pas dites se Bajramit, dhe a eshte e lejueshme  (te agjerosh) pas Bajramit nga (nje numer) ditesh ne muajin e Shau-ualit apo jo ?Pergjigje:  Nuk eshte nje detyrim per te, te agjeroje menjehere pas Bajramit, me e sakte eshte me thene, se eshte e lejueshme te filloje agjerimin pas Bajramit nga nje dite ose (nje numer) ditesh. Dhe (gjithashtu) t'i agjeroje ato vazhdimisht ose nje dite po dhe nje jo muajin e Shau-ualit, dhe kjo duke u bazuar ne ate e cila eshte e lehte per te.
Dhe ceshtja eshte krejt e hapur rreth kesaj, dhe nuk eshte e obligueshme, porse me sakte eshte Sunnet.


Dhe me All-llahu s.u.t. qëndron suksesi, dhe All-llahu s.u.t. dërgoftë bekime dhe përshëndetje mbi Profetin tonë Muhammed (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), mbi familjen dhe shoqëruesit e tij.


................... ................... ................... ................... ................... ................... ...............
Verejte: Ne Fetuat qe jipen nga Komisioni i Perhershem, ne disa prej tyre gjenden emrat e disa Dijetareve, edhe kjo tregon qe vetem ato te cilet i eshte permendur emri jane dakort me kete Fetua, kurse ne Fetuat qe shkruhet Komisioni i Perhershem, do te thote qe te gjithe Dijetaret qe jane ne kete Komision jane te te njejtit mendim.
................... ................... ................... ................... ................... ................... ...............


Marrur Nga:
Fetaua Lexhnetil Da`imeh Lil Buhuthil I`lmije Uel Ifta. Nr: 3475.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.  

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: rafo ne 30-11-2005, 16:14:39
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/b][/color]
Pyetja: Nr: (100)A ka ndonje dallim kur genjen me qellim dhe kur genjen ne shaka ?
Dhe a eshte e lejuar per nje person qe te genjej kur ben shaka ?Pergjigje:Jo, nuk lejohet.Pyetje:Pra, dmth, e tera gjykohet si e njejte ?Pergjigje:


Po, eshte haram, i Derguari i All-llahut (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) e ka folur vetem te verteten.
Marrur nga:
Fetaua Li Shejkhil Albani, vëllimi 3, faqe, 600-601.
Nga Etheristi.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: rafo ne 07-12-2005, 15:20:43
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (101)


Disa hoxhallarë, e kanë bërë të lejuar heqjen e vetullave tek gratë (për t'u zbukuruar). Si është ligji i All-llahut s.u.t. për këtë gjë ???


Pergjigje:


Kjo gjë është harram i madh, sepse ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alii ue sel-lem):
I ka mallkuar All-llahu s.u.t. ato gra që shkulin vetullat dhe bëjnë tatuazh në trupin e tyre.

Po ashtu nuk lejohet shkulja e qimeve tek duart, këmbët (ne lidhje me shkuljen e qimeve nga kembet, dujetaret jane ne dy mendime, nje grup prej tyre thote qe lejohet te shkulen dhe i ketij mendimi eshte Shjekh Bin Bazi (rahimehull-llah), kurse grupi tjeter thote qe nuk lejohet, dhe i ketij mendimi eshte edhe Shejhk Albani (rahimehull-llah), shenim i perkthyesit) etj.
perveç në ato vende që na ka porositur Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) që t'i heqim.

Por pse i ka mallkuar All-llahu s.u.t. këta lloj njerëzish?

Sepse këta dëshirojnë të ndryshojnë krijimin e All-llahut s.u.t.

Dhe nuk mundet njeriu asnjëherë që të bëjë një gjë më të mirë se All-llahu s.u.t.

Kur ky mundohet të bëjë një gjë më të mirë se ajo që ka bërë All-llahu s.u.t, atëherë ky del se është më i madh se All-llahu s.u.t.

Prandaj kjo gjë është një gjynah i madh.Marrur nga:
Fetaua Li Shejkhil Albani, vëllimi 3, faqe, 500.
Perktheu:
Vella Etheristi.
[/i][/b]DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: rafo ne 09-12-2005, 14:20:00
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.


Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/b][/color]
Pyetja: Nr: (102)


A lejohet të përdoret boja për të ndryshuar ngjyrën e flokëve apo të mjekrës për burrat dhe gratë ???


Pergjigje:


Lejohet që ti lyejë flokët plaku apo plaka dhe nuk lejohet që ti lyejë djali apo vajza.

Lejohet për plakun apo plakën që ti lyejnë pasi ata i kanë flokët e thinjura .
Dhe boja që përdoret për të lyer flokët mund të jetë ç`fardo lloj ngjyre me përjashtim të ngjyrës së zezë.

Dhe argument për këtë kemi dy hadithe:

a) Kur Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ie sel-lem) çliroi Meken erdhi Ebu Bekri (radiall-llahu anhu) bashkë me babain e vet tek Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).
Për shkak të thinjave, babai i Ebu Bekrit (radiall-llahu anhu) e kishte mjekrën shumë të bardhë, sikur pambuku.

Kur e pa Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ie sel-lem) një gjë të tillë tha:
Ndërrojeni këtë zbardhim (ngjyroseni), por largojuni të zezës.

b) Thotë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ie sel-lem):
Do të vinë njerëz prej ummetit tim që kanë për ti lyer flokët (apo mjekrat) me ngjyrë të zezë, sikur vija e pëllumbit (është një lloj pëllumbi që ka një pjesë shumë të zezë) të tillët s'kanë për ta nuhatur erën e xhennetit. (s'futen në xhennet).
Marrur nga:
Fetaua Li Shejkhil Albani, vëllimi 3, faqe, 500.

Perktheu:
Vella Etheristi.
[/b][/color]
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
 

Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: iman ne 10-12-2005, 03:31:15
nuk kam degjuar qe te kete lejuar ndonje dijetar heqjen e vetullave,nga te dyja krahet.kurse persa i perket heqjes se qimeve ne kembe dhe dore,ka nje hadith te transmetuar nga aishe r.a(natyrisht me kusht)
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: ehli sune ue xhema ne 12-12-2005, 04:48:33
me fal qe po merrem serish me ty ethero, por mendoj se keto shkrime e kane vendin tek koshi i posteve kaq.

Nuk po lodhem me te te te rris vlerat kot se nuk ja vlen...

Sa per wehabistat nuk i beri kush qafire por jane i cike te goditur...
a ka mundesi te na shpjegoni se xhdo te thote vehabi dhe vehabista
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: eburajan ne 12-12-2005, 13:17:26
a ka mundesi te na shpjegoni se xhdo te thote vehabi dhe vehabista

ehli sune............... ........... gjendet ne forum nje teme e tille, mund te lexosh atje dhe te pyesesh.

http://forumi.zeriyt.com/index.php/topic,15118.0.html

selamun alejkum.
Titulli: : Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: rafo ne 12-12-2005, 14:39:06
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.
 

 


Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/b] [/color]
Pyetja: Nr: (103)Në cilin vend të botës mësohet dhe punohet me dije sahih (dije të pastër islame) ???Pergjigje:Sot dija Sahih është shumë pak në krejt botën.

Dhe kjo pak dije që është me së shumti gjendet në vendet e Arabisë Saudite.

Atje ka disa dijetarë që shpërndajnë dije të saktë nga Kur'ani dhe Sunneti.Marrur nga:
Fetaua Li Shejkhil Albani, vëllimi 3, faqe, 500.
Perktheu:
Vella Etheristi.
[/b][/color]
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
 
Titulli: : Pyetje Dhe Përgjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: gysi ne 15-12-2005, 22:11:11
Rafo, të kerkoj, të mos lejosh me të tjerë të postojnë ne emrin tend.
Ne qoftëse Etheristi deshiron të vazhdoje të marrë pjesë ne këtë forum duhet t'i bëje kërkesë atyre që e kanë pezulluar, por nuk ka kuptim të përdore, emrin tend.
Rregullat janë rregulla dhe duhen respektuar.

Nuk mund të lejohen gjëra të tilla që tregojnë mungese serioziteti.
Titulli: : Pyetje Dhe Përgjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: eburajan ne 16-12-2005, 15:10:35
Citim nga: gysi link=topic=13831.msg329848#msg329848 datë=1134681071
Rafo, të kerkoj, të mos lejosh me të tjerë të postojnë ne emrin tend.
Ne qoftëse Etheristi deshiron të vazhdoje të marrë pjesë ne këtë forum duhet t'i bëje kërkesë atyre që e kanë pezulluar, por nuk ka kuptim të përdore, emrin tend.
Rregullat janë rregulla dhe duhen respektuar.

Nuk mund të lejohen gjëra të tilla që tregojnë mungese serioziteti.

çështja është te perfitojm dhe jo se me cilin emër dërgohen te gjith këtu bëjn kopi/paste.

te gjith antaret dërgojë diçka që dikush tjetër e ka perkthy, këtë po e bn dhe vllai ne fjale.

ca jan keto nderhyrje te kota dhe pa vler?

me respekt

es-selamu alejkum.
Titulli: : Pyetje Dhe Përgjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: rafo ne 16-12-2005, 15:16:17

çështja është te perfitojm dhe jo se me cilin emër dërgohen te gjith këtu bëjn kopi/paste.

te gjith antaret dërgojë diçka që dikush tjetër e ka perkthy, këtë po e ben dhe vllai ne fjale.

prandaj vella gysi mos mendo se te gjithe kete matrial e poston Etheristi.te shumten e postoj une ,ai vetem e perkethen dhe un e postoj
ju pershendes nga Struga bukuroshe ;)
Selam alejkum
Titulli: : Pyetje Dhe Përgjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: gysi ne 17-12-2005, 10:37:20
çështja është te perfitojm dhe jo se me cilin emër dërgohen te gjith këtu bëjn kopi/paste.

te gjith antaret dërgojë diçka që dikush tjetër e ka perkthy, këtë po e bën dhe vllai ne fjale.

prandaj vëlla gysi mos mendo se te gjithë këtë matrial e poston Etheristi.te shumtën e postoj unë ,ai vetëm e perkethen dhe un e postoj
ju përshëndes nga Struga bukuroshe ;)
Selam alejkum


Rafo, mos bej rolin e naivite tani. Postimi me lart ishte nga fillimi deri ne fundi i Etheristit. Qe nga menyra se si hapej postimi deri tek menyra se si mbyllej, duat etj. Me gjej te pakten nje fjale qe te kesh shkruar ti ne postimin e mesiperm!

Ndersa sa per ate per te cilen habitet Eburajani, po them shkurt. Ajo qe ai  nuk kupto eshte ceshtja parimore. Mua personalisht nuk me intereson shume se c'perfiton ti. Mua me eshte ngarkuar te moderoj kete zone, dhe me duhet te mbaj njerfare rregulli. Parimisht, nje anetar qe eshte perjashtuar nga forumi (nuk e di dhe nuk me intereson te di se kush e ka perjashtuar), nuk mund te mostoje ketu nepermjet hapesirave te te tjereve. Perdryshe do te ishte tallje me rregullat e ketij forumi. Une dua te zbatoj rregullat. Duhet te kuptosh se edhe nese nje postim ka vlere, fakti qe ai postohet duke shkelur rregullat, e kthen ne nje antivlere me te madhe. Precedenti qe krijon ky postim duke shperfillur rregullat eshte me i demshem se dobia qe mund te kene njerezit prej permbajtjes se tij.

Tek e fundit une pergjigjem per rregullat ketu, dhe jo per permbajtjen.
Pra une jam i vendosur te mos lejoj postime te individeve qe jane perjashtuar. Nese duan te vazhdojne le te bejne kerkese tek adminet, por ne "ilegalitet" nuk mund te lejohen.
Titulli: : Pyetje Dhe Përgjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: eburajan ne 18-12-2005, 10:22:00
Rafo, mos bëj rolin e naivite tani. Postimi me lartë ishte nga fillimi deri ne fundi i Etheristit. Qe nga mënyra se si hapej postimi deri tek mënyra se si mbyllej, duat etj. Me gjej te paktën një fjale që të kesh shkruar ti ne postimin e mësipërm!

o gys, ne ket teme ka postu dhe nje antar tjeter me emrin HASAN dhe ai ne meyre te njejt me antarin qe eshte perjashtu,, duke fillu nga duaja e hapjes e deri te duaj e mbylljes, a i ke terheq verjetje pse o e shkrun ne te njejten menur me te perjashturin Jojo: ku eshte prbl qe dhe rafo te postoj po ne te njejtn menyr.

o rob i zotit ai shum mire po te thot, qe ai vellai perkthen dhe ja poston atij dhe ky i fundit i poston ne forum, nuk ka probl ketu.

vella rafo postoi postimet dhe ndrroi ngjurat postimit, vepro sikurse hasani, se at`her nuk do te terhiqet verejtje.

po ca jan keto qe po ben vella, sikur jeni kalamaj, jo duaja ne fillim eshte isoj, jo dhe ................... .........

selamun alejkum.
Titulli: : Pyetje Dhe Përgjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: gysi ne 19-12-2005, 22:49:17
Tani, une nuk e di nese eshte apo jo i njojti person qe poston ne te njejten menyre, si hasani si etheristi, por problemi per mua, nuk qendron tek menyra se si poston njeri apo tjetri dhe as qe eshte ceshtje ngjyrash ky muhabet. Problemi qendron se rafo lejon nje anetar te perjashtuar qe te postoje nga adresa e tij, dhe kjo nuk mund te lejohet. Eshte shume e qarte.
Hasani te pakten nuk e shkruan qe postimi eshte prej te njejtin person, keshtu qe une nuk dua ta paragjykoj apo te merrem me investigime.

Pra une jam i vendosur te mos lejoj me postime te antetareve te perjashtuar, nepermjet adresave te anetareve te paperjashtuar. Nese, kjo gje vazhdon te perseritet, atehere kjo do te coje ne masat perkatese.
Titulli: : Pyetje Dhe Përgjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: eburajan ne 20-12-2005, 09:35:49
Problemi qëndron se rafo lejon një anëtar te perjashtuar që te postoje nga adresa e tij, dhe kjo nuk mund të lejohet. Është shumë e qartë.

gyso, vllacko, me fal qe ndrhyj, po me duket se kam kuptu dicka qe ti nuk e ke kuptu.

rafo te ka tregu ne postimine ti se, ai qe osht perzon, ja dergon ne Hotmail dhe ai i poston ne forum kjo shte e tera.

tashi se nga e more vesh ti se i perjashtumi futet me adresen e vellait, kjo ehte pun e jotja, porse ai shum mire e ka then, qe keto postimi i vin ne hotmail

u bo sherbet muhabeti.

selamun alejkum.
Titulli: : Pyetje Dhe Përgjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: gysi ne 23-12-2005, 20:27:21
Nejse, une nuk e kma shume hallin thjesht tek perkthimi, por ne postimet me lart, poshte thuhet e perktheu Etheristi, dhe duket sikur Etheristi po ia hedh atyre qe e kane perjashtuar, duke shfrytezuar anetaret e tjere te forumit.
Nje veprim i tille ngjan me teper si nje komunikim ne ilegalitet, dhe do te ishte tallese per vete forumin. Per mua nuk ka shume rendesi nese poston apo jo vete Etheristi.

Ne qofte se Rafo, deshiron te postoje fetvate e mesiperme, nuk eshte nevoja fare te permende poshte qe e ka perkthyer Etheristi. Ne qofte se deshiron te vere emrin e perkthyesit, le te vere emrin evertete te tij. Etheristi eshte nje nick name qe perfaqeson nje anetar te perjashtuar te forumit dhe prandaj nuk mund te lejohet te postoje nen emrat e tjere.

Une e kam qellimin ne respektimin e rregullave.
Titulli: : Pyetje Dhe Përgjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: xhavo ne 23-12-2005, 21:19:06
Pse është përjashtuar etherist?

Vëlla gysi mos e bëni teatër ketë punë, se këtu po hyn dreqi e i biri dhe s'bëhet kijameti.
Titulli: : Pyetje Dhe Përgjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: gysi ne 24-12-2005, 19:31:11
Une nuk e di kush e ka perjashtuar, por kjo nuk perben aspak objekt diskutimi.
Ata qe e kane perjashtuar kane arsyet e tyre. Une mund t'i marr me mend, por nuk mund te flas ne emer te tyre.
Titulli: : Pyetje Dhe Përgjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: rafo ne 25-12-2005, 02:30:17
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.


 Është pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/b][/color]

Pyetja: Nr: (104)C`farë duhet të bëjë ai person që ka futur lekë në bankë?!
A duhet t'a marrë përqindjen që i jep banka???Pergjigje:Ky person që ka futur lekë në bankë dhe përveç lekëve të tija merr lekë të tjera shtesë (përqindja që i jep banka e që janë lekë me fajde dhe si rrjedhim janë harram) ka dy alternativa:

a) Tia lejë bankës dhe kjo gjë nuk është e arsyeshme sepse në këtë rast i ndihmon bankës, e cila nuk meriton të ndihmohet pasi punon me kamatë.

b) Ti marri vetë dhe t'i përdori në dobi jo vetëm të një personi, por në dobi të shumë njerëzve.

P.sh. Të hapi një pus në një vend ku njerëzit e kanë të vështirë të gjejnë ujë.

Ose të rregullojë një rrugë etj.

Kurse për vete nuk i lejohet ti përdori këto përqindje që merr nga banka.

Po ashtu nuk lejohet që këto lekë të përdoren për ndërtimin e një medreseje apo xhamie.

Ose nëse i përdor për medresen apo xhaminë ti përdorë vetëm për ndërtimin e banjove.Marrur nga:
Fetaua Li Shejkhil Albani, vëllimi 3, faqe, 598.
[/u][/b]
Përktheu Vëlla:
Abdullah (Bledar) Albani.
[/b]

DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
 
Titulli: : Pyetje Dhe Përgjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Edu ne 26-12-2005, 00:02:31
selam alejkum wr. wb.

A e ka lexuar dikush librin Seksualiteti në Islam?

Nëse e keni lexuar, ju lutem të më tregoni pakëz përmbatjen e këtij libri

Allahu ju shperbleft


Titulli: : Pyetje Dhe Përgjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: rafo ne 28-12-2005, 09:10:34
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.


 


Është pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/b][/color]
Pyetja: Nr: (105)A lejohet të vishen rrobat në të cilat ka shkrime të ndryshme ???Pergjigje:Për këtë çështje duhet të kemi parasysh dy gjëra:

1) Nuk është mirë të vishet një rrobë në të cilën është shkruajtur diçka dhe këtë shkrim nuk e kuptojnë njerëzit (ndërsa kur në rrobë është shkruajtur diçka që ka kuptim të keq, atëherë ajo rrobë nuk lejohet të vishet).

2) Veshja e rrobave ku në to janë shkruajtur fjalë të ndryshme, nuk është nga zakonet Islame.

Nëse kjo do të ishte gjë e pëlqyeshme, atëherë muslimanët e parë do të vishnin rroba në të cilat do të ishte shkruajtur më i miri shkrim e që është fjala:

La ilahe il-lall-llah.

E kur nuk është mirë që të shkruhet kjo fjalë nëpër rrobat e muslimanëve, atëherë aq më tepër s'mund të jetë mirë kur nëpër rroba janë shkruajtur fjalë të tjera.Marrur nga:
Fetaua Li Shejkhil Albani, vëllimi 3, faqe, 598.
[/u][/b]

Përktheu Vëlla:
Abdullah (Bledar) Albani.
[/b][/color]

DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Përgjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Vetvetja ne 29-12-2005, 13:23:25
A do te me tregosh pse thua TE MIRET(SELEFITE)? A domethen kjo Selefi jane besimtaret e vertet e Sufite jane besimtaret e kqi, te dalur besimi?
A di te me tregosh gjithashtu pse kan linde keto ndarje ne Sufi dhe Selefi. Rane forumet e ndegjova per keto shprehjet/emrat e myslimaneve te ndare ne dy grupe kundershtare, bazuar neshkrimet tua dhe te Alb Islam . Bile edhe me teper se kaq ju sikur keni urrejtje.
A nuk do te ishte mire te kishit then Hoxhallaret dhe Shehleret, se qe perdorni shprehje te huja ku nuk esht e nevojshme-nuk ndjen njeriu aq kur nuk di qka thuhet perveq se ne dhiker dhe ne thirrje ezni kur shkon ne form kenge , ather vet zani i njeriut i shpreh fjalet qe jane ne gjuhe te huaj, sepse zemra njeh edhe gjuhet e huaja. Falenderoj Zotin qe me ne fund Shqiptaret po mblidhen ne numer nga gjuhtaret dhe po behet perkthimi me i mire i Kuran-it. A e dini kete? Me falni por na kurseni nga  fjalet qe kan perkthim te plote ne Shqip, se si un edhe plot nuk kuptojn Arabisht fare, anipse punet e Zotit i njohim bukur mire, sepse Zoti kur do te meson permes Zemres-kerkush prej jush mos e past provu , deshmoj un se e kam provu kete. jam vetdijsu plotesisht kur kam filluar te gjej libra fetar ne Shqip.
A nuk do ishte me mire qe behej bashkim ne popull mes Shehlerve dhe Hoxhallareve?
A nuk esht mekat te ndegjosh prej nji femie si thot: I urrej Hoxhet apo i urrej Shehleret?
A nuk matet njeriu me veprat eveta, me pastertin e zemres dhe me dashurine per njerzit e qdo krijese tjeter perderisa nuk e rrezikon vertet?
NUk tingllon e pranueshme perqarja e as urrejtja tu futet ne zemer njerzve.
Un shoh hoxhe e shehlere bashk ne dek e darsem qe thojn lutjet bashkarisht, e kur u bie edhe me prifta bisedojn bile, se bisedat me s te Pareve te feve sjellin afrim mes shpirtrave te njerzve, se ka panumer katolik qe nga keto zbuten e si rrjedhim ata fillojn ti mesojn edhe te vertetat dhe hyjn ne fene e veteme te Paqes e Nenshtrimit Zotit.
Kini kujdes nese ja keni drone te Madhit, se Ai asnjiher nuk i ka stimulu perqaresit, as fjalet qe pikellojn zemrat  e pastra.
E dini me siguri sa keq tingllonte fjala e Israelve/Qifuteve se jane popull i Zotit e duhet lutur ne gjuhen e tyre se vetem ashtu esht e pranueshme.
A nuk esht romantizmi ne fe qe keqperdoret prej djallit largqoft prej nesh. O Zot na mbroj e na udhezoe drejto sa her flasim per ty dheper te vertetat nga te cilat degjojne te tjeret.
Gjithe kete po ua them nga zemra se prej femijerise kam nis me i ndje te vertetat -ka shume menyra permes te cilave na zbulohet e na defton e paralajmeron Perendia i Qofshim fale!
Paqe bekim dhe drite e dije dhe u drejtoft Zoti nga te vertetat gjithmon!!!
Aman vllazen pash at Zot mos folni per gjera apo per njerez qe nuk i dini vertet-flisni sakt flisni qart dhe kur ta keni bindjen e plote -te tille qe nuk ta shkoq as thika qe pret, as zjarri qe djeg as pushka qe vret. Amin o Zot
Titulli: : Pyetje Dhe Përgjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Hasani ne 29-12-2005, 14:04:03
esselamualejkum musliman

i/e  nderuar/e vella/moter muslimane

po e shofe qe ke shume pyetje dhe qe eshte fatekeqsi e madhe qe  nuk i dine keto terme Selefi e suffi etj etj .Une nuk po du me ti spjegu ktu pasiqe jane te spjeguar edhe ketu ne keto fetva  ne kete faqe por edhe tek tema keshilla per vellezrit dhe motrat muslimane .Sa per kurjozitet po te tregoj per fjalen Selefi qe dmth me fjale te shkurta te paret (gjeneratat e kohes se Pejgamberit a.s) ndersa besimi i Selefive eshte Besimi i te pareve perkatsisht Pejgamberit a.s me shoket e udhezuar e Tij te udhezuar.Ndersa Ehlil synet don me thanen pasues u keti besimi pra besimit te pareve .Pra mendoj se kjo thjeshte u spjegu e per me shume perveq atyre qe jane shkruar ne keto tema mundte shkosh edhe tek libraria Islame dhe atu ke material te mjaftueshem per kete mesele .
Sa i perekt sufive kemi pas keso tema tek faqja e pare Kendveshtrimet teologjike ketu tek Zeriyt.
Per me shume moter/vella hape nje teme tjeter pasi kjo teme edhe ashtu eshte bere lemesh pasi nuk eshte e detikuar per nderhyrje te tilla si e juaja , gysit ,edus, xhavos , eburejan dhe shkrimi ime qe po e shkruaj tashe .Pra le ta lejme kete teme me  drejtimin e vete siq eshte filluar per paraqitje te pyetjeve dhe pergjigjieve te dijetareve te Ehlilsynetit dhe per qdo gje tjeter hape nje teme te re , gje qe nuk eshte e ndaluar dhe madje eshte e preferuar pasi pyetjet e bera nga ana juaj dojne nje hapsir te madhe dhe kohe gjithashtu derisa ti kuptosh e kjo eshte tek qeshtje e Besimit  tone .

Luse Allahun te na flale mekatet dhe te na udhezoje ne besimin e drejt te Pareve tane dhe atyre qe i pasuan dhe do i pasojne deri diten e Gjykimit.

esselamualejkum nga vellau juaj ne Islam .
Titulli: : Pyetje Dhe Përgjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: rafo ne 30-12-2005, 12:34:12
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/b] [/color]
Pyetja: Nr: (106)Për sunetet e fitras të cilat Prejgamberi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka caktuar një kohë prej 40 ditësh, A është kjo kohë e caktuar e detyruar (Uaxhib), ku nëse e kemi kaluar këtë kohë, dhe nuk i kemi larguar qimet nga pjesët e turpshme për 42 ditë, a kemi bërë gjynah në këtë rast ?Pergjigje:Po, sepse kuptimi i kësaj kohe nuk e lejon kalimin e kësaj kohe, dhe është sikur koha e pesë namazeve që nuk lejohet tejkalimi i tyre, dhe e atij që bën haxh ose umre dhe nuk e vesh ihramin në vendin e caktuar.

Kështu është edhe për atë që nuk ka ndonjë justifikim nga sheriati që e bën të lejuar mos prerjen e thonjëve ose diçka tjetër prej sunetve të fitres.

Dhe duhetpatjetër ti kryej këto gjëra brenda 40 ditëve. Dhe kundërshtuesi i kësaj ka bërë gjynah.Marrur nga:
Fetaua Li Shejkhil Albani, vëllimi 3, faqe, 599.
[/u][/b]
Përktheu Vëlla:
Abdullah (Bledar) Albani.
[/b][/color]
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje Dhe Përgjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: gysi ne 30-12-2005, 23:38:41
E pse qenka haram me vesh rroba kuka shkrime?

Nuk e di a e ka thene vertete Albani kete gje, por mua me duket mendim mjaft i ceket.
Nuk e kuptoj, ku qendron probemi, dhe cili eshte argumenti qe e ndalon?
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Hasani ne 31-12-2005, 15:28:59
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.  

Pyetja 107

A lejohet që ne muslimanët ti urojmë jo besimtarëve festat e tyre?
Përgjigje:

Prej agimit të islamit nuk ka qenë e njohur se muslimanët me aq etje, të organizuar apo individual, duke i kënaqur pjesëtarët e religjioneve të ndryshme, janë ngutur që tu urojnë festat e tyre dhe festat e tjera nacionale. Shumë musliman nuk e dinë se këto vepra janë të lidhura ngushtë me fenë e tyre (akiden) dhe se urimi i festave tregon se e mohon besimin e jashtëm (në vepër) në Allahun një.

Në komentin e fjalës së Allahut:"…dhe ata që nuk prezantojnë në gënjeshtër dhe ",Ibni Abasi , Ebul-Alije, Ibn-Sirin , Ed-Dahhak, Rebia b.Enesi dhe të tjerët, thonë:" këtu është fjala për festat e mushrikëve ." (Tefsiri -Kuran,3/341 dhe Ed-durrul-mensur, 5/148)

Enesi b. Malik
transmeton se sahabët i kanë pasur këto tradita prej kohës së injorancës në të cilat janë argëtuar në Medine. Kur ka dëgjuar Pejgamberi alejhi selam ka thënë " Allahu ua ka zëvendësuar me ditë më të mira se këto , (me) bajramin e ramazanit dhe kurban bajramin." (Nesai , Ahmedi dhe Bejheki, me zingjir të vërtet ) Shih :El-iktida,1/486,Fethul-bari, 2/442;Subulus-selem,2/70 dhe Es-silsiletus-sahih,5/34).

Një njeri është betuar se do ta pret një kurban në Buvani (një vend në jug të Mekës.). Kur e ka dëgjuar këtë Pejgamberi alejhi selam e ka pyetur :
"A ka pasur në atë vend ndonjë idol të cilin e kanë adhuruar paganët ?" Jo thanë të pranishmit.
Po a kanë festuar në atë vend njdonjë festë të tyre ?"pyeti prapë i dërguari i Allahut alejhi selam ?
jo u përgjigjën.
Atëherë plotësoje betimin tënd ", i tha pejgamberi alejhi selam.
 (Ebu Davud.Ibn-Tejmije ka thënë se ky hadith i plotëson kriteriet e Buhariut dhe Muslimit Shih: El-iktida, 1/490).

Hadithi i cituar qartë tregon tërheqjen e traditës pagane dhe festimin e pabesimtarëve.
 Omer b.el-Hatabi thoshte:"Mos hyni në kishat e tyre në kohën e festave të tyre sepse atëherë lëshohet hidhërimi i Allahut mbi ta."
(Abdur-Rezzak,1/411 dhe Bejheki, 9/392 me zingjir të drejt të transmetuesve. Shih: Ahkamu ehliz-zimme, 3/1246).

Alija b. Ebi-Talib e thoshte të njëjtën dhe shtonte : "…që edhe juve mos të ju godet hidhërimi i Allahut së bashku me ta."
(Shih:Tarihu Bagdad,8/25).

Omer b.El-Hatabi gjithashtu thoshte: "Largohuni nga armiqët e Allahut në ditën e festave të tyre." (Buhariu në Et-tarihul-kebir, 4/14, Bejheki në Shaubal-iman, 7/43).

Duke u ndaluar ngjasimin e jobesimtarëve në çfarëdo pikëpamje i Dërguari i Allahut alejhi selam ka thënë:
"Kush i ngjan një populli ju takon atyre." (Ahmedi dhe Edu -Davudi me zingjr të mirë sikurse që thotë Ibn-Tejmija ,Ne El-iktida, 1/269, imam Dhehebi Ne Es-sijeru ,15/509 dhe Ibn-Haxheri në El-fetha ,10/271).

Shejhi i islamit Ibn-Tejmije dhe Ibn-Kajjimi , thonë:
 Nuk është e lejuar të madhërohen (rriten ) festat e tyre , as ndihma në to, e as pjesëmarrja me ta , sipas koncesusit të dijetarëve të pranuar.
"(Shih:El-iktida, 1/479 në Ahkamu ehlidh -dhimme, 3/1245).

Në një vend tjetër Ibn-Kajjimi thotë :" E nëse thënësi i kësaj është në pëlqim me mosbesimin (kufrin) e tij, kjo është prej harameve, dhe i ngjason sikur ta përgëzoj adhurimin e kryqit. Madje kjo është mëkati më i madh dhe më i urrejtur tek Allahu (subhanehu ve teala) se sa t'i thoshte: "Përgëzime pirjen e verës", "Urime mbytjen e njerëzve" apo "Përgëzime amoralitetin. Ai i cili u uron festat e ka tërheq hidhërimin e Allahut në vetën e tij, dhe këtë e bëjnë vetëm ata që nuk e çmojnë fenë e tyre."
(Shih :Ahkamu ehlidh-dhimme,1/441).

Dijetarët e shkollës hanefi, sikurse edhe të tjerët, e shohin rreptësisht të ndaluar (haram) ti dhurosh dhurat kafirit për festat e tyre, derisa për ata që këtë e bëjnë me qëllim që ti rrisin festat e tyre, Ebu-Hafs En-Nesefi , i shkollës hanefi thotë:
 Sikurse një njeri ta kishte adhuruar Allahun pesëdhjetë vite, pastaj t`ia kishte dhuruar kafirit një vezë për festën e tyre, duke dëshiruar që t'ia nëgris (ta bëjë të çmueshme - me vlerë) atë ditë, do të kishte bërë mosbesim (kufër) dhe veprat do ti shlyheshin. Por edhe në qoftë se i'a uron atë ditë, duke i blerë diçka që e ka pasur traditë ti blejë edhe më parë do të kishte bërë gjithashtu mosbesim (kufër) ."
(Shih: Hashijet Ibn-Abidin,10/520-521).
 

Lutja jonë e fundit është:
Falenderimi dhe i tërë suksesi i takon vetëm Allahut s.u.t.


Esselamualejkum nga vellau juaj në Islam
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 06-01-2006, 14:18:00
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.
 
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]
Pyetja: Nr: (108)
Dënimi i varrit, a është i përgjithmonshëm apo i ndërprerë ???Pergjigje:Përsa i përket njeriut mosbesimtar, All-llahu s.u.t. na ruajt, nuk ka asnjë mënyrë që t'i arrijë mirësija e All-llahut s.u.t. dhe dënimi ndaj tij është i përhershëm (deri në Ditën e Gjykimit) dhe i vazhdueshëm.

Ndërsa për mëkatarin besimtar, dënimi i tij në varr është sipas gradës së mëkatit.

Dhe dënimi për mëkatet e tij mund të jetë më i shkurtër se jeta e varrit, pra dënimi ndalet para fillimit të Ditës së Gjykimit.
Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, vëllimi 1, faqe 205
[/u][/b].
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse për ç`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.  
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 08-01-2006, 08:05:09
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.

Eshte Pyetur Komisioni i Perhershem Per Fetaua Ne Arabine Saudite.
[/b][/color]
Pyetja: Nr: (109)

 


Jam një djalë që më ka udhëzuar All-llahu s.u.t. në bindjen e Tij, dhe i fale te pesta namazet e detyruara, por nganjëherë në namazin e sabahut nuk zgjohem nga gjumi, dhe nuk ngrihem vetëm se pas lindjes së diellit. A është e lejuar që ta fale namazin në këtë kohë? Dhe si duhet ta kryej faljen një person që i ka ikur namazi nga koha e tij.

P.sh: N.q.s. i ka ikur koha e Ikindisë, a duhet ta fali ditën tjetër apo bashkë me namazin e Akshamit ???
Pergjigje:Përsa i përket namazit që ke fjetur derisa të ka kaluar koha tij, ose ke harruar, duhet ta falësh në atë moment që je zgjuar nga gjumi ose je kujtuar për atë, edhe nëse je zgjuar ose je kujtuar pas lindje së diellit, duke marrë për argument hadithin e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Kush ka fjetur në kohën e namazit ose ka harruar le ta fali atë kur ta kujtojë atë në mënyrë që kjo të jetë shlyerje për atë.................... ................... ............ ................... ................... ............ .
Verejte:
Ne Fetuat qe jipen nga Komisioni i Perhershem, ne disa prej tyre gjenden emrat e disa Dijetareve, edhe kjo tregon qe vetem ato te cilet i eshte permendur emri jane dakort me kete Fetua, kurse ne Fetuat qe shkruhet Komisioni i Perhershem, do te thote qe te gjithe Dijetaret qe jane ne kete Komision jane te te njejtit mendim.
................... ................... ............ ................... ................... ............ .
Marrur Nga:
Fetaua Lexhnetil Da`imeh Lil Buhuthil I`lmije Uel Ifta. Nr: 3689.
[/u][/b]DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
 
Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 10-01-2006, 08:21:49
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.
 
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b] [/color]
Pyetja: Nr: (110)A është e lejuar për Muslimanin që ta përshëndes jo-Muslimanin i pari ???Pergjigje:Ta përshëndesësh jo-Muslimanin i pari është haram dhe nuk është e lejuar për arsye se Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Mos e fillo përshëndetjen me Jehudi dhe të Krishterë, dhe nëse i takon ata në rrugë dhe shtyej ata kah ana më e ngusht e saj.  

Por, nëse na përshëndesin duhet të ju përgjigjemi, për shkak të domethënjes së përgjithshme të ajetit në të cilin All-llahu s.u.t. thotë (interpretimi i domethënjes):
Kur përshëndeteni me ndonjë përshëndetje, ju ktheni përshëhdetje edhe më të mirë, ose kthenie (se paku) ashtu. Nisa: 86.

Jehudit e kanë pas zakon që ta përshëndesin Profetin (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) duke thënë:
Al-saam 'alajkum ja Muhammed (Vdekja qoft mbi ty, O Muhammed), duke u lutur që i Dërguari i All-llahut (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) të vdes.

Prandaj Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Jehudit thonë al-saam 'alajkum (vdekja qoft mbi ju), pra nëse ju përshëndesin juve, atëherë thuani, Ue alejkum (gjithashu edhe juve).   

Pra nëse një jo-Musliman e përshëndet një Musliman duke i thënë al-saam alejkum, atëherë ne duhet ti përgjigjemi duke i thënë ue alejkum (gjithashtu dhe juve).

Fakti që Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë ue alejkum jep me kuptu se po të thonin ata Es-selamu Alejkum (paqja dhe shpëtimi qoft mbi ju), atëherë paqja qoft mbi ta gjithashtu p.sh. c`faredo që na thonë neve, ne ju themi atyre.

Prandaj disa dijetarë kanë thënë se nëse Jehudit, të Krishterët apo jo-Muslimanët tjerë thonë qartazi es-selamu alejkum, është e lejuar për ne tu themi alejkums-selam (mbi ju qoft paqja)."

Në mënyrë të ngjajshme nuk është e lejuar që ta fillosh përshëndetjen siq është Ahlen Ue Sahlen (mirë se vjen) dhe të ngjajshme, sepse ajo është një lloj nderimi ndaj tyre.

Por nëse na thonë neve dicka të ngjajshme, atëherë ne duhet të ju themi dicka të ngjajshme, për arsye se të këthyrit e përshëndetjes duhet të jetë në mënyrë të njëjt dhe c`do personi duhet ti jipet pjesa e tij.

Eshtë e mirënjohur se Muslimanët janë në shkallë më të lartë para All-llahut s.u.t, prandaj ata nuk duhet ta përulin vetvetën para jo-Muslimanëve duke i përshëndetur ata i pari.

Pra, në përfundim, nuk është e lejuar për neve që ti përshëndesim jo-Muslimanët të parët, sepse Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) na e ka ndaluar atë, dhe për arsye se kjo është poshtërsim për Muslimanin kur ai fillon ti nderon jo-Muslimanët.

Muslimani është më i lartë në status pran All-llahut s.u.t, prandaj ai nuk duhet ta poshtërsoi vetvetën në këtë mënyrë.
Por nëse përshëndetemi atëherë ne duhet të ia këthejm përshëndetjen në mënyrë të ngjajshme.

Në mënyrë të ngjajshme nuk është e lejuar që ta fillosh përshëndetjen siq është Ahlen ue sehlen (mirë se vjen), Merhaban (tungjatjeta) dhe kështu me radhë, sepse ajo është një lloj nderimi ndaj tyre, pra është sikurse të ia fillosh përshëndetjes me ata.
Mexhmu`atul Fetaua i Shejkhul Islam Ibn Tejmijjes 3/33.

Nëse egziston nevoja për tu përshëndetur kafiri i pari, atëherë nuk ka mëkat në të, por duhet të jetë dicka tjetër nga selami, siq është Ehlen ue sehlen apo Si jeni, etj.

Në atë rast përshëndetja është për një arsye, jo për ti nderuar ata.
Shiko El-Mausu'ahl Fik`hijeh, 25/168.

Ibn Kajimi (All-llahu s.u.t. e meshirofte) në lidhje me të përshëndeturit e kafirit i pari në Zadul Me'ad (2/424), ka thënë:
Një grup i dijetarëve ka thënë se:
Eshtë e lejuar që ta përshëndesësh atë i pari nëse ajo i shërben ndonjë qëllimi, apo nga frika nga dëmi i tij, apo për shkak të lidhjeve familjare, apo për ndonje arsye që e kërkon atë.  


Dhe All-llahu s.u.t. e din më së miri.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 12-01-2006, 05:52:27
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.


Është pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]

Pyetja: Nr: (111)C'farë mendimi keni ju Shejkh i nderuar për disa të rinj, veçanërisht për disa nxënës dije puna e të cilëve është bërë të folurit mbi njëri-tjetrin largimi i njerëzve nga njeri-tjetri dhe tërheqja vëmendjen njerëzve të ruhen prej atyre, është e lejuar kjo punë, dhe a merret shpërblim apo dënim për këtë punë ???Përgjigje:Ajo që mendoj unë është se kjo punë është haram (e ndaluar).

Nëse nuk i lejohet ta përflasë e ta përgojojë muslimanin, si mund të përflasë e të përgojojë të diturit prej tyre ?
Eshtë obligim për njeriun besimtar të mbajë gjuhën nga përgojimi i vëllezërve besimtarë.

Ka thënë All-llahu s.u.t:
O ju besimtarë largojuni (ruhuni) shumë prej paragjykimit, se disa prej paragjykimeve janë gjynah, mos spiunoni e mos përgojoni njëri-tjetrin, a dëshiron dikush prej jush të hajë mishin e vëllait të tij të vdekur, ju e urreni këtë gjë pra frikësojuni All-llahut…


Dhe ta dijë ai i cili e ka sprovuar të flasë mbi dijetarët se kjo gje do të bëhet shkas që ky person të mos pranojë të vërtetën që thotë ky dijetar.

Dhe më e pakta e atij do ti takojë gjynahu i refuzimit të vërtetës, e për më tepër që ky person nuk ka përfolur e përgojuar një njeri të thjeshtë porse trashëgimtarin e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

Dijetarët janë trashëgimtarët e Profetëve, nëse do të nxirreshin dijetarët gabim e do të përfliteshin njerëzit nuk do të besonin më në dijen e tyre edhe pse është e trashëguar nga Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

E kështu do të fillonin të mos besonin në gjërat e sheriatit që ata thonë. Nuk po them që dijetarët nuk gabojnë, janë të ruajtur nga të metat, sepse ç'do njeri gabon, por nëse ti shikon se një dijetar gabon në atë që ti mendon se e ka gabim, lidhu me të dhe sqarohu, nëse të del në pah se e vërteta është me dijetarin e ke obligim ta ndjekësh mendimin e tij, nëse nuk të del në pah se e vërteta është me të porse ai ka argument dhe arsyetim fetar të del obligim të mbash gjuhën.

Nëse nuk ka argument ose arsyetim ki kujdes prej thënies së tij sepse pranimi i gabimit nuk lejohet.

Por mos e përfol derisa ai është dijetar i njohur për sinqeritet.

Nëse do të fillonim të përflisnim dijetarët e njohur për sinqeritet mbi gabimet që kanë bërë në çështjet e jurispudencës islame do të përflisnim dijetarë të mëdhenj, por mbi gjithsecilin obligohet ajo ç'ka përmendëm.

Nëse sheh tek dijetari një gabim atëherë diskuto dhe flit me të, ose do të dalë ne pah e vërteta me të dhe ta pasosh, ose me ty dhe të të pasojë, ose nuk qartësohet asnjëra nga dy palët dhe mbetet mospajtimi midis jush në këtë çështje, por duhet që tit të mbash gjuhën ndaj tij, lë të mbajë ai mendimin e tij e ti tëndin.

Falënderimi i takon All-llahut s.u.t. se khilafi (mospajtimi) nuk ka ndodhur vetëm në këtë kohë, ka qënë që në kohën e sahabëve deri në ditët e sotme.

Por nëse i bëhet atij e qartë e vërteta dhe ai vazhdon të këmbënguli tek gabimi i tij për të nxjerrë atë triunfues (pa të drejtë) duhet ta sqarosh këtë gabim dhe ta qartësosh që të tjerët të mos bien në të.

Por jo të nisesh me parimin që të mangësosh këtë njeri dhe të hakmerresh prej tij, sepse ai mund të thotë të vërtetën në çështjet e tjera përveç kësaj çështjeje (të cilën e ka gabim).

E rëndësishme është që unë i tërheq vërejtje vëllezërve të mi të largohen nga kjo bela (fatkeqësi) dhe nga kjo sëmundje (përfolja e dijetarëve, sikurse kuptohet nga vetë pyetja dhe përgjigjja e Shejkhut) sikurse e lus All-llahun s.u.t. të na shërojë nga ç'do gjë që na mangëson dhe na dëmton fenë dhe dynjanë tonë.


Marrë nga kapitulli:
El-Xhihadu Ued-Daueh, El-Emru Bil Ma`rufi Uen-Nehji Anil-Munker: 277-278.
[/u][/b]
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse për ç`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 15-01-2006, 00:43:33
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.


Është pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]

Pyetja: Nr: (112)A janë mjetet dhe mënyrat e thirrjes në rugë të All-llahut s.u.t. të pandryshueshme, d.m.th. që të mos lejohet të përfitohet nga mjetet dhe mënyrat bashkëkohore në thirrjen (islame) si p.sh.:
Mjetet e informacionit, të medias, etj apo duhet të mjaftohet me mjetet dhe mënyrat që janë përdorur në kohën e të Dërguarit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem)
Përgjigje:
Patjetër duhet të dimë një rregull e cila është: El-Uesail Bihasebil Ma Kasid.

Mjetet dhe mënyrat janë sipas qëllimeve sikurse kanë konstatuar dijetarët, pra ç'do mjet ose mënyrë merr gjykimin sipas qëllimit të saj përderisa nuk është e ndaluar (haram) në fenë tonë.

Nëse është e ndaluar s'ka hajër (mirësi) në të.

Nëse është e lejuar dhe çon, shpien në arritjen e disa fryteve të mira në fenë tonë, atëhetë nuk ka gjë në përdorimin e tyre, por kjo nuk don të thotë të dalim nga libri i All-llahut s.u.t. dhe syneti i të Dërguarit të Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe prej këshillave e porosive të (te pareve tanë te mirë) Selefus-Salih.

Mundet që ne diçka ta konsiderojmë mjet e mënyrë për thirrje derisa të tjerë ta konsiderojnë, prandaj që njeriu të përdorë mjetet për të cilat biet dakort nga të gjithë, në mënyrë që të mos merret thirrja daveti i tij me çështjet në të cilat ka mospajtim ndërmjet njerëzve.

Por gjithashtu duhet të dimë se ka dallim mes daues (thirrjes) dhe afrimit ose bashkëpunimit të zemrave.

Sepse mund të shihet prej interesit të thirrjes që të bashkohen zemrat e të rinjve të cilët bëjnë pjesë ne thirrje pasi janë thirrur për në librin e All-llahut s.u.t. dhe Synetin e Pofetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), me disa gjëra të lejuara të cilat nuk na dëmtojnë as fenë e as thirrjen, pra janë për afrim e bashkim në mënyrë të mos largohen (ose ti bëhet e mërzitshme) nëse shikojnë gjatë gjithë kohës seriozitet (ta kufizojmë fenë vetëm në xhami, dhe të largohemi nga ç'do aktivitet jashtë xhamie).

Marrë nga kapitulli:
El-Xhihadu Ued-Daueh, El-Emru Bil Ma`rufi Uen-Nehji Anil-Munker: 295.
[/b]

DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse për ç`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 16-01-2006, 06:34:35
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.Është pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]

Pyetja: Nr: (113)Prej gjërave në të cilat thirrësat kanë rënë në mospatim janë mjetet dhe mënyrat e thirrjes.
Ka prej tyre (thirrësave) që i konsiderojnë këto mjete e mënyra si adhurimi fikse (të pa ndryshueshme) dhe kështu i nxjerrin në gabim ata që përdorin aktivitete të ndryshme kulturore, sportive apo dramatike si mjete e mënyra për tërheqjen dhe afrimin e rinisë me qëllim për ti thirrur ata (në fe).

Sikurse ka prej thirrësave që mendojnë se mjetet dhe mënyrat e thirrjes ndryshojnë dhe risohen sipas kohës, kështu që thirrësat mund të përdorin ç'do mjet e mënyrë të lejuar për të arritur në fe.

Shpresojmë prej jush i nderuar të na sqaroni të saktën në këtë çështje ???
Përgjigje:Falënderimi i takon All-llahut Zotit të Botërave, s'ka dyshim që thirrja për në rrugën e All-llahut s.u.t. është adhurim, sikurse All-llahu i Lartësuar ka urdhëruar në rrugën e Tij s.u.t.
Thirr për në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe këshillë të bukur dhe ti polemizo me ta në mënyrën më të mirë.

Thirrësi kryen thirrjen për tek All-llahu s.u.t, e gjatë kësaj vepre ndjen se ai po bën obligimin e All-llahut s.u.t. me të cilën gjë afrohet tek zoti i Tij.

Nuk ka dyshim se gjëja më e mirë me të cilën mund të thirret për tek All-llahu s.u.t. është libri i Tij dhe Sunneti i të Dërguarit të Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), sepse libri i All-llahut s.u.t. është këshilluesi më madhështor për mbarë njerëzinë.

Thote All-lahu s.u.t:
O njerëz, iu ka ardhur ju këshilla prej Zotit tuaj, shënim për ç'ka gjenet në gjokset tuaja (zemrat tuaja) udhëzim dhe mëshirë për besimtarët.

Po ashtu thëniet e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) janë fjalët më këshilluese.

Ndonjëherë këshillonte Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) shokët dhe ata e përshkruanin këshllën e tij " u dridhën zemrat prej saj dhe lotuan sytë prej saj ".

Nëse njeriu mundet që ta ketë të këtillë këshillën, në këtë mënyrë, s'ka dyshim se kjo është mjeti dhe mënyra më e mirë për thirrje, pra me librin e All-llahut s.u.t. dhe Sunnetin e të Dërguarit të Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).
E nëse ndonjëherë dëshiron të shtojë mjete e mënyra të tjera të cilat nuk përmbajnë gjëra të ndaluara nuk ka asgjë të keqe.

Por me kusht pra që këto mjete e mënyra të mos përmbajnë gjëra të ndaluara.

Psh: gënjeshtër, role mosbesimtarësh ose rolë sahabësh në pjesë dramatike, apo role imamllarësh, kam për qëllim imamllarët pas Sahabëve ose të tjera role të ngjashme të cilave figura njerëzit mund ti njollosin (sepse asnjëherë s'bëhet dot si ata).

Gjithashtu prej gjërave të palejueshme janë që në pjesët dramatike burrat tu përngjajnë grave duke luajtur role të tilla ose e kundërta, se një gjë e tillë është e mallkuar nga Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) në hadithin e saktë ku thuhet:
I ka mallkuar Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) gratë që duan ti përngjajnë burrave dhe burrat që duan ti përngjajnë grave.  

Pra e rëndësishme është që nëse thirrësi përdor ndonjë herë të tilla mjete e mënyra për afrimitet e bashkim e ato nuk përmbajnë diçka të ndaluar (haram) nuk shikoj se ka ndonjë të keqë.

Ndërsa shumin i tyre dhe bërja e tyre mjet dhe mënyrë bazë në thirrjen për tek All-llahu s.u.t. dhe largimi nga libri i All-llahut s.u.t. e Sunneti i Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) nuk ndikohen vetëm se me të tilla mjete e metoda nuk jam dakort me ketë.

Madje mendoj se kjo është e ndaluar sepse kjo është drejtimi i njerëzve për tek diçka jo përveç librit të All-llahut s.u.t. dhe Synnetit dhe kjo në thirrje është e urryer.
Por, edhe njëherë nëse veprohet nganjëherë nuk shoh në të të keqe nëse nuk përmban gjëra të ndaluara.Marrë nga kapitulli:
El-Xhihadu Ued-Daueh, El-Emru Bil Ma`rufi Uen-Nehji Anil-Munker: 292.
[/u][/b]

DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse për ç`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 20-01-2006, 14:27:08

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.


Është Pyetur Komisioni i Perhershem Për Fetaua Ne Arabine Saudite.
[/b][/color]

Pyetja: Nr: (114)
Unë jam student i universitetit jetoj mes mendimesh e idesh te ndryshme dhe mes grupeve gjithsecili prej tyre pretendon se është më i mirë se të tjerët, dhe bën ç'mos për të mbledhur (fituar) pasues p.sh. grupi i (El-ikhuanul muslimin), xhemati (teblig) që del 40 ditë e 4 muaj, xhemati (ensarus-suneh) selefit, dhe grupi el-islam i Abdulhamid Bin Badis.
Për këtë shpresoj dhe kërkoj prej jush të na drejtoni për në rrugën e drejtë në të cilën gjendet lumturia jonë dhe ruajtja e fesë prej ç'do ndikimi prej rrymave të jashtme të cilat po na gërryejnë kockat e ne se kuptojmë (nuk e dimë).
Pergjigje:
Ajo që të del ty si obligim është që të kapesh pas të vërtetës (hakut) për të cilën tregon argumenti dhe mos u antarëso në ndonjë xhemat (grup) të caktuar (e të lësh të tjerat).

Grupi me parësor me të cilin mund të bashkpunosh është ai grup që ruan Akiden (besimin) e saktë të imamllarëve, të parëve tanë të devotshëm (Selefus-Salih) All-llahu s.u.t. qoftë i kënaqur me ta, dhë që punojnë me librin e All-llahut s.u.t. me Sunnetin e Profetit të Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhë të lësh ç'do gjë që bëhet prej bidateve dhe legjendave.

Suksesi është prej All-llahut.

Falja dhe Paqja e All-llahut s.u.t. qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhammedin (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), Mbi Familjen e Tij te Ndershme dhe Mbi Shokët e Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).KOMISIONI I PERHERSHEM:


 

___________________ ___________________ ____________ _________
Verejte:
Ne Fetuat qe jipen nga Komisioni i Perhershem, ne disa prej tyre gjenden emrat e disa Dijetareve, edhe kjo tregon qe vetem ato te cilet i eshte permendur emri jane dakort me kete Fetua, kurse ne Fetuat qe shkruhet Komisioni i Perhershem, do te thote qe te gjithe Dijetaret qe jane ne kete Komision jane te te njejtit mendim.
___________________ ___________________ ____________ _________
Marrur Nga:
Fetaua Lexhnetil Da`imeh Lil Buhuthil I`lmije Uel Ifta. Nr: 368.
[/u][/b]


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse për ç`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 24-01-2006, 05:36:15
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.
 


Është Pyetur Komisioni i Perhershem Për Fetaua Ne Arabine Saudite.
[/b][/color]

Pyetja: Nr: (115)
Cili eshte kuptimi i adhurimit (El-Ibadeh)
Përgjigje:Kuptimi i tij eshte devotshmeria dhe nenshtrimi vetem ne All-llahun s.u.t. dhe bindja ndaj Tij s.u.t. duke vepruar ate c`fare Ai s.u.t. ka urdheruar dhe duke braktisur (lene) c`do gje qe Ai s.u.t. ka ndaluar.

Ulemate (dijetaret) e kane perkufizuar ate si:
Term gjithperfshires per gjithcka qe All-llahu s.u.t. don dhe eshte i kenaqur me (te).KOMISIONI I PERHERSHEM:


___________________ _ ___________________ _ __________ _________
Verejte:
Ne Fetuat qe jipen nga Komisioni i Perhershem, ne disa prej tyre gjenden emrat e disa Dijetareve, edhe kjo tregon qe vetëm ato te cilët i është përmendur emri janë dakort me këtë Fetua, kurse ne Fetuat qe shkruhet Komisioni i Perhershem, do të thotë qe te gjithë Dijetaret qe janë ne këtë Komision janë te te njejtit mendim.
___________________ _ ___________________ _ __________ _________

Marrur Nga:
Fetaua Lexhnetil Da`imeh Lil Buhuthil I`lmije Uel Ifta.
Vol 1 fq. 36, Fatua No. 9272.
[/u][/b]DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse për ç`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.


Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 26-01-2006, 16:59:06
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)

Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë eshte udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, dhe ç`do lajthitje te çon në zjarr.
Eshtë pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]

Pyetja: Nr: (116)
Kush janë veçoritë më të dukshme të grupit të shpëtuar ???

Dhe mangësia në këto veçori a e nxjerr njeriun prej Grupit të Shpëtuar ???
Përgjigje:
Më e dukshme veçori e Grupit të Shpëtuar është të kapurit mbas asaj ç'fare ka qënë mbi të i dërguari i All-llahut (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), në Akide, Adhurim, Moral dhe Mardhënie.

Grupi i Shpëtuar në këto katër gjëra, gjithmonë është i shfaqur:

1) Në Akide i gjen ata të shtrënguar rreth asaj ç'ka ka argumentuar mbi të libri i All-llahut s.u.t. dhe Sunneti i të Dërguarit të Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), siç është Njësimi i pastër i All-llahut s.u.t. në adhurim, rububije dhe në emrat dhe cilësitë e Tij.

2) Ndërsa në Adhurim e gjen këtë grup të dalluar në shtrëngimin e tij të plotë dhe praktikimin e tij ç`do gjë të cilën e ka praktikuar Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) në adhurim, qoftë në llojet e adhurimit, format e tij, sasitë e tij, kohët e tij, vëndet e tij dhe shkaqet e tij.

Për këtë arsye edhe nuk gjen tek ata bidate në fe. Përkundrazi, ata janë tepër të edukuar me All-llahun s.u.t. dhe të dërguarin e Tij, asnjëherë nuk dalin para All-llahut s.u.t. dhe të dërguarit të Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) në futjen e diçkaje prej adhurimeve, për të cilat All-llahu s.u.t. nuk ka lejuar.

3) Dhe në Moral gjithashtu i gjen ata të dalluar nga të tjerët, me moralin e lartë që kanë, si p, sh, dëshirimi i të mirës për muslimanët, zemërgjerësia, qeshja e fytyrës, fjala e mirë, bujaria, trimëria e të tjera veç tyre, prej moralit të lartë dhe edukatës së mirë.

4) Po ashtu edhe në mardhënie i gjen ata të bashkpunojnë me njerzit me vërtetësi dhe qartësi, sikurse i ka përmendur këto dy cilësi Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) në fjalën e tij:
Shitësi dhe blerësi janë të lirë të zgjedhin përderisa nuk janë ndarë, nëse ata thonë të vërtetën dhe qartësojnë (të metat e mallit), u jepet bereqet në shitblerjen e tyre dhe nëse gënjejnë dhe fshehin, u fshihet bereqeti i shitblerjes së tyre.

5) Mangësia në këto veçori nuk e nxjerr njeriun nga qënia e tij prej Grupit të Shpëtuar, porse ç`do kush e ka gradën sipas asaj që ka punuar.

Mangësia në krahun e Teuhidit mundet që ta nxjerrë njeriun nga Grupi i Shpëtuar, si p,sh, mangësia në sinqeritet, po kështu bidati, mundet që të vijë me bidate të cilat e nxjerrin atë nga qënia e tij prej Gupit të Shpëtuar.
Ndërsa mangësia në moral dhe mardhënie nuk e nxjerrin njeriun nga Grupi i Shpëtuar edhe pse kjo gjë ia ulë gradën.

6) Në çështjen e moralit kemi nevojë për sqarim.

Prej më të rëndësishmeve gjëra në moralin e njeriut është, bashkimi i fjalës dhe përputhja rreth të vërtetës, gjë për të cilën na ka porositur All-llahu i madhëruar në fjalën e Tij (të gjitha ajetet në material janë me kuptim):
Ai u ka ligjëruar ju prej fesë atë ç'ka porositi me të Nuhun, atë që Ne ta shpallëm ty dhe atë më ç'ka e patëm porositur Ibrahimin, Musain dhe Isain, ta praktikoni fenë dhe mos u përçani në të. Shura: 13.

Po ashtu na ka njoftuar se Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) është i pastër dhe i largët prej atyre të cilëëve e përçanë fenë e tyre dhe u bënë grupe-grupe.

All-llahu s.u.t. ka thënë:
Me të vërtetë ata të cilët përçanë fenë e tyre dhe u bënë grupe-grupe nuk je prej tyre në asgjë. En'am: 159.


Për këtë arsye përputhja dhe bashkimi i fjalës dhe lidhja e zemrave është prej veçorive më të dalluara të Grupit të Shpëtuar (Ehli Sunne Uel Xhema'a).

7) Nëse në mesin e tyre ndodh mosmarrveshje si rrjedhim i ixhtihadit në ato çështje ku ixhtihadi është i pranueshëm, nuk mban asnjëri prej tyre ndaj tjetrit armiqësi dhe urrejtje, përkundrazi ata besojnë se janë vëllezër me njëri-tjetrin edhe pse ndodh mes tyre mosmarrveshje.

Saqë dikush prej tyre falet pas atij të cilit në mendimin e tij në fik'h e konsideron pa abdes edhe pse imami e kosideron veten e tij në bazë të mendimit të tij në fik'h me abdes. P,sh, një person falet mbas një tjetri i cili ka ngrënë mish deveje.
Ky imam është me mendimin se ngrënia e mishit të devesë nuk ta prish, ndërsa personi që falet pas tij është i mendimit se ngrënia e mishit të devesë ta prish abdesin e megjithatë e shikon namazin pas tij të saktë edhe pse një gjë të tillë nëse do ta vepronte ai do ta konsideronte të pasaktë.

E gjitha kjo për arsyen se ata mendojnë se mosmarrveshja e lindur nga ixhtihadi, në ato çështje ku lejohet ixhtihadi, në ralitet nuk është mosmarveshje, sepse ç`do njëri prej tyre ka ndjekur atë që e ka obligim ta pasojë prej argumentave, nga të cilave nuk i lejohet devijimi.

Ata mendojnë se vëllai i tyre nëse i kundërshton ata në një punë ç`farë do, për pasuar argumentin, se në të vërtetë ai është në përputhje me ta, kjo për arsye se ata (Grupi i Shpëtuar) thërrasin në pasimin e argumentit kudo qoftë ai, kështu që nëse ai i kundërshton ata (pra, vëllezerit e tij) për të qënë dakord me argumentin që posedon, në ralitet ai është në përputhje me ta, sepse ai ndoqi atë ç'ka ata thërrasin dhe udhëzojnë për tek ajo, gjykimi i librit të All-llahut s.u.t. dhe Sunnetit të Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

Nuk është e fshehtë ndaj shumicës së dijetarëve, mosmarveshjet që kanë ndodhur mes sahabeve radijallahu anhum në çështje si shëmbulli i këtyre, qoftë edhe në kohën e Profetit (salallahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) e megjithatë nuk ka kritikuar dhe as nuk i ka tërhequr vërejtje asnjërit prej tyre.

Kur Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) është kthyer prej luftës së Ah`zabit i erdhi Xhibrili a.s. dhe i tregoi që të drejtohej për tek fisi Beni Kurjdha, të cilët e prishën marrveshjen.
Dërgoi Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) shokët e tij dhe u tha:
Të mos e falë askush prej jush ikindinë vetëm se tek Beni Kurejdha.

Dolën nga Medinia dhe u drejtuan për tek Beni Kurejdha, por i mundoi shumë namazi i ikindisë, disa prej tyre e vonuan derisa arritën tek Beni Kurejdha mbasi kishte dalë koha, sepse Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) kishte thënë:
Të mos e falë askush prej jush ikindinë vetëm se tek Beni Kurejdha.

E disa të tjerë e falën namazin në kohën e tij dhe thanë: Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) donte prej nesh që të dilnim sa më shpejt dhe nuk donte prej nesh që të vononim namazin nga koha e tij (këta janë edhe ata të cilët ia qëlluan).

E megjithatë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) nuk kritikoi asnjërin prej dy grupeve dhe asnjëri prej tyre nuk krijoi armiqësi ndaj tjetrit dhe as urrejtje, për shkak të mosmarrveshjes së tyre në kuptimin e këtij teksti.

8) Për këtë arsye e shoh obligim mbi muslimanët të cilët pasojnë Sunnetin që të jënë një ymet i vetëm dhe të mos krijohen mes tyre grupacione.

Ky të antarësohet në një grupacion, tjetri në një grupacion të dytë, e i treti në një grupacion të tretë, e kështu, saqë fillojnë kacafyten mes njëri-tjetrit me gjuhë të mprehta, armiqësohen, dhe urrehen mes tyre për shkak të disa çështjeve në të cilat ixhtihadi është mëse i pranueshëm.

Dhe nuk ka nevojë që të përmend ç`do grupacion me emrin e tij, sepse i llogjikshmi kupton dhe i qartësohen çështijet.

9) E shoh se është obligim mbi Ehli Sunne uel Xhema'a që të bashkohen edhe nëse kundërshtohen në gjëra të cilat sipas kuptimit të tyre, i përmbajnë ato, argumentat e Kur'anit dhe Sunnetit, sepse kjo është diçka e gjërë uelhamdulilah.

I rëndësishëm është bashkimi i zemrave dhe njësimi i fjalës, sepse armiqtë e muslimanëve dëshirojnë që muslimanët të përçahen, qofshin ata armiq të hapur, apo armiq të cilët na shfaqen si miq të muslimanëve, apo të Islamit dhe nuk janë të tillë.

10) Eshtë obligim që të dallohemi me këtë dallim i cili është edhe veçori dalluese e Grupit të Shpëtuar, pra ajo është:
Bashkimi Në Një Fjalë Të Vetme.
[/b][/color]Marrur Nga:
Fetaua Erkanil Islam:
Fq: 22-26.
[/u][/b]DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
 
Kurse për ç`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: eburajan ne 16-02-2006, 18:07:08
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.

Eshte pyetur Shejkh Abdullah Ibn Abdul Aziz Bin Baz (rahimehull-llah).
Pyetja: Nr: (117)
Cili është vendimi mbi shqiptimin e nijetit (ta thuash me zë) për
namaz, abdes….tavaf dhe sa'ji*Përgjigje:Vendimi mbi këtë është se kjo është risi, (bidat) sepse nuk është
transmetuar nga Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), e as nga shoqruesit e tij, pra është obligim qe ta lëmë këtë.

Vendi për nijet (qëllim) është zemra, dhe nuk ka nevoje aspak qe të shqiptojmë (me goje) nijetin (qëllimin).

Dhe All-llahu s.u.t. është Ai që jep Suksesin.

................... ................... ............ ................... ................... ............ ................... ...........
Shpjegimi i fjales* **Sa'ji:*

Hecja shtatë herë mes Safa-s dhe Mer`ue, që bëhet gjatë Haxhit apo Umres.

Kjo bëhet për të simbolizuar kërkimin e Haxheres për ujë për të birin e saj Ismailin.
................... ................... ............ ................... ................... ............ ................... ...........


El-Bid'u Uel-Muhdathat Ue Ma La Asle Lahu - Faqe 635;
Kitabud-Daueh - Volumi 1, faqe 51*
Es-Selamun Alejkum.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: eburajan ne 21-02-2006, 16:30:38
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.

Eshte Pyetur Komisioni i Perhershem Per Fetaua Ne Arabine Saudite.
Pyetja: Nr: (118)A ka mundësi qe një grua te bëjë daueh jashtë shtepisë se
saj, dhe si (do te ishte ajo daueh)?Përgjigje:Është e mundur për një grua qe të bëjë daueh brenda
shtepisë se saj, si burrit te saj dhe mahrem-it nga te dyja gjinitë,
meshkujve dhe femrave.

Është gjithashtu e mundur për atë qe të bëjë da'uah jasht shtepisë se saj tek gratë tjera, përderisa kjo nuk perfshinë që ajo te udhëtoj pa burrin e saj apo pa mahrem, dhe gjithashtu përderisa nuk ka frikë qe bëhët ndonjë fitne, dhe kjo duhet të bëhët me lejen e burrit nëse ajo është e martuar dhe kjo është e nevojshme, dhe gjithashtu që, kjo që bënë (d.m.th daueh) nuk i lë anash obligimiet parimore te familjës se saj.


___________________ ___________________ ___________________ ___________________ _
Shpjegim i fjalës "mahrem":

Mahremi i referohet grupit të njerëzve që janë të ndaluar për gruan për shkak të lidhjeve martesore apo të gjakut. Këtu përfshihen këta njerëz:

1. Mahremët e përhershëm të saj për shkak të lidhjes së gjakut, dhe këta janë: babai i saj, biri i saj (i cili ka hyrë në pubertet), vëllai i saj, xhaxhai i saj, biri i vëllait të saj, biri i motrës së saj, dhe daja i saj.

2. Mahremët Radha' për shkak të shfrytëzimit të përbashkët (me ndonjë tjetër) të qumështit derisa ishte fëmijë, dhe statusi i tyre është i ngjashëm me shtatë mehremët e përhershëm (dmth asgjë s'mund ta ndryshojë statusin e tyre)

3. Mehremët e saj për shkak të martesës dhe ata janë: babai i burrit të saj, biri i burrit të saj (thjeshtëri), burri i nënës së saj (njerku), dhe burri i bijës së saj.

Këto kategori njerëzish, së bashku me burrin e gruas, formojnë grupin e përcjelljes së lejuar për gruan muslimane kur ajo të udhëtojë.

___________________ ___________________ ___________________ __________________Fataual Lexhnetul Daime Lil-Buhuthil I`lmijje Uel Ifta.

Volumi i 12, Faqe 249-250, Pyetja Nr.4 e Fetuase Nr.4996Es-Selamun Alejkum.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Bekimi ne 21-02-2006, 16:51:03
Me falni qe nderhyj, por nuk kuptoj perse ketu ka pyetje dhe pergjigje vetem me dijetare te Arabise???

Cka kane te vecante ata???Mos jane ndryshe nga dijetaret tjere te botes, apo eshte bere per ceshtje diturie????
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: gysi ne 22-02-2006, 13:39:37
Eshte shume e thjeshte Bekim, dhe e di qe ti e kupton shumire, por qe fatkeqesisht shume muslimane ende nuk kuptojn e asgje!

Politizimi i fese, shfrytezimi i disa pikepamjeve prodhim "made in Saudia", ben qe te perhapej pikepamje te tilla te ngurtesuara vetem ne nje rreth te ngushte.
Ne fakt dijetaret e saudise nuk kane fort faj per kete. Ata ndjekin ate linje mendimi, ate shkolle e cila ka nje tradite ne Saudi, qe me Abduluehabin. Problemi qendron tek importimi i kesaj linje ne Shqiperi, qe eshte teresisht jo i pershtatshem.
Dhe kj vjen ne saj te industrise propagandistike mbreterore te saudise, e cila tenton te shtrije ndikimin e saj ne boten islame, nepermjet transportimit te menyres se saj per te kuptuar islamin.
Keshtu sipas nje pjese te mire te muslimaneve sot, fetvaja, hukmi, mendimi transportohet, bruto ekskuluzivisht vetem nga Arabia Saudite. Sipas tyre, vetem aty ka dijetare. Vetem aty gjendet feja (feja e paster sipas tyre).

Keto nuk jane gje tjeter vetem se pasojat shenjat e nje viktimizimi te nje pjese te mire te muslimaneve ne mjaft vende te botes, prej industrise propagandistike saudite. Eshte menyre se si ka mbijetuar mbreti i saudise qe shkoi, frymen e te cilit ky vend e mbart ende.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: rafo ne 22-02-2006, 18:28:53
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.

Është Pyetur Komisioni i Perhershem Për Fetaua Ne Arabine Saudite.
Pyetja: Nr: (119)Cili është ligji Islam për ata të cilët kultivojnë duhan dhe paratë të cilat i fitojnë bujqit nga shitja e tij ?Përgjigje:Nuk është e lejuar që të kultivohet duhani, qe të shitet e as qe të pihet sepse është haram në shumë mënyra:

Për shkak të efekteve të dëmshme që shkakton ai në shendet, për shkak të të këqiave qe ai ka dhe mungeses së beneficioneve nga ai.

Pra eshte e nevojshme qe Muslimani ta lë atë të tërin dhe të distancohet nga ai, që mos ta kultivojë e mos ta shes sepse nese All-llahu s.u.t. e ka bërë diçka haram atëhere edhe shitja e blerja e tij është haram.


Dhe Allahu e di më se miri.
Fataual Lexhnetul Daime Lil-Buhuthil I`lmijje Uel Ifta.

Volumi i 13, Faqe 62, Pyetja Nr.1 e Fetuase Nr.15928
Lutja jonë e fundit është:
Falenderimi dhe i tërë suksesi i takon vetëm Allahut s.u.t.


Es-selamu Alejkum.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: besimtarja ne 23-02-2006, 02:37:32
gys,mos-bëj-provë-te-sjellësh-fetua-nga-Karadaui-se-do-te-te-thonë:
pak-rëndësi-ka-se-çfarë-thotë-ai.Apo:paska-ndryshuar-mendim?.
pavarësisht-se-ai,gjithmonë-njësoj-ka-menduar.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: gysi ne 23-02-2006, 14:26:36
Kardavi????????
Mazallah!!!!!!!!!! Jojo: :)

PO mori pasaporte saudite edhe mundet! :)

Me e forta eshte se Sauditet dine te lujne edhe politike ka i here, pavaresisht se e lujne trashe!
P.sh. librat e Kardavit i kane leju deri me i fare mase te botohen ne Saudi, se normalisht, nuk ka kuptim.
Po ca bohet?
I censurojne deri me i fare mase qe nuk arrin ta njohesh absolutisht librin.
NJe mikut tim i kish rene ne dore nje liber i shejhut qe quhet "Islami dhe politika" dhe po me tregonte, qe aq shume i kishin fut gersheret ne liber, sa shumica e fjalive nuk kishin fare kuptim as nga aspekti gjuhesor. Kushdo qe do ta lexonte ate liber do te thoshte me te drejte, "sa liber i dobet".
Ne qofte se lexon Kardavin ne botimet saudite, do te besosh se shejhu ka te njejtin menhexh me grupin e Hakut, te shej Rabias!
Normale, ne kete vend censurohet Ibn Tejmije, e jo me Kardavi!

Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 23-02-2006, 16:16:57
gys,mos-bëj-provë-te-sjellësh-fetua-nga-Karadaui-se-do-te-te-thonë:
pak-rëndësi-ka-se-çfarë-thotë-ai.Apo:paska-ndryshuar-mendim?.
pavarësisht-se-ai,gjithmonë-njësoj-ka-menduar.

Nga Gysi:
Citim
Kardavi????????
Mazallah!!!!!!!!!!  

PO mori pasaporte saudite edhe mundet!

Me e forta është se Sauditet dinë te lujne edhe politike ka i herë, pavarësisht se e lujne trashe!
P.sh. librat e Kardavit i kanë leju deri me i fare masë te botohen ne Saudi, se normalisht, nuk ka kuptim.
Po ca bëhet?
I censurojne deri me i fare masë qe nuk arrin ta njohësh absolutisht librin.
NJe mikut tim i kish rënë ne dorë një libër i shejhut qe quhet "Islami dhe politika" dhe po më tregonte, qe aq shumë i kishin fut gersheret ne libër, sa shumica e fjalive nuk kishin fare kuptim as nga aspekti gjuhesor. Kushdo qe do ta lexonte atë libër do të thoshte me te drejtë, "sa libër i dobët".
Ne qoftë se lexon Kardavin ne botimet saudite, do të besosh se shejhu ka te njëjtin menhexh me grupin e Hakut, te shej Rabias!
Normale, ne këtë vend censurohet Ibn Tejmije, e jo me Kardavi!

Selamu Alejkum
 
Vëlla Gysi dhe Motër Besimtarja, te dy mesazhet e mesiperme janë jashtë teme.
 
Kush don te diskutoj për Shejkh Kardauin për Shejkh Ibn Tejmijen për Shejkh Rabine apo te tjerë, fare mirë mund qe te hapi një teme te re, edhe te flasi, MENDOJ SE KETE GJE E DINI, nuk i ndalon njeri.
 
Pasi ky quhet Forum, ç`do njeri ka te drejtë te thotë atë qe e beson, përderisa nuk bjen kundra me rregulloren e forumint.
 
Dhe unë i cili e kam hapur këtë teme, kur e kam lexuar Rregulloren, nuk kam hasur ne ndonjë pikë qe te thotë, mos më i përmend dijetaret e Saudise apo te tjerë.
 
Unë e kam hapur këtë teme edhe unë po postoj ne te.
 
Kush ka dëshirë të postoj Fetua te Shejkh Kardauit apo te dikujt tjetri, Forumi është i madh, dhe mundet te hapi tema.
 
Me Respekt.
 
Selamu Alejkum.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: gysi ne 27-02-2006, 12:18:34
Kush po thote qe nu ke te drejte te postosh ate qe mendon?

Ne po themi vetem ate qe neve na duket se nuk shkon ne mendimin tuaj.
Askush nuk ta ndaloi te drejten per te shprehur mendimin.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 27-02-2006, 18:00:13
Kush po thotë qe nu ke te drejtë të postosh atë qe mendon?

Ne po themi vetëm atë qe neve na duket se nuk shkon ne mendimin tuaj.
Askush nuk ta ndaloi te drejtën për te shprehur mendimin.

Ne radhe te pare.

Selamu Alejkum.

Po me vjen keq qe na paske keqkuptuar, porse une kam qene shume i qarte ne ato qe kam thene.

Vella ti e din se per c`fare flet tema, keshtu qe hapjha e debateve apo nxitja ne to, mbrenda nje teme qe nuk i perket, nuk eshte e hijshme.

Une nuk e dij nese behen me qellim keto nderhyrje, porse ajo qe dij eshte se nuk ke hije te behet nje gje e tille.

Pasi ato nuk jane thjesht mendime qe nuk perputhen me menimet e mija, porse jane pyetje me spec.

Pasi po te ishte vetem ceshtja e mendimeve, nuk kishte pse ty thonte, mos beni gabim te sidhni Fetua te Shejkh Kardauit........... ......... apo, perderisa nuk e ka par pashaporten Saudite............ .. etj.

Nese ti kete gje e quan, mos perputhje mendimesh, atehere me fal vella, se une kam gabuar.

Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: igru ne 28-02-2006, 04:42:56
Selam
Kam nje verejtje te vogel ne parim. Te me falni paraprakisht per nderprerjen.
Ne postimet thuhet sahere qe pergjigjet jane nga "dijetari i shekullit shejh Albani"
Kur eshte marre ky vendim? Kush jane argumentet per kete nga dijetaret e tjere te botes, pasi besoj se nuk mund ta marrri vetem komisioni i perhershem, apo e kam gabim?
Nese eshte vertete keshtu, kam pershtypjen se shekulli ka kaluar... u bene nja 6 vjet me duket? Kete e them vetem per update-im te shkrimit (gjithmone nese eshte marre ky vendim).

Edhe dicka tjeter, nese eshte e mundur. Ju lutem ktheni pergjigje te argumentuar dhe mos filloni as me levdata dhe as me kunderpergjigje. Secili do jape pergjigje vete para Zotit.
Selam.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 28-02-2006, 19:57:49
Selam
Kam një vërejtje te vogël ne parim. Të me falni paraprakisht për nderprerjen.
Ne postimet thuhet saherë qe përgjigjet janë nga "dijetari i shekullit shejh Albani"
Kur është marrë ky vendim? Kush janë argumentet për këtë nga dijetaret e tjerë te botës, pasi besoj se nuk mund ta marrri vetëm komisioni i perhershem, apo e kam gabim?
Nëse është vërtetë kështu, kam përshtypjen se shekulli ka kaluar... u bene nja 6 vjet me duket? Këtë e them vetëm për update-im te shkrimit (gjithmonë nëse është marrë ky vendim).

Edhe diçka tjetër, nëse është e mundur. Ju lutem ktheni përgjigje te argumentuar dhe mos filloni as me levdata dhe as me kundërpërgjigje. Secili do jape përgjigje vete para Zotit.
Selam.

Selamu Alejkum.

Moter igru, All-llahu s.u.t. ta shperblefte per kete pyetje, a mundesh moter, te hapesh nje teme tjeter edhe te Pyesesh kete pyetje qe ke bere, pasi po me duket qe tema do te mari drejtim tjeter.

Pasi nese dikush do te pergjigjet, mos harro se do te kete prej tyre qe do ta kundershtojne, e keshtu nga nje pyetje do te dalim ne tjetren e keshtu me rradhe tema do te dali prej qellimit te saj.

Ky u be mesazhi i trete qe e shkruaj ne lidhje me kete gje, mundet fare mire qe te hapet nje teme e re.

Nuk eshte e zorshme.

Ju lutem te gjitheve, mos dilni nga tema.

Selamu Alejkum.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: igru ne 01-03-2006, 05:35:59
Me fal po pse e quan dalje nga tema. Mund te thoja se jam teresisht ne teme. Se pari kam bere disa pyetje dhe se dyti fare mire mund te mi gjeni pergjigjet nga dijetaret e Arabise Saudite apo dhe te tjere. Apo vlejne vetem pyetjet qe sillni ju te bera nga persona x apo y?
Selam
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: gysi ne 01-03-2006, 07:39:25
Tema Etherist eshte pyetje-pergjigje ndaj dijetareve te saudise dhe me te drejte, dhe teresisht brenda temes, nje nga motrat tona pyet se perse, juve beni dallim mes dijetareve te saudise dhe dijetareve te tjere. Perse bazoheni vetem ne fetvate e dietareve te nje vendi te aktuar Islam (dhe per me teper kur dihet qe eshte nje prej vende ve me fanatike) dhe lini pas dore dijetaret e vendeve te tjera?

Ti mund te thuash se pyetjet e mija qe pasuan mund te jene me spec. Nuk ka asnje fare problemi. Kush e ka ndaluar te behen pyetje me spec? Aq me mire. Kjo tregon se jane pyetje te mprehta.

Sigurisht qe me lar kam perdorur ironine dhe thumbimin per te shprehur pikempamjen time lidhur me idete e tua qe i quaj te gabuara dhe nuk ka asnje problem ne kete per sa kohe qe nuk kam kaluar ne fyerje personale dhe banalitete.

Nuk mendoj se jemi jashte teme. Perkundrazi, ky eshte thelbi i temes, Dhe madje po e bejme temen disi me terheqese, ndryshe nga lekzionet e merzitshme qe e keni mbushur juve.
Fundja jemi ne forum. Dhe ne forum ka dialog, jo monolog, sic keni bere juve gjate gjithe kohes.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 01-03-2006, 19:04:42
Tema Etherist është pyetje-përgjigje ndaj dijetarëve te saudise dhe me te drejtë, dhe teresisht brenda temës, një nga motrat tona pyet se përse, juve bëni dallim mes dijetarëve te saudise dhe dijetarëve te tjerë. Përse bazoheni vetëm ne fetvate e dietareve te një vendi te aktuar Islam (dhe për me tepër kur dihet qe është një prej vende ve me fanatike) dhe lini pas dorë dijetaret e vendeve te tjera?

Ti mund të thuash se pyetjet e mija qe pasuan mund te jenë me spec. Nuk ka asnjë fare problemi. Kush e ka ndaluar te bëhen pyetje me spec? Aq me mirë. Kjo tregon se janë pyetje te mprehta.

Sigurisht qe me lar kam perdorur ironine dhe thumbimin për te shprehur pikempamjen time lidhur me idetë e tua qe i quaj te gabuara dhe nuk ka asnjë problem ne këtë për sa kohe qe nuk kam kaluar ne fyerje personale dhe banalitete.

Nuk mendoj se jemi jashtë teme. Perkundrazi, ky është thelbi i temës, Dhe madje po e bëjmë temën disi me terheqese, ndryshe nga lekzionet e merzitshme qe e keni mbushur juve.
Fundja jemi në forum. Dhe në forum ka dialog, jo monolog, siç keni bërë juve gjatë gjithë kohës.


Selamu Alejkum.

Po vella  te drejte ke kur thua, qe gjendemi ne Forum, dhe ne te ka dialog, e jo  monolog, porse ne temat e caktuara.

Vella sa i perket leksioneve te meriteshme (keshtu i quan ti), nuk te ka detyruar njeri qe ti lexosh, mos hyre fare dhe mos i lexo nese te pengojne.

Kurse sa i perket pyetjes se asaj motres, eshte mese e thjeshte pergjigja, dhe c`do kush mundet me e kuptuar.

Ashtu sikurse dikush, i quan disa persona dijetar, ne te njeten menyre dikush tjeter nuk mund ti quaj dijetar, kjo eshte pergjigja.

Mbetesh i respektum.

Selamu Alejkum.

Selamu Alejkum.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 01-03-2006, 19:20:53
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje çon në zjarr.


Është Pyetur Komisioni i Perhershem Për Fetaua Ne Arabine Saudite.
[/b][/color]

Pyetja: Nr: (120)
Kush jane rruget qe shejtani mundohet te gjeje menyren per ti
peshperisi njeriut ?
Përgjigje:Ekzistojne shume rruge, ai mund ta nxise ndonjerin te beje zina (kurveri).

P.sh ne fillim ai e nxit viktimen e tij te jete ne vetmi me grate, pastaj ti shikoje ato, pastaj tu flasi atyre, dhe pastaj te degjoje ato te kendojne, dhe keshtu me rradhe deri sa ai te arrije ne fund: kur viktima e tij ben zina (kurveri).

Shejtani mund ta sulmoje viktimen e tij neprmjet stomakut duke e joshur ate te haje ate c`fare nuk jane hallall (te lejueshme) si ne pirje e alkohoolit apo edhe marrjen e drogave.

Shejtani mund te gjeje se nje person ka nje dashuri te tepert (te papermbajtur) per pasuri materjale, keshtu qe ai e shtyn ate ne fitim te pasurise nepermjet menyrave haram (te paligjshme) si, te vjedhe, te mashtroje, te praktikoje rriban (kamaten), te uzurpoje dhe te tradhetoje.

Ai mund te shohe qe nje person ka shume kiber (mendjemadhesi), keshtu qe ai do ta inkurajoje ate ti nenvleftesoje te tjeret, te jete arrogant me ato qe jane te dobet (inferiore) kundrejt tij ne shoqeri, dhe se lista e kurtheve te shejtanit eshte e pafundme.

Fataual Lexhnetul Daime Lil-Buhuthil I`lmijje Uel Ifta. Vellimi i 8, Faqe 314.
[/u][/b]
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.


Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit.
etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: gysi ne 03-03-2006, 13:30:36
Qe nuk i lexoj monologjet tuaja kjo eshte e kuptueshme. Nuk jam aq maniak sa te rri e te lexoj te gjithe carcafet qe ju merrni me coppy-paste, per me teper kur me duken edhe te merzitshem.
Po ja, thjesht kap ndonje fjale aty-ketu.
Ne fakt nuk eshte absolutisht justifikim ai qe thua ti, qe te mos futem ketu edhe nese juve sillni lexime te merzitshme, per me teper kur jam i detyruar te moderoj ne kete vend ku poston ti. Gjithsesi i kam toleruar keto tema, duke njohur te drejten tende per te postuar, qofte edhe gjera te merzitshme, pasi deri diku eshte e drejta jote.
Por prej kesaj, nuk mund te pengohem te shpreh mendimin tim lidhur me postimet e tua, aq me teper lidhur me konceptet qe shpreh ne to dhe qe i quan pjese te fese.

Persa i perket asaj qe ti thua lidhur me mundesine per tema te vecanta ku nuk behet diskutim eshte e vertete qe mundesh, por kjo nuk do te thote se ne keto tema te ndalohet diskutimi. Dhe per me teper, ne kemi nje seksion te vecante qe quhet bibliografi ketu tek forumi islam.

Gjithsesi je i lire te vazhdosh monologjet e tua pa fund.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 04-03-2006, 07:39:29
Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

Vella i nderuar Gysi, keni thene ne postimin tuaj.
Citim
Gjithsesi je i lirë te vazhdosh monologjet e tua pa fund.


Ajo qe mund te them, eshte, qe All-llahu s.u.t. ta shperblefte dhe te ruajt.

Selamu Alejkum.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Lundrentari ne 20-03-2006, 15:54:46
Ethersisti......... Allahu swt te Shperbleft vëlla i dashtur, te falt, te meshiroft, te dheft shëndet, dhe te udhezoft. Ty dhe gjith ata qe perjpekjen për përhapjen e dinit islam tek ata qe ndoshta nuk kanë edhe aq njohuri ne islam.

Një teme e till e meriton te publikohet ne libra, fletore, kalendare, etj etj.

Nuk e kuptoj pse disa persona te tjerë, s'po e shohin dot me kthejlltesi dobin e temave te tilla.

Eselamun Alekum...
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: besimtarja ne 21-03-2006, 02:05:35
Mendoj se shejh Albanit ia kane dhene ate titull,sepse beri nje ringjallje te shkences se hadithit ne shekullin e kaluar.Te tjeret duhet te vazhdojne kete rruge,sepse nuk eshte e thene qe shejhu(All-llahu e begatofte me xhen-nete) ta kete plotesuar tamam.
Por mendimi im personal eshte qe ne kete rubrike,nqse nuk ke kundershtim etherist,te silleshin fetua edhe nga dijetare te vendeve te tjera.Shkaku eshte se jo te gjitha vendet jane saudi.Jo te gjithe myslimanet mund ti praktikojne keto fetua ne vendet e tyre apo ne familjet e tyre.Duke sjelle nje larmi fetuash nga dijetare te ndryshem,si nga te saudise ashtu edhe nga te tjere(por pa debat se cili e ka fetuan me te mire sepse ndryshojne rrethanat,sic e thashe me lart),do kontribohej me mire ne kete ceshtje,per te gjithe myslimanet qe duan te praktikojne islamin.
Dhe sa per ate,qe te hapet nje rubrike tjeter,mendoj nuk eshte mire si ide.Me mire te jene bashke qe ne ti lexojme te gjitha fetuat sepse mund te behet sic e tha gysi,monolog.Vete e shkruan,vete e lexon e po vete kenaqesh.
Shpresoj qe te mos mekeqkuptosh.
Esselamu alejkum.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Isra ne 21-03-2006, 05:18:39
Selam o njerez!


se pari, Zoti e shperblefte hapesine e kesaj teme se me te vertete kemi nevoje per dije, por ajo qe spo kuptoj ndaj dua te pyes, mos valle pergjigjet jane vetem nga Shehij Albani apo? Sepse dijetare jane shume, ndaj do ishte mire qe te jene pergjigje dhe mendime dhe nga dijetare te tjere te vendeve te tjera, jo vetem te arabise saudite.....apo jo?
megjithate etheristi eshte i lire te hape tema dhe te diskutoje per cfare te doje..
selam :)

Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: igru ne 22-03-2006, 14:18:16
O Isra, mos bej shume pyetje se do dali etheristi e do thote jemi jashte teme. Pak a shume te njejten gje i kam then dhe une me pare dhe nuk kam marre asnje pergjigje.

Pyetjet ketu mesa kam pare nuk jane vetem nga shejh Albani podhe nga dijetare te tjere, padyshim nga Arabia Saudite.

Ne fakt ai eshte brenda temes, problemi eshte qe ne kete teme jepen FETVA, gje qe nuk eshte aspak per tu justifikuar me faktin qe po i permbahet temes. Besoj nuk e ngaterrova shume fjaline :)

Nese japim fetva, apo transmetojme fetva, duhet te jemi shume te kujdesshem, kishte nga tabiinet qe skuqeshin dhe dridheshin para se te jepnin fetva, se e kuptonin pergjegjesine e ceshtjes.

Shpresoj te pakten te seleksionohen, shpresoj te me pranohet kjo keshille pa te keq, po edhe kjo do profesionalizem, duhet te jesh fakih dhe i aktualizuar me shoqerine tone. Shpresoj te kjo te pakten.

Selam.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Hasani ne 22-03-2006, 14:56:19
Esselamualejkum musliman

Vërtetë vleren e dituris dhe te diturit e din vetëm ai qe ka dije mbi te dhe  që punon për ta arritur atë.

Esselamualejkum musliman nga vellau jauj në Islam
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 22-03-2006, 16:04:13
Alejkum Selam Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

Ethersisti.........Allahu swt te Shperbleft vëlla i dashtur, te falt, te meshiroft, te dheft shëndet, dhe te udhezoft. Ty dhe gjith ata qe perjpekjen për përhapjen e dinit islam tek ata qe ndoshta nuk kanë edhe aq njohuri ne islam.

Një teme e till e meriton te publikohet ne libra, fletore, kalendare, etj etj.

Nuk e kuptoj pse disa persona te tjerë, s'po e shohin dot me kthejlltesi dobin e temave te tilla.

Eselamun Alekum...


Vella Xhaviti, All-llahu s.u.t. te ruajt nga c`do e keqe, ne kete bote dhe ne boten tjeter, dhe ta prnofte duane Amin.

Mendoj se shejh Albanit ia kanë dhënë atë titull,sepse bëri një ringjallje te shkences se hadithit ne shekullin e kaluar.Të tjerët duhet te vazhdojnë këtë rrugë,sepse nuk është e thënë qe shejhu(All-llahu e begatofte me xhen-nete) ta këtë plotësuar tamam.
Por mendimi im personal është qe ne këtë rubrike,nqse nuk ke kundërshtim etherist,te silleshin fetua edhe nga dijetare te vendeve te tjera.Shkaku është se jo të gjitha vendet janë saudi.Jo te gjithë myslimanet mund ti praktikojne këto fetua ne vendet e tyre apo ne familjet e tyre.Duke sjelle një larmi fetuash nga dijetare te ndryshëm,si nga te saudise ashtu edhe nga te tjerë(por pa debat se cili e ka fetuan me te mirë sepse ndryshojnë rrethanat,siç e thashë me lart),do kontribohej me mirë ne këtë çështje,për te gjithë myslimanet qe duan te praktikojne islamin.
Dhe sa për atë,qe te hapet një rubrike tjetër,mendoj nuk është mirë si ide.Me mirë te jenë bashke qe ne ti lexojmë të gjitha fetuat sepse mund te bëhet siç e tha gysi,monolog.Vete e shkruan,vete e lexon e po vete kenaqesh.
Shpresoj qe të mos mekeqkuptosh.
Esselamu alejkum.

Alejkum Selam Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

Moter Besimtarja, nuk eshte plotesishte e vertete ajo qe thoni per Shejkh Albanin (rahimehull-llah), thote Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Ne fundin e c`do shekulli, All-llahu s.u.t. do t`ju dergoje nje njeri i cili ka per ta ringjadur fene.


Dhe sikurse kane rene dakort dijetaret e kesaj kohe, te cilet njihen me diturin e tyre, duke i futur ne kete rreth, te gjithe ata te cileve i perputhen mendimet apo nuk i perputhen me Shejkh Albanin (rahimehull-llah), qe te gjithe kane thene, qe ky person, ne kete shekull eshte Shejkh Albani (rahimehull-llah).

Vetem se ketu mund te perjashtijme vetem disa, te cilet zilija e tyre nuk i ka lejuar ta thojne kete fjale.

Dhe sa do qe te kalojne vitet, ai po Imam do te ngeli, pasi eshte bere sebep qe shume veta te udhezohen, dhe gjithashtu eshte bere sebep, qe ta pastroje Hadithet e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

The sikurse i ka thene Imam Ahmedi (rahimeull-llah) kudershtareve te tij:
Qe shenja midis nesh se kush eshte apo jo ne rruge te drejte, do te jete dita e Xhenazes.

Kurse te tjeret kane thene:
Qe shenja qe Shejkh Albani (rahimehull-llah), me te vertete ka qene Imam, do te jete, Historia dhe librat e tij.

Pasi All-llahu s.u.t, kujt i don te miren (apo nuk ka dobi ne dijen e tij) , e ben ate qe edhe njereit ta duan, dhe kujt nuk ja don te miren (dhe prej te cilit nuk ka dobi ne dijen e tij), kujtohet per disa vjet, e pastaj harrohet, gje te cilen e shohim qe ka ndollur me shume dijetare nga gjeneratat e para.

Moter, sa i perket dijetareve, pret te cileve jane mare disa Fetua, nuk jane te gjithe prej Saudise, pastaj, edhe Titulli i kesa teme, nuk ka qene keshtu sikurse eshte tashti, porse eshte ndryshuar nga Moderatoret (pasi njeri tjeter nuk ka mundesi me e ndyshu), me nje fjale ka qene nje titull tjeter, ku thonte pyetje pergjigje me dijetaret e ehli sunnetit.

O Isra, mos bëj shumë pyetje se do dali etheristi e do thotë jemi jashtë teme. Pak a shumë te njëjtën gjë i kam then dhe unë me pare dhe nuk kam marrë asnjë përgjigje.

Pyetjet këtu mesa kam pare nuk janë vetëm nga shejh Albani podhe nga dijetare te tjerë, padyshim nga Arabia Saudite.

Ne fakt ai është brenda temës, problemi është qe ne këtë teme jepen FETVA, gjë qe nuk është aspak për tu justifikuar me faktin qe po i permbahet temës. Besoj nuk e ngaterrova shumë fjalinë :)

Nëse japim fetva, apo transmetojme fetva, duhet te jemi shumë te kujdesshem, kishte nga tabiinet qe skuqeshin dhe dridheshin para se te jepnin fetva, se e kuptonin pergjegjesine e çështjes.

Shpresoj te paktën te seleksionohen, shpresoj te me pranohet kjo këshillë pa te keq, po edhe kjo do profesionalizem, duhet të jesh fakih dhe i aktualizuar me shoqërinë tonë. Shpresoj te kjo te paktën.

Selam.

Alejkum Selam Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

Mos kini frike se nuk them se eshte jashte teme, pasi edhe nese e kam thene ndonje here ka qene per shkak qe te mos mari tema drejtim tjeter.

Sikurse e kam theksuar edhe ne pergjigjen me larte, Titulli i kesaj teme nuk ka qene, pyetje pergjigje me dijetaret e saudise............ porse ka qene pyeje pergjigje me dijetaret e ehli sunnetit, se kush e ka nderruar titullin e temes nuk e di, dhe nuk jam ankuar per kete gje, pasi nuk e kam pare normale me u anku.

Perderisa nuk e keni ndjekur temen qe ne fillim, me mire te mos flisnit per dicka qe nuk e dine, dhe nese nuk e dini, te pyesnit, para se te gjykoni.

Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: besimtarja ne 23-03-2006, 02:32:01
une nuk kam degjuar qe shejh Albani te jete ringjalles i fese islame per shekullin e kaluar.Kam degjuar edhe nga dijetare selef qe kane vizituar shqiperine e kane mbajtur ligjerata,thjesht fare e kane cilesuar muhadith te shekullit qe sapo kaloi.Po flas per vitet 1993,1994 ku Shqiperia ishte ne fillim te islamit dhe erdhen shume selef nga Saudia ,dijetare shume te mire dhe vetem kete epitet i vune.Kurse persa i perket titullit"ringjalles i fese islame"per shekullin qe kaloi,per te cilin kane rene dakort te gjithe dijetaret e te gjitha rrymave,eshte Hasan El-banna.Me fal nuk dua qe te replikoj por vetem si sqarim.
Te falenderojme qe na informove per titullin fillestar te rubrikes se keshtu, mund te vendosim edhe ne ndonje fetua nga te tjeret.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: igru ne 23-03-2006, 14:23:33
Para se te vazhdohet do ishte me mire te rinderrohej emri i temes. Mire do beje te ankoheshe, po ti e di. Se keshtu ka marre tjeter sens tema.

Temen e kam ndjekur vertikalisht, pa lexuar ne hollesi, dhe kuptoje qe per kete te mbrojta. Thjesht jemi keqkuptuar.

Edhe une nuk di qe shejh Albani te jete dijetari i shekullit te kaluar. Po kjo nuk ka rendesi as per ne as per te njeri, them une.
Ajo qe kam frike une dhe qe nuk me pelqen fare, eshte qe kanalizohen fetvate kaq ngushte sa nuk ka. Pse merren vetem fetvate e Albanit apo ibn Tejmijes, apo perseri ndonje dijetari nga Saudia? Besoj se pasuria islame ka qendruar dhe qendron ne larmine e mendimit dhe qyteterimit? Nuk mendoni keshtu? Prandaj secili qe do kete ndermend te postoje, t'i vere qellim vetes te gjeje ca fetva nga te tjeret. Keshtu i behet qejfi te gjitheve. Ok? hajt selam!
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 26-03-2006, 12:05:08
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje çon në zjarr.Është Pyetur Komisioni i Perhershem Për Fetaua Ne Arabine Saudite.


Pyetja: Nr: (121)A eshte e lejuar qe te shkruajme shkronjen (S) apo (s.a.v.s.) ne vend se te shkruajm (salall-llahu alejhi ue selam), dhe pse ?Përgjigje:Nga Sunneti eshte qe te shkruhet e gjithe fraza, e cila eshte (salall-llahu
alejhi ue sel-lem), dhe kjo per shkakun se eshte lutje.

Dhe lutja eshte nje forme adhurimi, te cilen e themi gojarisht (frazen) edhe shkurtesa per te (frazen) me shkronjen (S) ose (S.A.U.S) ose dicka e tille nuk eshte lutje e as forme adhurimi, pa
marre parasyshe a eshte e thene gojarisht apo e shkruar.

Dhe per kete shkak, kjo shkurtese nuk eshte perdorur nga tre gjeneratat e para per te cilet Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka deshmuar per to, me miresi dhe devotshmeri.


Me All-llahun s.u.t. qendron suksesi dhe All-llahu s.u.t. dergofte pershendetje dhe bekime
mbi Profetin e Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem], mbi familjen dhe shoqeruesit e tij.
Fataual Lexhnetul Daime Lil-Buhuthil I`lmijje Uel Ifta.
Vellimi i 12, Faqe 208, Pyetja 3 e Fetuase Nr.5069.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse për c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit.
etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: besimtarja ne 27-03-2006, 02:02:55
Me fal,por kjo shkurtese nenkupton librin apo fletoren ku shkruan nxenesi dhe studenti?
Jane dy gjera te ndryshme.Nxenesi dhe studenti shkruajne shpejt ne ligjeratat e pedagogeve,qe keshtu shkrimin e sad,brenda kllapave ata e kane per shpejtesi.Por kur e thone me goje,e shqiptojne te plote si fraze.Kurse persa i perket  librit,natyrisht qe duhet e plote.
Ndoshta e kam gabim.Po keshtu e di.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: besimtarja ne 27-03-2006, 02:10:38
Edhe nje pyetje.Kjo fetua vlen vetem per shkurtesat ne fund te profetit Muhamed a.s  apo edhe per All-llahun xh.sh?
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: gysi ne 27-03-2006, 11:58:58
Hajdeeeeeee!

Sa larg paska shku ummeti!!!!!!!!!!!!!!!
E zgjidhem edhe kete muhabet. Tani cfare na ka mbetur?
Une sinerisht, nuk i kuptoj mire ca lloj muslimanesh. C'nevoje ka per fetva ky muhabet?
Dhe nuk e kuptoj se si marrin persiper ti pergjigjen pyetjeve te tilla?

Pervec kesaj, edhe pergjigja, me duket mjaft e paqarte. KJo pergjigje tregon vetem literalizmin e pergjigjedhenesit. Ore, c'eshte shkrimi? Eshte menyra se si fjalet i shprehim ne leter. Dhe kjo gje behet me ane te simboleve, qe ne rastin konkret jane germat.
Vlera e salavatit eshte tek zemra qe perkujton profetin dhe jo tek menyra se si paraqitet ne germa salavati. Nuk ka absolutisht rendesi se si e shkruan ti, rendesi ka mesazhi qe grupi perkates i simboleve perfton tek mendja e lexuesit.
Eshte njesoj si duaja. Nuk ka rendesi tek fjalet qe ti perzgjedh, por ka rendesi qe ajo cka po i kerkon Zotit, si dhe menyra se si po ia kerkon. Mjafton qe kuptimi te jete i njejte. Ti po i drejtohesh Zotit, Krijuesit dhe jo redaktorit gjuhesor te ndonje libri apo gazete!
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Hasani ne 27-03-2006, 15:46:57
selamualejkum musliman

Gysi vellait gjithnje e me shume po  e tregon nivelin tend intelektual .Nese ti nuk i kupton ca musliman , ata ca musliman i kuptojne disa tjere muslimane .Dhe qendrimin tend mbi kete teme e kemi marren qysh ne shkrimet e mehershme kur ke thene se kjo eshte vetem se nje monolog per ty , ateher  dhe nuk ke ndermend te lexoshe gjera te tilla .Pse ke deshire te beshe lemesh temen nese ajo nuk te shkon ty apo dikuj tjeter per shtati .Principi i kuptimit te gjerave nga ana ime dallon nga i Juaji , i Juaji nga i ati tjeterit e keshtu me radhe , ateher per mua kjo metod e paraqitjeve te fetvave i pershtatet principit time dhe e lexoj , juve nuk i pershtatet dhe nuk e lexoni .Ateher qka me duhet mua komenti i nje shkrimi nga ana juaj kur ju nuk keni pershtatje me ate shkrim aq me teper kur nje shkrim eshte i shkruar nga njerez qe kane me shume dituri nga kjo Fe se une dhe ju .Pra leje te qete temen te vazhdoj siq eshte qellimi i saj qe vetem te paraqiten pergjigjie te dijetareve e jo te behen aren diskutimi nga ana juaj apo e dikuj tjeter qe nuk i shkon per shtati .Nese do diskutim kopjo pergjigjien ketu dhe hape nje teme te re e beje nje aren te nxehet atje per diskutim .
Ka thene Umer in Abdul-Aziz, rahimehullah, ka thënë:
"Ai i cili lejon që feja e tij të jetë e hapur për debatime/polemika, do të ndryshojë vazhdimisht".

Pra ketu ne kete teme qdo diskutim jashte qellimit te temes eshte i padeshiruar .Ndersa nese juve jeni moderatore dhe mund te postoni pa pasur frike largimin e shkrimeve tuaja nga dikush tjeter kjo eshte qeshtje qe do japesh pergjethsi para Allahut subhanehu we teAla si ju ashtu eshte ne qe postojme tema te ndryshme ketu.

Ndersa moter e nderuar besimtarja , pergjigjia eshte vene vetem per Pejgamberin alejhi selam nese ke pyetje shkoni dhe bene ne vendin e caktuar ku eshte hapur per nje gje te tille , qe kush nuk din atje pyet e kush ka nga dija qe i ka dhene Allahu subahenhu we teAla pergjigjet .

Esselamualejkum nga vellau juaj ne Islam

Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 27-03-2006, 18:19:39
Edhe një pyetje.Kjo fetua vlen vetëm për shkurtesat në fund te profetit Muhamed a.s  apo edhe për All-llahun xh.sh?


Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

E Nderuar Moter Besimtarja, shkurtesa vlen vetem per Profetin (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), pasi per te jemi urdheruar qe te bejme Selavate, me nje fjale ky ndalim ka te beje, pershkakun se gjendet nje Urdher i cili te ndalon qe ta lesh te mangut apo te mos e thuash te plote.

Kurse sa i perket Nxenesit, i cili e ndjek kete Rruge per shkakun e kohes, fare mire mundet qe te mos e shkruaj se sa e shkrun nje germe apo 4 germa, me pak fjale, nje pune o beje te plote ose mos e bej fare, e kur me teper po ben dicka qe nuk ka qene e njohur me pare.

Selamu Alejkum
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: gysi ne 29-03-2006, 12:00:51
Sigurisht Hasan, une nuk i lexoj te gjitha postimet tuaja ne kete teme, te cilat juve i merrni me coppy-paste dhe i hidhni ketu per dave apo ku ta di une. Por kjo nuk do te thote se nuk ka gjera qe edhe i lexoj. Fakti qe une jam moderator ne kete zone, nuk do te thote se mund te shkel rregullat e forumit si te kem qejf. Nese e bej kete ka te tjere qe me terheqin vemendjen per te mos e vazhduar dhe madje edhe mund t'i fshijne postimet e mija. Une vete ka pasur raste qe kam fshire postime te moderatoreve te tjere kur e kam menduar te arsyeshme.

E theksoj perseri, ky eshte forum Hasan, dhe ne forum ka debat. Ketu jemi pikerisht qe te diskutojme per idete qe hidhen. Nese do te ishte thjesht vend ku botohen artikujt, atehere do te mund te quhej reviste aqpo faqe normale interneti si shume te tjera. Megjithate, ne qofte se juve e konceptoni si teme ku nuk duhet te kete diskutime atehere e kalojme ne zonen e literatures islame. Per te gjithe ata qe postojne vetem me coppy-paste kemi lene kete zone ne dispozicion, madje edhe aty, nuk mund te thote kush qe nuk mund te behet debat, loidhur me ndonje liber apo artikull.

Nuk po merrem tani me ate qe ti thua lidhur me nivelin tim intelektual, pasi nuk ka pike rendesie kjo, per me teper eshte mjaft e gjate dhe e veshtire tani t'ju shpjegoj juve se c'eshte intelekti po po dal ne tem.

Per sa i perket asaj qe ti thua se ka njerez me te ditur dhe une nuk u dashka te shpreh mendimin tim per kete, atehere po te pyese, se perse juve keni kritikuar shpesh dijetare te ndryshem per fetva te tjera? A nuk jane edhe ata me te ditur se juve?
Por, sigurisht une nuk nderhyj per te dhene mend per gjera qe jane thellesisht profesionale dhe kerkojne mendim specialisti ne fikh, hadith apo ne tefsir. Une po ndrhyj ne dicka qe eshte mese llogjike. Nuk ka asnje argument, asnje ceshtje hadithi apo ku ta di une per kete ceshtje. Hadithi per salavatet eshte krejt i qarte dhe po diskutojme per te. Ketu po diskutojme per menyren se si ta shkruajme dhe kjo eshte thjesht nje ceshtje logjike. Pra une nuk po nderhyj ne specialitetin e nje dijetari, por ne logjiken me te cilen eshte dhene nje fetva.
Dhe logjika eshte krejt normale. Per c'arsye behen salavatet? Per arsye se Profeti ka porositur qe kur te permendet emri i tij muslimanet duhet te bien ne salavate. Dhe kjo behet per te fituar sevapin e lavderimit te Profetit.
Por per shkrimin nuk ka ndonje hadith qe te thote se si duhet bere salavati me shkrim. Dhe eshte krejt e natyrshme qe edhe me shkrim here pas here te perdoren shkurtime. Qellimi i shkrimit eshte qe te percoje tek lexuesi idene.
A mund te thote kush qe germat a.s. nuk jane salavate? Kush eshte ai qe e vendosi se si duhet qe une ta shkruaje salavatin?
Mor vlla! Une fjalen (salallahu alejhi ue selem e shkruaj) savs, dikush tjeter e shkruan ne nje gjuhe tjeter, tek te dyja vlera eshte njelloj. Po keshtu edhe brenda nje gjuhe, perdorimi i shkrutimeve eshte e nje menyre e ndryshme se si une shkruaj te njejten fjale. Ne te dyja format une kam shkruar te njejten fjale. Ndryshojne vetem simbolet qe kam paraqitur. Ne rastin e pare simboli me te cilin kam paraqitur salavatin eshte salallahu alejhi ue selem e shkruaj ne rastin e dyte eshte savs. Por ne kuptim dhe ne qellim eshte e njejta gje.

E theksoj, juve jeni literaliste, dhahirinj, pasi juve merreni me aspektin siperfaqesor dhe te fjaleperfjalshem te problemit dhe jo me qellimin e tij. Qellimi eshte te permendet dhe te lavderohet profeti. Qellimi eshte duaja, dhe jo germat qe ti ke zgjedhur per ta paraqitur ate me shkrim. Tek Allahu nuk kane vlere germat me vete, por shpirti, dashuria me te cilat thuhen fjalet. Duaja eshte ne zemer dhe jo ne leter, e aq me pak ne bojen e stilolapsit apo te printerit.

Gjithsesi, ajo per te cilen me vjen keq, nuk eshte shume menyra se si eshte "zgjidhur" ky problem, por fakti se me cfare merren sot muslimanet.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 30-03-2006, 20:41:52
Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

Vëlla i dashur Gysi, sikurse e ka theksuar edhe dikush me pare (ne këtë teme apo dhe ne tema te tjera), gjithemon nderhyni dhe e bëni një teme lemsh, për shkak se disa gjëra nuk përputhen me atë qe ju besoni apo me mendimet qe i keni.

Keni thënë:
Citim
...........te cilat juve i merrni me coppy-paste dhe i hidhni këtu për dave apo ku ta di unë.

Nuk është e vërtetë qe këto meren Copy/Paste, porse ato janë mare prej disa libra dhe janë perkthyer, nëse kjo, është Copy/Paste, atëherë postimet qe i merni ju prej VizioniIslam dhe i postoni në forum, ç'farë quhen ? mos i ngatarroni çështjet.

Keni thënë:
Citim
Megjithatë, ne qoftë se juve e konceptoni si teme ku nuk duhet te këtë diskutime atëherë e kalojmë ne zonen e literatures islame. Për te gjithë ata qe postojnë vetëm me coppy-paste kemi lënë këtë zone ne dispozicion, madje edhe aty, nuk mund te thotë kush qe nuk mund te bëhet debat, loidhur me ndonjë libër apo artikull.

Vëlla, ju jeni ai i cili ne disa tema, thoni qe nuk duhet te dalim prej temës etj, kurse pikërisht ne këtë teme doni te bëni te kundërtën e asaj qe thoni ne ende te tjera (porse me lejen e All-llahut s.u.t, nuk keni për t`ia arritur).

Të thashë me lartë, qe këto nuk janë Copy/Paste, porse te tilla janë ato qe sillni ju i dashur, pasi provokimet dhe perulja, gjithemon kanë qenë zakoni juaj, a keni mundësi te sillni ndonjë ARGUMENT për këto pretendime (te pabaza) ?

Thotë All-llahu s.u.t:
Na i sillni argumentet, nëse jeni te sinqertë.

Keni thënë:
Citim
Për sa i përket asaj qe ti thua se ka njerëz me te ditur dhe unë nuk u dashka te shpreh mendimin tim për këtë, atëherë po të pyese, se përse juve keni kritikuar shpesh dijetare te ndryshëm për fetva te tjera? A nuk janë edhe ata me te ditur se juve?

Kjo vëlla i dashur bjen plotësisht ne kundershtim me atë qe thoni (po ne ato rreshta qe janë bërë CITAT), pasi nëse dikush prej Vellezerve/Motrave kanë kritikuar ndonjë apo disa Dijetare këtu, këtë gjë e kanë bërë me thëniet e Disa Dijetareve te tjerë në lidhje me ato (te kritikumit).

Kurse, edhe ju keni mundësi qe te Kundershtoni (për këtë teme qe bëhet fjale), porse kjo, duke u mbshtetur ne thënien e ndonjë Dijetari (për te mbrojtur atë qe thoni).

A e sheh vëlla se ku qëndro problemi dhe si i lidh ti çështjet ?

Pasi sikurse të thashë, ato kanë disa Dijetare qe kanë folur për disa te tjerë (dhe atë e thojne), po ju cin keni për këtë qe e thoni ? a Mendjen tuaj ? nuk është argument.

Keni thënë:
Citim
Nuk ka asnjë argument, asnjë çështje hadithi apo ku ta di unë për këtë çështje.

Nëse nuk ka ndonjë Hadith apo Ajet për këtë çështje, a nuk thotë All-llahu s.u.t:
Pyesni Dijetaret, nëse nuk dini.

E cila është bërë prej nesh, ku kemi sjellur mendimin e disa dijetarëve për këtë çështje, ju vëlla mos flisni me Injorance, pasi unë ju them, qe kështu kanë thënë Dijetaret (për te cilët jemi urdhëruar qe ti pyesim nëse nuk dimë), për këtë çështje, po ju ç'farë thoni ?, apo si gjithmonë, kështu thotë mendja ime ? kshtu e kuptoj unë ? nuk janë argumenta këto vëlla, pasi po të ishte e tillë, te gjithë do tu bënin dijetare.

Kurse sa i përket shkurtimit te Simboleve (sikurse e keni quajtur) a nuk do të ishte me mirë te vihit me ndonjë argument ? kush është ai qe e ka bërë këtë gjë ?

Keni thënë:
Citim
E theksoj, juve jeni literaliste, dhahirinj, pasi juve merreni me aspektin sipërfaqësor dhe te fjaleperfjalshem te problemit dhe jo me qëllimin e tij. Qëllimi është te përmendet dhe te lavdërohet profeti. Qëllimi është duaja, dhe jo germat qe ti ke zgjedhur për ta paraqitur atë me shkrim. Tek Allahu nuk kanë vlerë germat me vete, por shpirti, dashuria me te cilat thuhen fjalët. Duaja është ne zemër dhe jo ne leter, e aq më pak ne bojen e stilolapsit apo te printerit.

Gjithsesi, ajo për te cilën më vjen keq, nuk është shumë mënyra se si është "zgjidhur" ky problem, por fakti se me çfarë merren sot muslimanet.

Vëlla, nuk keni se ç'farë te theksoni, pasi ato terma qe i keni perdor, nuk ja dini kuptimin, porse do të ishte mirë qe të mos u futnin ne disa gjëra qe nuk ja dini kuptimet.

Thotë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Me te vërtetë qe All-llahu s.u.t, nuk e heq apo nuk e more këtë Dije (Fe) nga Gjokset e Dijetareve, porse e more apo e heq, me vdekjen e tyre.
Dhe atëherë (kur te ndolli kjo) Njerezit do të marin disa Injorante si Udherrufyes për to, dhe do të japin Fetua pa Dije, dhe ne këtë mënyrë do ti humbin te tjerët dhe vetet e tyre.


Ne vëlla, nuk meremi me problemin sipërfaqësor te problemit, porse themi atë qe kanë thënë Dijetaret e këtij Ummeti dhe për te cilët jemi urdhëruar qe ti pasojmë, po ju fjalët e kujt thoni ?

Thotë Abdull-llah Ibn Mes`udi (radiall-llahu anhu):
Qendro aty ku ka qëndruar Populli (Sahabet), pasi ato me dije kanë folur...

Nëse e gjithë kjo (pasimi i Sahabeve, dhe Dijetareve) futet poshtë termit DHAHIRIJ, atëherë, ah sa mirë qenka me u qujtur i tillë.

Pasi All-llahu s.u.t. thotë:
................... Dhe kush ndjek rrugë tjetër nga rruga e Besimtareve (Sahabeve) ne e lejmë ne atë qe ka zjedhur, dhe sa përfundim i keq është ai.

Me te vërtetë qe është për tu ardhur keq se me ç'farë meren sot disa Musliman, pasi disa po mundohen me i thirrur te tjerët ne atë mënyrë qe i ka thirrur Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), duke e paraqitur fenë ne atë formë qe është Shpallur, kurse disa, mundohen si e si me ofendu dhe me u tallur, dhe duke u kapur me disa gjëra qe nuk ja vlejne.

Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi ue Berakatuhu.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Hasani ne 31-03-2006, 12:41:48
Esselamualejkum musliman

Gysi vellait , edhe pse kame qene keto dite i zene dhe po shifet qe ke kohe qe eshte postuar shkrimi juaj , porse puna ime ka qene me e khajrit insha-Allah se ajo me qka merreni juve ne shkrime si ky.Mu paske drejtuar me copy passt e qe me vjen mire qe te eshte kthyer pergjigjia nga Etheristi sepse ai qe poston ketu deri me tani ka qene ai ndersa une kame pru vetem dy apo tri fetva madje nje e kame mbledhur nga fjalet e disa dijetareve duke ja pershtatur kohes ne te cilen kemi qene ne lidhje me festat e te krishtereve dhe pergezimi ne to .Ndersa me sa di une fetvat vella Etheristi i perkthen dhe pastaj i poston ketu .Kjo me siguri qe ka dallim nga copy passt .
Ndersa une nuk po i hyje te gjithes qe keni shkruar por po ndalem ke emertimi jot ndaj meje si dhahirije .Vella nuk eshte e vertet ajo qe me kani vendos nje emer te tille dhe per nje gje te tille do jepesh pergjithesi para Allahut subhanehu we teAla , edhe pse nuk jame kunder asaj qe permban bibloteka dhahirije. Ndoshta ju mendoni qe kete dije ne fe  une e marre vetem nga librat e askush tjeter mirpo vellait per kete eshte deshmitare Allahu se nga e marre une dijen dhe te theme se shume vite kame ndegju nga goja e njerezve te dijeshem sa kame qene me nje vend as qe nuk kame pas vetem nje mesues por numri i tyre ka qene me i madhe se 3 qe kame marre ilm prej tyre me nje dhome apo xhamij apo ku ta dij une .Ndersa sa i peket kasetave dhe ligjeratave qe percillen nga ta nuk mund te theme numrin e tyre se nga sa kame degju , se une nuk jame njeri qe e peruli askend per dijen qe e posedon qofte edhe nje ajet i vetem .Ndersa sa i perket tash une vellait dijen e marre permes mexhliseve te ndryshme edhe ketu ku jame edhe permes vellezerve qe bejne dije ne vendet e ilmit .Por kursesi nuk te theme qe nuk lexoje madje e preferoj nje gje te tille , mirpo te theme se nuk jame nga Sufijet qe merrem vetem me qeshtjen e zemres ndersa harrojne ate te veprave .Por te theme pasi e paske permendur dashurin dhe shpirtin poshte atje se per tu pranuar nje veper nuk mjafton vetem sinqeriteti apo dashuria  ndaj vepres te jete ne rregull , por duhet te jete edhe sipas asaj si e ka vepruar Pejgamberi a.s , pra ketu per mu pranu nje veper jane dy kushte e jo vetem nje .
Sidoqofte te shkruajta diqka qe nuk eshte e udhes te shkruhet ketu rrethe rruges time per dije mirpo pasi ta lexosh per shkak te kurjozitetit tend do e largoj nga ketu dhe te kerkoj te mos emerosh dike me emera qe nuk ke argument mbi diqka qe ai ben se kjo eshte injoranc e madhe .

Esselamualejkum nga vellau juaj ne Islam
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Hasani ne 31-03-2006, 12:55:49
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.

 


Është pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).

Pyetja: Nr: (122)

Poeti Ebul-Kasim  Esh-Shabi ka shkruar :"Nëse njerëzitë një ditë  do të duan te ringjallen , Kaderi nuk ka zgjidhje tjetër përveç se te përgjigjet."


Përgjigje:

Kjo eshte nje forme direkte mosbesimi.Kjo tregon qe njerezit kane shkuar shume large nga dija .Keshtu qe edhe ate qe nuk jane te vetedijshem per ate qe eshte e lejuar dhe ate qe nuk eshte e lejuar per Allahun Nje , gjithashtu si dhe qfare nuk eshte e lejuar per te tjeret perveq Tij.Kjo vjen per shkak te mosperfilljes (lenjes se fese)-dhe kjo eshte nje nga faktoret qe e kane bere kete poet te thote nje gje te tille.Disa radio stacione arabe madje e kane pervetsuar kete thenie si nje Moto te nacionalizmit arab !
Kjo poezi thote:" Nese njerezit nje dite duan te ringjallen ,  atehere  Kader nuk ka zgjidhje tjeter perveq se te pergjigjet". Keshtu kjo nenkupton qe Kaderi eshte nen deshiren e njerezve ! kjo eshte ne kundershtim me thenien e Allahut :

›Dhe ju nuk do te deshironi derisa Allahu . Zoti i botrave te kete deshiruar  Ã¢â‚¬ÅŸ(Sure et –takvir: 29)

O Allah . na udhezo  ne me ate qe Ti i  ke udhezuar.Mos i bej zemrat tona te devijojne pasi na ke udhezuar .Na dhuro meshire nga Vetja Jote , Ti je Dhuruesi.

Marre nga revista El-Esalah (çeshtja e 17) permes te ciles jane poblikuar disa fetva te Tij rahimullah.

Ndersa lutja jone e fundit eshte :
Falenderimi dhe i tere suksesi i takon vetem Allahut subhanehu we teAla


Esselamualejkum nga vellau juaj ne Islam
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Bekimi ne 03-04-2006, 07:31:21
Perse i merrni debatet si dalje jashte teme apo nderhyrje ne fetua???? Islami nuk eshte monopol, ashtu si e mendoni ju. Ekzistojne larmi mendimesh, dhe jo vetem te besimtaret e thjeshte, por edhe te dijetaret me te medhenj.

Dhe mos harroni se dijetaret e Islamit nuk jetojne vetem ne Arabi, por ne te gjithe boten.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: igru ne 03-04-2006, 14:17:26
O vllai, ketu eshte si me fol n'ajer. Kam shkruar 2-3 here per kete ceshtje dhe mazallah se kthejne pergjigje. Mesa duket merren vetem me pyetje-pergjigjet e tyre. Jam shume e merzitur me kete menyre, seriozisht. Mund te mos ju behet vone po thjesht po e tregoj.  
Me behet shume qejfi qe mesoni, studioni, me mexhlise, pa mexhlise, me 2 mesues, me 3 mesues, po tamam e keni bere monopol.
Kisha vendosur te mos shkruaja me, se me dukej e kote te presesh dicka tjeter nga ju pervecse perplasjes se kokes per mur, po kur shoh qe ka te tjere... guxoj.

Hajt shnet.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: xhavo ne 03-04-2006, 16:41:18
Nuk është në rregull të dilet jasht teme përderisa tema ekziston si e tillë. Tema është për dijetarët saudit dhe Albanin dhe nëse dikush ka ndonjë pyetje se cka kanë thanë këta dijetarë, atëherë është ok.
Por edhe këta vllezërit nuk e kuptoj se përse përkthejnë gjera të parëndesishme për ne. Neve nuk na intereson se cka kanë thenë poetët arab dhe cka është përgjigjë ndaj tyre. Kjo nuk është një qështje që preokupon shoqërinë tonë. Unë iu kisha këshilluar që nëse keni dijeni, të jeni pak më bashkpunues dhe kooperativ me lexuesit. Ose tema le të quhet "koleksione fetvash nga dijetaret saudit".
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Bekimi ne 04-04-2006, 08:51:41
Sikur keto vellezerit te kishin dhene mundin dhe dijen e tyre ne permiresimin e imanit nder muslimane, do ishte shume me mire se kjo pune qe bejne ketu. Nuk dua te ofendoj askend, por duhet te kemi parasysh nevojat e popullit, e jo vetem copy-paste qe jo cdokush i lexon.

Paqe.
Titulli: : Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Hasani ne 04-04-2006, 12:31:05
selamualejkum

ai shkrim ishte shkruar per gysin dhe askend

Bekim ku bazohesh ore qun se kjo eshte copy past , mos ja fut kot se koti , per diqka qe nuk eshte e vertet .Dhe secili e din si e jep mundin e tij ne ate qe eshte me e khajrit per popullin . Dhe siq dihet nder muslimanet eshte kultur qe te persheden me selamualejkum e jo me selam se nje pershendetje te till i behet vetem pabesimtareve kur te pershendesin ata se pari .Pra se pari fillo me permiresimin e gjerave elemntare qe i shef ke vetja e pastaj vazhdo nese ke diq ke tema Pyetje e Pergjigjie mbi fene Islame.Dhe sigurisht qe i eshte kthyer pergjigjia edhe gysit , nuk eshte ajo a me intereson mua a e lexon ti , se nese nuk e lexon ti e lexon dikush tjeter .Dhe sa i perket pyetjes tende per debate pse i marrim per te dal nga tema ,jeni ju vete shembulli ateher qe jeni dal nga tema e pastaj edhe te tjeret.
Xhavo perveq rreshtit te pare asgje nuk jame dakort me ty .Siq te thashe interesat e tua nuk i di dot dhe nese ke diq bene pyetje atje ku eshte tema Pyetje e pergjigjie .Dhe ajo rrrethe poetit nuk eshte shume me rendesi emri i tij sa eshte me rendesi ajo qe ka thene ai keshtu qe nuk e paske kuptu ende thelbin e pyetjes .Gabim te cilat jane edhe ne mesin tone .
Igru , nuk e di se si e ke formulu temrin monopol ne Fene Islame , mirpo ne te vetem nje akde eshte mmire dhe nuk ka dy qe jane mire , vetem nje sheriat eshte mire dhe nuk ka dy qe behen te jene ne rregull , etj etj.Nese te merzite kjo pune mua nuk me merzite dot .Dhe mund te hapesh nje teme qe te jete me atraktive per ty dhe ata qe mendojne si ju gje tjeter nuk di qte theme .Sa i perket asaj punes se mesuesve kjo ishte vetem per ti treguar gysit si entuziazt qe emeron me emera pa e dite se kush eshte me te vertet haku qe e pason dhe e ka pasu deri me tash ai qe eka emertu .Shenedeti qofte edhe mbi ju dhe te gjithe muslimanet.

esselamualejkum musliman
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Hasani ne 04-04-2006, 13:07:05
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.


 


Është pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).


Pyetja :Nr (123)Cili eshte gjykimi Islam  per nje burre qe i ofron khamr (vere dhe pije dehese) gruas se tij , duke e kercenuar se do ta ndaj nese ajo refuzon , ndonse ai e di se ajo eshte e rregullt ne faljen e saj ?

Pergjigjia :

Pergjigjia per kete pyetje eshte e mirenjohur !"Nuk ka bindje ndaj krijeses , nese ka mosbindje ndaj Krijuesit " Sahih :Refyer nga el-Uahidi ne El-Esbehun-Nuzul( fq.195), dhe el-Bugai ne Tefsirin e tij (5/188) .Eshte vertetuar nga Albani ne Mihkatul-Mesabih (nr.3696).

Nuk eshte e lejuar per gruan qe ti bindet burrit  te saj duke mos iu bindur Allahut dhe ndarja prej tij eshte me e mire per te .
Allahu subhanheu we teAla ne Kuran thote :

"Por nese vendoseni per ndarje perfundimtare , ateher Allahu eshte i Gjithedegjues, i Gjithditur."(Suretul-Bekarah 2: 227 )

Kjo eshte e ligjshme veqanerisht kur arsyja per ndarje eshte bindja ndaj Allahut dhe mosbindja ndaj burrit te saj qe tallet me urdherat e Allahut .Megjithate duhet marre parasyshe edhe qeshtje te tjera; dhe qdo raste duhet te gjykuar sipas rrethanave te veqanta. Nese gruaja ndahet , jeta e saj dhe e femijeve te saj mund te rrenohet .Ne kete raste mund te themi se ajo mund te qendroj me burrin e saj , duke zgjedhur me te voglen e dy te kqijave .Mirpo ne nuk japim kete rregull ne pergjithsi, pasi eshte kunder parimeve themelore .
Qeshtja eshte siq thot Allahu :

"Por njeriu do te jete deshmues kunder vetes se Tij ( Suretul-Kijameh 75: 14)

Ndersa lutja jone e fundit eshte .
Falenderimi dhe i tere suksesi i takon vetem Allahut subhanehu we teAla


Esselamualejkum nga vellau juaj ne Islam
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: xhavo ne 04-04-2006, 14:03:20
Xhavo përveç rreshtit të parë asgjë nuk jame dakort me ty .Siq të thashë interesat e tua nuk i di dot dhe nëse ke diq bene pyetje atje ku është tema Pyetje e pergjigjie .
esselamualejkum musliman

Atehere kjo temë o vlla duhet të quhet "koleksion fetvash", por jo pyetje përgjigje.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: BESIM ne 04-04-2006, 16:56:40
Ju lus juve, Gysi, Igru, Besimtarja, Xhavo e te tjerë, t'i leni rehat te postojnë atë qe mendojnë. Nëse dikush ka mendime ndryshe nga ato qe thuhen ne këtë teme, mund te hap ndonjë teme tjetër dhe te filloni aty diskutimet.

Një sqarim:Titullin e temës unë e kam ndryshuar nga ai qe ishte ne fillim;"Pyetje dhe Përgjigje me Ehlu es-Sunnetin"  e ndryshova ne  "Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin", mbase të gjitha fetvat qe postoheshin vinin ose nga dijetaret e Arabise Saudite ose nga Shejh Albani,e për te shmangur keqkuptimet, qe të mos mendohej se dijetare te Ehlu es-Sunneh lindin vetëm ne Arabine Saudite apo vetëm çka vjen nga Shejh Albani, është titulli qe është.

Esselamu alejkum!
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: gysi ne 05-04-2006, 14:49:36
Po perse nuk po i le une rehate ata qe postojne?
Le te vazhdojne postimet, s'po i pengon kush per te sjelle fetvate. Por kjo nuk dtth qe une te mos shpreh mendimin tim kundra fetvave te caktuara, si dhe te shpreh mendimin tim lidhur per menyren se si perceptohen disa gjera ketu.

Per sa i perket pergjigjes se Hasanit, une nuk pash ndonje pergjigje aty. Juve mor lal edhe fjalen coppy-paste qe perdor une e merrni ne kuptimin literal. Pra edhe fjalet e mija i merrni ne menyre dhahirite. Ne fakt as une nuk kam ndonje gje me dhahirinjte. Dhahirizmi ka vendin e vet si metode, por ai nuk mund te perdoret ne nje vend si Shqiperia. Ne fakt juve nuk jeni as dhahiri ne menyre rigoroze, pasi ne disa raste, juve dilni nga kuptimi literal (atje ku kuptimi eshte mese i qarte) vetem per te justifikuar mendimet ekstreme qe perfaqesoni ne mjaft raste. Emertimi me i drejte i bere per mendimin saudit ne fikh eshte ai i nje dijetari te madh te koheve te sotme qe i quan neodhahirinj.
Kur them se juve i merrni gjerat me coppy-paste, nuk dtth se domosdoshmerisht keni shtypur select all, pastaj keni klikuar tek coppy pas klikimit me te djathten, per ta hedhur me paste ne forum. Qellimi eshte per te treguar qe juve merrni gjithcka qe gjeni nga librat shkrimet e te tjereve dhe e hidhni ne forum. Pak rendesi ka nese e keni marre vertete me coppy-paste apo keni perdorur typing. Ne fakt, nuk e dija qe vertete i kopjoni me shkrim te gjitha gjerat qe hidhni, por kjo nuk ka fare rendesi, pervec se trego se sa te fiksuar jeni ne propagandimin e ideve tuaja.
Edhe une kam perdorur coppy-paste, dhe nuk eshte se kam ndonje gje direkte me kete, Por une e kam perdorur ne tema te vecanta, kur e kam pare te arsyeshme qe nje material i shkurter do ti sherbente diskutimit, por juve e keni kthyer forumin ne nje faqe ku hidhet literature pa fund dhe rralle shprehni mendim apo beni diskutime.

Persa i perket biografise tende skolastike, hasan nuk ka ndonje rendesi per mua. Ajo qe une kam per qellim eshte fakti qe juve jeni mjaft te ngurte, dhe per me teper merrni per baze dhe pranoni vetem nje mendim, duke e prezantuar si perfundimtar dhe duke e propaganduar kudo si verdikt fetar. Mbi te gjitha, ajo qe une kam shprehur perhere ndaj jush eshte se juve nuk e vini arsyetimin ne pune, por thjesht ktheheni ne nje zbatues automatik te fetvave te shprehura per nje realitet krejt tjeter nga ai ku ne jetojme. Pra juve nuk pranoni qe rrethana te vecanta si keto qe jetojme ne ketu kerkojne vetva specifike. Dhe ky eshte nje handikap i madh.

Ndersa persa i perket derseve te tua lidhur me nevojen e nietit dhe synetit per tu pranuar nje veper, kjo eshte abs-ja e fese dhe nuk ka nevoje te dilet ketu (ne fakt juve edhe kete ceshtje po e kuptoni literalisht). Une ketu nuk thashe absolutisht se mjafton nieti per t'u pranuar nje veper. Ajo qe une thashe eshte se salavati pas permendjes se emrit te Profetit a.s. ka nje arsye per te cilen behet. Dhe ne qofte se arsyeja si dhe forma (me forme nuk kuptoj germezimin e plote si ju, por fjalet dhe kuptimin qe shprehin shkurtimet a.s. apo s.v.a.s.) e salavatit eshte te lavderohet profeti, atehere kjo eshte realizuar teresisht edhe me ane te perdorimit te germave a.s. te cilat lexohen ashtu sic lexohet shkrimi i plote, pra alejhi selam. Pra si me shkurtim, si me zgjatim, kuptimi dhe fjalet jane po ato. Syneti nuk ka te beje me menyren se si e shkurajme fjalen, por me vete fjalen. Ajo qe une vura ne dukje eshte devijimi i juaj nga qellimi i salavatit, duke e kthyer perdorimin e shkrimit te plote te fjales si pjese te salavatit. Tentativa per ta futur domosdoshmerisht kete, duke e konsideruar si pjese te salavatit, mua me tingellon si bidat ne te vertete, pasi juve e konsideroni pjese te ibadetit shkrimin direkt.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: gysi ne 05-04-2006, 15:01:34
Ndersa Etheristit, per te gjithe retoriken e tij qe kam nje jete qe e degjoj nga te gjithe selefinjte, madje kam qene edhe vete qe e kam perdorur kete retorike per te thirur njerezit ne kete menyre te te parit te gjerave, po i pergjigjem shkurtimisht.

Sigurisht, qe une ndjek dijetare ne menyren se si une i shoh gjerat, dhe nuk i kam krijuar bindjet per fene sipas kokes time. Normalisht, jo per gjithcka mund te bazohesh tek dijetaret, dhe as nuk ia vlen tani te marr persiper e te kerkoj fetva per gjera koti si kjo qe po diskutojme. Por une po bazohem mbi dicka qe eshte teresisht e arsyeshme dhe per te cilen askush ketu nuk solli ndonje hadith. Sepse, eshte normale qe nuk mund te kete.
Ndersa me dhahirinj une nuk quaj sahabet dhe aq me pak Profetin, por menyren tuaj se si e kuptoni Profetin a.s. dhe sahabet. Problemi juaj esencial eshte se kuptimin tuaj mbi veprat e tyre, ua mvishni atyre.

"Mos i thoni assaj rrenes se gjuhëve tuaja: 'Kjo është hallall e kjo është haram' e te shpifni ndaj Allahut te paverteten. Vertete, ata qe shpifin te paverteten ndaj Allahut, nuk kanë shpëtim". [Nahl, 116]

Pra, kujdes, kur flisni per Profetin dhe Allahun. Me e udhes do te ishte qe mendimin tuaj ta shprehnit duke thene se une dhe dijetaret ku jam mbeshtetur e kuptojne veprimin e Profetit a.s. dhe te sahabeve keshtu.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 05-04-2006, 18:01:27
Ndërsa Etheristit, për te gjithë retoriken e tij qe kam një jetë qe e dëgjoj nga te gjithë selefinjte, madje kam qenë edhe vete qe e kam perdorur këtë retorike për te thirur njerëzitë ne këtë mënyrë te te parit te gjerave, po i përgjigjem shkurtimisht.

Sigurisht, qe unë ndjek dijetare ne mënyrën se si unë i shoh gjërat, dhe nuk i kam krijuar bindjet për fenë sipas kokës time. Normalisht, jo për gjithçka mund te bazohesh tek dijetaret, dhe as nuk ia vlen tani te marr përsipër e te kerkoj fetva për gjëra koti si kjo qe po diskutojmë. Por unë po bazohem mbi diçka qe është teresisht e arsyeshme dhe për te cilën askush këtu nuk solli ndonjë hadith. Sepse, është normale qe nuk mund te këtë.
Ndërsa me dhahirinj unë nuk quaj sahabet dhe aq më pak Profetin, por mënyrën tuaj se si e kuptoni Profetin a.s. dhe sahabet. Problemi juaj esencial është se kuptimin tuaj mbi veprat e tyre, ua mvishni atyre.

"Mos i thoni assaj rrenes se gjuhëve tuaja: 'Kjo është hallall e kjo është haram' e te shpifni ndaj Allahut te paverteten. Vertete, ata qe shpifin te paverteten ndaj Allahut, nuk kanë shpëtim". [Nahl, 116]

Pra, kujdes, kur flisni për Profetin dhe Allahun. Me e udhes do të ishte qe mendimin tuaj ta shprehnit duke thënë se unë dhe dijetaret ku jam mbeshtetur e kuptojnë veprimin e Profetit a.s. dhe te sahabeve kështu.

Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

Vella Gusi keni thene:
Citim
Sigurisht, qe unë ndjek dijetare ne mënyrën se si unë i shoh gjërat,...

Vella ne Fe nuk ka ndonje gje qe quhet, se si i shoh une gjerat, pasi per c`do gje, Elhamdulilah na kane ardhur Argumentet.

Pastaj une vella nuk jam duke thene asnje gje per Profetin (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe as qe e mar ate guxim te them dicka qe ai nuk e ka thene.

Porse e mbeshtes mendimin tim, ne argumente qe jane si Puna e Henes ne nje Nate pa Re, dhe i kuptoj ato, ashtu sikurse i kane kuptuar Sahabet dhe ato qe i kane ndjekur ato.

Dhe nuk e them, qe shqiperise etj nuk i pershtaten keto ide (sikurse keni thene) pasi kjo eshte Kufer (All-llahu s.u.t. na ruajt) pasi ato Jane Feja dhe Mohimi i Fese eshte Kufer.

Nese kete forme Daveti e ka perdor Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ne ate kohe, ajo sherben edhe ne kete kohe, dhe nuk kemi pse te marim c`do lehtesim te c`do dijetari.

Pasi sikurse thote njeri prej Selefeve.
Sikur ti pasoshe c`do lehetesim te c`do Dijetari, do te mblillej tek ty c`do e keqe.

Vella ta them kete, pasi ne disa shkrime qe kam lexuar prej teje, kam verejtur shume fjale te medha, ne lidhje me disa ceshtje, porse khajer Insha`all-llah.

Selamu Alejkum.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: besimtarja ne 06-04-2006, 02:18:38
Xhavo ka shume te drejte Besim.Askush nga ne nuk po ben pyetje qe te sjellesh fetua.Ekziston nje rubrike me pyetje-pergjigje.Qe keshtu do ishte shume mire"koleksion fetuash nga selefet".
Etherist,si e shpjegon ekzistencen e 4 medhhebeve?
Mos duhet te themi,qe ata ishin gabim?Natyrisht qe jo.
Ti deshiron te ndjekesh kete rruge.Vazhdo,shume mire.Por mos mendo qe te tjeret te cilet nuk pasojne rrugen tuaj ,jane gabim.Kete vetem All-llahu a.xh e di.Te tera medhhebet te cojne ne nje drejtim,te dashuria per All-llahun xh.sh,bindja ndaj urdherave te tij.
Une dua nje fetua nga ju per problemin e vajzave te cilat duan ta vene shamine,por hasin ne keto pengesa:
1-Perjashtohet nga puna gje qe sjell zvogelim te te ardhurave ne familje.Familja nuk e kupton qe rrisku nuk varet nga vajza,por nga All-llahu xh.sh.
2-Prinderit e zhdepin ne dru qe ajo te mos e vesh shamine(jane histori te verteta,bile keto vajza jane larguar edhe nga shtepia e kane ndenjur te shoqet,per nje fare kohe.por kjo nuk eshte zgjidhje)
Nuk mjafton te sjellesh ajete nga Kurani kerim apo nga hadithet.Por duhet te japesh nje rruge zgjidhjeje.
Fetua lart per alkolin eshte e paqarte.Per cilen shoqeri behet fjale?Lloji i familjes qe kemi te bejme?Cilat jane situatat qe kalon kjo familje?lloji i shtetit.Te dy,burre-grua,si kane qene para martese dhe ne fillim te marteses?
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: igru ne 06-04-2006, 07:19:28
Po përse nuk po i le unë rehate ata qe postojnë?
Le të vazhdojnë postimet, s'po i pengon kush për te sjelle fetvate. Por kjo nuk d.t.th. qe unë të mos shpreh mendimin tim kundra fetvave te caktuara, si dhe te shpreh mendimin tim lidhur për mënyrën se si perceptohen disa gjëra këtu.

Për sa i përket pergjigjes se Hasanit, unë nuk pash ndonjë përgjigje aty. Juve mor lal edhe fjalën coppy-paste qe perdor unë e merrni ne kuptimin literal. Pra edhe fjalët e mija i merrni ne mënyrë dhahirite. Ne fakt as unë nuk kam ndonjë gjë me dhahirinjte. Dhahirizmi ka vendin e vet si metodë, por ai nuk mund te përdoret ne një vend si Shqipëria. Ne fakt juve nuk jeni as dhahiri ne mënyrë rigoroze, pasi ne disa raste, juve dilni nga kuptimi literal (atje ku kuptimi është mëse i qartë) vetëm për te justifikuar mendimet ekstreme qe perfaqesoni ne mjaft raste. Emertimi me i drejtë i bërë për mendimin saudit ne fikh është ai i një dijetari të madh te kohëve te sotme qe i quan neodhahirinj.
Kur them se juve i merrni gjërat me coppy-paste, nuk d.t.th. se domosdoshmerisht keni shtypur select all, pastaj keni klikuar tek coppy pas klikimit me te djathten, për ta hedhur me paste në forum. Qëllimi është për te treguar qe juve merrni gjithçka qe gjeni nga librat shkrimet e te tjerëve dhe e hidhni në forum. Pak rëndësi ka nëse e keni marrë vërtetë me coppy-paste apo keni perdorur typing. Ne fakt, nuk e dija qe vërtetë i kopjoni me shkrim të gjitha gjërat qe hidhni, por kjo nuk ka fare rëndësi, përveç se trego se sa te fiksuar jeni ne propagandimin e ideve tuaja.
Edhe unë kam perdorur coppy-paste, dhe nuk është se kam ndonjë gjë direkte me këtë, Por unë e kam perdorur ne tema te veçanta, kur e kam pare te arsyeshme qe një material i shkurter do ti sherbente diskutimit, por juve e keni kthyer forumin ne një faqe ku hidhet literature pa fund dhe rrallë shprehni mendim apo bëni diskutime.

Përsa i përket biografise tënde skolastike, hasan nuk ka ndonjë rëndësi për mua. Ajo qe unë kam për qëllim është fakti qe juve jeni mjaft te ngurte, dhe për me tepër merrni për baze dhe pranoni vetëm një mendim, duke e prezantuar si perfundimtar dhe duke e propaganduar kudo si verdikt fetar. Mbi të gjitha, ajo qe unë kam shprehur përherë ndaj jush është se juve nuk e vini arsyetimin ne pune, por thjesht ktheheni ne një zbatues automatik te fetvave te shprehura për një realitet krejt tjetër nga ai ku ne jetojme. Pra juve nuk pranoni qe rrethana te veçanta si këto qe jetojme ne këtu kërkojnë vetva specifike. Dhe ky është një handikap i madh.

Ndërsa përsa i përket derseve te tua lidhur me nevojen e nietit dhe synetit për tu pranuar një vepër, kjo është abs-ja e fesë dhe nuk ka nevojë te dilet këtu (ne fakt juve edhe këtë çështje po e kuptoni literalisht). Unë këtu nuk thashë absolutisht se mjafton nieti për t'u pranuar një vepër. Ajo qe unë thashë është se salavati pas permendjes se emrit te Profetit a.s. ka një arsye për te cilën bëhet. Dhe ne qoftë se arsyeja si dhe forma (me formë nuk kuptoj germezimin e plotë si ju, por fjalët dhe kuptimin qe shprehin shkurtimet a.s. apo s.v.a.s.) e salavatit është te lavdërohet profeti, atëherë kjo është realizuar teresisht edhe me anë te përdorimit te germave a.s. te cilat lexohen ashtu siç lexohet shkrimi i plotë, pra alejhi selam. Pra si me shkurtim, si me zgjatim, kuptimi dhe fjalët janë po ato. Syneti nuk ka te beje me mënyrën se si e shkurajme fjalën, por me vete fjalën. Ajo qe unë vura ne dukje është devijimi i juaj nga qëllimi i salavatit, duke e kthyer përdorimin e shkrimit te plotë te fjalës si pjesë te salavatit. Tentativa për ta futur domosdoshmerisht këtë, duke e konsideruar si pjesë te salavatit, mua me tingellon si bidat ne te vërtetë, pasi juve e konsideroni pjesë te ibadetit shkrimin direkt.


hej gysi, Zoti ta shperblefte, i ke rene pikes.

Xhavo ka shumë te drejtë Besim.Askush nga ne nuk po bën pyetje qe te sjellësh fetua.Ekziston një rubrike me pyetje-përgjigje.Qe kështu do ishte shumë mirë"koleksion fetuash nga selefet".
Etherist,si e shpjegon ekzistencën e 4 medhhebeve?
Mos duhet të themi,qe ata ishin gabim?Natyrisht qe jo.
Ti deshiron te ndjekesh këtë rrugë.Vazhdo,shumë mirë.Por mos mendo qe te tjerët te cilët nuk pasojne rrugën tuaj ,janë gabim.Këtë vetëm All-llahu a.xh e di.Të tera medhhebet te çojnë ne një drejtim,te dashuria për All-llahun xh.sh,bindja ndaj urdherave te tij.

Besimtare, aman mos e hap punen e medhhebeve se .... fitne e maaaaaadhe. Selefet kane "medhhebin" e tyre dhe mazallah, mos i dil para.

Persa i perket punes se shamise, eshte me te vertete e komplikuar ceshtja. Ne fakt para pak ditesh kam lexuar nje artikull ku ne kohen e 11 shtatorit, u tha qe grate ne NY mund te mos dilnin me shami se rrezikonin te sulmoheshin nga te tjeret. Nuk di cte them per sot ketu tek ne. Besoj se cdo vajze e mendon vete, se me thene te drejten nuk mund te pergjigjet hoxha nga saudia per kete. Besoj se ixhtihadi eshte zgjidhja me e mire. Selam.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: gysi ne 06-04-2006, 08:51:42
Te falemderit Igru!

Besimtare, a nuk e shikon se Etheristi po e quan kufer nje gje te tille?
Jo vetem qe ai dhe shume te tjere nuk njohin larmine e mendimeve ne fikh, por madje e quajne ate ndryshim te sheriatit, gje qe per ta perben kufer.
Ai nuk arrin te kuptoje se ndryshueshmeria e mendimeve, si dhe pershtatja e disa normave juridike fetare, e fetvave me ambjentin ku muslimani jeton eshte pjese e sheriatit dhe nuk ka asnje ndryshim ketu. Perkundrazi, jane ata qe i kane dhene delete pjeses me te madhe te fese duke ruajtur vetem nje hapesire aq te ngushte sa nuk ke ku te levizesh as nje centim. Ja shikoje vete si shprehet Etheristi: "nuk ka ndonjë gjë qe quhet, se si i shoh unë gjërat, pasi për c`do gjë, Elhamdulilah na kanë ardhur Argumentet". Pra nuk ke te drejte te mendosh, dhe te gjykosh, Mendimi i lire nuk ekziston ne fe, por vetem bindja ndaj "argumenteve" (kupto bindje literale ndaj argumenteve).

Ne fakt une po flas pikerisht per argumentet. Une po them qe argumentet mund te kuptohen ne disa menyra. Pikerisht menyra se si ti e kupton nje hadith eshte mendimi yt, apo i dijetarit ku ti je mbeshtetur. Fakti qe ti Etherist i kupton disa hadithe, si dhe veprimet e disa sahabeve lidhur me keto hadithe ne nje menyre te caktuar, nuk do te thote se kjo eshte e verteta objektive e perfunduar. Ka njerez te tjere qe i kane kuptuar keto hadithe ndryshe, duke u bazuar ne menyren se si i kane kuptuar disa sahabe te tjere. Madje edhe interpretimin e te njejteve sahabe per keto hadithe mund ta kuptosh ne menyra te ndryshme. Kjo eshte gjeresia e fikhut, te cilin mendja jote, e mesuar te rrotullohet ne konserve nuk arrin ta kuptoje. Pikerisht, kjo eshte ngurtesia dhe ekstermizmi dhe fanatizmi, per te cilin vete Profeti na ka keshilluar qe ti largohemi pasi do te na beje qe te shkojme drejt shkaterrimit. Sigurisht, per cdo njeri qe eshte fanatik ndaj idese se vet, kjo ide eshte e qarte si hena ne nje qiell pa re. Kjo nuk eshte ndonje gje e re.

Citim
Sikur ti pasoshe c`do lehetesim te c`do Dijetari, do të mblillej tek ty c`do e keqe

Po sikur te pasosh cdo veshtiresim te cdo dijetari cfare mund te behet? Sigurisht, do ta besh fene utopike dhe te pazbatueshme dhe ky eshte dhulm i madh. Nuk do te mund te jetosh dot me fene. Pikerisht prandaj Profeti a.s. thote se: "ai qe perpiqet ta munde fene, do te mundet prej saj. Pikerisht prandajr Profeti a.s. thote se "jane shkaterruar ekstremistet! Jane te shkaterruar ekstremistet! Jane te shkaterruar ekstremistet!. Pikerisht prandaj Profeti a.s. thote se: "Barra e rende as nuk e kursen kafshen e ngarkeses, dhe as e arrin destinacionin e kerkuar". Pra nese ngarkohesh ne fe me shume se c'mund te mbash, edhe veten do ta lodhesh dhe raskapisesh, por edhe nuk do te arrish ta zbatosh dot fene ne teresi, si dhe nuk do ta arrish qellimin e saj.
Pikerisht prandaj sot, ne pergjithesi, selefinjte jane njerezit me te paintegruar ne shoqeri dhe me pa ndikim ne te duke mbetur te izoluar nga njerezit. Pa mundur te arrijne dot asnje lloj misioni, pervec atij te debateve dhe fitneve te kota ne xhami.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: besimtarja ne 06-04-2006, 08:56:40
igru.une dua te di qendrimin e selefeve ne lidhje me kete grup vajzash.Si e zgjidhin ata?
Mendimi im eshte qe te postohen ato fetua qe kane lidhje me problemet reale te tona.
Une jam shume dakort qe te postohen fetua.Por duhet nje seleksionim fetuash qe te na vleje te gjitheve.Cfare i pershtatet Shqiperise apo tokave shqiptare.,
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: gysi ne 06-04-2006, 10:59:40
Eshte shume thjeshte Besimtare.
Selefinjte per rastin e asaj qe shamia e pengon per te punuar e kane pergjigjen gati. Femra nuk ka perse te punoje. Femra nuk duhet te punoje ne esence, por te qendroje ne shtepi. Madje edhe nga shtepia nuk mund te dale vecse kur eshte e shoqeruar me burrin apo me ndonje mashkull tjeter te shtepise. Ajo mund te punoje ne raste mjaft te vecanta, por edhe ketu duke pasur kujdes qe te mos kete as nje kontakt me ndonje burre tjeter, qofte edhe me shefin, apo me llogaritarin qe mund ti jape rrogen.

Le qe ca flas edhe une. Sipas ketyre, femra e ka haram me dale edhe me shami, pasi e ka haram me zbulu fytyren. Femra duhet te dale ne rruge me nikab, e mbuluar nga koka deri tek thoi i kembeve dhe i duarve.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 06-04-2006, 23:51:39
Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

O vllai, këtu është si më fol n'ajër. Kam shkruar 2-3 herë për këtë çështje dhe mazallah se kthejnë përgjigje. Mesa duket merren vetëm me pyetje-përgjigjet e tyre. Jam shumë e mërzitur me këtë mënyrë, seriozisht. Mund të mos ju bëhet vonë po thjesht po e tregoj.
Me bëhet shumë qejfi qe mesoni, studioni, me mexhlise, pa mexhlise, me 2 mësues, me 3 mësues, po tamam e keni bërë monopol.
Kisha vendosur të mos shkruaja me, se me dukej e kotë te presësh diçka tjetër nga ju përveçse perplasjes se kokës për mur, po kur shoh qe ka te tjerë... guxoj.

Hajt shnet.

Moter, All-llahu s.u.t. j`ua shperblefte qe e merni guximin edhe shkruni.

Sa i perket, shkrimeve qe i keni bere edhe nuk keni mare pergjigje, kjo ndoll nga shume shkaqe, e nje prej tyre eshte mos pasja e kohes, ose, nuk e kam per detyre qe ti pergjigjem c`do gjeje (nese ato letra me jane drejtuar mua).

Sa i perket pyetje/pergjigjeve dhe pse ato jane nga disa Dijetare, mund te them, qe vetem ato kane libra ne te cilat jane mbledhur keto pyetje pergjigje qe po postohen.

Gjithashtu une e di qe ne c`do vend Islam ka Dijetare, dhe nuk jane te mbledhur vetem ne Saudi, dhe gjithashtu une nuk e kam per detyre qe te shkoj te kerkoj per Dijetare nga India apo Pakistani apo Egjipti etj, une besoj se ne ato vende ka, porse une nuk ndonj ndonje, dhe aq me teper kur nuk kane libra qe te jen ne forme pyetje pergjigje.

Keshtu qe une perkthej vetem ate qe posedoj nga keto libra, dhe kjo nuk don te thote qe nuk ka Dijetar te tjere pervec atyre te Saudise.

Kurse nje pike tjeter qe ka te beje me kete qe ju thashe me larte eshte, se Profeti (salall-llahu lejhi ue ala lihi ue sel-lem) ka thene:
Qe ky Ummet do te percahet ne 73 grupe, te gjitha ne Zjarr (jo pergjithmone), dhe njeri ne Xhennet.
Kur y pyet se kush eshte ai Grup, u pergjigj:
Xhemati.

Kurse ne nje transmentim tjeter, i cili e shpjegon kete te parin, ka thene:
Ajo ne te cilen jam une dhe Sahabet e mi.

Keshtu, qe duke u mbeshtetur ne kete Hadith, them qe dis qe ti mund ti quhash Dijetare, une nuk i quhaj dhe si te tille nuk mund ti perkthej Fetuat e tyre (kjo ishte dicka ne pergjithesi).

Ju lus juve, Gysi, Igru, Besimtarja, Xhavo e te tjerë, t'i leni rehat te postojnë atë qe mendojnë. Nëse dikush ka mendime ndryshe nga ato qe thuhen ne këtë teme, mund te hap ndonjë teme tjetër dhe te filloni aty diskutimet.

Një sqarim:Titullin e temës unë e kam ndryshuar nga ai qe ishte ne fillim;"Pyetje dhe Përgjigje me Ehlu es-Sunnetin"  e ndryshova ne  "Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin", mbase të gjitha fetvat qe postoheshin vinin ose nga dijetaret e Arabise Saudite ose nga Shejh Albani,e për te shmangur keqkuptimet, qe të mos mendohej se dijetare te Ehlu es-Sunneh lindin vetëm ne Arabine Saudite apo vetëm çka vjen nga Shejh Albani, është titulli qe është.

Esselamu alejkum!

Alejkum Selam vella.

All-llahu s.u.t. j`ua shperblefte per nderhyrjen, dhe sikurse thote nje fjale:
Me mire vone se sa kurre.

All-llahu s.u.t. ju ruajt dhe ju forcofte.

Etherist,si e shpjegon ekzistencën e 4 medhhebeve?
Mos duhet të themi,qe ata ishin gabim?Natyrisht qe jo.
Ti deshiron te ndjekesh këtë rrugë.Vazhdo,shumë mirë.Por mos mendo qe te tjerët te cilët nuk pasojne rrugën tuaj ,janë gabim.Këtë vetëm All-llahu a.xh e di.Të tera medhhebet te çojnë ne një drejtim,te dashuria për All-llahun xh.sh,bindja ndaj urdherave te tij.

Moter, All-llahu s.u.t. j`ua shperblefte per pyetjen.

Ekzistenca e kater Medh`hebeve, shpjegohet per shkakun se secili Dijetar ka pare ne Argumentet dhe e ka pasuar, porse nuk duhet te Harrojme qe te gjithe (kater Imamllaret0 kane thene:
Qe Hadithi i vertete, eshte Medh`hebi Im.

Keshtu qe asnjeri prej tyre nuk ka thene qe mereni mendimin tim dhe lejeni Hadithin, shume gjera qe gjenden sot neper Medh`hebe jane rrena dhe nuk i takojne fare Imamit te Atij Medh`hebi, porse te gjitha keto jane te futura nga ato te cilet kane rdhur me pas.

Dhe gjithashtu duhet me ditur, qe Medh`hebit ndryshojne ne ceshtjet e Fik`hut dhe jo ne ceshtjet e Besimit, pasi Besimi eshte Nje, dhe nuk mund te jete Dy.

Kurse per Kundershtimet e tyre ne Fik`h, kjo ndoll per shume shkaqe, dhe nje prej tyre eshte mos arritja e Argumentit te Sakte.

Dhe nuk duhet te Harrojme, qe ato (Dijetaret e 4 Med`hebevem Imam Ebu Hanive, Imam Malik, Imam Shafi`i dhe Imam Ahmedi (All-llahu s.u.t. i meshirofte) kane thene:
Nese fjala ime bjen ne kundershtim me Hadithin e Vertete, merni Hadithin edhe lejeni fjalen time.

Gje e cila nuk ndodh sot.

Unë dua një fetua nga ju për problemin e vajzave te cilat duan ta vënë shaminë,por hasin ne këto pengesa:
1-Perjashtohet nga puna gjë qe sjell zvogelim te te ardhurave ne familje.Familja nuk e kupton qe rrisku nuk varet nga vajza,por nga All-llahu xh.sh.
2-Prinderit e zhdepin ne dru qe ajo të mos e vesh shaminë(janë histori te vërteta,bile këto vajza janë larguar edhe nga shtëpia e kanë ndenjur te shoqet,për një fare kohe.por kjo nuk është zgjidhje)
Nuk mjafton te sjellësh ajete nga Kurani kerim apo nga hadithet.Por duhet te japësh një rrugë zgjidhjeje.

Sa i perket pyetjes (1), mund te them:
Per kete ceshtje, kane rene ne kundershtim Dijetaret, a duhet te punoj Gruaja apo jo, dhe secili i ka sjellur argumentat e tij.
Ata qe e ndalojne, e kane dhene ate pergjigje ne pergjithesi, dhe pa ditur hollesira, sikurse e keni permendur ju.

Mendimi im personal eshte, se gruja nuk duhet te punoj, ama kur behet fjale per nje ceshtje si ajo qe keni permendur, dhe e cila e ka gjendjen familjare te keqe, dhe se punimin e ka te domosdoshem, atehere une them, qe nuk eshte problem qe ajo te shkoj ne Pune (edhe pse duhet ta heqi Shamine), dhe ne te njejten kohe kerkon per nje pune ne te cile do ta lejojne qe ta mbaje Shamine, kur te hkoj ne pune (para se te hy) ta heqi ate, ama kur te mbaroj punen ta veshi shamine.

Per pyetjen (2), nuk kam ndonje pergjigje.

Fetua lart për alkolin është e paqarte.Për cilën shoqeri bëhet fjale?Lloji i familjes qe kemi te bëjmë?Cilat janë situatat qe kalon kjo familje?lloji i shtetit.Të dy,burrë-grua,si kanë qenë para martese dhe ne fillim te marteses?

Ne cilen fetua e keni per qellim ?Besimtare, aman mos e hap punën e medhhebeve se .... fitne e maaaaaadhe. Selefet kanë "medhhebin" e tyre dhe mazallah, mos i dil para.

Moter, mos flisni kot, pasi te gjithe ato kane pas nje Medh`heb, dhe kane therritur ne ate medh`heb, porse kur nuk dini, me mire do te ishte mos me fol.

Besimtare, a nuk e shikon se Etheristi po e quan kufer një gjë te tillë?
Jo vetëm qe ai dhe shumë te tjerë nuk njohin larmine e mendimeve ne fikh, por madje e quajne atë ndryshim te sheriatit, gjë qe për ta perben kufer.
Ai nuk arrin te kuptoje se ndryshueshmeria e mendimeve, si dhe pershtatja e disa normave juridike fetare, e fetvave me ambjentin ku muslimani jeton është pjesë e sheriatit dhe nuk ka asnjë ndryshim këtu.

Vella i dashur, si gjithemon flisni me Injorance, ndjekjen e Medh`hebeve nuk e ka qujtur njeri Kufer (porse ky eshte nje pretendim i juaji).

Sa i perket mendimeve ne Fik`h, i di, dhe nuk ke ngel ti qe te mi mesosh, Mednimet vella duhet te vijne me argumente edhe jo ne Ajer (sikurse veproni ju).

Sa i perket pershtatjes se disa Normave juriike te sherijatit, duhet ta dini qe ne disa vende nuk te lejojne s namzin me e Fal, dhe as shamine me e mbajt (me hec ne rruge e jo ne pune) etj, c`fare me i thene kesj ? qe me i lene edhe namazin apo mos me e vene shamine.

Vella ju kam thene shpesh here, qe me injorance flisni, porse feja nuk eshte sipas tekve te njereve, pasi  per c`do lehtesim duhet te vini me argument, gje te cilen nuk e keni bere qe ne fillim te shkrimeve, porse ajo qe beni eshte se perdorni trunin tuaj me kuptu ajetet dhe hadithet, gje qe nuk eshte argument.

Citim
Pra nuk ke te drejtë të mendosh, dhe te gjykosh, Mendimi i lirë nuk ekziston ne fe, por vetëm bindja ndaj "argumenteve" (kupto bindje literale ndaj argumenteve).

Nomalisht qe nuk ke te drejte vella, pa argumente, ama ai mendim (i lire) qendron vetem me argumente, a dini ndonje argument per te pretenduarat ?


Citim
Ne fakt unë po flas pikërisht për argumentet. Unë po them qe argumentet mund te kuptohen ne disa mënyra. Pikërisht mënyra se si ti e kupton një hadith është mendimi yt, apo i dijetarit ku ti je mbeshtetur. Fakti qe ti Etherist i kupton disa hadithe, si dhe veprimet e disa sahabeve lidhur me këto hadithe ne një mënyrë te caktuar, nuk do të thotë se kjo është e vërteta objektive e përfunduar.

Aman, kush ka qene ai qe ta ka thene kete gje, qe kuptimi apo veprimi i disa sahabeve, qe kane kuptuar nga disa argumente nuk qenka e verteta ?

Kush eshte me i ditur per qellimet e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe te All-llahut s.u.t. ti apo Sahabet ?

Nese ato jane me paresore, atehere kot se e gjat muhabetin.

Nuk ka dyshim se ajo qe kane kuptu sahabet nga Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) eshte e verteta, pasi Ai i ka sqaruar atyre c`do gje.

Citim
Kjo është gjeresia e fikhut, te cilin mendja jote, e mësuar te rrotullohet ne konserve nuk arrin ta kuptoje.

Ti vella a arrin me kuptu se per c`fare ceshtjesh po flasim ne ? nuk po themi se si meret Abdes, porse po flitet per dicka tjeter.

Citim
Pikërisht, kjo është ngurtesia dhe ekstermizmi dhe fanatizmi, për te cilin vete Profeti na ka keshilluar qe ti largohemi pasi do të na beje qe të shkojmë drejt shkaterrimit.

Me kete nuk bi ne kundershtim, ama kjo eshte mos me e tepru, dhe jo me mare fjale tejeter prej asaj qe ai ka dhene, ose me bere dicka qe ai ka ndalu, me preteksin se nuk eshte koha dhe vendi.

Citim
Po sikur te pasosh çdo veshtiresim te çdo dijetari çfarë mund te bëhet?

Per ty jane veshtiresi, e jo per mua, per mua eshte ajo c`fare All-llahu s.u.t. ka kerkuar prej meje, dhe c`fare Profeti na ka urdheruar me bere dhe na ka ndaluar prej tyre, keshtu qe per ty jane te tilla.

Është shumë thjeshtë Besimtare.
Selefinjte për rastin e asaj qe shamia e pengon për te punuar e kanë përgjigjen gati. Femra nuk ka përse te punoje. Femra nuk duhet te punoje ne esencë, por te qëndrojë ne shtepi. Madje edhe nga shtëpia nuk mund te dalë veçse kur është e shoqëruar me burrin apo me ndonjë mashkull tjetër te shtepise. Ajo mund te punoje ne raste mjaft te veçanta, por edhe këtu duke pasur kujdes qe të mos këtë as një kontakt me ndonjë burrë tjetër, qoftë edhe me shefin, apo me llogaritarin qe mund ti jape rrogen.

Le qe ca flas edhe unë. Sipas këtyre, femra e ka haram me dalë edhe me shami, pasi e ka haram me zbulu fytyren. Femra duhet te dalë ne rrugë me nikab, e mbuluar nga koka deri tek thoi i kembeve dhe i duarve.

Vella, per te gjitha keto budalliqe qe i ke thene ne kete postim, per te gjitha ka argumente te sakta, sikurse hena ne nje nate pa re.

Per pretendimet e tuja apo me ato qe nuk pajtohesh me keto qe ke thene me larte, a ke ndonje argument ? te lutem mos e perdor trunin tat, pasi nuk eshte argument.

Me falni nese jam zgjatur.

Selamu Alejkum.


Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: besimtarja ne 07-04-2006, 04:37:41
Po pres pergjigjen per dy pyetjet qe kam shtruar:
a.Unë dua një fetua nga ju për problemin e vajzave te cilat duan ta vënë shaminë,por hasin ne këto pengesa:
1-Perjashtohet nga puna gjë qe sjell zvogelim te te ardhurave ne familje.Familja nuk e kupton qe rrisku nuk varet nga vajza,por nga All-llahu xh.sh.
2-Prinderit e zhdepin ne dru qe ajo të mos e vesh shaminë(janë histori te vërteta,bile këto vajza janë larguar edhe nga shtëpia e kanë ndenjur te shoqet,për një fare kohe.por kjo nuk është zgjidhje)
Nuk mjafton te sjellësh ajete nga Kurani kerim apo nga hadithet.Por duhet te japësh një rrugë zgjidhjeje.
b.Fetua lart për alkolin është e paqarte.Për cilën shoqeri bëhet fjale?Lloji i familjes qe kemi te bëjmë?Cilat janë situatat qe kalon kjo familje?lloji i shtetit.Të dy,burrë-grua,si kanë qenë para martese dhe ne fillim te marteses?
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Lundrentari ne 07-04-2006, 18:48:50
Po pres përgjigjen për dy pyetjet qe kam shtruar:
a.Unë dua një fetua nga ju për problemin e vajzave te cilat duan ta vënë shaminë,por hasin ne këto pengesa:
1-Perjashtohet nga puna gjë qe sjell zvogelim te te ardhurave ne familje.Familja nuk e kupton qe rrisku nuk varet nga vajza,por nga All-llahu xh.sh.
2-Prinderit e zhdepin ne dru qe ajo të mos e vesh shaminë(janë histori te vërteta,bile këto vajza janë larguar edhe nga shtëpia e kanë ndenjur te shoqet,për një fare kohe.por kjo nuk është zgjidhje)
Nuk mjafton te sjellësh ajete nga Kurani kerim apo nga hadithet.Por duhet te japësh një rrugë zgjidhjeje.
b.Fetua lart për alkolin është e paqarte.Për cilën shoqeri bëhet fjale?Lloji i familjes qe kemi te bëjmë?Cilat janë situatat qe kalon kjo familje?lloji i shtetit.Të dy,burrë-grua,si kanë qenë para martese dhe ne fillim te marteses?

Të them te drejtën, këto veshtiresite qe i permendi ti me prindërit, janë disa nga dilemat me te ndegjuara, dhe te perjetuara.

Familja duhet te rrespektohet ne çdo gjë qe thonë ata, përveç atëherë kur te kërcënohet feja e pastër islame. Ne këtë rast, jemi te lirë te emigrojme dhe te nderrojme shtetin qe jetojme, dhe te shkojm diku tjetër, ku na rrespektohet e drejta e fesë.

Me te vërtetë ne hartat thuhet se Shqipëria ka 70 & muslimane, po unë mendoj se ne realitet, janë një perqindje e vogël 5-15 %, qe e praktikojne islamin me fjale, e me vepra, kurse këta tjerët vetëm me goje, kurse me vepra, mua me duken diçka tjetër. Allahu e di me së miri.

Është e vështirë të jesh musliman sot, kur mungon shkelqesia islame, dhe në vend te saj mbreteron një ideologji e quajtar me emrin Tradita Shqiptare, dhe Demokracia Perendimore.

Disa Tradita Shqiptare, janë me te vërtetë te shemtuara, e kur disa prinder mashtrohen mas begatise se rrejshme perendimore, atëherë ne nuk mbetemi , as Shqiptar, as Musliman, e as Amerikan, por injorante, ose transformohemi ne nje popull e vend te ngjashme me arabine para islamike, "Xhahiljeti"

Për mendimin tim, keto mentalitete the praktika mund te quhen "Xhahiljetet Shqiptare" !!
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: besimtarja ne 08-04-2006, 06:05:16
Eshte e thjeshte ta thuash me nje fjale goje,te emigrosh.Po ku duhet te emigroje vajza,ku ajo ka gjithe ato rregulla edhe per udhetim?
Per ju djemte eshte e thjeshte.Doni te mbani mjekra?I mbani,nuk eshte hic problem.Edhe Havier Solana,me mjekerr eshte.Apo pantallona mbi kyc?Ashtu eshte moda per te gjithe.
Prandaj duhet te jemi pak me elastik me motrat tona.(Une nuk flas per veten time.Elhamdulilah,kam vite te tera me shami dhe nuk i kam perjetuar ato dajaket e shoqeve te mia).
Por nuk mund te sjellesh fetua,qe per keto grupe vajzash duken si kercenim.Apo ne rastin me te keq,ndersa ato presin nje fjale te ngrohte,nje shtytje,nje mbeshtetje nga ata qe mbahen se e dine islamin shume mire,mbeshtetje jo per rrugen ku jane,por per rrugen e zgjidhjes;ne u leshojme atyre bombat ne formen e urdherave.
Duhet te jeni pak me elastik,me te dashur me te gjitha kategorite e njerezve te cilet deshirojne te praktikojne islamin;te zgjidhen fjalet e duhura.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Lundrentari ne 08-04-2006, 07:58:42
Besimtare, ti me duket se paske dilema me familjen, dhe kerkon qe te dalesh nga shtepija e tyre, dhe te jetosh e lire, ne banesen tende, apartement, etj, gje e cila po behet tradite normale, dhe une nuk shoh ndonje te keqe ketu.

Nqs vajza, s'ka mundesi te emigroje, sepse e sheh veten te dobet, dhe te vobekt, atehere, ju vajza duhet te prisni, te keni pak durim, dhe urtesi, derisa te beheni te zojat e vetvetes.
Duhet te lexoni, a te mesoni islamin per cdo dite, keshtu qe askush tjeter, me dituri te dobet islame, te mos ju sundoj.

Nqs shoqet tuaja, jane rrahur nga prinderit per pune te shamise, une kesaj i them injorance, dhe padituri ne skajshmeri, nga prinderit e tyre.

E pastaj edhe ne meshkujt ilsam, nuk e kemi edhe aq te lehet sikur mendon ti. I kemi edhe ne dilemat tona, shqetesimet tona, dhe presionet qe na rrethojne.

Pastaj shume korporata dhe bizneze ne perendim, ku vendoset kosumi dhe kollarja, nuk na i lejojn mjekrrat, kurse ti the se ne e kemi krejt kollaj per te praktikuar islamin.
A e sheh, se nuk e dite mire realitetin, sepse ndoshta kaq eshte ajo mencuria jote. Po nejse, do i mesosh gjerat me kalimin e kohes.

Une e di mire, se ferma shqiptare, eshte e perbuzur, e mbyllur, e perqeshur, dhe e dobet, kjo si arsye e martesese se saj me nje musliman jo real, ose si rezultat i familjes shqiptare qe s'kan njohuri te duhura mbi islamin, ose per aryse tjera.

Une i keshilloj motrat muslimane shqiptare, kur tu vine koha te martohen, le ta gjejn nje bashkshort sa me te fort musliman, qe ja ka frigen Allahut, dhe e rrespekton Pejgamberin a.s., se per ndryshe, atehere ne jeten bashkeshortore, dhe famijlare do te sundojn filozofite, dhe ideologjite degraduese, dhe poshteruese, qe e kan perardhjen nga injoranca, xhahiljeti, dhe darvinizmi.

Esselamu Ualejkum...
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: besimtarja ne 08-04-2006, 09:44:12
Ramazan.I kam me shume se 10 vjet me shami,e martuar me mysliman dhe me 3 femije,elhamdulilah mysliman.Falen te Tabaket.Askush nuk guxon te beje ligjin ne shtepine time pervec meje dhe burrit tim.Pra nuk kam probleme.
Por po flas per motrat tona.Dhe pyetjen nuk ta kam drejtuar ty(sepse me sa pash,aty afer njesoj jemi ne mendime),por ua kam drejtuar atyre qe sjellin fetua nga saudia.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Hasani ne 08-04-2006, 10:08:39
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.Është pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).Pyetja:(124) Jam një vajzë që jetoj në një familje, botëkuptimi i së cilës nuk ka asgjë të përbashkët me Islamin, ndaj kur vëra mbulesën filluan të tallen me mua e të më lënë në lojë, bile vajti puna deri atje sa më rrahën dhe më ndaluan që të dal nga shtëpia. Për këtë arsye, u detyrova që ta heq mbulesën dhe të vesh një fustan të gjatë. Si të veproj në këtë rast? A duhet ta braktis shtëpinë, duke pasur parasysh se nuk di ku të shkoj?


Përgjigjja:
Kjo pyetje përfshin dy çështje:
E para: Qëndrimi i kësaj familjeje ndaj vajzës së tyre është me të vërtetë jonjerëzor, pasi këtë gjë mund ta bëjnë vetëm njerëzit injorantë që nuk e dinë të vërtetën, ose njerëzit mendjemëdhjenj të cilët e dinë të vërtetën por nuk e duan atë. Mbulesa e femrave muslimane nuk duhet të shihet si një e metë apo mangësi, përkundazi ajo është pastërti, dëlirësi dhe njëkohësisht refuzim i degjenerimit të botës së rreme të jobesimtarëve. Ata nuk kanë asnjë të drejtë që të sillen në këtë mënyrë, sepse njeriu është i lirë që, brenda kufijve dhe rregullave të përcaktuara nga Islami, të bëjë atë që i duket më e arsyeshme.Vendosja e mbulesës nuk është thjesht një zakon i trashëguar. Ajo është diçka e urdhëruar nga Allahu dhe i Dërguari i Tij. Nëse familja e saj e bën këtë gjë, duke ditur të vërtetën, atëherë faji dhe njëkohësisht dënimi i tyre është akoma më i madh. Një prej dijetarëve thotë: "Nëse ti nuk di diçka, atëherë kjo është fatkeqësi për ty. Por nëse ti e di dhe nuk e zbaton, atëherë fatkeqësi është shumë më e madhe."[/b]
E dyta: Në pyetjen e saj vajza thotë se është e detyruar që të heqë mbulesën. Detyra e saj është që t'i frikësohet Allahut, d.m.th. t'i zbatojë urdhërat e Tij, me aq sa ka mundësi. Pra, nëse ka mundësi që ta vërë mbulesën pa e kuptuar njerëzit e familjes së saj, le ta vërë atë, por nëse ata e rrahin dhe e detyrojnë me forcë që ta heqë, atëherë ajo nuk merr gjynahe nëse nuk e vendos, sepse Allahu i Madhëruar thotë:

"(Dënimi i takon) atij që e mohon Allahun, pasi ka besuar njëherë, me përjashtim që atij që detyrohet me forcë (që ta zbulojë Atë), ndërsa zemra e tij prehet në besim. Ata që ia hapin zemrën mosbesimit, do t'i kapë zemërimi i Allahut dhe do të kenë një dënim mjaft të madh." (16:106)

"Nuk merrni gjynahe për atë gabim që e keni bërë (pa dashje), por për atë që zemrat tuaja e bëjnë qëllimisht. E Allahu është Falës dhe Mëshirues." (33:5)

Nëse familja e saj nuk arrin të kuptojë qëllimin e vënies së mbulesës, por vazhdon që të këmbëngulë me kokëfortësi në të veten, atëherë duhet të dijë se detyra e besimtarëve është që t'u binden urdhërave të Allahut dhe të Dërguarit të Tij, pavarësisht nëse arrijnë të kuptojnë qëllimin (urtësinë) e tyre, sepse bindja ndaj Allahut është qëllim në vetvete. Për këtë arsye Allahu i madhëruar thotë:

"Kur Allahu ose i Dërguari i Tij vendosin për një çështje, atëherë asnjë besimtar apo besimtare nuk ka të drejtë që të zgjedhë (sipas dëshirës së tij personale) diçka tjetër që bie në kundërshtim me vendimin e tyre. E kush i kundërvihet Allahut dhe të Dërguarit të Tij, është larguar shumë larg nga e vërteta." (33:36)

Kur u pyet se përse gruaja me menstruacione duhe të zëvendësojë vetëm ditët e lëna nga agjërimi i Ramazanit e jo namazet, Aishja, e shoqja e Profetit, u përgjigj:"Kur na vinin menstruacionet, Profeti (paqja qoftë mbi të) na urdhëronte që (pas mbarimit të tyre) të zëvendësonim vetëm agjërimin e jo namazet." Nga përgjigja e Aishes kuptojmë se qëllimi apo shkaku i moszëvendësimit të namazeve të lëna ishte vetë urdhëri i Profetit (paqja qoftë mbi të), ndaj ato ishin të detyruara ta zbatonin atë pa kundërshtiminj më të vogël.Zbulimi i femrave shkakton, gradualisht, largimin e turpit dhe zhdukjen e virtyteve të larta dhe moralit të pastër dhe, në të njëjtën kohë, ndikon në përhapjen e degjenerimit dhe në shtimin e gjynaheve, të cilat janë paralajmëruesit dhe treguesit e shkatërrimit të sigurtë.
Ndërsa Lutja jonë e fundit është:

Falenderimi dhe i tërë Suksesi i takon vetëm Allahut subhanehu we TeAla

Esselamualejkum musliman nga vellau juaj në Islam

p.s./gysi copy/paste është siç e kame kuptu unë e jo ti , ktheju ndoj libri informatike dhe e gjene .ndërsa çka ke pas ne nendije të thuash me atë ajo nuk me takon mua te gjykoj.
motër besimtarja :pergjigjien e pare ta ka dhënë etheristi dhe unë mendoj ashtu e për te dytën te mjafton kjo fetva pasi nuk u pergjigj etheristi , dhe nëse ke diçka me pyetje drejtohu tek Pyetje e pergjigjie tema atje dhe mund tia drejtosh pyetjen kuj të duash ti , për me pyet aty është hap tema.

Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: igru ne 10-04-2006, 06:03:23
Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

Sa i përket, shkrimeve qe i keni bërë edhe nuk keni mare përgjigje, kjo ndodh nga shumë shkaqe, e një prej tyre është mos pasja e kohës, ose, nuk e kam për detyrë qe ti përgjigjem c`do gjeje (nëse ato letra me janë drejtuar mua).

Sa i përket pyetje/pergjigjeve dhe pse ato janë nga disa Dijetare, mund te them, qe vetëm ato kanë libra ne te cilat janë mbledhur këto pyetje përgjigje qe po postohen.

Gjithashtu unë e di qe ne c`do vend Islam ka Dijetare, dhe nuk janë te mbledhur vetëm ne Saudi, dhe gjithashtu unë nuk e kam për detyrë qe te shkoj te kerkoj për Dijetare nga India apo Pakistani apo Egjipti etj, unë besoj se ne ato vende ka, porse unë nuk ndonj ndonjë, dhe aq me tepër kur nuk kanë libra qe te jen ne formë pyetje përgjigje.

Kështu qe unë perkthej vetëm atë qe posedoj nga këto libra, dhe kjo nuk don te thotë qe nuk ka Dijetar te tjerë përveç atyre te Saudise.


Ekzistenca e katër Medh`hebeve, shpjegohet për shkakun se secili Dijetar ka pare ne Argumentet dhe e ka pasuar, porse nuk duhet te Harrojme qe te gjithë (katër Imamllaret0 kanë thënë:
Qe Hadithi i vërtetë, është Medh`hebi Im.

Kështu qe asnjëri prej tyre nuk ka thënë qe mereni mendimin tim dhe lejeni Hadithin, shumë gjëra qe gjenden sot nëpër Medh`hebe janë rrena dhe nuk i takojne fare Imamit te Atij Medh`hebi, porse të gjitha këto janë te futura nga ato te cilët kanë rdhur me pas.

Dhe gjithashtu duhet me ditur, qe Medh`hebit ndryshojnë ne çështjet e Fik`hut dhe jo ne çështjet e Besimit, pasi Besimi është Një, dhe nuk mund te jetë Dy.

Kurse për Kundershtimet e tyre ne Fik`h, kjo ndodh për shumë shkaqe, dhe një prej tyre është mos arritja e Argumentit te Sakte.

Dhe nuk duhet te Harrojme, qe ato (Dijetaret e 4 Med`hebevem Imam Ebu Hanive, Imam Malik, Imam Shafi`i dhe Imam Ahmedi (All-llahu s.u.t. i mëshiroftë) kanë thënë:
Nëse fjala ime bjen ne kundërshtim me Hadithin e Vertete, merni Hadithin edhe lejeni fjalën time.

Gjë e cila nuk ndodh sot.


Nuk keni shkruar se s'keni patur kohe? pak e cuditshme se nese kishte dicka per te shkruar do ishte pikerisht ajo kunder verejtjeve qe ju kam bere. Nejse, faleminderit qe ke marre mundimin me je pergjigjur tani! Me mire vone se kurre...

Ti nuk ke pyetje-pergjigje nga dijetare? Mor vlla hap gati cdo faqe islame dhe do gjesh me shumice. Vetem islamonline.com kushedi sa ka. Pse nuk tregohesh i sinqerte e nuk thua qe ato te pelqejne, ato jane te "medhhebit" tend dhe pike. Nuk ka vetem libra sot dhe mbi te gjitha nukka vetem saudite qe kane mend e dije. Per kete te lutem te jesh i sigurte. Prandaj hap pakez internetin, ose ... lere fare fare, do ta bej vete inshallah dhe do t'i postoj, e t'i shohim njehere dhe dijetaret e tjere.  Pse i bie nga kina dhe une. Kardaui ka nja 2 libra te pakten qe njoh une me fetua. (Fetua Bashkekohore 1 dhe 2). Apo thuaj, Kardaui, pupupupu... me probleme e?  :S

Do te te keshilloja, si moter, mos fol ashtu per medhhebet dhe imamet e nderuar te tyre se do ti hysh ne hak, e diten e Gjykimit do te ti marrin te gjitha sevapet qe ke. Une nuk di qe ato te kene thene qe hadithi i vertete eshte medhhebi im. Perkundrazi, ato te gjithe kane ndjekur metoden e 4 halifeve te pare qe thonin, nese fjala ime bie ne kundershtim me sunetin, moe e merrni, sic e thoje dhe ti. Po te mos ishin ata, Zot e di me se miri, nuk do ishte feja ne kete pike. Arsyeja qe ata perdoren, dija, metodologjite, studimi i hadithit te Profetit a.s, etj sollen 4 shkolla te plotesuara ku mbeshteten sot 1 miliard muslimane. Ju tani dilni e na thoni tjeter gje. Ty Zoti ta shperblefte se e ke me sinqeritet (besoj) deshiren e mire per ti bere njerezit si vetja, se keshtu mendon ti eshte e vetmja rruge per te shpetuar, po mos kujto se mund te mos e kesh gabim.

Kundershtimet ne fikh nuk jane aspak se nuk arrihet mendimi i sakte. Mos harro qe qe ne kohen e Profetit a.s. sahabet u ndane ne mendime (e njeh besoj historine e faljes se namazit te iqindise) dhe profeti a.s. ca beri? mos valle nisi te ndante mendimin e sakte, te zgjidhte kush ia qelloi, apo cfare? Tha te dyja grupet jane ne rregull. Pra, dua te them, mendimi i sakte qe thua ti eshte relativ, eshte ne thelb fare gajb dhe nuk mund te pretendosh se e ke arritur me 100%. Kjo dihet.  

Dhe e fundit, kur thua qe nuk ndodh sot, duhet perseri te jesh i kujdesshem se eshte dicka qe ti nuk e di. Te jete ashtu, edhe ato fetvate e tua, dhe te gjitha fetvate qe dalin sot jane kot. Prandaj, e perseris dhe njehere mos i hyr ne hak te tjereve.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: igru ne 10-04-2006, 06:29:38

A mundet qe një grua te udhetoje ne konferenca për çështje pune pa pasur mahrem? Burri i saj punon dhe nuk ka mundësi te shkoje me te.


Përgjigje


Esselamu alejkum ue rahmetullah


I dashur vëlla, faleminderit për interesiminh tënd rreth Islamit dhe  mesimeve te tij. E vleresojme pyetjen tënde dhe Allahu na ruajt nga kurthet e Shejtanit dhe na ndricofte zemrat me dritën e Islamit.
Përsa i përket pyetjes, duhet te jetë e qartë qe Islami kujdeset për dinjitetin dhe nderin e gruas. Për shkak te brishtesise se saj dhe lendimit prej te tjerëve, Islami priret te mbylle këto dyer ndaj këtyre situatave.

Ne përgjigje te pyetjes tënde, sheikh Ahmed Kuti, professor dhe dijetar islam ne Institutin Islamik te Torontos, Ontario, Kanada, thotë:


" Ligjet islame janë mbeshtetur gjithmonë ne shkaqe te kuptueshme, dobira dhe urtesi për njerezimin. Prandaj ndërhyrja kundër gruas qe udheton e vetme kuptohet për te siguruar dinjitetin dhe nderin e saj, nuk është një mënyrë për te ngushtuar lirine e saj te levizjes apo ta ndaloje atë te potencializohet plotësisht.

Pikërisht nën këtë fryme shujme dijetare dhe juriste, edhe ne kohe te hershme, kuptuan rregullin e profetit a.s.  për një grua qe udheton. Për këtë arsye ata thanë qe ajo mund te udhetoje e shoqëruar me gra te tjera apo me shoqeri te sigurtë. Hadithi i Profetit a.s. nenkupton qe siguria e gruas është çështja kryesore; prandaj nuk ka asgjë tjetër qe e pengon atë te udhetoje ne një mënyrë qe është e sigurtë dhe qe nuk ka frikë për ngacmime.

Sot aeroplanet dhe mjetet e tjera te transportimit publik janë mjaft te sigurtë. Janë shumë herë me te sigurtë se te udhetosh ne shkretetire. Edhe kohe me pare, gratë muslimane nuk kanë hezituar te udhetojne me një grup qe ishte i sigurt.

Prandaj nuk shoh ndonjë arsye pse gruaja juaj te hezitoje te udhetoje, por duke pasur parasysh se i ka marrë masat e duhura, te mbështet tek Allahu pasi te jetë perpjekur për te  kryer pune me së miri ne mënyrë qe ti ofrojë sherbime te domosdoshme komunitetit.

Allahu di me së miri!


marrë nga www.islamonline.com, seksioni  FATWAH AND COUNSELLING.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 11-04-2006, 16:25:21
Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

Nuk keni shkruar se s'keni patur kohe? pak e çuditshme se nëse kishte diçka për te shkruar do ishte pikërisht ajo kundër verejtjeve qe ju kam bërë. Nejse, faleminderit qe ke marrë mundimin me je pergjigjur tani! Me mirë vonë se kurrë...

Moter, nuk keni pse te cuditeni per kohen, prse me sa mbaj mend, ju kam thene, qe mos kthimi i pergjigjes mund te ndolli per disa shkaqe nje, se nuk kam pase kohe dhe dy, se nuk e kam Oblogim ti pergjigjem c`do pyetje.

Porse ju keni mare te paren, dhe jeni cuditur.

Ti nuk ke pyetje-përgjigje nga dijetare? Mor vlla hap gati çdo faqe islame dhe do gjesh me shumicë. Vetëm islamonline.com kushedi sa ka. Pse nuk tregohesh i sinqertë e nuk thua qe ato te pëlqejnë, ato janë te "medhhebit" tënd dhe pikë. Nuk ka vetëm libra sot dhe mbi të gjitha nukka vetëm saudite qe kanë mend e dije. Për këtë te lutem të jesh i sigurtë. Prandaj hap pakëz internetin, ose ... lere fare fare, do ta bëj vete inshallah dhe do t'i postoj, e t'i shohim njëherë dhe dijetaret e tjerë.  Pse i bie nga kina dhe unë. Kardaui ka nja 2 libra te paktën qe njoh unë me fetua. (Fetua Bashkekohore 1 dhe 2). Apo thuaj, Kardaui, pupupupu... me probleme e?  :

Moter, mua nuk me Intereson qe te hap faqe Interneti dhe te mar fetua prej tyre, perderisa ne shtepi kam Libra.

Kurse sa i perket SINQERITETIT, ju kam thene (dicka) ne postimin tim te meparshem, porse mesa duket nuk e keni kuptuar, keshtu qe rikthejuni dhe nje here atij mesazhi, dhe do ta merni pergjigjen.

Doktor Kardaui (All-llahu s.u.t. e ruajt), e di qe ai ka 2 apo me shume libra me Fetaua, per te cilat (fetua) qe eshte pyetur ai, mund te jene pyetur edhe dijetare te tjere, keshtu qe une par ate se c`fare kane thene keto te tjeret, te cilet jane te shquar ne diturine e tyre, dhe te Doktor Kardauit, nuk mund qe t`ja mare, dhe aq me teper, kur ai eshte kritikuar nga shume dijetare, keshtu qe keto jane dy shkaqe, te cilat me ndalojne mua te mar nga ai (Doktor Kardaui) apo te tjere.

Do te te keshilloja, si motër, mos fol ashtu për medhhebet dhe imamët e nderuar të tyre se do ti hysh ne hak, e ditën e Gjykimit do të ti marrin të gjitha sevapet qe ke. Unë nuk di qe ato te kenë thënë qe hadithi i vërtetë është medhhebi im. Perkundrazi, ato te gjithë kanë ndjekur metodën e 4 halifeve të parë qe thonin, nëse fjala ime bie ne kundërshtim me sunetin, moe e merrni, siç e thoje dhe ti. Po të mos ishin ata, Zot e di me së miri, nuk do ishte feja ne këtë pikë. Arsyeja qe ata përdoren, dija, metodologjite, studimi i hadithit te Profetit a.s, etj sollen 4 shkolla te plotesuara ku mbështeten sot 1 miliard muslimane. Ju tani dilni e na thoni tjetër gjë. Ty Zoti ta shpërbleftë se e ke me sinqeritet (besoj) dëshirën e mirë për ti bërë njerëzitë si vetja, se kështu mendon ti është e vetmja rrugë për te shpetuar, po mos kujto se mund të mos e kesh gabim.

Moter, nuk po arri te kuptoj akoma se c`fare kam thene per Imamet ? dhe te mos keni dije per dicka (e kane thene Dijetaret apo jo) kjo nuk tregon se ajo fjale nuk mund te jete e vertete.

Nuk po Arri me kuptu se kush jane 4 Halifet e pare (qe i keni permendur), nese keni qellimin Ebu Bekri, Umeri, Uthmani dhe Aliu (radiall-llahu anhum), nuk po flisnim per to, dhe ato nuk kane te bejne fare me temen, pastaj, nese eshte ashtu sikurse pretendoni,se ato kane ndjekur vetem rrugen e 4 Halifeve,atehere pse gjenden gjithato kundershtime ne ceshtje te Akides, ne Mesin e Medh`hebeve ?

Moter, une nuk kam gje me Medh`hebet, dhe nuk kam thene ndonje fjale qe nuk e kane thene te tjere para meje (Dijetare), porse, nuk e mar mendimin e asnjerit (kushdo qofte) nese bjen ne kundershtim me fjalet e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), dhe nuk e kuptoj ate fjale, vetem ashtu sikurse e kane kuptuar te paret e ketij Ummeti, pasi ato me teper dije kane pasur.

Kundershtimet ne fikh nuk janë aspak se nuk arrihet mendimi i saktë. Mos harro qe qe ne kohën e Profetit a.s. sahabet u ndane ne mendime (e njeh besoj historinë e faljes se namazit te iqindise) dhe profeti a.s. ca bëri? mos valle nisi te ndante mendimin e saktë, te zgjidhte kush ia qelloi, apo çfarë? Tha te dyja grupet janë ne rregull. Pra, dua te them, mendimi i saktë qe thua ti është relativ, është ne thelb fare gajb dhe nuk mund të pretendosh se e ke arritur me 100%. Kjo dihet.    

Sa i perket historise se Namazit, me mire do te ishte te lexonit me teper dhe do te shihnit, se a ka thene Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) se kush ka qene Gabim apo jo.

Pastaj jo c`do gje ne ceshtjet e Fik`hut, eshte e pa`arritur, pasi nese Imamllaret kane rene ne kundershtim ne nje ceshtje, kjo ka ndollur per shume shkaqe, dhe nnje prej tyre ka qene se kush veper e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka qene me pare, kjo apo ajo, keshtu qe me vone eshte vertetuar kjo gje,atehere me ane te ketij vertetimi, nuk na mbetet gje vetem se ta pasojme,edhe nese Imami i ndonje Medh`hebi ka mendim te kundert, pasi mundesia se kush ka qene veprimi i fundit atij mund ti kete munguar, dhe si i tille, nuk pasohet ne mendin e tij.

 
Dhe e fundit, kur thua qe nuk ndodh sot, duhet përsëri të jesh i kujdesshem se është diçka qe ti nuk e di. Të jetë ashtu, edhe ato fetvate e tua, dhe të gjitha fetvate qe dalin sot janë kot. Prandaj, e përsëris dhe njëherë mos i hyr ne hak te tjerëve.

Moter,sa i perket asaj qe kam thene, gje qe nuk ndodh sot, kete nuk e kam thene per ty (personalisht) apoper ndonje tjeter, porse e kam thene ne pergjithesi, dhe kjo,edhe pse ju nuk e dini, akoma sot gjenden dijetare Fanatik te ndonje Medh`hebi, dhe une prandaj e kam thene,dhe kjo nuk tregon se eshte ceshtje gajbi etj.

Keshtu qe nuk i kam hyre ne hakk asnjerit,porse nese kam fol, duke u mbeshtetur ne argumente,edhe jo se ai (dijetari) eshte i pagabushem.

Keshtu nese ato fetuat qe jane sjellur prej meje, jane ne kundershtim me ndonje Hadith te Sakte tecilin nuk e di, me tregoni, edhe une terhiqem prej saj, keshtu qe une perkthej ate gje me te cilen jam bindur.

Kjo eshte shume e thjeshte me u kuptu, dhe nuk ka nevoje me u sqaru.

Ndersa ne lidhje me Fetuan qe e keni postuar, eshte Gabim,pasi shume Hadithe te Sakte ne Bukhari dhe Muslim e ndalojne nje gje te tille, me nje fjale, e ndalojne qe gruaja te Udhetoje e vetme dhe e pa shoqeruar nga nje Vned ne vendin tjeter.

Porse pasi nukeshte tema e tille, nuk po hyj me teper me e sqaru,se a lejohet apo jo.

Selamu Alejkum.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: gysi ne 12-04-2006, 10:56:02
Citim
Ekzistenca e katër Medh`hebeve, shpjegohet për shkakun se secili Dijetar ka pare ne Argumentet dhe e ka pasuar, porse nuk duhet te Harrojme qe te gjithë (katër Imamllaret0 kanë thënë:
Qe Hadithi i vërtetë, është Medh`hebi Im.
Kështu qe asnjëri prej tyre nuk ka thënë qe mereni mendimin tim dhe lejeni Hadithin, shumë gjëra qe gjenden sot nëpër Medh`hebe janë rrena dhe nuk i takojne fare Imamit te Atij Medh`hebi, porse të gjitha këto janë te futura nga ato te cilët kanë rdhur me pas.
Dhe gjithashtu duhet me ditur, qe Medh`hebit ndryshojnë ne çështjet e Fik`hut dhe jo ne çështjet e Besimit, pasi Besimi është Një, dhe nuk mund te jetë Dy.
Kurse për Kundershtimet e tyre ne Fik`h, kjo ndodh për shumë shkaqe, dhe një prej tyre është mos arritja e Argumentit te Sakte.
Dhe nuk duhet te Harrojme, qe ato (Dijetaret e 4 Med`hebevem Imam Ebu Hanive, Imam Malik, Imam Shafi`i dhe Imam Ahmedi (All-llahu s.u.t. i mëshiroftë) kanë thënë:
Nëse fjala ime bjen ne kundërshtim me Hadithin e Vertete, merni Hadithin edhe lejeni fjalën time.
Gjë e cila nuk ndodh sot.

Mendimi yt per methehebet ka disa probleme dhe, megjithese mund te duket korrekt ne pamje te pare eshte mjaft problematik dhe aspak i arsyeshem, por perkundrazi bermban mjaft non sens ne vetvete.

Se pari, fjalet e imameve: "Hadithi i vertete eshte methhebi im", une kam lexuar nje liber ku e shpjegonte gjere e gjate kete problem te cilin juve e sillni sipas qefit tuaj. Kur eshte thene qe "hadithi sahih eshte methhebi ime", kjo dtth qe methehebi i ketij imami eshte i bazuar mbi hadithin sahih, dhe nuk ka qene qellimi te thuhet se mos ndiqni meth'hebin tim po ndiqni hadithin sahih. Pra, ne fjalen e mesiperme, deshmohet se methhebet jane bazuar mbi hadithe sahih, dhe jo thjesht ne fjalet e imameve, ashtu sic rrekeni ta prezantoni juve.

Se dyti, persa i perket fjales tjeter qe thote se "nese fjala ime bie ne kundershtim me hadithin e vertete, merrni hadithin dhe lereni fjalen time" ka nje nevoje per shpjegim. Ne kete fjale imam Ahmedi na shpjegon pikerisht se kush ka perparesi ne fikh. Pra na tregon per metoden. Pikerisht, keshtu ka bere edhe vete imam Ahmedi. I ka dhene perparesi fjales se Profetit, perpara fjaleve te tjera.
Po keshtu Imam Ahmedi, me kete ka dashur te thote se te gjithe njerezit jane gabimtare, pervec asaj qe vjen nga Zoti, dhe qe e ka shprehur Profeti a.s. Keshtu qe mund te ndodhe qe vete Imami te kete fjale qe mund te mos jene teresisht te sakta. Me kete i lihet hapesire qe ata qe do ta pasonin te gjykonin vete mbi fjalet e profetit dhe te mos kushtezoheshin teresisht nga fjala e imamit. Por mbi te gjitha, kjo fjale deshmon se imami ndiqet ne metoden qe perdor, dhe jo ne fjalet direkte.
Tjeter gje ne kete fjale, dhe qe eshte mjaft e rendesishme eshte se kujt i drejtohet ketu imam Ahmedi. I drejtohet Etheristit, apo Ergysit? Ne asnje menyre! I drejtohet nxenesve te tij te cilet ishin dijetare. Ne kete menyre, Hadithin sahih nuk mund ta kuptoje dot ne menyre te drejtperdrejte nje njeri i thjeshte, i cili ka lexuar thjesht disa libra fikhu. Por hadithin ne menyre te drejteperdrejte mund ta perdorin vetem dijetaret. Pasi ata kane aftesine te njohin mire, rrethanat kur ky hadith eshte thene, kujt i eshte thene, c'qellim ka patur etj. Gjera qe nje njeri i thjeshte, me sado dije fetare te kete, qofte edhe nxenes dijeje nuk mund ti dije.
Pikerisht, prandaj te gjithe imamet, kane shprehur se muxhtehidit, i takon te gjykoje dhe te peshoje fjalet e imamit te tij, ndersa popullit te thjeshte i takon te ndjeke meth'hebin, apo myftiun.
Keshtu, Etherist, ajo cfare ti na e shet per ndjekje te hadithit sahih, nuk eshte gje tjeter vecse largim nga gjykimi i shendoshe i kokave me te ndritura qe ka pasur ndonjehere umeti, per te shkluar tek interpretimet e njerezve shume me te paditur, te cilet i interpretojne fjalet e Profetit a.s. ne menyre literale dhe siperfaqesore.

Se treti, pikerisht, juve nuk keni bere gje tjeter vecse keni sjelle nje meth'heb te ri. Methhebin selefi, vehabi apo ku ta di une. Nje miku im thoshte, "meth'hebi i te pameth'hebeve. Keshtu dashur pa dashur juve keni sjelle nje grupim te ri ne fikh, qe mund te quhet meth'heb.
C'kuptim ka te mosndjekesh Ebu Hanifen, por te ndjekesh shejh Albanin? Kush ka autoritet me te madh ne fikh? Apo mos do te me thuash se ti je aq burre i zoti ne fikh sa te arrish te ndash shapin nga sheqeri per te na thene ketu se shejh albani per x gjera, ka pasur te drejte, ndersa imam Ebu Hanifja e ka patur gabim?
Kjo eshte marrezi!

Se katerti, ti shprehesh se "shumë gjëra qe gjenden sot nëpër Medh`hebe janë rrena dhe nuk i takojne fare Imamit te Atij Medh`hebi, porse të gjitha këto janë te futura nga ato te cilët kanë rdhur me pas".
kjo eshte nje fjale krejt e pavend. Methhebi nuk eshte imami lal. Mehtehebi eshte nje shkolle e mendimit ne fik qe ka te beje me nje metode te caktuar se si perzgjidhen dhe kuptohen fjalet e Profetit dhe ajetet e Kuranit. Methhebet jane themeluar nga imamet e tyre, por jane pasuruar dhe shtuar nga pasuesit. Meth'hemi Hanefi p.sh. eshte pasuruar jashtezakonisht shume nga dy nxenesit kryesore te Ebu Hanifes si Ebu Jusufi dhe Muhamed ibn Hasani, si dhe nga mjaft pasardhes. Duke i quajtur shtesa dhe rrena, ti ve, ne menyre te padrejte, ne kontestim meth'hebet, duke i bere te konsiderohen te dyshimta. Keshtu neve na duhet tani qe per cdo fjale te thene per meth'hebeve te veme ne dyshim se mos "jane rrena te shtuara"! Dhe kjo eshte fitne jo e vogel.

Se pesti, ti shprehesh:
"Kurse për Kundershtimet e tyre ne Fik`h, kjo ndodh për shumë shkaqe, dhe një prej tyre është mos arritja e Argumentit te Sakte".
Kjo mund te kete pjese shume te vogla te se vertetes, por eshte nje shprehje tejet e gabuar. Methhebi eshte nje shkolle mendimi dhe per te kane dhene kontribut me qindra dijetare. Si mund te pretendosh se x dijetar mund te kete mendimin e sakte, ndersa meth'hebi nuk e ka njohur hadithin e sakte? Si mund te pretendosh se nje dijetar mund te jete me prane te vertetes ndersa 100 te tjere jane ne gabim. Kjo edhe mund te ndodhe per nje apo dy ceshtje te caktuara, por jo ne pergjithesi. Methhebet jane shkolla te standardizuara ne menyre mjaft te kompletuar, mjaft solide duke i rezistuar koherave per me teper se nje mije vjet. Nderkohe qe mendime tek-tuk te dijetareve jane mjaft te perkoheshme dhe eshe shume me e natyrshme qe njeriu i thjeshte si puna jone, te shkoje aty ku siguria dhe garancia e te vertetes te jete me e madhe.
Pastaj, ajo qe juve nuk doni ta kuptoni eshte se ndarja e mendimeve ne fikh eshte pjese e sheriatit. Eshte vete fikhu qe krijon hapesira per interpretime te ndryshme, dhe kjo eshte pjese e vete fese, e cila ka garantuar larmine eideve. Pikerisht kjo e ka bere fene tone te pasur, duke i bere vend karaktereve te ndryshem, ideve te ndryshme, kulturave te ndryshme, rrethanave te ndryshme ne te cilat feja do te aplikohet domosdoshmerisht. Tendenca juaj per te vendosur vetem nje ide si te sakte, eshte ngushtim deri ne ekstrem i fese. Eshte ngrutesim i saj. Eshte paralizim i saj, per tu bere e efektshme ne rrethana te ndryshme, ne kultura te ndryshme, ne karaktere njerezish apo popujsh te ndryshe. Jeve, me kete tentoni ti uniformizoni njerezit dhe kjo eshte nje gje mjaft e demshme. Juve fshini nga fjea pjesen me te madhe te saj. Nderkohe qe te gjithe dijetaret e medhenj te ketij umeti kane rende dakort qe mospajtimi i dijetareve ne fikh eshte meshire prej Allahut.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: gysi ne 12-04-2006, 12:10:54
Citim
Vëlla i dashur, si gjithemon flisni me Injorance, ndjekjen e Medh`hebeve nuk e ka qujtur njeri Kufer (porse ky është një pretendim i juaji).
Sa i përket mendimeve ne Fik`h, i di, dhe nuk ke ngel ti qe te mi mesosh, Mednimet vëlla duhet te vijnë me argumenta edhe jo ne Ajer (sikurse veproni ju).
Sa i përket pershtatjes se disa Normave juriike te sherijatit, duhet ta dini qe ne disa vende nuk te lejojne s namzin me e Fal, dhe as shaminë me e mbajt (me hec ne rrugë e jo ne pune) etj, ç'farë me i thënë kesj ? qe me i lënë edhe namazin apo mos më e vënë shaminë.
Vëlla ju kam thënë shpesh herë, qe me injorancë flisni, porse feja nuk është sipas tekve te njereve, pasi  për c`do lehtesim duhet te vini me argument, gjë te cilën nuk e keni bërë qe ne fillim te shkrimeve, porse ajo qe bëni është se perdorni trunin tuaj me kuptu ajetet dhe hadithet, gjë qe nuk është argument.

Per mua eshte nder te konsiderohem injorant nga juve. Pasi juve injorant quani kedo qe flet me arsye dhe e ve ne pune mendimin per ti kuptuar gjerat. Jane shume domethenese nderhyrjet e tua kundra mendimit te lire, apo kur shprehesh se mendja jote nuk eshte argument.
Sipas teje, i bie qe argumenti nuk merret me mendje. Gjëegjeze, per te gjithe anetaret e forumit: "me cfare duhen kuptuar argumentet?"
Fjalet e tua se mendimi nuk merret pa argument jane absurditete dhe sofizma qe nuk kane pike kuptimi. A thua se une po e jap mendimin tim ne ajer. Apo a thua qe ata dijetare ku une mbeshtetem e kane dhene edhe ata ne ajer pa argumente. Per me teper methhebet i paskan dhene keto mendime pa u bazuar ne argumente.
Normalisht, ky eshte kuptimi yt. Te gjitha mendimet e ndryshme ne fikh vijne sepse ata dijetare nuk jane mbeshtetur ne argumente.
Ja se si shprehesh ti:
"Sa i përket mendimeve ne Fik`h, i di, dhe nuk ke ngel ti qe te mi mesosh, "Mednimet vëlla duhet te vijnë me argumenta edhe jo ne Ajer (sikurse veproni ju)". :S :(

Ne rradhe te pare ti duhet te kuptosh se cdo te thote argument. Po ky eshte muhabet shume me i gjate dhe e di qe nuk do kuptosh asgje po ta fillojme.
Por edhe sikur ndonje ketu te flase pa argumente kjo eshte shume me e mire se sa ti marresh mbrapsht argumentet sic beni juve. Te pakten nuk abuzohet me fjalet e profetit sic beni juve duke dhene interpretime te pabaza, te cilat i merrni ne menyre siperfaqesore pa e vene trurin ne pune.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 12-04-2006, 14:36:02
Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

Vella Gysi, sikur ti fillonit postimet tuaja me nje pershendetje apoSelam, do te ishte me e udhes.

Së pari, fjalët e imameve: "Hadithi i vërtetë është methhebi im", unë kam lexuar një libër ku e shpjegonte gjerë e gjatë këtë problem te cilin juve e sillni sipas qefit tuaj. Kur është thënë qe "hadithi sahih është methhebi ime", kjo d.t.th. qe methehebi i këtij imami është i bazuar mbi hadithin sahih, dhe nuk ka qenë qëllimi te thuhet se mos ndiqni meth'hebin tim po ndiqni hadithin sahih. Pra, ne fjalën e mesiperme, deshmohet se methhebet janë bazuar mbi hadithe sahih, dhe jo thjesht ne fjalët e imameve, ashtu siç rrekeni ta prezantoni juve.

Vella nuk e di se kush ka qene autori i atij libri (dhe as nuk me Intereson), vella Dijetaret kur e kane shpjeguar fjalen e Imamllareve:
"hadithi sahih është methhebi im", nuk kane thene,qe ai Medh`heb eshte i bazum ne Hadithe te Sakta,pasi po te sihte e vertete kjo gje, nuk do te gjendeshin keto kundershtime teforta ne Medh`hebe, te jap nje Shembull:
Imam Ebu Hanife (rahimehull-llah) thote:
Imani, as nuk shtohet dhe as nuk Pakesohet.

Fjale e cila bjen ne kundershtim me Hadithe te Sakta dhe aq me shume, kur ate fjale e Kundershtojne shume Ajete te Kur`anit.

C`fare mund te themi per kete Fjale (qe sipas shpjegimit qe i keni dhene ju,i bjen qe kjo eshte e mbeshtetur ne Hadithe te Sakta).

P.Sh:
Nje Gruaje te Medh`hebit Hanefi, i eshte e ndaluar te Martohet me nje Burr i Medh`hebit Shabi`i (me nje fjale kjo martese eshte harram), pershkak se ato i shohin Burrat e Medh`hebit Shafi`i,sikurse Cifutet dhe te Krishteret, porse lejojne te kunderten.

Po per kete c`fare thua,aeshte i mbeshtetur ne Hadithe te Sakta ky Mendim ?

Vella, une nuk po mundohem te Prezantoj asnje gje,porse them ate qe gjendet ne librat e Medh`hbeve,pasi jane vete Dijetaret e medh`hebe qe thojne:
C`do Ajet dhe hadith, qe bjen ne kundershtim me  Fjalet e Ebu Hanifes (rahimehull-llah), jane ose te Fshira (Ajetet) ose te Dobeta (Hadithet).

Keto fjale (dhe te tjera) i gjen ne librat baze te Medh`hebeve, dhe nuk jane prej meje,porse prej Dijetareve te ketyre Medh`hbeve.

Keni thene:
Citim
Tjetër gjë ne këtë fjale, dhe qe është mjaft e rëndësishme është se kujt i drejtohet këtu imam Ahmedi. I drejtohet Etheristit, apo Ergysit? Ne asnjë mënyrë! I drejtohet nxenesve te tij te cilët ishin dijetare. Ne këtë mënyrë, Hadithin sahih nuk mund ta kuptoje dot ne mënyrë te drejtperdrejte një njeri i thjeshtë, i cili ka lexuar thjesht disa libra fikhu. Por hadithin ne mënyrë te drejteperdrejte mund ta përdorin vetëm dijetaret. Pasi ata kanë aftësinë te njohin mirë, rrethanat kur ky hadith është thënë, kujt i është thënë, c'qëllim ka patur etj. Gjera qe një njeri i thjeshtë, me sado dije fetare te këtë, qoftë edhe nxënës dijeje nuk mund ti dije.

Mese normale qe nuk me eshte drejtuar Mua dhe Ty, porse gjithashtu edhe ajo eshte edhe per te gjithe te tjeret,pastaj po fjalen ku thuhet:
Mos merni asnje gje prej Nesh, nese nuk e dini se nga i kemi marrur.

Po kjo si te duket ?

Edhe une pajtohem qe hadithin (dhe c`fare lidhet me te) mund ta kuptojne vetem Dijetaret, tecilet jane te shquar ne dijen e tyre, dhe per te cilet dijetare jemi urdheruar qe ti pasojme, porse ju i Dashur, ne postimet e juaja me teper perdorni menuren e te kuptuarti tuajen,se sa ate tedijetareve.

Keni thene:
Citim
Kështu, Etherist, ajo çfarë ti na e shet për ndjekje te hadithit sahih, nuk është gjë tjetër veçse largim nga gjykimi i shëndoshë i kokave me te ndritura qe ka pasur ndonjëherë umeti, për te shkluar tek interpretimet e njerëzve shumë me te paditur, te cilët i interpretojnë fjalët e Profetit a.s. ne mënyrë literale dhe siperfaqesore.

A mundesh me na dhene nje Shembull ne lidhje me Interpretimet e atyre njerezve tecilet qenkan te pa ditur dhe i interpretojne fjalet e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ne menyre Literale dhe Siperfaqsore ?

Dhe nje shembull te palesse kundert ?

Ose me emra,ose me Hadithe ?

Pasi ne pretendime, nuk te arrin kush,ama ne argumentime,nuk kam pare asgje prej teje deri tashti.

Keni thene:
Citim
Së treti, pikërisht, juve nuk keni bërë gjë tjetër veçse keni sjelle një meth'heb të ri. Methhebin selefi, vehabi apo ku ta di unë. Një miku im thoshte, "meth'hebi i te pameth'hebeve. Kështu dashur pa dashur juve keni sjelle një grupim të ri ne fikh, qe mund te quhet meth'heb.

Une nuk kam sjedhur asnje medh`heb, porse mundohem te heci ne rrugen q ka hec Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

Keni thene:
Citim
C'kuptim ka te mosndjekesh Ebu Hanifen, por te ndjekesh shejh Albanin? Kush ka autoritet me të madh ne fikh? Apo mos do të me thuash se ti je aq burrë i zoti ne fikh sa të arrish te ndash shapin nga sheqeri për te na thënë këtu se shejh albani për x gjëra, ka pasur te drejtë, ndërsa imam Ebu Hanifja e ka patur gabim?

Une nuk pasoj As Imam Ebu Hanifen (rahimehull-llah) dhe as Shejkh Albanin (rahimehull-llah),pors pasoj ate me tecilin gjendet Argumenti.

Kurse per theniet e tjera ne vazhdimin e mesazhit, nuk po e mar mundimin me te shkrujt,pai me u fut ne Ceshtjet e Fik`hut, dhe te flas nuk do te kuptosh.

Vazhdon ne pjesen tjeter.

Selamu Alejkum.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 22-04-2006, 14:08:09
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë, është udhëzimi i Muhammedit (salall-llahu aljhi ue ala alihi ue sel-lem). Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje çon në zjarr.


Është pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
Pyetja: Nr: (125)
Cili është dallimi mes Nifakut dhe Rijase, dhe cila prej tyre është me e dëmshme për thirresin ?Përgjigje:Gjithesecila prej tyre është e keqe, mirëpo Nifaku është me i keq dhe i demshem, sepse Nifak do të thotë, te shfaqesh te miren dhe te fshehesh te keqen, dhe kjo, pa marrë parasysh a është ne besim apo ne vepra, edhe pse Nifaku ne besim te nxjerr nga feja, kurse Nifaku ne vepra mund te te nxjerri nga feja por edhe mund te të mos nxjerri.

Kurse Rijaja ndodh atëherë kur njeriu vepron një vepër te mirë për All-llahun s.u.t, mirëpo ka dëshirë të shikohet me te, e zbukuron ose e perforcon vepren e tij për lavdrimet e njerëzve, pra ai e deshiron te miren mirëpo ndjek lavdrimet e njerëzve duke e zbukuruar këtë vepër.

Me këtë bëhet e qartë se Nifaku është me i keq, edhe pse Rijaja është shenjë prej shenjave te Munafikeve.

Ka thënë All-llahu s.u.t. për ata (Hipokritet):
Padyshim që Hipokritët përpiqen të mashtrojnë All-llahun, por është All-llahu, Ai i Cili i mashtron ata.
Dhe kur ngrihen për falje, qëndrojnë me përtaci dhe sa për t'u parë prej njerëzve dhe nuk e kujtojnë All-llahun vetëm se pak. Nisa: 142.
Marrur Nga Libri:
Es-Sah`uetul Islamijjeh, Pyetja Nr: 16.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse për ç`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 01-05-2006, 06:27:42
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë, është udhëzimi i Muhammedit (salall-llahu aljhi ue ala alihi ue sel-lem). Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje çon në zjarr.


Është pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
Pyetja: Nr: (126)


Shume te rinj lekunden ne rrugen e berjes balle veprave te urryera (te keqija), te cilat jane te perhapura ne shume vende Islame.
A duhet qe ne t'i kundershtojme ashper, sic veprojne disa te rinj, apo ti kundershtojme ne ndonje menyre tjeter ?


Përgjigje:


Mendimi im eshte se se pari, Islami duhet qe te paraqitet ne menyre te sakte dhe reale, besimi islam veprat dhe morali islam, e jo te sulmohen ne ate menyre qe shkakton largimin e tyre.

Besoj se po te paraqitet Islami ne menyre te sakte, natyra e paster njerezore e pranon ate, sido qe te jete puna, sepse Islami eshte ne pajtim dhe perpuethshmeri me natyren e paster.

Kurse sulmimi i njeriut ne ate cka ai eshte me vite te tera, me baballaret dhe gjysherit e tij, kjo sjell largim dhe urrejtje ndaj se te vertetes ne te cilen therret.

Per kete gje thote All-llahu s.u.t:
Dhe mos i fyej ata (idhujt) që mosbesimtarët i adhurojnë përveç All-llahut, që të mos e fyejnë All-llahun pa të drejtë e pa asnjë dije. En'am: 108.

Per kete mendoj se vellezerit e mi thirres, ne nje shoqeri te tille duhet te interesohen per sqarimin e te se vertetes Islame dhe sqarimin e te pavertetes, pa sulmim direkt ne veprat e tyre.

 

Marrur Nga Libri:
Es-Sah`uetul Islamijjeh, Pyetja Nr: 9.

DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse për ç`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 12-05-2006, 09:15:55
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë, është udhëzimi i Muhammedit (salall-llahu aljhi ue ala alihi ue sel-lem). Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje çon në zjarr.


Është pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
Pyetja: Nr: (127)Dhenia mesim i lendeve fetare ne shkolla, a kosiderohet prej thirrjes (dauetit) per ne Islam, duke ditur se Mesuesi merr rroge mujore per kete gje ?Përgjigje:Nuk ka dyshim se mesimi i Sheriatit eshte prej gjerave te pelqyeshme dhe konsiderohet prej kerkimit te dijes, mirepo qenia e tij dauet (thirrje) per ne Islam, varet tek gjendja e mesuesit.

Nqs Mesuesi e shfrytezon prezencen e tij tek nxenesi duke e udhezuar per te mire, dhe njekohesisht eshte shembull i shkelqyeshem me veprat e tij te mira, kjo konsiderohet daue, edhe pse merr rroge.

Por nese mesuesi shpjegon mesim te " thate " duke ia lexuar ose sqaruar ate nxenesve vetem ne anen teorike, atehere kjo nuk eshte nga daueti.

All-llahu s.u.t. A`lem.Marrur Nga Libri:
Es-Sah`uetul Islamijjeh, Pyetja Nr: 6.

DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse për ç`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: Pyetje Dhe Përgjigje Me Dijetarët e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 29-05-2006, 06:42:31
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë, është udhëzimi i Muhammedit (salall-llahu aljhi ue ala alihi ue sel-lem). Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje çon në zjarr.


Është pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
Pyetja: Nr: (128)


Thirrja për ne islam, a është obligim për çdo musliman e muslimane, apo vetëm për dijetaret dhe nxenesit e dijës? A lejohet për njeriun e thjeshtë te therrase ne islam (te beje davet)?


Përgjigje:


Nëse njeriu ka njohuri për atë qe thërret dhe e njeh çeshtjen mirë, atëherë nuk ka dallim se a është dijetar, nxënës i zellshem apo njeri i thjeshtë, sepse Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Transmetoni nga unë qofte edhe një ajet (fjale).
Tra: Bukhariu.

Pra nuk kushtëzohet qe thirresi te këtë arritur grada te larta ne dituri, mirëpo kushtëzohet qe te njohe qe te njohe mirë çeshtjen ne te cilën thërret.

Kurse thirrja me injorancë dhe ne baze te ndjenjave apo deshirave nuk lehohet tek thirresi. Prandaj gjejmë prej vellezerve te cilët bëjnë davet (thërrasin), e duke mos patur veçse pak njohuri, nga dëshira e madhe qe kanë, mund te ndalojnë atë qe nuk e ka ndaluar All-llahu s.u.t. dhe mund te obligojne atë qe nuk e ka obliguar Ai.

Kjo është e njëjtë me lejimin e asaj qe e ka ndaluar All-llahu s.u.t. Dhe kur ia mohojne te tjerëve lejimin e një gjeje, edhe te tjerët ia mohojne atyre ndalimin e saj.

All-llahu s.u.t. thotë:
Por mos thoni në lidhje me atë që jua thotë goja duke gënjyer " Kjo është e ligjshme dhe kjo është e ndaluar " që të shpifni gënjeshtër ndaj All-llahut, (pasi) me të vërtetë ata të cilët shpifin gënjeshtra ndaj All-llahut kurrë nuk do të fitojnë. (Veç) një kënaqësi të shpejtë e kalimtare do të shijojnë, por për ta do të jetë ndëshkim i dhimbshëm.Nahl: 116-117.

Njeriu I thjeshtë të mos therrase përderisa nuk di, duhet patjetër qe te këtë dije, sepse All-llahu s.u.t thotë:
Thuaj (O Muhammed): Kjo është Udha ime; unë ju ftoj drejt All-llahut (Njësimit të Tij) me dije të sigurt, unë dhe kushdo që më ndjek mua (duhet të ftojnë në Islam).
Lavdija i qoftë All-llahut dhe unë nuk jam prej mushrikëve (politeistë, paganë, idhujtarë ose çdo fe tjetër që mohon Njësinë e All-llahut ose adhuron të tjerë përkrah e në vend të All-llahut). Jusuf: 108.


Pra patjetër duhet te therrase (te bëj davet) me dije, kurse obligimet dhe ndalimet qe janë te njohura, i takon atij qe te therrase dhe te ndaloje ne nga to.

Thirrja duhet patjetër te paraprihet me dituri, sepse ai qe thërret pa dije, shkaterron me shumë sesa nderton, siç po shihet.
Oblibim për te, së pari është qe te mesoje dhe pastaj te beje thirrje.Marrur Nga Libri:
Es-Sah`uetul Islamijjeh, Pyetja Nr: 1.

DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse për ç`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: Pyetje Dhe Përgjigje Me Dijetarët e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 06-06-2006, 08:51:55
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë, është udhëzimi i Muhammedit (salall-llahu aljhi ue ala alihi ue sel-lem). Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje çon në zjarr.


Është pyetur Dijetar Salih El-Feuzan (hafidhahull-llah).
Pyetja: Nr: (129)


Cfare mendimi keni per ata te cilet mohojne Teuhidin Esmai Ues Sifat dhe e konsiderojne ate prej gjerave te cilat jane shpikur pas Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).


Pergjigje:


Tuehidi Esmai Ues Sifat eshte nje prej tre llojeve te teuhidit dhe ai qe e mohon ate ben pjese ne njerin prej dy grupeve.

1) Ai i cili e mohon ate pasi qe i eshte bere i qarte haku, e mohon ate prej mendjemadhesise, dhe therret ne mohimin e tij ai eshte kafir, sepse ka mohuar dicka qe All-llahu s.u.t. ka cilesuar veten e Tij me te pa pasur ndonje te'uil apo u'dher (arsyetim).

Argument per kete eshte fjala e All-llahut s.u.t. qe ka thene per Mushriket:
Dhe ata e mohojne Meshiruesin.

Pra All-llahu s.u.t. i ka quajtur kafira sepse ata kane mohuar nje emer prej emrave te Tij.

2) Ai person i cili e mohon ate duke qene pasues i tjeter kujt per shkak te besimit qe ka tek personi te cilin e pason apo e ka mohuar kete teuhid duke qene mute-euil (e ka kuptuar gabim) dhe ka dashur ta lartesoje All-llahun s.u.t. nga nje e mete...

Ky person eshte gabimtar dhe i humbur porse nuk i behet tekfir.Marre Nga:
Fetaua Li Shejkh Salih El-Feuzan.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse për ç`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: Pyetje Dhe Pergjigje Me Dijetaret e Ehli Sunnetit.
Postuar nga: Etheristi ne 13-06-2006, 06:33:55
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë, është udhëzimi i Muhammedit (salall-llahu aljhi ue ala alihi ue sel-lem). Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje çon në zjarr.

Është pyetur Dijetar Salih El-Feuzan (hafidhahull-llah).
Pyetja: Nr: (130)


A eshte fjala La ilahe il-la Allah perfshirese e tre llojeve te teuhidit?


Pergjigje:


Ajo perfshin te gjitha llojet e Teuhidit, sic eshte ai qe thote La ilahe il-la All-llah me kete fjale kuptohet qe eshte per synim teuhidi uluhije (njesimi i All-llahut s.u.t. ne adhurim) dhe ky teuhid eshte qe permban teuhidin rububije sepse te gjitha keto qe i permban teuhidi jane prej All-llahut s.u.t. te vetem.

Sepse nuk Adhuron kush Ate (All-llahun s.u.t.) vetem se e pohon teuhidin uluhije dhe gjithashtu teuhidi uluhije permban edhe teuhidin esmai ues-sifat (te emrave dhe te cilesive te All-llahut s.u.t.) sepse njeriu nuk adhuron vetem se ate qe e di qe e meriton adhurimin dhe qe Atij i perkasin emrat dhe
cilesite dhe per kete gje i tha Ibrahimi babait te vet:
O babai im pse e adhuron ate qe nuk degjon dhe nuk shikon dhe nuk te ben dobi ty asgje. Merjem: 42.Marrë Nga:
Fetaua Li Shejkh Salih El-Feuzan.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse për ç`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 19-06-2006, 09:56:48
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë, është udhëzimi i Muhammedit (salall-llahu aljhi ue ala alihi ue sel-lem). Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje çon në zjarr.


Është pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
Pyetja: Nr: (131)


A është Dënimi i varrit i përgjithmonshëm apo i ndërprerë ?


Përgjigje:


Përsa i përket njeriut mosbesimtar, All-llahu s.u.t. na ruajt, nuk ka asnjë mënyrë që t'i arrijë mirësija e All-llahut s.u.t. dhe dënimi ndaj tij është i përhershëm (deri në Ditën e Gjykimit) dhe i vazhdueshëm.

Ndërsa për mëkatarin besimtar, dënimi i tij në varr është sipas gradës së mëkatit. Dhe dënimi për mëkatet e tij mund të jetë më i shkurtër se jeta e varrit, pra dënimi ndalet para fillimit të Ditës së Gjykimit.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
 
Kurse për ç`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 26-06-2006, 13:28:05
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje çon në zjarr.


Është Pyetur Komisioni i Perhershem Për Fetaua Ne Arabine Saudite.

Pyetja: Nr: (132)


Jam një djalë që më ka udhëzuar All-llahu s.u.t. në bindjen e Tij, dhe i fal te pesë namazet e detyruara, por nganjëherë në namazin e sabahut nuk zgjohem nga gjumi, dhe nuk ngrihem vetëm se pas lindjes së diellit, a është e lejuar që ta fale namazin në këtë kohë ?
Dhe si duhet ta kryej faljen një person që i ka ikur namazi nga koha e tij, p.sh: Nqs ka ikur koha e Ikindisë, a duhet ta fali ditën tjetër apo bashkë me namazin e Akshamit ?Përgjigje:Përsa i përket namazit që ke fjetur derisa të ka kaluar koha tij, ose ke harruar, duhet ta falësh në atë moment që je zgjuar nga gjumi ose je kujtuar për atë, edhe nëse je zgjuar ose je kujtuar pas lindje së diellit, duke marrë për argument hadithin e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ku thote:
Kush ka fjetur në kohë e namazit ose ka harruar le ta fali atë kur ta kujtojë atë, në mënyrë që kjo të jetë shlyerje për atë.


Me All-llahun s.u.t. qëndron suksesi dhe All-llahu s.u.t. dergofte Përshëndetje dhe bekime
mbi Profetin e Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem], mbi familjen dhe shoqeruesit e tij.
Fataual Lexhnetul Daime Lil-Buhuthil I`lmijje Uel Ifta.
Vellimi i 12, Faqe 58, Pyetja 13 e Fetuase Nr.5138.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse për c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit.
etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Dalber ne 01-07-2006, 18:38:22
selamu alejkum

te me falesh qe jame ende i iri ne keto temat e dijetareve.
me thene te drejten nga ato pak qe kam lexuar une per dijetaret muslimane kam vene re se te gjithe jane munduar qe te ecin para ne fushen e dijes por por por edhe jane munduar qe te cojne me tej vijen e islamit pra jane munduar per perhapjen e tije.
do doja te dija se ceshte duke bere shejh Albani ne kete drejtim.
kam degjuar nga disa te njohur se ne turqi njefare fethulla guleni po ben shume pune sa i perket perparimit te islamit. di vetem se boton libra te shumte dhe hap shkolla neper bote jo me teper.
tani problemi kush eshte dijetari i shekullit mo vella se turqit thone ai ne themi ky?

me nderime albermiri
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 02-07-2006, 14:16:50
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.

Është pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
Pyetja: Nr: (133)Sunetet e fitras të cilat Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) i ka caktuar një kohë prej 40 ditësh, a është kjo kohë e caktuar e detyruar (Uaxhib), ku nëse e kemi kaluar këtë kohë, dhe nuk i kemi larguar qimet nga pjesët e turpshme për 42 ditë, a kemi bërë gjynah në këtë rast ?Përgjigje:Po, sepse kuptimi i kësaj kohe nuk e lejon kalimin e kësaj kohe, dhe është sikur koha e pesë namazeve që nuk lejohet tejkalimi i tyre, dhe e atij që bën haxh ose umre dhe nuk e vesh ihramin në vendin e caktuar.

Kështu është edhe për atë që nuk ka ndonjë justifikim nga sheriati që e bën të lejuar mos prerjen e thonjëve ose diçka tjetër prej sunetve të fitres.
Dhe duhet që patjetër ti kryej këto gjëra brenda 40 ditëve. Dhe kundërshtuesi i kësaj ka bërë gjynah.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse për c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit.
etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Dalber ne 02-07-2006, 14:24:29
vella etheristi kur e nise kete postim te fundit nu ke vene re si duket nje pyetjen time.
eshte aty larte
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: igru ne 02-07-2006, 14:46:53
Selam albermiri, me lejo te te përgjigjem. Shejh Albani nuk jeton me, ka 5-6 vite me duket, apo më pak, qe ka ndërruar jetë. Përsa i përket dijetarit te shekullit, për këtë ka pasur dhe ka diskutime edhe tani qe kanë kaluar ca vite nga mbarimi i shekullit te 20-te. Gjithsesi nuk ka rëndësi kjo. Gjithsecili do jape llogari para Zotit dhe nuk hyn ne peshore ndonjë titull për te cilin "zihemi" ne te tjerët kujt i përket. çdo dijetar ka meritat e veta kjo nuk ka diskutim.
Selamu alejkum.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Dalber ne 02-07-2006, 14:51:21
ok po nese dikush eshte dijetar dhe i ben disa gjera ndryshe kjo nuk do te thote se ben gabime.

nejse thnx per pergjigjen.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Bekimi ne 02-07-2006, 14:54:12
Ka disa qe e konsiderojne Muhadith te shekullit. Disa tjere nuk pajtohen me kete gje. Kaq di.

Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: igru ne 02-07-2006, 15:01:41
ok po nëse dikush është dijetar dhe i bën disa gjëra ndryshe kjo nuk do të thotë se bën gabime.

nejse thnx për përgjigjen.
Jo, sigurisht qe jo. Nuk kam dashur te them kete. Por edhe cdogje qe ben nje dijetar nuk do te thote qe jane te pagabueshme. Si cdo njeri tjeter, edhe dijetari ka racionin e tij te gabueshmerise dhe tek te gjithe pa perjashtim kjo ka ndodhur, por perseri nuk eshte puna jone te merremi apo t'i gjykojme. Ne te mundohemi te vjelim sa me shume prej tyre dhe t'i referohemi per ceshtje qe nuk dime. Nuk po i futem me shume kesaj se nderlikohet kot. Pacim!

Ka disa qe e konsiderojnë Muhadith te shekullit. Disa tjerë nuk pajtohen me këtë gjë. Kaq di.

Po tamam, behen njerezit corap per ca gjera qe nuk e kuptoj ca i hyn ne xhep (pa dashur t'ia heq vlerat Albanit ne kete aspekt).  :)
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Dalber ne 02-07-2006, 16:02:30
thnx igru. pacim
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 04-07-2006, 13:56:58
vëlla etheristi kur e nise këtë postim te fundit nu ke vënë re si duket një pyetjen time.
është aty lartë

Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

Vella i dashur albermiri une e kam pare pyetjen qe e keni parashtruar, porse nuk i jam pergjigjur vete, pasi kjo pyetje eshte bere disa here ne kete teme, dhe nuk kam deshire dhe kohe qe te flas per gjera te njejta.

Pastaj, une kam te drejten qe te quaj dikend Dijetar i Shekullit, dhe kete nuk ma ndalon njeri, per mua ai eshte kurse per ty ndoshta nuk mund te jete, dhe kjo pak rendesi ka, dhe kjo ka qene nje nga shkaqete qe nuk te kam kthyer pergjigje.

Besoj se me keni kuptuar.

Selamu Alejkum.

Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 10-07-2006, 15:15:05
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje çon në zjarr.


Është Pyetur Komisioni i Perhershem Për Fetaua Ne Arabine Saudite.

Pyetja: Nr: (134)


Cili është gjykimi për atë grua që del për të kryer haxhin pa lejen e burrit?


Përgjigje:


Haxhi farz është detyrim atëherë kur të plotësohen kushtet e mundësisë, dhe nuk është tek këto kushte leja e burrit, dhe është e ndaluar për burrin që ta ndalojë gruan tij nga kjo gjë, por duhet që ta ndihmojhë gruan e tij në kryerjen e kësaj detyre.


Me All-llahun s.u.t. qëndron suksesi dhe All-llahu s.u.t. dergofte Përshëndetje dhe bekime
mbi Profetin e Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem], mbi familjen dhe shoqeruesit e tij.
Fataual Lexhnetul Daime Lil-Buhuthil I`lmijje Uel Ifta.
Vellimi i 22, Faqe 158, Pyetja 68 e Fetuase Nr.3694.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse për c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit.
etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 15-07-2006, 14:12:40
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.

Është pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
Pyetja: Nr: (135)


Nëse futet Besimtari në oborrin e Xhamisë dhe dëshiron të ulet a e ka për detyrë të fali 2 rekatë përshëndetje për Xhaminë?


Përgjigje:


Ky oborr ka dy pikëpamje, nëse ky oborr është i rrethuar me mur dhe ka derë dhe nuk mund të futet vetëm pasi ta ketë hapur këtë derë atëherë e ka për detyrë të fali 2 Rekatë përshëndetje për Xhaminë.

Porse kur oborri të jetë pa murë dhe pa derë atëherë kjo nuk është e lidhur me Xhaminë dhe nuk e ka për detyrë që të fali 2 rekatet përshëndetje për xhaminë sepse në këtë rast kjo merr cilësitë e musal-lasë (vendi ku falet Bajrami).
Dhe njeriu kur futet në musal-lah nuk e ka për detyrë që të fali 2 rekatë përshëndetje të xhamisë sepse kjo nuk konsiderohet xhami.

Pra n.q.s. oborri është sikur musal-lah e Bajramit nuk është për detyrë që të flen 2 rekatet, por n.q.s oborri është i rrethuar me murë dhe ka derë atëherë kjo është e lidhur me Xhaminë dhe është detyrë që të falen 2 rekatë përshëndetje të Xhamisë.Marrur nga:
Fetaua Li Shejkhil Albani, vëllimi 3, faqe, 599.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse për c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit.
etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 19-07-2006, 13:08:23
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë, është udhëzimi i Muhammedit (salall-llahu aljhi ue ala alihi ue sel-lem). Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje çon në zjarr.

Është pyetur Dijetar Salih El-Feuzan (hafidhahull-llah).
Pyetja: Nr: (136)


A janë ato te cilët mbartin ideologjine e Khauarixheve te pranishem sot ?


Përgjigje:


Larg te metave është All-llahu.s.u.t.

Ajo e cila është duke ndodhur sot, është prej veprimeve te Khauarixheve, dhe ajo është deklarimi i
Muslimaneve mosbesimtare, dhe me keq ajo është vrasja e Muslimaneve dhe shkelja e tyre nëpërmjet veprimeve terroriste.

Dhe ky është menhexhi (rruga) e Khauarixheve, dhe ajo perbehet nga tre aspekte:E para:  
Tekfiri (berja mosbesimtar) i Muslimanve.

E dyta:
Mosbindja ndaj Sunduesit (i mirë qoftë apo zullumqar).

E treta:
Berja hallall (te lejueshem) gjakun e Muslimaneve.

Ky është menhexhi (rruga) e Khauarixheve, madje edhe ne qoftë se një person e besoi atë ne zemren e tij dhe nuk foli (me diçka nga ajo) apo nuk veproi diçka nga ajo, ai do të ishte Kharixhi ne besimin dhe opinionin e tij te cilin ai nuk e shprehu haptazi.Marrur nga:
Ixhabatul Muhim-me Fij Meshakilil Um-meh.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse për c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit.
etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 22-07-2006, 08:45:07
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë, është udhëzimi i Muhammedit (salall-llahu aljhi ue ala alihi ue sel-lem). Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje çon në zjarr.

Është pyetur Dijetar Salih El-Feuzan (hafidhahull-llah).
Pyetja: Nr: (137)


A konsiderohen Khauarixhet prej popullit te Kibles ? a mundet ndonjeri te falet pas tyre ? Dhe cfare eshte vendimi i pergjithshem persa i perket atyre te cilet mund te falesh pas, nga populli i Kibles ?Pergjigje.Ulemate jane te ndare ne mendime ne lidhje nese Khauarixhet jane mosbesimtare apo thjesht te devijuar dhe gjynahqare.

Dhe mendimi se ato jane mosbesimtare eshte me afer te vertetes perderisa provat tregojne se ato jane mosbesimtare.

Per sa i perket te falurit pas tyre atehere nuk eshte e lejuar pervec kur ato fitojne autoritet mbi nje popull, sic eshte permendur nga ulemate.

Ne kete rast Muslimani duhet te falet pas tyre dhe te mos braktise faljen me xhemat.

All-llahu s.u.t. e din mese miri.Marrur nga:
Ixhabatul Muhim-me Fij Meshakilil Um-meh.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse për c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit.
etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 29-07-2006, 08:10:03
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë, është udhëzimi i Muhammedit (salall-llahu aljhi ue ala alihi ue sel-lem). Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje çon në zjarr.
Është pyetur Dijetar Salih El-Feuzan (hafidhahull-llah).Pyetja: Nr: (138)


A konsiderohet nga Khauarixhet ai i cili iben tekfir sunduesit dhe inkurajon Muslimanet te ngrehen kunder sunduesve te tyre ?


Pergjigje:


Ky eshte Medh'hebi i Khauarixheve.

Kur nje person ben te lejueshme qe njerezit te ngrehen kunder sunduesve te Muslimane, dhe me keq se kjo eshte deklarimi i tyre se jane mosbesimtare, atehre ky eshte Medh'hebi i Khauarixheve.Marrur nga:
Ixhabatul Muhim-me Fij Meshakilil Um-meh.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse për c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit.
etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: igru ne 29-07-2006, 08:33:25
Selam, pse kaq shume fetva rreth hauarixheve. Une i lexoj shpesh here fetvate qe sjell po keto te fundit nuk kuptoj cfare duhen. Nese jam une qe nuk e kuptoj rendesine e tyre atehere na sqaro ndonje gje me teper. Selamu alejkum.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: gysi ne 29-07-2006, 11:51:09
Po si mund te kerkosh aktualizim nga njerez qe nuk e njohin aspak realitetin?
Qe jetojne teresisht jashte tij dhe qe nuk harmonizohen fare me te?
Sigurisht qe edhe fetvate do te jene pa lidhje dhe pa ndonje sens referimi ne realitet.

Per me teper kur dihet qe fetvaja eshte specifike dhe i drejtohet njerezve dhe ngjarjeve konkrete!!!
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 29-07-2006, 13:20:48
Selam, pse kaq shumë fetva rreth hauarixheve. Unë i lexoj shpesh herë fetvate qe sjell po këto te fundit nuk kuptoj çfarë duhen. Nëse jam unë qe nuk e kuptoj rendesine e tyre atëherë na sqaro ndonjë gjë me tepër. Selamu alejkum.

Alejkum Selam Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu Ue Magfiretuhu.

Motër, Fetuat qe ju pretendoni se janë te shumta, nuk është e vërtetë pasi vetëm tre flasin për këtë teme, gjë e cila është shumë e rëndësishme për tu folur apo diskutuar, te cilën gjë ju nuk keni arritur ta kuptoni.

Kështu nëse keni dëshirë te dini me tepër rreth tyre, jua apo dikush tjetër, mund te kontaktoje me mua me ane te Privatit, pasi me i hapur këto tema në forum, po kam frikë se do të këtë perplasje te mëdha, dhe si rrjedhoje e tyre mund te fshihen mesazhe apo bllokohen anetare.

All-llahu s.u.t. ju ruajt.

Selamu Alejkum.

Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: gysi ne 29-07-2006, 14:37:47
Me kete te fundit, deshe te shprehesh se shkalla e largimit tend nga realiteti, te mosnjohejs dhe mosmarrjes se tij para sysh, si dhe shkalla e ekstremizmit tende, pertej asaj qe ne shohim eshte shume me e madhe dhe me e thelle?
Pra mesazhi i fundit kerkon te na teregoje ne lemerisemi vetem nga maja e ajsbergut te dukshem, dhe se brenda tij mund te gjejme mrekullira te paimagjinueshme!

E bukur kjo!
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 30-07-2006, 06:37:29
Me këtë te fundit, deshe te shprehesh se shkalla e largimit tënd nga realiteti, te mosnjohejs dhe mosmarrjes se tij para sysh, si dhe shkalla e ekstremizmit tënde, përtej asaj qe ne shohim është shumë me e madhe dhe me e thelle?
Pra mesazhi i fundit kërkon te na teregoje ne lemerisemi vetëm nga maja e ajsbergut te dukshëm, dhe se brenda tij mund te gjejmë mrekullira te paimagjinueshme!

E bukur kjo!

Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu Ue Magfiretuhu.

All-llahu s.u.t. ta shperblefte vella qe te ka pelqyer postimi im.

Selamu Alejkum.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: igru ne 31-07-2006, 03:56:04
Nuk kane rendesi keto batuta. Te lutem me thuaj ketu ne Shqiperi ku jetoj une a njeh ti ndonje hauarixh? A je ne gjendje ti, apo une, apo kushdo tjeter, te identifikoje ketu tek ne dike me mentalitet te tille? Sa rrezik kemi ne te biem ne kete dhe sa rrezik ka te na fusin te tjeret ne kete. Nese mund te pergjigjesh, me thuaj.  
Tematika e ceshtjes nuk ta heq aspak te drejten per te shkruar lirshem. Nese ti e sheh kaq te rendesishme dhe nese nuk i poston dmth se ti nuk e ke ne rregull, per me teper qe une te kerkova me sinqeritet dhe aspak me paragjykime. Te pyesja dhe te pyes prape: cfare rendesie kane per ne? Nuk ka nevoje per postime te gjate se ti mund te koncentrosh artikujt, meqe paske kaq shume.
Titulli: Re: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: besimtarja ne 11-09-2006, 13:16:36
Rreth havarxhinjve mund te lexosh ne librat e jusuf karadauit.Dhe a mund te rrezikoj Shqiperia nga ky grup?
Mundet,ndoshta.Ketu po hyn gjithckush si te doje.
A nuk kemi sektin ahmedia ketu?
Qe keshtu nqse marrim dy njohuri rreth ketij sekti ,nuk eshte keq sepse edhe mbrohemi me mire prej tyre.
Megjithate secili ka mendimin e tij.
Selam
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 11-09-2006, 15:10:37
Nuk kane rendesi keto batuta. Te lutem me thuaj ketu ne Shqiperi ku jetoj une a njeh ti ndonje hauarixh? A je ne gjendje ti, apo une, apo kushdo tjeter, te identifikoje ketu tek ne dike me mentalitet te tille? Sa rrezik kemi ne te biem ne kete dhe sa rrezik ka te na fusin te tjeret ne kete. Nese mund te pergjigjesh, me thuaj.  
Tematika e ceshtjes nuk ta heq aspak te drejten per te shkruar lirshem. Nese ti e sheh kaq te rendesishme dhe nese nuk i poston dmth se ti nuk e ke ne rregull, per me teper qe une te kerkova me sinqeritet dhe aspak me paragjykime. Te pyesja dhe te pyes prape: cfare rendesie kane per ne? Nuk ka nevoje per postime te gjate se ti mund te koncentrosh artikujt, meqe paske kaq shume.

Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

All-llahu s.u.t. ta shperblefte me te mira Moter qe interesohesh per me mesuar me teper rreth ketij grupi, i cili eshte i humbur, per momentin nuk kam shume kohe ne disponicion qe te te flas rreth tyre, porse mundem qe ti permend nja dy Hadithe qe i ka thene Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) rreth ketij grupi, dhe me ane te tyre mund te kuptosh rendesine e largimit nga ky grup i devijuar.

Ka theme Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Ata dalin nga feja ashtu siç del shigjeta nga harku dhe nuk kthehen me ne te.
Tra: Imam Bukhariu.

Ka theme Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Ata janë krijesat me te keqija.
Tra: Imam Muslimi.


Ka theme Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Lum për atë person qe i lufton ata dhe vritet prej tyre.
Tra: Imam Ebu Daudi dhe Imam Ahmedi, Sahih.

Ka thene Imam Ahmedi (rahimehull-llah):
Hauarixhet janë popull i keq. Nuk di te këtë mbi toke popull me te keq se ata.

Ata (Khauarixhet) thone:
Është detyrë te luftohet prijesi (udheheqesi) dhe kushdo qe është i kënaqur me sundimin dhe gjykimin e tij. Ndërsa kush e kundershton prijesin ose nuk është i kënaqur me gjykimin e tij, nuk lejohet te luftohet perveç nëse e ndihmon dhe përkrah prijesin ose flet kundra rrugës se hauarixheve.

Keto ishin disa Hadithe apo Thenie, rreth tyre, Insha`all-llah ne ditet e ardheshme do te shkruajme dicka me teper.

Kurse sa i perket, a ka ne Shqiperi, te tille:
Une nuk njoh ndonje qe te therrasi ne rrugen e tyre, porse ka disa persona qe i kane disa mendime te tyre, dhe keto nuk mund te konsiderohen prej Khauarixheve.

Kurse ne Maqedoni, atje eshte mbushur plot, atje gjendet Foleja e tyre , te cilet kane ndikim ne xhematin Shqipetar.

Nje cilesi e tyre, e cila eshte baze, eshte se ato e bejne Kafir cdo udheheqes te vendeve Islame.

Dhe sic thote edhe nje thenie e urte Arabe;
I mencuri, me ane te disa shenjave mund te kuptoj.


Dhe a mund te rrezikoj Shqiperia nga ky grup?

Ne nuk flasim per Shtete, porse duhet te themi se a mund te rrezikojn Muslimanet shqiptar prej ketij sekti ?

Pergjigja eshte, se te gjithe Muslimant, rrezikojne prej cdo grupi per te cilin Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thene qe eshte i humbur.

All-llahu s.u.t. na ruajt.

Selamu Alejkum.


Titulli: Re: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Bekimi ne 11-09-2006, 15:25:13
Ku i ke pa ti Hauarixhet ne Maqedoni???? Une s'kam degjuar qe te kete prej tyre ketu.
Titulli: Re: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: gysi ne 11-09-2006, 19:14:09
Me duket se Etheristi dhe Besimtarja po ngaterrojne Havarixhet me grupet tekfire.
Tekfirizem gjendet dhe jo pak ne xhematin shqiptar, por havarixhet jane nje grup qe i perket tashme historise. Mund te kete ndonje element por ne pergjithesi ata jane shuar.
Titulli: Re: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Bekimi ne 11-09-2006, 22:17:50
Me falni qe po pyes ca si teper, por Tekfiret cka na qenkan???
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 12-09-2006, 12:10:18
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë, është udhëzimi i Muhammedit (salall-llahu aljhi ue ala alihi ue sel-lem). Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje çon në zjarr.
Është pyetur Dijetar Salih El-Feuzan (hafidhahull-llah).Pyetja: Nr: (139)


Çfarë është pikpamja e juaj ne drejtim të atyre
te cilët bëjnë tekfir (Kafir) sunduesit e Muslimaneve sot, a
konsiderohen ata (ato qe bëjnë tekfir sunduesit) te
jenë nga Khauarixhet ?


Përgjigje:


Ato te cilët deklarojne sunduesit e Muslimaneve mosbesimtare ne përgjithësi, atëherë këto janë nga me ekstremet e Khauarixheve sepse ato nuk perjashtojne ndonjerin dhe japin vendimin e mosbesimit
tek të gjithë sunduesit Muslimane.

Kështu, kjo është me e keqja (demshmja) nga Medh`hebi i Khauarixheve, sepse ato pergjithesuan (deklarimin e mosbesimit).Marrur nga:
Ixhabatul Muhim-me Fij Meshakilil Um-meh.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse për c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit.
etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Bekimi ne 12-09-2006, 14:56:42
Etherist, do ishte mire qe te pakten tu pergjigjesh edhe pyetjeve te parashtruara, nese ke mundesi.

Kush jane keta hauraixhe ne Maqedoni??? Njeh ndonje lokacion te vecante ku veprojne keta???
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 13-09-2006, 10:17:43
Etherist, do ishte mirë qe te paktën tu përgjigjesh edhe pyetjeve te parashtruara, nëse ke mundësi.

Kush janë këta hauraixhe ne Maqedoni??? Njeh ndonjë lokacion te veçantë ku veprojnë këta???

Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

Vella Musliman, une ne njerin prej ketyre postimeve te mija te fundit, kam dhene nje shembulla, ku kam thene:
Kush thote qe te gjithe Sunduesit e Vendeve Islame jan Kafira, dhe kjo per shkakun se nuk gjykojne me ligjin e All-llahut s.u.t, kam thene:
qe eshte Prej tyre, ose ka mendimet e tyre.

Me nje fjale, dikush me pak e dikush me teper, kurse keto qe jane me pak, eshte xhemati i thjeshte, te cilet arsyetohen ne nje menyre, kurse ata te cilet (xhemati i thjeshte mere prej tyre) ata nuk ka dyshim se jane prej Khauarixheve.

Kurse sa per te permendur EMRA, kjo gje besoj se nuk do te ishte e mire, keshtu qe me e arsyeshme eshte qe te flasim per ceshtjen se sa per e,rat, pasi nese e kuptojme ceshtjen, i kuptojme edhe se kush jane keto EMRA.

Selamu Alejkum.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Bekimi ne 13-09-2006, 17:46:21
Ore, pasi jane kaq shume te rrezikshem, nese permend ndonje emer do fitoje sevap te madh,
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 14-09-2006, 12:47:48
Ore, pasi janë kaq shumë te rrezikshem, nëse përmend ndonjë emër do fitoje sevap të madh,

Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

Vella, emra nuk mund te them, pasi une arrij te peshoj disa gjera, qe ndoshta ti nuk mund te arrish ti kuptosh per momentin, dhe kjo eshte shkaku qe nuk permend emra.

Pasi ju thashe edhe me pare, ne flasim per Ceshtjen ne fjale, dhe pasi te kuptohet ceshtja, kuptophen vete se kush jane ata persona.

Selamu Alejkum.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: igru ne 22-09-2006, 09:43:52
Nuk po marr vesh asgje me thene te drejten.
E para me emra nuk kemi pse merremi. Se dyti, Etherist, pse duhet te krijosh kete lloj atmosfere misterioze. Thua se duhet kuptuar ceshtja qe pastaj te kuptohet se kush jane ata. A thua ka nge njeri te hetoje sjelljet e gjithsecilit? A eshte e drejte kjo? A nuk eshte me mire te shohim anet pozitive qe mund te kete filani, edhe pse paska bere qafir ndonje prijes te vendeve muslimane? A nuk eshte hesapi i ketij filanit kjo, ne fund te fundit? Nuk me duket me bereqet ky lloj qendrimi ndaj te tjereve. Hadithet e Profetit a.s qe permendje, ne cfare konteksti jane thene? Ka qene ky problem vetem i kohes qe ka jetuar ai (te pakten keshtu si e di dhe une), apo ka vazhduar edhe me tutje?
Selam.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 22-09-2006, 15:31:03
..........Së dyti, Etherist, pse duhet te krijosh këtë lloj atmosfere misterioze. Thua se duhet kuptuar çështja qe pastaj te kuptohet se kush janë ata. A thua ka nge njeri te hetoje sjelljet e gjithsecilit? A është e drejtë kjo? A nuk është me mirë te shohim anet pozitive qe mund te këtë filani, edhe pse paska bërë qafir ndonjë prijes te vendeve muslimane? A nuk është hesapi i këtij filanit kjo, në fund te fundit? Nuk me duket me bereqet ky lloj qëndrimi ndaj te tjerëve. Hadithet e Profetit a.s qe permendje, ne çfarë konteksti janë thënë? Ka qenë ky problem vetëm i kohës qe ka jetuar ai (te paktën kështu si e di dhe unë), apo ka vazhduar edhe me tutje?
Selam.

Alejkum Selam Ue rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

Kur kam thene qe te kuptohet ceshtja, dhe me kuptimin e saj kuptohen edhe ata (Khauarixhet), kam pasur per qellim, qe me i mesuar ceshtjet baze tek ato, ku secili qe i ka ato baza eshte prej tyre, dhe ato baza, jane disa ceshtje fetare, keshtu qe mjafton qe te ndegjosh prej dikujt keto ceshtje dhe del vete ne konkluzion.

Kurse sa i perket anez pozitive te atyre, kjo nuk eshte e drejte, pasi ajo ane pozitive qe mund te gjendet tek ato, gjendet edhe tek te tjere pervec tyre.
Thote Shejkhul Islam, Ibn Tejmijje (rahimehull-llah):
Cdo person prej grupeve te humbura, ka te mirat dhe te keqijat e tij, te mirat qe gjenden ne keto persona, gjenden edhe tek dijetaret e Sunnetit, keshtu qe detyra e jone eshte, qe te mos i marim te mirat qe gjenden ne to (tek ata qe i perkasin grupacioneve), pershkakun qe ato ti bojkojtojme dhe ti lajrgojme njerezit prej marjes se tyre.

Ndersa sa i perket haditheve te Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) jane te pergjitheshme, dhe ka hadithe qe tregojne apo thojne qe kudo qe ti gjeni ato (Khauarixhet) i vrisni, gjithashtu edhe fjale te dijetareve te pare ne lidhje me kete ceshtje gjenden me bollek.

Dhe ky si problem nuk ka qene vetem ne Kohen e tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) porse, do te jete si problem i ngrejtur deri ne diten e Kijametit.

Dhe sikurse dihet, te gjitha grupacionet e humbura, ndryshojne nga Ehli Sunneti ne disa ceshtje fetare, gjithashtu edhe Khauarixhet dryshojne ne disa ceshtje, keshtu qe me ane te tyre i njeh.

Selamu Alejkum

Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: igru ne 23-09-2006, 11:03:31
Thotë Shejkhul Islam, Ibn Tejmijje (rahimehull-llah):
Çdo person prej grupeve te humbura, ka te mirat dhe te keqijat e tij, te mirat qe gjenden ne këto persona, gjenden edhe tek dijetaret e Sunnetit, kështu qe detyra e jonë është, qe të mos i marim te mirat qe gjenden ne to (tek ata qe i perkasin grupacioneve), pershkakun qe ato ti bojkojtojme dhe ti lajrgojme njerëzitë prej marjes se tyre.

Sa i sakte eshte ky citim? Me thene te drejten personalisht me duket pak si shume i ekzagjeruar edhe pse eshte fjale dijetari. Sa e lejueshme eshte ky lloj bojkoti ne Islam. Per shembull dua te kujtoj fjalet e Kardauit i cili per tasauufin e sufijve e ka lavderuar dhe e ka cilesuar si pjese e pandashme e tradites dhe trashegimise islame. Ti personalisht mendon se fetarisht eshte korrekte ajo qe ka thene Ibn Tejmija, megjithe konsideraten qe ti dhe une kemi per te? A nuk ishte ky grup i rrezikshem per kohen e tyre?

Ja cfare gjeta te cituar tek albislami:

"Havarixh do të thotë “ata që janë prerë” ose “ata që janë ndarë”. Ata ishin një grup ekstremist i cili ishte në ushtrinë e Ali Ibn Ebu Talib kundër Muavijut. Kur Aliu halifi i katër i drejtë i islamit dhe kushëriu i Profetit, salallahu alejhis ua selam, ranë dakord për të gjykuar midis vetes së tij dhe Muaviut, këta ekstremist u ndien të fyer që “Ligjet njerëzore ishin zgjedhur për gjykim ndërsa gjykimi ishte vetëm për Allahun”. Por çfarë Aliu bëri nuk ishte në kundërshtim me ligjin e Allahut ndërsa ai e përfshiu atë duke pasur për qëllim interesin më të mirë për komunitetin musliman. Qëllimi i tij ishte për të shmangur gjakderdhjen me çdo kusht. Duke mos qenë të aftë për të kuptuar veprat e tyre, Havarixhët e quajtën Aliun si një jobesimtarë dhe pastaj më vonë edhe e vranë atë. Megjithëse Aliu e dinte se ata përbënin një rrezik ai nuk ndërmori asnjë veprim ushtarak ndaj tyre duke thënë që ata nuk kanë kryer ndonjë krim ende."
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 23-09-2006, 15:59:43

Ja çfarë gjeta te cituar tek albislami:

"Havarixh do të thotë “ata që janë prerë” ose “ata që janë ndarë”. Ata ishin një grup ekstremist i cili ishte në ushtrinë e Ali Ibn Ebu Talib kundër Muavijut. Kur Aliu halifi i katër i drejtë i islamit dhe kushëriu i Profetit, salallahu alejhis ua selam, ranë dakord për të gjykuar midis vetes së tij dhe Muaviut, këta ekstremist u ndien të fyer që “Ligjet njerëzore ishin zgjedhur për gjykim ndërsa gjykimi ishte vetëm për Allahun”. Por çfarë Aliu bëri nuk ishte në kundërshtim me ligjin e Allahut ndërsa ai e përfshiu atë duke pasur për qëllim interesin më të mirë për komunitetin musliman. Qëllimi i tij ishte për të shmangur gjakderdhjen me çdo kusht. Duke mos qenë të aftë për të kuptuar veprat e tyre, Havarixhët e quajtën Aliun si një jobesimtarë dhe pastaj më vonë edhe e vranë atë. Megjithëse Aliu e dinte se ata përbënin një rrezik ai nuk ndërmori asnjë veprim ushtarak ndaj tyre duke thënë që ata nuk kanë kryer ndonjë krim ende."

Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

Sa i perket fragmentit qe e keni Cituar nga albislam, si pjese e pare e shte e sakte, porse ajo qe eshte gabim, eshte shkaku se Aliu (radiall-llahu anhu) i ka luftuar Khauarixhet dhe i ka vrare te gjithe ose shumicen e tyre, dhe shkaku pse nuk i ka vrare ne fillim ka qene se ato (Khauarixhet) kane qene gjysma ose shumica e ushtrise se tij.

Dhe ky ka qene shkaku qe pse Aliu (radiall-llahu anhu) nuk i ka luftuar ato ne fillim, porse me vone, i ka vrare te gjithe.

Keshtu qe nuk eshte e vertete shkaku pse Aliu (radiall-llahu anhu) nuk u kundervu atyre se ato nuk kish bere ndonje krim (sikurse e keni permendur) porse sikurse e theksofa me larte, kane qene shkaqe te tjera, porse ne duhet te shohim rezultatin.

Selamu Alejkum.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: igru ne 25-09-2006, 10:28:20
Ehuuuu, ju kur nuk quani per te sakta dhe burimet tuaja "te besuara" cfare duhet te themi ne te tjeret. Nejse, sigurisht qe robi duhet te shohe ku eshte e verteta, pavaresisht ku shkruhet ajo, por po diskutojme dicka tjeter. Fjala eshte per kohet e sotme. Sipas gjuhes qe perdorje ti, i bie qe sot ne kohe paqe qe jemi te gjithe duhet te bejme si Aliu gjate kohes se luftes atehere. Per kete une jam absolutisht dakord. Vazhdoj i qendroj asaj se duhet te shohim kontekstin historik te ngjarjeve apo vete haditheve per te nxjerre rezultatin.
Vazhdoj te ngelem e paqarte se kush na qenkan keta havarixhet e tmerrshem qe jetojne sot, po nuk ka problem. Ky muhabet me duket i pafrytshem per mua, prandaj, meqe jemi dhe ne Ramazan, nuk po harxhoj me force dhe energji te vlefshme. Sidoqofte Gezuar Ramazanin Etherist dhe Zoti na forcofte te gjitheve, na pastrofte zemrat, na dhente dijen qe eshte me e vlefshme per ne ne kete bote dhe ahiret. Sinqerisht, Igru.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 25-09-2006, 15:32:11
Ehuuuu, ju kur nuk quani për te sakta dhe burimet tuaja "te besuara" çfarë duhet të themi ne te tjerët. Nejse, sigurisht qe robi duhet te shohe ku është e vërteta, pavarësisht ku shkruhet ajo, por po diskutojmë diçka tjetër. Fjala është për kohët e sotme. Sipas gjuhës qe perdorje ti, i bie qe sot ne kohe paqe qe jemi te gjithë duhet te bëjmë si Aliu gjatë kohës se luftës atëherë. Për këtë unë jam absolutisht dakord. Vazhdoj i qëndroj asaj se duhet te shohim kontekstin historik te ngjarjeve apo vete haditheve për te nxjerre rezultatin.
Vazhdoj te ngelem e paqarte se kush na qenkan këta havarixhet e tmerrshem qe jetojne sot, po nuk ka problem. Ky muhabet me duket i pafrytshem për mua, prandaj, meqë jemi dhe ne Ramazan, nuk po harxhoj me force dhe energji te vlefshme. Sidoqoftë Gezuar Ramazanin Etherist dhe Zoti na forcofte te gjithëve, na pastrofte zemrat, na dhente dijen qe është me e vlefshme për ne ne këtë botë dhe ahiret. Sinqerisht, Igru.

Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

All-llahu s.u.t. ta pranofte Duane, dhe na e mundesofte qe ta kalojme kete Ramazan ashtu sic na e kerkon Ai s.u.t. qe ta kalojme.

Edhe une gjithashtu mendoj qe te ndalemi pak, dhe kjo per shkakun se eshte Muaji i Ramazanit, ne te cilin lidhen shejtanet, dhe i cili eshte edhe muaji i Kur`anit.

All-llahu s.u.t. na e lehtesofte te gjitheve.

Selamu Alejkum.
Titulli: Re: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: gerdF ne 01-09-2007, 00:44:41
Selamun alejkum vella Etheristi.
Kam nje jave qe lexoj(me nderprerje) postimet tuaja qe kam gjete nepermjet google edhe ne forume tjera.Vertet me ke kenaq, si nga menhexhi i shendosh qe ke po ashtu dhe nga morali i larte.Shpresoj te vazhdosh akoma sepse shoh qe ke koh qe nuk shkruan me.
Lus Allahun te jesh mire ti dhe familja jote dhe ju dhente sukses ne te dy botat.Allahu ta shperblefte me te mira per gjithcka.
Titulli: Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin
Postuar nga: Etheristi ne 03-09-2007, 20:00:07
Selamun alejkum vëlla Etheristi.
Kam një jave qe lexoj(me nderprerje) postimet tuaja qe kam gjete nëpërmjet google edhe ne forume tjera.Vërtetë me ke kenaq, si nga menhexhi i shendosh qe ke po ashtu dhe nga morali i lartë.Shpresoj te vazhdosh akoma sepse shoh qe ke koh qe nuk shkruan me.
Lus Allahun të jesh mirë ti dhe familja jote dhe ju dhente sukses ne te dy botat.Allahu ta shpërbleftë me te mira për gjithçka.

Alejkum Selam vella i dashur.

All-llahu te ruajt vella, ty dhe familjen tate nga devijimet e grupacioneve, dhe na befte prej atyre te cilet e shohin te vertetn dhe e pasojne ate, dhe e shohin te koten dhe largohen prej saj.

All-llahu te ruajt.

Selamun Alejkum.